Sematia

p.select.7.xml

TM: 16831HGV: 16831Date: 314 – 314Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 [Αὐρηλίᾳ]Αὐρηλίᾳ Τ̣άϊτιΤάϊτι τῇ καὶ Τεχωσαρίῳ Χωσίωνος ἀπὸ̣ἀπὸ τ̣ῆςτῆς ❨λαμ(πρᾶς)❩λαμπρᾶς καὶ ❨λαμ(προτάτης)❩λαμπροτάτης
2 [Ὀξυρυγ]χ̣ε̣ιτῶνὈξυρυγχειτῶν πόλεως χωρὶ[ς]χωρὶς κ̣[υρί]ουκυρίου
3 χρηματιζούσ̣ῃχρηματιζούσῃ τέ[κν]ω̣ντέκνων δικαίῳ
4 Αὐρ̣ή̣λ̣ιοςΑὐρήλιος Παγῶνις Παγώνι̣[ος]Παγώνιος ❨μ̣η̣τ̣(ρὸς)❩μητρὸς Ταθώνιος ἀπὸ κώμης̣κώμης Λευκίου
5 τρί̣τουτρίτου π̣ά̣γουπάγου χαίρειν . S-2 ὁμολογῶ̣ὁμολογῶ ἐσχηκέναι παρὰ σοῦ̣σοῦ ἐ̣ν̣ἐν χ̣ρ̣ήσ̣ε̣ιχρήσει διὰ
6 χ̣[ε]ι̣ρ̣ὸ̣[ς]χειρὸς ἐ̣ξἐξ οἴκου σου ἀργυρίου Σεβα̣σ̣τ̣ῶνΣεβαστῶν νομίσματος τάλαντα ἓξ καὶ
6-7 δρα∤χ[μ]ὰ̣[ς]δρα∤χμὰς
7 ∼τ̣[ρι]σ̣χειλίας∽τρισχιλίας ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ϛ|num:6| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Γ|num:3000| , ἅπερ̣ἅπερ ἐ̣π̣ά̣ναγκεςἐπάναγκες ἀποδώσω σ̣οισοι ∼μέχρει∽μέχρι εἰκάδος
8 [τοῦ]τοῦ [ἑξῆς]ἑξῆς μ̣ηνὸςμηνὸς Ἐπεὶφ τ̣[ο]ῦ̣τοῦ ἐ̣ν̣[εστῶ]τ̣ο̣ςἐνεστῶτος η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους ϛ|num:6| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἄνευ πά̣σ̣ηςπάσης ὑπερθέσεως
9 [κ]α̣ὶ̣καὶ [εὑρη]σ̣ι̣λ̣ογ̣ί̣α̣ς̣εὑρησιλογίας , εἰ δὲ μή , ∼ἐ̣κ̣τ̣ί̣σ̣ω̣∽ἐκτείσω σ̣ο̣ισοι τοῦ ὑπερπεσόντος χρόνου τόκον
10 τ̣ὸν̣τὸν σ̣τ̣α̣θ̣έντασταθέντα ἑκάσ̣τ̣ηςἑκάστης μνᾶς το̣ῦ̣τοῦ μ̣ηνὸςμηνὸς ἑκάστου , γεινομένης σοι τῆς πράξεως
11 [πα]ρ̣[ὰ]παρὰ [τε]τε [ἐ]μ̣ο̣ῦἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχό̣ν̣τ̣ω̣νὑπαρχόντων μοι πάντων . S-3 κύριον τὸ
11-12 χειρό∤[γραφον]χειρό∤γραφον
12 [δι]σ̣σὸνδισσὸν γραφὲ̣ν̣γραφὲν πα̣ν̣τ̣α̣χ̣ῇ̣πανταχῇ ἐπιφερόμενον καὶ παντὶ τῷ ὑπὲρ σοῦ
13 [ἐπιφ]έ̣ρ̣[ο]ν̣τ̣ι̣ἐπιφέροντι καὶ ἐπερωτ̣η̣θ̣ε̣ὶ̣ς̣ἐπερωτηθεὶς ὑ̣π̣ό̣ὑπό σου ὡμολόγησα . S-4 ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| |g:s-etous| καὶ ϛ|num:6| |g:s-etous|
14 [τῶν]τῶν [κύριων]κύριων ἡ̣[μῶν]ἡμῶν [Αὐτοκρατόρων]Αὐτοκρατόρων [Καισ]ά̣ρ̣ω̣ν̣Καισάρων Κ̣ωνσ̣τ̣αντίνουΚωνσταντίνου καὶ Λικινίο̣υΛικινίου
15 [Σεβασ]τ̣ῶ̣[ν]Σεβαστῶν [,], [ὑ]π̣[ατ]ε̣ί̣α̣[ς]ὑπατείας [Ῥουφίου]Ῥουφίου [Οὐολουσιαν]ο̣ῦ̣Οὐολουσιανοῦ κ̣α̣ὶ̣καὶ Πετρωνίου
16 [Ἀννιανοῦ]Ἀννιανοῦ τ̣ῶντῶν λα̣[μ]π̣ρ̣[οτάτων?]λαμπροτάτων [.?]. S-5 [Παῦνι?]Παῦνι [εἰκάδ?]ι̣εἰκάδι .
17 m2 S-6 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος Π̣αγῶνιςΠαγῶνις π{π} Παγώ[νιος]Παγώνιος [ἔσχ]ο̣ν̣ἔσχον ἐ̣ν̣ἐν χρήσει τὰ τοῦ ἀργυρίου τάλαντα ἓξ|num:6|
18 [καὶ]καὶ [δραχ]μ̣ὰςδραχμὰς ∼τρισχειλίας∽|num:3000|τρισχιλίας|num:3000| καὶ ἀ̣π̣[οδ]ώ̣σωἀποδώσω ὡς ὡς{ὡς} πρόκιται τῇ ∼δηληλουμένῃ∽δηλουμένῃ
19 [προθεσ]μ̣ί̣ᾳ̣προθεσμίᾳ ὡς πρόκιται καὶ ἐπε̣ρ̣[ωτη]θ̣εὶςἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα . S-7 Αὐρήλιος Ἀπολλώνιος
20 ἔ̣γ̣ρ̣[αψ]α̣ἔγραψα ὑ̣πὲρὑπὲρ αὐτ̣οῦ̣αὐτοῦ μ̣ὴμὴ εἰδότο̣ς̣εἰδότος γ̣ρ̣ά̣μματαγράμματα .
21 m3 S-8 [δ]ι̣ʼδιʼ ἐμ̣[ο]ῦ̣ἐμοῦ Φιλονίκου ἐγράφ̣ηἐγράφη .
1 S-9 Αὐρηλ̣[ίᾳ]Αὐρηλίᾳ [Τά]ϊ̣τ̣ι̣Τάϊτι τ̣[ῇ]τῇ [κ]α̣ὶ̣καὶ Τ̣[εχωσαρίῳ]Τεχωσαρίῳ Χ̣ω̣σ̣ί̣ω̣ν̣[ος]Χωσίωνος [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [❨λαμ(πρᾶς)❩]λαμπρᾶς [καὶ]καὶ ❨λ̣αμ(προτάτης)❩λαμπροτάτης
2 Ὀξυρυγ̣χ̣ε̣ι̣[τῶν]Ὀξυρυγχειτῶν π̣ό̣λ̣ε̣ω̣ς̣πόλεως [χωρὶς]χωρὶς κ̣υ̣ρ̣ί̣[ου]κυρίου χ̣ρ̣η̣μ̣α̣τ̣ι̣ζ̣[ούσῃ]χρηματιζούσῃ [τέκν]ω̣ν̣τέκνων δ̣ι̣κ̣αίῳδικαίῳ
3 Αὐρήλιος [Παγ]ῶ̣ν̣ι̣ς̣Παγῶνις Π̣α̣γ̣ώ̣[νιος]Παγώνιος ❨μ̣η̣τ(ρὸς)❩μητρὸς Ταθ̣ώ̣ν̣[ιος]Ταθώνιος [ἀπὸ]ἀπὸ [κώμης]κώμης [Λε]υ̣κ̣ί̣ουΛευκίου
4 τρίτου π̣[άγου]πάγου χ̣α̣ί̣ρ̣ε̣ιν̣χαίρειν . S-10 [ὁμολ]ο̣γῶὁμολογῶ ἐσχηκέναι π̣αρὰ̣παρὰ σοῦ ἐν χρήσει διὰ
5 χειρὸς ἐξ [οἴκο]υ̣οἴκου σ̣ο̣υ̣σου ἀ̣ρ̣γ̣υ̣[ρίου]ἀργυρίου Σ̣ε̣β̣αστῶνΣεβαστῶν νομίσ̣μ̣α̣το̣ς̣νομίσματος τ̣άλαντατάλαντα ἓξ καὶ
5-6 δρα∤χμὰς
6 τρι̣σ[χιλίας]τρισχιλίας ❨(γίνονται?)❩γίνονται ❨(τάλαντα?)❩τάλαντα ϛ̣|num:6|ϛ|num:6| ❨(δραχμαὶ?)❩δραχμαὶ [Γ|num:3000|]Γ|num:3000| , ἅπερ ἐπ̣ά̣ναγκ̣ε̣ς̣ἐπάναγκες [ἀ]π̣οδώσω̣ἀποδώσω σ̣ο̣ι̣σοι ∼μ̣έ̣χ̣ρ̣ε̣ι̣∽μέχρι
7 εἰκάδος τοῦ ἑξ[ῆς]ἑξῆς [μη]ν̣[ὸς]μηνὸς Ἐ̣π̣[εὶφ]Ἐπεὶφ τοῦ ἐνεστῶτο̣ςἐνεστῶτος η̣|num:8|η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους ϛ̣|num:6|ϛ|num:6| ❨(ἔτους)❩ἔτους
8 ἄνευ πά̣σ̣ηςπάσης
9 ὑπερθέσεως καὶ εὑ̣ρ̣η̣[σι]λογίαςεὑρησιλογίας , εἰ δὲ μή , ∼ἐκτ̣ί̣σ̣ω̣∽ἐκτείσω σοι τοῦ
9-10 ὑ̣π̣ε̣ρ̣πε∤σόν̣τοςὑπερπε∤σόντος
10 χ̣ρ̣[όν]ο̣υχρόνου τόκ̣ο̣ντόκον τ̣[ὸ]ν̣τὸν σταθέντα ἑκά̣σ̣τ̣η[ς]ἑκάστης μνᾶς τοῦ μην̣ὸςμηνὸς
11 ἑκάστου , [γει]νομ̣έ̣ν̣[η]ςγεινομένης [σοι]σοι τ̣ῆςτῆς πράξεως παρ̣ά̣παρά ∼τε̣∽τʼ ἐ̣μ̣οῦἐμοῦ κ̣α̣ὶκαὶ ἐ̣κ̣ἐκ τ̣ῶντῶν
12 ὑπαρχ̣ό̣ν̣τ[ων]ὑπαρχόντων μοι π̣ά̣ν̣τ̣ω̣[ν]πάντων γεινομένης{γεινομένης} σ̣[οι]{σοι} [τ]ῆ̣ς̣{τῆς} π̣ράξεως{πράξεως} πα̣ρά{παρά} τε̣{τε}
13 ἐ̣μ̣οῦ{ἐμοῦ} [καὶ]{καὶ} [ἐκ]{ἐκ} [τῶν]{τῶν} ὑ̣π̣[αρχό]ν̣τω̣ν{ὑπαρχόντων} μοι{μοι} πάντ̣[ων]{πάντων} . S-11 [κύρ]ι̣ο̣ν̣κύριον τ̣[ὸ]τὸ χ̣ε̣[ιρόγρ]α̣φ̣ο̣ν̣χειρόγραφον
14 [δισσὸν]δισσὸν [γραφὲν]γραφὲν [παν]τ̣α̣[χῇ]πανταχῇ ἐ̣πιφε̣ρ̣[όμεν]ο̣ν̣ἐπιφερόμενον [καὶ]καὶ [παντὶ]παντὶ [τῷ]τῷ [ὑπὲρ]ὑπὲρ [σοῦ]σοῦ
15 [ἐπιφέροντι]ἐπιφέροντι [κα]ὶ̣καὶ [ἐπ]ε̣ρ̣[ωτ]η̣θε̣ὶ[ς]ἐπερωτηθεὶς [ὑπό]ὑπό [σου]σου [ὡμολόγησα]ὡμολόγησα [.]. S-12 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [η|num:8|]η|num:8| [|g:s-etous|]|g:s-etous| [καὶ]καὶ [ϛ|num:6|]ϛ|num:6| [|g:s-etous|]|g:s-etous| |gap:?|