Sematia

p.sakaon.60.xml

TM: 13077HGV: 13077Date: 306 – 306Place: Ptolemais Euergetis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους τεσσαρεσκαιδεκάτου Αὐτοκρατόρων Καισάρων Φλαυίου Οὐαλερίου Κωνσταντίου καὶ Γαλερίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ ⸢❨Γερμ(ανικῶν)❩⸣Γερμανικῶν ⸢<μεγίστων>⸣μεγίστων , Σαρματικῶν μεγί[σ]τωνμεγίστων , Περσικῶν μεγίστων , Βριττανικῶν μεγίστων , Καρπικῶν
2 μεγίστων , Εὐσεβῶν , Εὐτυχῶν , Σεβαστῶν , καὶ ἔτους δευτέρου τῶν κυρίων ἡμῶν ∼Σευήρου∽Σεουήρου καὶ Μαξιμίνου τῶν ἐπιφανεστάτων Καισάρων , ∼ὑπατίας∽ὑπατείας τῶν κυρίων ἡμῶν Κωνσταντίου
3 καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν τὸ ϛ|num:6| , μηνὸς Γορπιαίου Ἐπεὶφ α|num:1| , ἐν Πτολεμαΐδι Εὐεργέτιδι τοῦ Ἀρσινοΐτου νομοῦ . S-2 ὁμολογεῖ Αὐ̣ρηλίαΑὐρηλία Τιτανιανὴ Φιλαδέλφου μητρὸς
3-4 Ἁρποκρατιαί∤νης
4 ἀπὸ ἀμφόδου Βιθυνῶν Ἄλλων Τόπων ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μβ|num:42| οὐλὴ ἀντικνημίῳ ἀριστερῷ , χωρὶς κυρίου ❨χρημ(ατίζουσα)❩χρηματίζουσα τέκνων δικαίῳ , Αὐρηλίᾳ Ἀρτέμιτι Παησίου μητρὸς Ἡρῶτος ἀπὸ κώμης
5 Θε̣αδελφίαςΘεαδελφίας , καὶ αὐτῇ ὁμοίως χωρὶς κυρίου ❨χρημ(ατιζούσῃ)❩χρηματιζούσῃ τέκνων δικαίῳ , πεπρακέναι τὴν ὁμολογοῦσαν Τιτανιανὴν τῇ Ἀρτέμιτι ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῇ
6 ἀγοραστὴν κατὰ δημόσιον χρηματισμ[ὸ]νχρηματισμὸν τελειωθέντ̣ατελειωθέντα διά τε τοῦ ἐνθάδε μνημονίου καὶ τῆς τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοθήκης τῷ δ|num:4| ❨(ἔτει)❩ἔτει τῆς Πρόβου βασιλείας μηνὶ Μεχεὶρ ιβ|num:12| παρὰ Αὐρηλίας
7 Ἀμμωναρίου Διδύμου μητρὸς Ἡρακλοῦτος ἀπὸ ἀμφόδου Θαραπίας , χωρὶς κυρίου ❨χρημ(ατιζούσης)❩χρηματιζούσης τέκνων δικαίῳ , ἐν τῇ μητροπόλει ἐπʼ ἀμφόδου Θηβαίων οἰκίαν σὺν χρηστηρίοις ἐπὶ τοῖς οὖσι
8 αὐτῆς μέτροις καὶ πηχισμοῖς καὶ θεμελίοις καὶ ∼τίχαισι∽τείχεσι καὶ φωσφορίαις καὶ εἰσόδοις καὶ ἐξόδοις καὶ ταῖς ἄλλαις χρήσεσι καὶ δικαίοις πᾶσι , κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς καὶ ∼μέχρει∽μέχρι νῦν συνήθειαν , ἧς
9 γείτονε̣ς̣γείτονες , καθὼς προκείμενος χρηματ[ισ]μὸςχρηματισμὸς περιέχει , νότου πρότερον Ἀμμωνίου νυνὶ δὲ 〚ζ〛ζ Ζωΐλου ❨γυμ(νασιαρχ…)❩γυμνασιαρχ… αὐλή , βορρᾶ πρότερον Δείου καὶ Πτολλαρίωνος νυνὶ δὲ τοῦ αὐτοῦ Ζωίλο[υ]Ζωίλου
10 οἰκία̣οἰκία , ἀ̣πηλιώτουἀπηλιώτου ῥύμη βασιλικὴ διʼ ἧς εἴσ̣ο̣δ̣ο[ς]εἴσοδος καὶ ἔξοδος τῆς οἰκίας , λιβὸς τοῦ αὐτοῦ Ζωΐλου αὐλή , καὶ ἀπέχειν τὴν ὁμολογοῦσαν Τιτανιανὴν παρὰ τῆς Ἀρτέμιτος τὰ
10-11 συμπε∤φωνη[μ]ένασυμπε∤φωνημένα
11 τῆς τιμῆς ἀργυρίου τάλαντα δέκα|num:10| ἐκ πλήρους διὰ χειρός , καὶ ∼βεβαιώσιν∽βεβαιώσειν αὐτήν τε τὴν ὁμολογοῦσαν Τιτανιανὴν καὶ τοὺς παρʼ αὐτῆς τῇ ∼ἀγοραστρείᾳ∽ἀγοραστρίᾳ Ἀρτέμιτι καὶ τοῖς
12 παρʼ αὐτῆς τὰ κατὰ τὴν πρᾶσιν τῆς προκειμένης οἰκίας σὺν χρηστηρίοις πάσῃ ∼βεβαιώσι∽βεβαιώσει , ἣν καὶ παρέξασθαι ἀνέπαφον καὶ ἀνενεχύραστον καὶ ∼ἀνεπιδάνιστον∽ἀνεπιδάνειστον καὶ καθαρὰν ἀπὸ
12-13 παν∤τὸς
13 ὀφε̣[ι]λήματοςὀφειλήματος δημοσίου τε καὶ ἰδιωτικοῦ καὶ πάσης ἐμποιήσεως διὰ παντός , καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν τὴν Ἄρτεμιν κρατεῖν ταύτης καὶ κυριεύειν , καὶ τὰ περιγεινόμενα ἐξ αὐτῆς
14 εἰς τὸ ἴδ̣ιονἴδιον αὐτὴν ἀποφέρεσθαι , καὶ ∼διοικῖν∽διοικεῖν καὶ ∼οἰκονομῖν∽οἰκονομεῖν περὶ αὐτῆς ὡς ἐὰν αἱρῆται , ἐφʼ ἣν καὶ ἐπιπορεύεσθαι τὴν ὁμολογοῦσαν μηδʼ ἄλλον ὑπὲρ αὐτῆς μηδένα κατὰ
15 μηδέ̣ν̣αμηδένα τρόπον , ἀλλὰ καὶ τὸν ἐπελευσόμενον ἐμποιησόμενον καθʼ ὅντινα οὖν τρόπον ∼ἀποστήσιν∽ἀποστήσειν αὐτὴν παραχρῆμα τοῖς ἰδίοις ∼δαπανήμασιν∽δαπανήμασειν , ἔτι καὶ ∼προσεκτίσιν∽προσεκτείσειν τὴν τιμὴν
16 μεθ̣ʼμεθʼ ἡ̣μ̣ιολίαςἡμιολίας καὶ τὰ τέλη καὶ τὰ ἀναλώ̣ματαἀναλώματα διπλᾶ , χωρὶς τ[ο]ῦτοῦ ∼μένιν∽μένειν κύρια καὶ τὰ προγεγραμμένα · S-3 καὶ περὶ δὲ τὰ ταῦτα οὔτως ὀρθῶς καλῶς γεγονέναι ∼ἐπερωτησαντες∽ἐπερωτήσασαι ∼ἀλλας∽ἀλλήλας
17 ὡμο[λό]γ̣ησανὡμολόγησαν . m2 S-4 Αὐρηλία Τιτα⋰ι⋱ανὴΤιταιανὴ Φιλαδέλφου χωρὶς κυρίου ∼χρηματίζοσα∽χρηματίζουσα ὁμολογῶ ∼πεπρακαίναι∽πεπρακέναι τὴν ὑπάρχουσάν μοι ἐπʼ ∼ἀνφόδου∽ἀμφόδου ∼Θηβαίον∽Θηβαίων οἰκία̣[ν]οἰκίαν
18 [σὺν]σὺν [χρ]ηστηρίοιςχρηστηρίοις , ἧς αἱ ∼γε̣υτνίαι∽γειτνίαι ∼προκιται∽πρόκεινται , καὶ ἀπέσχον τὰ τῆς τιμῆς τάλαντα δέκα|num:10| πλήρης διὰ ∼χιρος∽χειρὸς καὶ ∼βεβαιο∽βεβαιῶ ∼πασιν∽πάσῃ <βεβαιώσει>βεβαιώσει ὡς πρόκιται · S-5 καὶ
18-19 ∼ἐπερω̣∤τ̣[ηθεντ]ε̣ς∽ἐπερω∤τηθεῖσα
19 ∼ὡμολογεσαν∽ὡμολόγησα . S-6 Αὐρήλ[ι]οςΑὐρήλιος Τευεῖς Ἰσχυρίονο̣<ς>Ἰσχυρίονος ∼ἔγγραψα∽ἔγραψα ὑπὲρ τῆς μητρό<ς>μητρός μου ∼ἀγγραμμάτου∽ἀγραμμάτου . m3 S-7 Αὐρηλία Ἄρτεμις χωρὶς κυρίου χρηματίζουσα · S-8 γέγονεν εἴ[ς]εἴς [με]με πρᾶ̣σ[ι]ςπρᾶσις τῆς οἰκίας ὡς πρόκιται̣πρόκιται . S-9 Αὐρήλιος Πλουτάμμων Διδύμου ἔγραψα ὑπὲρ ∼αὐτου∽αὐτῆς ἀγραμμάτου .