Sematia

p.col.4.115f.xml

TM: 2338HGV: 2338Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?| [Ζήνωνι]Ζήνωνι χαίρειν . S-2 σύνταξον τοῖς φυ[λακίταις]φυλακίταις |gap:?|
2 |gap:?| [τοὺς]τοὺς [κλ]ηρούχουςκληρούχους ἐξαγαγέσθαι ν̣|gap:1||gap:?|ν|gap:1||gap:?|
3 |gap:?| καὶ δείγματα ἑκάστωι τοῦ πο|gap:1||gap:?|
4 |gap:?|ρ Ἀσκληπιόδοτον κι̣|gap:?|κι|gap:?|
5 Ζήνωνι