Sematia

p.soter.2.xml

TM: 13134HGV: 13134Date: – Place:

1 m1 S-1 ἔτους τρίτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Οὐεσπ[ασι]α[νο]ῦ̣Οὐεσπασιανοῦ Σ̣[εβ]ασ[τ]ο̣ῦ̣Σεβαστοῦ
2 ❨μην(ὸς)❩μηνὸς Καισαρίου κε|num:25| ἐν Θεαδελφείᾳ τῆς Θεμίστο[υ]Θεμίστου [μ]ερίδ[ος]μερίδος τοῦ
3 Ἀρσινοίτου νομοῦ . S-2 ἐμίσθω̣σενἐμίσθωσεν Θερμουθάριον̣Θερμουθάριον [Σαραπίωνος]Σαραπίωνος
4 ὡς ἐτῶν ∼ἴκοσι∽εἴκοσι ∼πένται∽|num:25|πέντε|num:25| οὐλὴ ῥινὶ ἄκρᾳ μετὰ κυρ[ίο]υκυρίου τ̣[οῦ]τοῦ [ἑαυ]τ̣[ῆς]ἑαυτῆς
5 ἀνδρὸς Διδύμου τοῦ Πτολεμαίου ὡς ἐτῶν τριάκ̣[ο]ντατριάκοντα π[έντε]|num:35|πέντε|num:35|
6 οὐλὴ γόνατι ἀριστερῶι Σωτηρίχῳ Λύκου Πέρσῃ τῆς ἐπιγ[ον]ῆςἐπιγονῆς
7 ὡς ἐτῶν ∼ἴκοσι∽εἴκοσι ∼πένται∽|num:25|πέντε|num:25| οὐλὴ ∼δακτοίλῳ∽δακτύλῳ μικρῶι ∼χιρ[ὸ]ς∽χειρὸς ἀρι[στ]ε[ρᾶ]ς̣ἀριστερᾶς
8 τὸν ∼ὑπάρχωντα∽ὑπάρχοντα αὐτῇ περὶ τὴν κώμην ἀμπε̣λ̣ῶναἀμπελῶνα
8-9 ἀνα∤δενδραδικὸν
9 ∼ἡμειαρουρίου∽ἡμιαρουρίου ὅσων ἐὰν ∼ἠν∽ . S-3 ∼μ[ίσ]θοσις∽μίσθωσις [ἥ]δεἥδε
10 εἰς ἔτη τρία|num:3| ἀπὸ τοῦ ∼ἰσιόντος∽εἰσιόντος τετάρτου ἔτο[υς]ἔτους ἐπὶ τρίτῳ ∼μέρι∽μέρει
11 τῶι ∼μεμισθομένωι∽μεμισθωμένῳ τῶν ἐκ τοῦ ∼❨ἀμπελο͂ν(ος)❩∽ἀμπελῶνος ἐγβησομένων
12 ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος καρπῶν καὶ γενημάτων καθαρῶι ἀπὸ δημοσίω̣ν̣δημοσίων καὶ
13 παντὸς ∼ἴδους∽εἴδους ∼ἀντανερουμένης∽ἀνταναιρουμένης ἐκ ∼κυνοῦ∽κοινοῦ τῆς̣τῆς ∼τ̣αι̣∽τε οἰνικῆς
14 δαπάνης πάσης καὶ τοῦ ποθησομένου ἐπὶ λη̣ν̣οῦληνοῦ οἴνου
15 και{και} δαπανην{δαπανην} . S-4 μὴ ∼ἐξεστο∽ἐξέστω οὖν τῶι ∼μεμισθομένωι∽μεμισθωμένῳ ἐντὸ[ς]ἐντὸς [τ]οῦτοῦ
16 χρόνου ∼προλειπῖν∽προλειπεῖν τὴν μίσθωσιν · S-5 ἀλλὰ καὶ σκαψάτ[ω]σκαψάτω κ[ατʼ]κατʼ [ἔ]τ̣ο̣ς̣ἔτος τὸν
17 ∼ἀμπελο͂να∽ἀμπελῶνα σκαφητοῖς δυσί|num:2| , ἑνὶ|num:1| μὲν ∼χιμερινῷ∽χειμερινῷ
17-18 ∼τετραπαλέσ∤τωι∽τετραπαλαίσ∤τῳ
18 καθαρῶι , τῶι δὲ ἑτέρωι θερινῶι μονοπλ̣ή[γω]ιμονοπλήγωι · S-6 καὶ τὴν τῆς
19 ἀμπέλου τομὴν ∼ποιεισθο∽ποιείσθω μέσην καὶ δικαίαν [μ]ὴμὴ ❨μακροτομ(ῶν)❩μακροτομῶν .
20 S-7 ἐπὶ δὲ τῆς ἐσομένης ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος ∼χοφορίας∽χωφορίας καὶ κοπρηγίας μὲν
21 Θερμουθάριον ∼χορηγήσι∽χορηγήσει ὄνους , δὲ ∼μεμισθομένος∽μεμισθωμένος
21-22 ∼ἐπισκά∤ψι∽ἐπισκά∤ψει
22 καὶ ∼σκορπῖ∽σκορπιεῖ · S-8 καὶ ∼καλαμουργησατο∽καλαμουργησάτω ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος ἐκ [και]νῆςκαινῆς ∼κλεί̣ν̣εα∽κλίνεα
23 ∼πεντάστοιλα∽πεντάστυλα ∼ὀκτο∽|num:8|ὀκτὼ|num:8| καὶ τῶν λοιπῶν τὸν ὑποσ[τ]υλισμὸνὑποστυλισμὸν τῆς
24 Θερμουθαρίου χορηγούσης κάλαμον καὶ σχοινία · S-9 καὶ τὸν
24-25 ∼κα∤θʼ∽κα∤τʼ
25 ἔτος ἀντλητὸν ἐπιτελείτω̣ἐπιτελείτω ∼μεμισθομένος∽μεμισθωμένος ἀπὸ ❨Φαρμοῦ(θι)❩Φαρμοῦθι
26 νουμηνίας μέχρι τοῦ ἐσομένου ∼ἀ∽ἀπὸ ποδὸς ποτισ[μο]ῦποτισμοῦ ∼με̣[ί]α̣ν̣∽|num:1|μίαν|num:1| παρὰ
27 ∼δύωι∽|num:2|δύο|num:2| ἡμέρας , κ̣α̣ὶ̣καὶ ∼δαπα̣νισάτωι∽δαπανισάτω παρεχόμενο[ς]παρεχόμενος [τ]ὸντὸν
27-28 ἀνδηρευ∤τήν
28 , τῶν ἐν τῶι ἀμπελῶνι ἀκροδρύων πάντων ∼ὤντων∽ὄντων
29 τοῦ ∼μεμισθομένου∽μεμισθωμένου , ἐξ ὧν δότω ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος μ[ήλω]νμήλων χίλιον καὶ
30 μὲν τῶι ∼πρω̣το∽πρώτῳ ∼ἔτι∽ἔτει τῆς ∼μισθόσεος∽μισθώσεως θύμου πέμ̣π̣το̣νπέμπτον δέκατον|num:15| ,
31 ἐπὶ δὲ τὰ ∼λυπὰ∽λοιπὰ ἔτη ∼δύωι∽|num:2|δύο|num:2| ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος θύμ̣ουθύμου δι[πλάσ]ι̣ονδιπλάσιον μέτρῳ
32 ∼δρομο∽δρόμῳ ∼τετραχοινικο∽τετραχοινίκῳ . S-10 καὶ μετὰ τὸν χρόνον ∼π̣α̣ραδότωι∽παραδότω
32-33 με∤μισθωμένος
33 τὸν ἀμπελῶνα καθαρὸν ἀπὸ θρύ̣ο̣υ̣θρύου
34 ∼ἀγρόστεως∽ἀγρώστεως ∼δίσης∽δείσης πάσης καὶ τὰς πλαστὰς συνεστώσας . S-11 ἐὰν
35 δέ τι τούτων παραβῇ ∼μεμισθομένος∽μεμισθωμένος , ∼ἀπ[οτει]σατο∽ἀποτεισάτω τά τε
36 βλάβη καὶ τὰ δαπανήματα διπλᾶ καὶ επίτιμον χαλκοῦ
36-37 τ̣ά̣λ̣α̣ν̣∤τατάλαν∤τα
37 ∼πένται∽|num:5|πέντε|num:5| καὶ μηδὲν ἧσσον , ἐφʼ οἷς καὶ ∼βεβαι̣ο[ύ]τωι∽βεβαιούτω
37-38 Θερμου∤θάριον
38 τὴν μίσθωσιν καὶ ἀπὸ δημοσίων · S-12 σ[υγ]γραφὴσυγγραφὴ κυρία̣κυρία ∼ἔστ̣ωι̣∽ἔστω .
39 m2 S-13 |g:slanting-stroke| Σωτήριχος Λύκου Πέρσης τῆς ❨ἐπιγον(ῆς)❩ἐπιγονῆς
40 μεμίσθωμαι τὸν ἀ[μ]πελῶναἀμπελῶνα |gap:?|
41 ἐπὶ πᾶσι τοῖς προκειμέν̣[οι]ςπροκειμένοις . S-14 ἔγραψεν ὑπὲρ
42 αὐτοῦ Νίκανδρος Ἰσιδώρου διὰ τὸ μ̣[ὴ]μὴ εἰδέναι
42-43 αὐ∤τὸν
43 γράμμ[ατα]γράμματα . m3 S-15 Θερμουθάριο̣νΘερμουθάριον Σαρ[απί]ω̣νο̣ς̣Σαραπίωνος μετὰ
44 κυρίου τ̣[οῦ]τοῦ ἀ̣ν̣δρόςἀνδρός μ̣ουμου Διδύμου [με]μ̣ί̣σ̣θ̣ω̣[κ]α̣μεμίσθωκα
45 αὐτ̣ῷαὐτῷ [τὸν]τὸν [ἀμπελῶ]ναἀμπελῶνα ἐ̣π̣ὶἐπὶ τ̣ο̣ῖ̣ς̣τοῖς [προκειμένοις]προκειμένοις
46 ὡς πρόκιται . S-16 ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτῶν |gap:4|
47 Φ̣α̣ν̣ί[ο]υΦανίου μὴ ∼ἰδ[ό]τ[ων]∽εἰδότων [γρ]άμματαγράμματα . m4 S-17 ❨ἐ[ν]τέτακ(ται)❩ἐντέτακται
48 ❨ἀντί(γραφον)❩ἀντίγραφον ❨μισ̣θ(ώσεως)❩μισθώσεως , ❨(ἔτους)❩ἔτους γ|num:3| Αὐ[τοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Οὐεσπασι]ανοῦΟὐεσπασιανοῦ Σ[εβ]αστοῦΣεβαστοῦ
49 ❨μη(νὸς)❩μηνὸς ∼Καισαρίου∽Καισαρείου κ̣ε̣|num:25|κε|num:25|