Sematia

p.sakaon.59.xml

TM: 13075HGV: 13075Date: 305 – 305Place: Ptolemais Euergetis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ∼ὑπατίας∽ὑπατείας τῶν κυρίων ἡμῶ[ν]ἡμῶν [Κ]ωνσταντίουΚωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν ἐπ[ι]φ̣[αν]ε̣σ̣τ̣άτωνἐπιφανεστάτων Καισάρων τὸ ε|num:5| . m5 S-2 ❨κατεχω(ρίσθη)❩κατεχωρίσθη κα|num:21| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιγ|num:13| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Φαμενὼθ ιε|num:15| .
2 m1 S-3 ἔτους πρώτου καὶ εἰκοστοῦ Αὐτο[κρ]ατόρωνΑὐτοκρατόρων Καισάρων Γαΐου Αὐρηλίου Οὐα̣λερίουΟὐαλερίου Δ[ιο]κλητιανοῦΔιοκλητιανοῦ καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ , Γερμανικῶν μεγίστων , Σαρματικῶν μεγί[σ]τωνμεγίστων , [Ἀρμ]ε̣ν̣ι̣κῶνἈρμενικῶν μεγίστῶν , Περσικῶν μεγίστων ,
3 Βρεττανικ[ῶ]νΒρεττανικῶν μεγίστων , Καρπικῶν μεγίστων , Ἀ̣δ̣ιαβη[ν]ικῶνἈδιαβηνικῶν μεγίστων , Μηδικῶν μεγίστων , Εὐσεβῶν , Εὐτυχῶν , Σεβαστ̣ῶ̣νΣεβαστῶν , καὶ ἔτους τρισκαιδεκάτου τῶν κυρίων ἡ[μῶν]ἡμῶν [Φλα]υίουΦλαυίου Οὐαλερίου Κωνσταντίου
4 καὶ Γαλερίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ , Γ[ερμ]ανικῶνΓερμανικῶν μεγίστων , Σαρματικῶν μεγίστω̣ν̣μεγίστων , Περσικῶν μεγίστων , τῶν ἐπιφανεστάτων Καισάρων , μηνὸς Ἀ̣ρ̣τεμισίουἈρτεμισίου Φαμενὼθ ιε|num:15| , ἐν Πτολ̣ε̣μ̣[α]ΐδιΠτολεμαΐδι Εὐερ[γέτι]δ̣ι̣Εὐεργέτιδι τ̣ο̣ῦ̣τοῦ Ἀ̣ρσινοΐτουἈρσινοΐτου νομοῦ . S-4 ὁμολογεῖ Α̣ὐ̣ρ̣ήλιοςΑὐρήλιος
5 Σαραπίων Συρισκᾶ μητρὸς Ἴσιτο[ς]Ἴσιτος [ἀ]πὸἀπὸ ἀμφόδου Μοήρεως ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λβ|num:32| οὐλὴ μετώπῳ ἐ̣κἐκ δεξιῶν καὶ μήλῳ ❨δεξ(ιῷ)❩δεξιῷ Αὐρηλίᾳ Ἀρτέμιτι Παησίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡρῶτος ἀπὸ κώμης Θεαδελφί̣α̣ς̣Θεαδελφίας , χωρὶς κυρί[ου]κυρίου [χρημα]τιζούσῃχρηματιζούσῃ κα̣τ̣ὰ̣κατὰ Ῥ̣ω̣μαί̣ο̣υ̣ς̣Ῥωμαίους τ̣έ̣κ̣ν̣ωντέκνων
5-6 δι∤καίῳ
6 , πεπρακέναι αὐτῇ τὸν [ὁ]μολογοῦνταὁμολογοῦντα Σαραπίωνα κ[ατὰ]κατὰ τ̣ή̣ν̣δ̣ε̣τήνδε τ̣ὴ̣ν̣τὴν ∼ὁμολογείαν∽ὁμολογίαν καὶ διὰ τῆς τῶν ἐνκτήσεων βιβ̣λιοθήκηςβιβλιοθήκης ἀπὸ τοῦ νῦν̣νῦν ἐ̣πὶἐπὶ τὸν ἅπ̣ανταἅπαντα χρόνον [τ]ὴντὴν ὑπά[ρ]χουσ̣[αν]ὑπάρχουσαν [αὐτῷ]αὐτῷ ἐν τῇ ∼μη[τροπό]λι∽μητροπόλει ἐπʼ ἀ̣μ̣φ̣όδουἀμφόδου Διονυσίου
7 Τόπων οἰκίαν πρότερον οὖσαν̣οὖσαν ∼[γνα]φῖον∽κναφεῖον , ἐπὶ τοῖς οὖσι αὐτῆ̣ς̣αὐτῆς μέ̣τ̣ρ̣ο̣ι̣ς̣μέτροις κ[αὶ]καὶ [πηχισ]μοῖςπηχισμοῖς καὶ θεμελίοις καὶ ∼τίχεσι∽τείχεσι καὶ φωσφορείαις καὶ ἰσόδοις καὶ ἐξόδοις καὶ ταῖς ἄλλαις χρήσεσι καὶ δικαίοις πᾶσ[ι]πᾶσι [,], [κατὰ]κατὰ [τὴν]τὴν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι νῦν συνήθειαν ,
8 ἧς ∼γίτονες∽γείτονες , καθὼς Σα̣ραπίωνΣαραπίων ὑ̣π̣η̣γόρευσενὑπηγόρευσεν , νότου ῥύμη δημοσία διʼ ἧς ἐστιν ἴ̣σ̣ο̣δοςἴσοδος καὶ ἔξοδος τῆς οἰκίας μεθʼ ἥν Ἀτίωνος οἰκία , ἀπηλιώτου ῥύμη δημ[οσία]δημοσία [με]θʼμεθʼ ἥν τοῦ αὐτοῦ Ἀτίων[ος]Ἀτίωνος οἰκία ,
9 λιβὸς Μικάλλου οικία , καὶ ∼ἀπέχ[ι]ν∽ἀπέχειν τὸν ὁμολογοῦντα Σαραπίωνα παρὰ τῆς̣τῆς πρι̣αμένηςπριαμένης τὴν συμπεφωνημένην τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλήρους ἀ̣ργυρίουἀργυρίου δραχμὰς μυριάδας πέντε τετ[ρακισ]χ̣ιλίας|num:54000|τετρακισχιλίας|num:54000| , οὔσας τάλαντ[α]τάλαντα ἐννέα|num:9| , ❨(τάλαντα)❩τάλαντα θ|num:9| ,
10 παραχρῆμα διὰ χειρός , καὶ ∼βεβα[ιώ]σιν∽βεβαιώσειν αὐτόν τε τὸν ὁμολογοῦντα Σαραπ̣ί̣ωναΣαραπίωνα καὶ τοὺς παρʼ αὐτοῦ τῇ πριαμένῃ καὶ τοῖς παρʼ αὐτῆ τὴν πεπραμένην αὐτῇ ὡς πρόκιται ἐν τῇ ∼μητροπόλι∽μητροπόλει ἐ[πʼ]ἐπʼ [ἀμφόδ]ουἀμφόδου Διονυσίου Τόπων [οἰ]κίανοἰκίαν πάσ[ῃ]πάσῃ
11 ∼βεβαιώσι∽βεβαιώσει , ἥν καὶ παρέξασθαι [ἀ]ν[έπαφ]ονἀνέπαφον καὶ ἀνενεχύραστον καὶ ἀν̣[ε]π̣ιδ̣άνισ̣τ̣ο̣ν̣ἀνεπιδάνιστον καὶ κα̣θ̣α̣ρ̣ὰ̣ν̣καθαρὰν ἀπὸ παντὸς ὀφειλήματος δημοσίου τε καὶ ἰδιωτ[ι]κοῦἰδιωτικοῦ καὶ πάσης ἐμποιήσεως διὰ παντός , καὶ μηδέν[α]μηδένα κ̣[ωλ]ύοντακωλύοντα τὴν πριαμ̣[ένη]νπριαμένην μηδὲ̣μηδὲ τοὺς
12 παρʼ αὐτῆς κυριεύοντας τῆς α[ὐτῆς]αὐτῆς [καὶ]καὶ π̣ε̣πραμένηςπεπραμένης αὐτῇ ὡς πρόκιται [ἐ]ν̣{ἐν} τῇ{τῇ} ∼μ[η]τροπόλι∽{μητροπόλει} ἐπʼ{ἐπʼ} ἀμφόδου{ἀμφόδου} Διονυσίου{Διονυσίου} Τόπων{Τόπων} οἰκίαν̣{οἰκίαν} πάσῃ{πάσῃ} ∼βεβαιώσι∽{βεβαιώσει} ,{,} ἥν{ἥν} καὶ{καὶ} παρέξασθαι{παρέξασθαι} ἀνέπαφον{ἀνέπαφον} καὶ{καὶ} ἀνενεχύραστον{ἀνενεχύραστον} καὶ{καὶ} ἀν[επ]ιδάνιστον{ἀνεπιδάνιστον} καὶ{καὶ} καθα[ρὰν]{καθαρὰν} [ἀπ]ὸ{ἀπὸ} παντὸς{παντὸς}
12-13 ὀφειλή∤ματος{ὀφειλή∤ματος}
13 δημοσίου{δημοσίου} τε{τε} καὶ{καὶ} ιδιωτικοῦ{ιδιωτικοῦ} καὶ{καὶ} πάσης{πάσης} ἐμποιήσεως{ἐμποιήσεως} διὰ{διὰ} παντός{παντός} ,{,} καὶ{καὶ} μηδένα{μηδένα} κωλύοντα{κωλύοντα} τὴν{τὴν} πριαμένην{πριαμένην} μηδὲ{μηδὲ} τοὺς{τοὺς} παρʼ{παρʼ} αὐτῆς{αὐτῆς} κυριεύοντας{κυριεύοντας} τῆς{τῆς} αὐτῆς{αὐτῆς} καὶ{καὶ} πεπραμένης{πεπραμένης} αὐτῇ{αὐτῇ} ὡς{ὡς} πρ̣[όκι]τ̣α̣ι̣{πρόκιται} οἰκίας , ἔ̣τ̣ι̣ἔτι καὶ τὰ ἐξ αὐτῆς ἀπὸ τοῦ νῦν
14 περιγεινόμενα ἀποφέρεσθαι αὐτὴν ∼ἰ̣ς̣∽εἰς [τ]ὸτὸ ἴδιον , καὶ ἐξουσίαν ∼ἔχιν∽ἔχειν ∼διοκῖν∽διοικεῖν καὶ ∼οἰκονομῖν∽οἰκονομεῖν [πε]ρ[ὶ]περὶ αὐτῆς ὡς ἐὰν ∼ἑρῆται∽αἱρῆται , ἐφʼ ἥν καὶ μὴ ἐπιπορεύεσθαι αὐτὸν τὸν ὁμολογοῦντα μηδʼ ἄλλον ὑπὲρ αὐτοῦ μηδέ̣ν̣α̣μηδένα κ̣α̣τὰκατὰ μηδένα τρόπον , ἀλλὰ καὶ τὸν ἐπελευσόμενον
15 ἐμποιησόμενον καθʼ ὅντινα οὖν τ̣[ρό]ποντρόπον αὐτὸν ∼ἀποστήσιν∽ἀποστήσειν παραχρῆμα τ̣οῖςτοῖς ἰδίοις ∼δαπανήμασιν∽δαπανήμασειν , ἔτι καὶ ∼προσεκτίσιν∽προσεκτείσειν τὴν τιμὴν μεθʼ ἡμιολίας καὶ τὰ τέλη καὶ τὰ ἀναλώματα διπλᾶ ∼χορὶς∽χωρὶς τοῦ ∼μένιν∽μένειν κύρια κ̣α̣ὶ̣καὶ [τὰ]τὰ [προ]γε̣γραμμέναπρογεγραμμένα κ̣α̣ὶ̣καὶ ε|gap:4||gap:?||gap:1|ου τῆ̣ςτῆς ο̣ἰ̣κ̣ί̣α̣ς̣οἰκίας ,
16 περὶ δὲ τοῦ ταῦτα οὕτως ὀρθῶ[ς]ὀρθῶς κ̣αλῶςκαλῶς γεγονέναι ❨ἐπερωτηθ(έντες)❩ἐπερωτηθέντες ὡμολόγησαν . m2 S-5 Αὐ̣[ρ]ή̣λιοςΑὐρήλιος Σαραπίων ὁμολογῶ πεπρακέναι τὴν ὑπάρχουσάν μοι ἐν τῇ μητροπόλει ἐπʼ ἀμ[φ]ό̣δ̣ο̣υ̣ἀμφόδου Διονυσίου Τόπων οἰκίαν
16-17 πρό∤τερον
17 οὖσαν ∼γναφῖον∽κναφεῖον , ἧς α̣ἱαἱ ∼[γιτ]νίε∽γειτνίαι πρόκινται , καὶ ἀπέσχον τὰ τῆς τιμῆς̣τιμῆς [ἀργ]υρίουἀργυρίου τάλαντα ἐννέα|num:9| , καὶ βεβαιῶ καθαρὰν ὡς πρόκιται · S-6 καὶ ἐπερωτηθε̣ὶςἐπερωτηθεὶς ὡμ[ολόγ]ησαὡμολόγησα . S-7 Αὐρήλιος Πλ̣ο̣υ̣τάμμωνΠλουτάμμων
18 Ὡρίωνος ἀπὸ ἀμφόδου Βι[θ]υνῶνΒιθυνῶν Εἰσίωνος ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ ∼πλ[ῖσ]τ[α]∽πλεῖστα . m3 S-8 [Α]ὐρήλιοςΑὐρήλιος Σαραπίων πέπρακ̣α̣πέπρακα ὡς πρόκιται . m4 S-9 Αὐρηλία Ἄρτεμις · S-10 ∼γεγον∽γέγονε ∼ἴς∽εἴς με [πρᾶ]σ̣ιςπρᾶσις τῆς πρ[ο]κ̣ιμένηςπροκιμένης [ο]ἰκίαςοἰκίας ὡς
18-19 πρόκ̣ι̣∤ταιπρόκι∤ται
19 . S-11 Αὐρήλιος Εὐδαίμων Εὐδ[αί]μονοςΕὐδαίμονος ἀπὸ ἀμφόδου Μοήρεως ἔγραψα ὑ[πὲρ]ὑπὲρ αὐτῆς ἀγραμμάτου . m5 S-12 Αὐρήλιος Σ̣εύ̣ι̣ο̣ςΣεύιος ∼οὐετρανὸς∽οὐετερανὸς ❨κεχρη(μάτικα)❩κεχρημάτικα . S-13 ❨χρό(νος)❩χρόνος ὁ̣ ❨π̣ρ̣οκ(είμενος)❩προκείμενος ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ ❨ἐξοδ(ιασμοῦ)❩ἐξοδιασμοῦ .