Sematia

p.sakaon.71.xml

TM: 13089HGV: 13089Date: 306 – 306Place: Theadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ὑπατείας]ὑπατείας [τ]ῶ̣ν̣τῶν κυρίων̣κυρίων [ἡμῶν]ἡμῶν [Κωνστα]ν̣τίουΚωνσταντίου καὶ Μ[αξι]μιανοῦΜαξιμιανοῦ Σεβαστῶν τὸ ϛ|num:6|
2 [Οὐαλερίῳ]Οὐαλερίῳ Κ̣υρίλλῳΚυρίλλῳ [❨β(ενε)φ(ικιαρίῳ)❩]βενεφικιαρίῳ |gap:5|ρ̣ου|gap:5|ρου θηβάρ̣[χου]θηβάρχου καὶ Καπίτωνι τῷ καὶ Θεοδώρῳ ❨ὀφφ(ικιαλίῳ)❩ὀφφικιαλίῳ ἐπάρχου Αἰγύπτου διὰ τοῦ παρόντος
3 [Κυρίλλο?]υΚυρίλλου πα[ρὰ]παρὰ [Αὐρηλίο]υΑὐρηλίου Ζακαῶ[νος]Ζακαῶνος Σαταβοῦτος μητρὸς Θερμουθίου ἀπὸ κώμης Θεαδελφίας μετʼ ἐγγύου
4 [πάντων]πάντων τῶν διὰ τ[ῆς]τῆς [μισθώσ]εωςμισθώσεως ἐνγ[εγρα]μμένωνἐνγεγραμμένων Αὐρηλίου Ἀρείωνος Διοσκόρου μη̣τρὸςμητρὸς Κοτυριλλοῦτος
5 [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς α̣ὐτῆςαὐτῆς κώ[μης]κώμης [.]. S-2 [βούλ]ομαιβούλομαι μισ[θώ]σασθαιμισθώσασθαι παρὰ σοῦ τὰ ὑπάρχοντα ὑμῖν κοινῶς ἐξ ἴσου πρόβατα
5-6 εὐάρε∤[στα]εὐάρε∤στα
6 [ἀθά]ν̣αταἀθάνατα τέλε[ια]τέλεια [,], [ἀριθμὸν]ἀριθμὸν [ἑ]ξήκονταἑξήκοντα δύο|num:62| , ἀφʼ ὧν ἔμποκα ἕξ|num:6| , ἀπὸ κουρᾶς τὰ λοιπὰ πεντήκοντα ἕξ|num:56| ,
7 [ὧν]ὧν [θηλυ]κ̣ὰθηλυκὰ μὲν τε[σσαράκοντ]ατεσσαράκοντα ἐννέα|num:49| Μωτωνήσια δέκα ἑπτά|num:17| , Ξοϊτικὰ ὀκτώ|num:8| , Λ̣α̣τ̣εῖναΛατεῖνα ἑπτά|num:7| ,
7-8 ∼σύμμι∤[κτα]∽σύμμει∤κτα
8 [χω]ρὶςχωρὶς βρακάτ[ων]βρακάτων [τὰ]τὰ [λο]ι̣πὰλοιπὰ δέκα ἑπτά|num:17| , κριοὺς ὁμοίως τοὺς λοιποὺς δέκα ∼τ̣ρ̣ῖ̣ς̣∽|num:13|τρεῖς|num:13| [ὧ]νὧν Μωτωνησίους
9 [τρεῖς]τρεῖς [,], [Ξοϊ]τικοὺςΞοϊτικοὺς δ[ύο][|num:2|]δύο|num:2| [,], |gap:5|[ο]υς|gap:5|ους τρεῖς|num:3| , τοὺς δὲ λοιποὺς πέντε|num:5| , ∼συμμίκτους∽συμμείκτους χω[ρὶς]χωρὶς [βρα]κάτωνβρακάτων , καὶ αἶγας
10 [ἀθαν]άτουςἀθανάτους εὐαρέ[στους]εὐαρέστους [πε]ντήκονταπεντήκοντα ἐννέα|num:59| , ἀφʼ ὧν θηλείας τελείας πεν[τήκον]ταπεντήκοντα τρεῖ[ς]|num:53|τρεῖς|num:53| ,
10-11 ∼ἀρρ̣ην[ι]∤[κὰς]∽ἀρρενι∤κὰς
11 ∼[ἕ]ξς∽|num:6|ἕξ|num:6| , ∼ἐρύφ[ια]∽ἐρίφια [πέντε]|num:5|πέντε|num:5| θηλυκὰ πάντα , ἐπὶ χρόνον ἔτη πέντε|num:5| ἀπὸ τοῦ [νῦν]νῦν [μη]νὸςμηνὸς Φαμενὼθ
12 [τοῦ]τοῦ [ἐν]εστῶτοςἐνεστῶτος ι[δ]|num:14|ιδ|num:14| [καὶ]καὶ [β|num:2|]β|num:2| [❨(ἔτους)❩]ἔτους , τὰ μὲν πρόβατα ἐπὶ κοινωνίᾳ ἐμοὶ μὲν τῷ μεμ̣ισθωμ̣έ̣ν̣ῳμεμισθωμένῳ
12-13 ἡμί∤[σει][|num:1/2|]ἡμί∤σει|num:1/2|
13 [μέρει]μέρει [ὑ]μῖνὑμῖν δὲ τοῖς κ[τήτορσι]νκτήτορσιν τῷ λοιπῷ ∼ἡμίσι∽|num:1/2|ἡμίσει|num:1/2| ∼μέρι∽μέρει τῶν κατʼ ἔτος ἐκβησομένων ἐξ [αὐ]τ̣ῶ̣ν̣αὐτῶν
14 [λημμάτων]λημμάτων , διδόντο[ς]διδόντος [ἐμοῦ]ἐμοῦ [ὑπ]ὲρὑπὲρ ἐπιγονῆς κατʼ ἔτος ἀρνία ἐνιαύσια εὐάρεστα θηλυκά τε καὶ ∼[ἀρρηνικ]ὰ∽ἀρρενικὰ
15 [εἴκοσ]ι̣εἴκοσι ἓξ|num:26| ἔμποκ[α]ἔμποκα [ἐπὶ]ἐπὶ [λή]μμασινλήμμασιν τοῖς ∼προκιμένοις∽προκειμένοις · S-3 δώσω δὲ ὡσαύτως κατʼ ἔτ[ος]ἔτος π̣ρὸςπρὸς μ̣ὲν̣μὲν
16 τὸν πρῶτον ἐνιαυτὸν ὑπὲρ ἐπιγονῆ̣ς̣ἐπιγονῆς τῶν αἰγῶν ∼ἐρύφια∽ἐρίφια ἐνιαύσια εὐάρεστα δέκα|num:10| , ἀπὸ δὲ τοῦ
17 ἑξῆς δευτέρου̣δευτέρου ἐνιαυτοῦ ἐπὶ τὰ λοιπ̣ὰλοιπὰ ἔτη τέσσ[α]ρα|num:4|τέσσαρα|num:4| , διὰ τὸ τὰ ∼προκίμενα∽προκείμενα ∼ἐρύφια∽ἐρίφια [πέν]τε|num:5|πέντε|num:5| καὶ αὐτὰ
18 τέλεια ∼λογείζε[σθ]αι∽λογίζεσθαι ἐ̣π̣ὶἐπὶ τῷ μεμισθωμένῳ , ὁμοίως κατʼ ἔτος ∼ἐρύφια∽ἐρίφια δέκα ὀκτώ|num:18| , ἐφʼ ᾧ[τ]ε̣ᾧτε ὑμᾶς
19 τοὺς κτήτορ[ας]κτήτορας τὰ διδόμενα ὑπʼ ἐμοῦ τοῦ μεμισθωμένου κατʼ ἔτος ὑπὲρ ἐπιγονῆ[ς]ἐπιγονῆς ἀρνία
20 καὶ ∼ἐρύφια∽ἐρίφια β[ασ]τάζεινβαστάζειν καὶ ∼ἀποφέριν∽ἀποφέρειν ὅπου δʼ ἂν ∼βούλεσθαι∽βούλεσθε καὶ οὐκ ἐξ[έ]σταιἐξέσται μοι ἐντὸς τοῦ χρόν[ο]υχρόνου προλιπεῖν
21 τὴν μίσθωσ[ι]νμίσθωσιν κατʼ οὐδένα τρόπον · S-4 τῆς τῶν̣τῶν προβάτων καὶ αἰγ[ῶ]ν̣αἰγῶν γονῆς καὶ νομῶν [κα]ὶκαὶ ∼γράστεως∽κράστεως
22 καὶ κερδίας καὶ , [μ]ὴμὴ ∼εἴοιτο∽εἴη , θανάτου καὶ ἐπιμελεί[ας]ἐπιμελείας κ̣αὶκαὶ φροντίδος γο[ν]ῆςγονῆς ὄντων πρὸς ἐ[μὲ]ἐμὲ τὸν
22-23 μεμι∤σθωμένον
23 , [ο]ὐκοὐκ οὔσης μοι ἐξουσίας ἐν ἀλλοτρίοις ἐδάφεσι [τ]οὺςτοὺς συνήθ̣ε̣ιςσυνήθεις κο[ι]τ̣ασμοὺςκοιτασμοὺς
24 ∼ποεῖσθαι∽ποιεῖσθαι μό̣ν̣ονμόνον ἐν τοῖς διαφέρουσι ὑμῖν τοῖς κτήτορσιν , λαμβάνοντός μου παρʼ ὑμῶν
25 τὴν συνήθ[η]συνήθη ὑπηρε[σί]ανὑπηρεσίαν , καὶ μετὰ τὸν χρόνον παραδώσω τούς τε αἶγας καὶ πρόβατα
26 ἀθ̣άναταἀθάνατα , τέλει[α]τέλεια , εὐάρεστα , πάντα καθὼς ∼κἀγὼ∽καὶ $ἐγὼ παρέλαβον . S-5 μίσθωσις κυρία καὶ
26-27 ἐπερω∤τηθεὶς
27 ὡμολόγησα . m2 S-6 Οὐαλέριος Κύριλλος ❨β(ενε)φ(ικιάριος)❩βενεφικιάριος ❨θηβ(άρχου)❩θηβάρχου μεμίσθωκα τά τε πρόβατα καὶ αἶγας
28 ἐπ[ὶ]ἐπὶ τ̣αῖςταῖς συνγεγ̣ραμμένα[ι]ςσυνγεγραμμέναις ∼διαστολε͂ς∽διαστολαῖς ὡς πρόκειται . m3 S-7 ❨Αὐρήλ(ιος)❩Αὐρήλιος Θεόδωρος ὁ̣ καὶ Καπίτων ❨ὀφφ(ικιάλιος)❩ὀφφικιάλιος [ἐ]πάρχουἐπάρχου Αἰ[γ]ύπτουΑἰγύπτου
29 ἐκμ̣ε̣μ̣ίσθωκαἐκμεμίσθωκα ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . m1 S-8 ❨(ἔτους)❩ἔτους ι̣δ|num:14|ιδ|num:14| καὶ β|num:2| |g:s-etous| |g:slanting-stroke||g:slanting-stroke| τῶν κυρίων ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν
30 καὶ Σεουή[ρ]ουΣεουήρου καὶ Μαξιμίνο̣υ̣Μαξιμίνου [τῶν]τῶν [ἐπιφα]νεστάτωνἐπιφανεστάτων Καισάρων , Φαμενὼθ δεκάτῃ .