Sematia

p.soter.3.xml

TM: 13144HGV: 13144Date: 89 – 90Place: Theadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 [Ταμύ]σ[θᾳ]Ταμύσθᾳ [Ἀντ]ι̣[γόνου]Ἀντιγόνου μετὰ κυρίου τοῦ συνγενοῦ̣ς̣συνγενοῦς Ἀ[χι]λ̣λ̣ᾶ̣[τος]Ἀχιλλᾶτος
2 [τοῦ]τοῦ Ἀ̣φ̣ρ[ο]δ̣[ισίου]Ἀφροδισίου
3 [παρ]ὰπαρὰ Σωτηρίχου [τοῦ]τοῦ [Λ]υκᾶτοςΛυκᾶτος Πέρσου τῆς ἐπιγονῆς . S-2 [β]ούλομ[α]ιβούλομαι
4 [μ]ισθώσασθαιμισθώσασθαι παρὰ σοῦ τὸν ὑπάρχοντά σοι περὶ κώμην
4-5 [Θεα]∤[δ]έλφειανΘεα∤δέλφειαν
5 τ[ῆ]ςτῆς Θ[ε]μίστουΘεμίστου μερίδος ἀμπελῶνα ἀρούρης
5-6 μι∤[ᾶς]μι∤ᾶς
6 [ἡ]μίσους|num:1|⧼|num:1/2|ἡμίσους|num:1|⧼|num:1/2| ὅ̣[σ]ω̣[ν]ὅσων [ἐὰ]ν̣ἐὰν καὶ τῶν ἐ̣νἐν ἀ[βρόχ]ω̣ι̣ἀβρόχωι κ̣ικίνωνκικίνων [φ]υτῶνφυτῶν καὶ
6-7 ἀ̣κ̣ρ̣[ο]∤[δρύ]ω̣ν̣ἀκρο∤δρύων
7 καὶ τὰς ὑπαρχούσας σοι περὶ τὴν αὐτὴν κώμην κλήρου
8 κατοικικοῦ ἀρούρας ∼ὀκτὼι∽|num:8|ὀκτὼ|num:8| ὅσαι ἐὰν ὦσι ἐν δύο|num:2| σφ[ρ]αγῖσ̣ι̣ν̣σφραγῖσιν ·
9 S-3 τὸ δὲ ἀναφόριον ∼τοῦτοι∽τοῦτο εἰς ∼ἔτηι∽ἔτη δέκα|num:10| , ∼το∽τὸν μὲν ἀμπ[ελ]ῶ[να]ἀμπελῶνα [ἀπὸ]ἀπὸ
10 [τοῦ]τοῦ ἐ̣ν̣ε̣σ̣τῶτο[ς]ἐνεστῶτος ἐνάτου ἔτους , τὰς δὲ ἀρούρα[ς]ἀρούρας ἀπὸ τοῦ ∼ἰ[σι]όντ[ος]∽εἰσιόντος
11 δ[εκάτου]δεκάτου [ἔτο]υ̣ς̣ἔτους , κ̣α̣ὶ̣καὶ τ̣ὸ̣[ν]τὸν [μὲν]μὲν ἀμπελῶνα ἐπὶ τρίτωι μέρ[ει]μέρει
12 τῶι μεμισθωμένωι καὶ σοὶ τῇ Ταμύσθᾳ τὸ λο[ι]πὸνλοιπὸν
13 ∼δίμυρον∽δίμοιρον μέρος πάντων τῶν ἐγβησομένων οἰν[ικῶν]οἰνικῶν
14 καρπῶν , ἔτι δὲ καὶ ἕτερον δέκατον μέρος τοῦ
14-15 ἐγ[βη]∤σομένουἐγβη∤σομένου
15 κατʼ ἔτος γενήματος , καὶ ἐκ τοῦ κοινοῦ τ[ὰς]τὰς
16 ἀπαρχὰς πάσα̣ςπάσας , τ̣ῶντῶν δὲ ἀρουρῶν ἐκφορίου κατʼ ἔτ[ος]ἔτος [κατʼ]κατʼ
17 ἄ̣[ρ]ο̣[υ]ρανἄρουραν σὺν λήμψομαι σπερμάτων πυροῦ ἀρτάβῃ
18 [μι]ᾶ̣ι̣|num:1|μιᾶι|num:1| πυροῦ ἀρταβῶν ∼ὀ̣κ̣τ̣ώι∽|num:8|ὀκτώ|num:8| · S-4 ἄξω δὲ τοῦ μὲν ἀμπ̣ε̣λ̣[ῶνος]ἀμπελῶνος [τὰ]τὰ
19 κ̣α̣θ̣ήκοντακαθήκοντα ἔργα πάντα τούς τε χωματισμ[οὺς]χωματισμοὺς καὶ
19-20 [ποτισ]∤μ̣ο̣ὺ̣ς̣ποτισ∤μοὺς
20 κ̣α̣ὶ̣καὶ δ̣[ιβολ]ητοὺςδιβολητοὺς καὶ τὰ τῶν ἀρουρῶν γεωργικ[ὰ]γεωργικὰ ἔρ[γα]ἔργα
20-21 [πάν]∤ταπάν∤τα
21 τούς [τε]τε [χω]ματισμοὺςχωματισμοὺς καὶ π[ο]τ̣[ισ]μοὺςποτισμοὺς καὶ σ̣π̣[ορὰς]σπορὰς [καὶ]καὶ
21-22 [βο]∤τανισμοὺςβο∤τανισμοὺς
22 καὶ τὴν ἄλλην γεωργικὴν ὑπουργίαν πᾶσαν , [πάντα]πάντα
23 δὲ ἐν τοῖς δέουσι καιροῖς ἐκ τοῦ ἰδίου βλάβος μηθὲν ποιῶν , κ̣[αὶ]καὶ
24 ∼[σ]περῶι∽σπερῶ τὰς ἀρούρας πυρῶι καὶ οἷς ἐὰν αἱρῶμ[α]ιαἱρῶμαι γέ[νεσι]γένεσι
25 πλὴν κνήκου , τὰ δὲ προκείμενα κατʼ ἔτος [ἐ]κφόριαἐκφόρια
25-26 [ἀπο]∼[απο]δωσωι∽ἀπο∤δώσω
26 μηνὶ Παῦνι μέτρωι δρόμωι τετραχοιν̣[ίκωι]τετραχοινίκωι
27 ἐν τῇ αὐτῇ κ̣ώμῃκώμῃ Θε[α]δελφίᾳΘεαδελφίᾳ , τῆς δὲ ∼χωρηγείας∽χορηγίας καλ[άμων]καλάμων
28 [κ]α̣ὶ̣καὶ ∼σ̣χ̣υ̣ν̣ε̣ί̣[ω]ν̣∽σχοινίων εἰς τὰς ∼κλειναίας∽κλινέας τὰς ἐκ καινῆς
28-29 γεινο̣∤μ̣έ̣ν̣[ας]γεινο∤μένας
29 καὶ ἄ[λλη]ςἄλλης ἐπισκ[ευῆς]ἐπισκευῆς τῆς καλαμουργίας [ο]ὔ̣[σης]οὔσης
30 πρὸς σὲ τὴν Ταμύ̣[σ]θ̣[α]νΤαμύσθαν , χορηγοῦντός μ[ου]μου |gap:9|
31 κ̣α̣ὶ̣καὶ ο̣|gap:2|ρ̣|gap:2||gap:5|ο|gap:2|ρ|gap:2||gap:5| [ν]ο̣μαρχικ[ῶν]νομαρχικῶν κα̣ὶ̣καὶ φ[ο]ρέτρω[ν]φορέτρων |gap:7|
32 προ|gap:1|ε̣|gap:1||gap:2||gap:2||gap:2||gap:1||gap:2|δ̣ι̣|gap:2|ζ̣ι̣προ|gap:1|ε|gap:1||gap:2||gap:2||gap:2||gap:1||gap:2|δι|gap:2|ζι κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:2||gap:4||gap:2|ρ̣|gap:1||gap:2|ο̣ι̣|gap:1||gap:5||gap:2||gap:4||gap:2|ρ|gap:1||gap:2|οι|gap:1||gap:5|
33 δι̣σ̣|gap:1||gap:1|λειαιδισ|gap:1||gap:1|λειαι , κ[αὶ]καὶ μετὰ τὸν ∼χρον∽χρόνον ∼παραδώσωι∽παραδώσω τὰς ἀρο[ύ]ρ[ας]ἀρούρας [ὡς]ὡς
34 καὶ ∼ἐγὼι∽ἐγὼ παρε̣ί̣λ̣ηφαπαρείληφα καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἀπὸ συνκομιδῆς ,
34-35 φ[υ]∤τεύσωφυ∤τεύσω
35 δὲ κ[α]τʼκατʼ ἔτος ἐν τῶι ἀμπελῶνι κλήματα |gap:5|
36 τ̣α̣τα χορηγοῦντος σοῦ ἄμας , τῶν ἐν τῇ ∼ἀβρώχωι∽ἀβρόχῳ ἀκρ[οδρύων]ἀκροδρύων [καὶ]καὶ
37 φυτῶν πάντων ὄντων ἐμοῦ τοῦ Σωτηρίχ[ο]υΣωτηρίχου τῶν τ̣|gap:8|τ|gap:8|
38 |gap:1||gap:1||gap:1| κατʼ ἔτος ὄντων πρὸς ἐμὲ τὸν Σωτήριχον ,
38-39 ἀμετα[μίσθω]∤τ̣[α]ἀμεταμίσθω∤τα
39 κ̣α̣ὶ̣καὶ [ἀ]ναυτού̣ρ̣γ̣η̣τ̣α̣ἀναυτούργητα |gap:10||gap:4| , ἐὰν ∼φαίν̣ε̣ι̣ται∽φαίνηται
39-40 μ[ισθῶ]∤[σαί]μισθῶ∤σαί
40 [μοι]μοι [ἐπ]ὶ̣ἐπὶ [τ]ο̣ῖ̣ςτοῖς [π]ρ̣ο̣κ̣ε̣ι̣μ̣[ένοις]προκειμένοις πᾶσι . m2 S-5 Ταμύσ[θ]αΤαμύσθα Ἀντιγόνου μετὰ
40-41 [κυ]∤ρί̣ο̣υ̣κυ∤ρίου
41 τ̣οῦτοῦ συν̣[γενο]ῦςσυνγενοῦς μου Ἀ[χιλλᾶ]τοςἈχιλλᾶτος τοῦ Ἀφροδισ[ίου]Ἀφροδισίου μεμίσθωκα τὸν
41-42 ἀ[μπε]∤λῶναἀμπε∤λῶνα
42 καὶ τὰς ἀρούρας ἐπὶ πᾶ[σι]πᾶσι τ̣ο̣ῖςτοῖς προκι[μ]έν[οι]ς̣προκιμένοις ἀμετα̣μ̣ί[σθωτα]ἀμεταμίσθωτα [καὶ]καὶ
43 ἀ̣ν̣[αυτούργ]η̣[τ]α̣ἀναυτούργητα |gap:2||gap:3||gap:1||gap:4||gap:4||gap:1||gap:5||gap:2|τ̣α̣|gap:12||gap:2||gap:3||gap:1||gap:4||gap:4||gap:1||gap:5||gap:2|τα|gap:12|
44 |gap:22||gap:4||gap:1|π̣|gap:2|ε̣|gap:25||gap:22||gap:4||gap:1|π|gap:2|ε|gap:25|
45 |gap:14||gap:4||gap:3||gap:28|
46 |gap:10||gap:4||gap:1| ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣ἔτους [θ|num:9|]θ|num:9| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος
46-47 [Δομιτι]∤[ανοῦ]Δομιτι∤ανοῦ
47 [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [Γ]ερμανι[κοῦ]Γερμανικοῦ |gap:24|