Sematia

p.col.4.115e.xml

TM: 2322HGV: 2322Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?| [Φι]λ̣ί̣ππωιΦιλίππωι χαίρειν .
2 S-2 |gap:?|ν πωλεῖσθαι
3 |gap:?| [ἐν]ἐν [Κροκοδίλω]ν̣Κροκοδίλων πόλει ⸢χόρτον⸣χόρτον . S-3 καλῶς̣καλῶς οὖν
4 [ποιήσεις]ποιήσεις |gap:?|α̣ν|gap:?|αν δραμὼν π̣ε̣ρὶπερὶ τῆς
5 |gap:?||gap:4||gap:4||gap:2|
6 |gap:?| [ἵ]πποιἵπποι τ|gap:4||gap:1|ολωι
7 |gap:?| [ἀπεστείλ]αμενἀπεστείλαμεν εἰς τὰς
8 |gap:?| [ἵ]ππουςἵππους
9 |gap:?||gap:1| ἱππῶνα
9-10 β̣ασι∤[λικόν]βασι∤λικόν
10 |gap:?|ε̣χειν|gap:?|εχειν δεῖξον
11 |gap:?|τον
12 |gap:?| [ἔρρ]ωσοἔρρωσο
13 Φιλίππωι