Sematia

p.sakaon.48.xml

TM: 13067HGV: 13067Date: 343 – 343Place: Theadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 Αὐρηλίῳ Ἰσίωνι ❨πολ(ιτευομένῳ)❩πολιτευομένῳ πραιποσίτῳ [η|num:8|]η|num:8| πά[γο]υπάγου νομ̣οῦνομοῦ ❨Ἀρσι(νοΐτου)❩Ἀρσινοΐτου
2 παρὰ [Αὐ]ρηλίουΑὐρηλίου Ζωΐλου Μέλαν[ο]ςΜέλανος δ[ι]άκονοςδιάκονος τῆς καθολικῆ̣ςκαθολικῆς ἐκ̣κ̣λη[σ]ία[ς]ἐκκλησίας ἀπὸ κώμης Θε̣α̣δ̣[ε]λφίαςΘεαδελφίας τοῦ αὐτοῦ ν̣ο̣μ̣οῦνομοῦ .
3 S-2 οἱ τὸν ἀν[αιδ]ῆἀναιδῆ [κ]α̣ὶκαὶ λῃστρικὸν [τρό]ποντρόπον ᾑρημ[έ]ν[ο]ιᾑρημένοι , καθ̣α̣ρ̣ώτατεκαθαρώτατε τῶν [ἀ]νδρῶνἀνδρῶν , δίκ̣α̣[ιοί]δίκαιοί [εἰ]σ̣ι̣εἰσι <τῆς>τῆς τῶν νόμων
4 ἐπεξελ[ε]ύ̣σεωςἐπεξελεύσεως τυχεῖν . S-3 ἔτι [περ]ιόντοςπεριόντος τοῦ [μα]καρί[ου]μακαρίου [μου]μου υ̣ἱ̣ο̣ῦ̣υἱοῦ Γεροντί̣ουΓεροντίου τὸ ∼τουνο̣μ̣α̣∽ὄνομα [συ]ν̣ῆ̣λθενσυνῆλθεν , ὡς εἴθε
5 μήποτε , πρὸ̣ςπρὸς γάμου κοινωνίαν̣κοινωνίαν [γυ]ναικὶγυναικὶ Νόννᾳ ❨θυγ(ατρὶ)❩θυγατρὶ Ἀν̣ν̣ο̣ῦ̣τ̣ο̣ς̣Ἀννοῦτος ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης . S-4 νομίζω̣ννομίζων
6 εὔνοιαν κα[ὶ]καὶ στ[ο]ργὴνστοργὴν αὐτὴν [δ]ι[ασ]ῴ̣ζ̣[ε]ινδιασῴζειν πρὸς τὴν συμβίω[σί]νσυμβίωσίν μου , τὰ ∼τουναντία∽ἐναντία διεπράξατο · S-5 τοῦ γὰρ αὐτ[οῦ]αὐτοῦ
7 προ[κι]μέν̣ουπροκιμένου μου υἱοῦ ∼νόσου∽νόσῳ κα̣τα̣κ̣[λι]θέν[τ]οςκατακλιθέντος καὶ μέλλο̣ν̣τοςμέλλοντος τ[ὸ]τὸ ∼χρεὸν∽χρεὼν τοῦ βίου ἀπο̣δ̣ο̣ῦναιἀποδοῦναι , οὐκ οἶδα̣οἶδα ὅ̣π̣ωςὅπως
8 Σακα[ῶ]νΣακαῶν τις τὸ ∼του∽ὄνομα ∼νομου∽$ ἀπὸ τῆς αὐ̣τ̣ῆςαὐτῆς κ̣ώμηςκώμης ἴδ̣ι[ό]ν̣ἴδιόν μ[ου]μου ο̣ἶ̣κονοἶκον ἀναλαβόμενος ἐπιστὰς διήρπαξεν
9 τὴν γ̣υ̣ναῖκαγυναῖκα τοῦ αὐτοῦ μου υἱοῦ καὶ πρ̣ο̣κιμέ̣νηνπροκιμένην Ν̣ό̣ν̣ν̣α̣ν̣Νόνναν [καὶ]καὶ αὐτὴν ἀπήγαγεν ε̣ἰ̣ς̣εἰς τ̣ὴ̣ντὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν
10 οὐ δεόντως καὶ παρὰ πάντας [τ]οὺςτοὺς νόμους , συνεργοὺς ἐσχηκὼς τῆς τηλικαύτης παρανομίας τοὺς ἑαυτοῦ
11 ἀδελφοὺς καὶ τὴν μητέρα τῆς [γυναικὸς]γυναικὸς καὶ προκιμένην Ἀννοῦ . S-6 ἀλλὰ πάραυτα το̣ῦ̣τοῦ α̣ὐ̣τοῦαὐτοῦ μου υἱοῦ
11-12 τελευ∤τήσαντος
12 ἐβουλόμην τότ[ε]τότε [τῇ]τῇ τ̣ῶντῶν ν[ό]μωννόμων ἀκολουθίᾳ χρήσασθαι περὶ οὗ [ἐτ]όλμησανἐτόλμησαν ῥιψοκινδύνου
13 πράγματος · S-7 καὶ δὴ εἶξα τὸν [ἀπ]ρ̣ά̣γμο̣ν̣[α]ἀπράγμονα [βίο]ν̣βίον ἀσκῶν . S-8 ἀλλʼ οὐκ οἶδα τίνι λόγ[ῳ]λόγῳ [ο]ὖνοὖν , τοῦ ἑτέρου μου υἱοῦ
14 Πάσ̣ειΠάσει τὸ ∼τουνομα∽ὄνομα θεωρήσαντος τὸν ἑαυ̣τ̣ο̣ῦ̣ἑαυτοῦ π̣ά̣ππονπάππον ὑ̣βριζόμενονὑβριζόμενον ὑπὸ τῶν π̣α̣νκακίστωνπανκακίστων ἀνδρῶν
15 κ̣[α]ὶ̣καὶ προκιμένων ἐσθῆ[τα]ἐσθῆτα α̣ὐ̣τοῦαὐτοῦ κ̣α̣τ̣α̣π̣ε̣λ̣εκίσαικαταπελεκίσαι καὶ δικαιολογουμένου πρὸ[ς]πρὸς α̣ὐτοὺςαὐτοὺς περὶ τούτου ,
16 ο̣ἱ̣οἱ δὲ πάλιν , ἐκ τῶν ἐναντίω[ν]ἐναντίων ἦθ[ο]ς̣ἦθος π̣α̣ν̣κάκιστονπανκάκιστον καὶ ἀπονοίας μεστὸν ἀναλαβόμενοι , ἐπελθόντες
17 κ̣[α]ὶ̣καὶ αὐτῷ μετὰ ∼πελεκων∽πελέκεων καὶ ῥοπάλων ἐβούλοντο αὐτῷ καὶ ∼τοὺ∽τὸ ζῆν ∼ἀνελῖν∽ἀνελεῖν εἰ μὴ γὰρ τύχης ἔργον
17-18 γεγένη∤ται
18 , ∼τοὺ∽τὸ φυγῇ αὐτὸν τὴν ζωοποΐαν ποιήσασθαι , ∼πάλε∽πάλαι ἂν καὶ ∼τοὺ∽τὸ ζῆν αὐτὸν ∼ἀνῖλο̣ν̣∽ἀνεῖλον καταφρονήσαντες
19 τ[ῆς]τῆς τῶν καιρῶν εὐνομίας καὶ τ̣ῆςτῆς ἡμ̣ετέραςἡμετέρας ἀπραγμοσύνης . S-9 ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ τοίνυν καὶ ἅπερ ∼ε̣ἶχαν∽εἶχον ἐν μισθώσει
20 οἱ α̣ὐ̣τοίαὐτοί μου υἱοὶ πρόβατα πε[ν]τ|gap:1||gap:1||gap:1|ιαπεντ|gap:1||gap:1||gap:1|ια καὶ βόας ὀκτὼ|num:8| καὶ ὀνικὰ τετράποδα πέντε|num:5| ἀφήρπαξαν καὶ
20-21 διεσ∤πάθη̣σανδιεσ∤πάθησαν
21 , ∼κἀγὼ∽καὶ $ἐγὼ αὐτὸς ∼ἀθι̣ο[ς]∽ἄθλιος ∼ἀ[ν]α̣γκι̣ζομαι∽ἀναγκάζομαι ὑπὸ τῶν δεσποτῶν ταῦτα ἀποδοῦναι , διά τοι τοῦτο
22 τάδε τὰ βιβλία ἐπιδίδω̣[μι]ἐπιδίδωμι , ἐν [ἀσφ]α̣λ[ί]ᾳἀσφαλίᾳ ἀξιῶ[ν]ἀξιῶν ἀχθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ σοί , [κα]ὶκαὶ πρῶτον μὲν οὗ
22-23 ἐτόλ∤μ̣η̣σανἐτόλ∤μησαν
23 παρανόμου καὶ ῥι[ψοκινδύνου]ῥιψοκινδύνου πράγματος [ἐκ]δικίαςἐκδικίας τυχεῖν , ἔπειτα ἐ̣π̣αναγκασθῆναιἐπαναγκασθῆναι αὐτοὺς
24 τὴ̣[ν]τὴν τῶν προειρημένων [τετρ]α̣π̣ό̣δωντετραπόδων <ἀπόδοσιν>ἀπόδοσιν ποιήσ̣α̣σ̣[θ]α̣ι̣ποιήσασθαι · S-10 εἰδεμή , ∼ἐκπέπεσθαι∽ἐκπέμπεσθαι αὐ̣τ̣οὺς̣αὐτοὺς [εἰ]ςεἰς τὸ μέγα
24-25 δικασ∤τήριον
25 τοῦ κυρίου μου διαση[μοτά]τ̣[ο]υ̣διασημοτάτου ἡ̣γ̣ε̣μ̣ό̣νος̣ἡγεμόνος τῆς Αὐγουστοποταμίας Φλαουίου Ὀλυμπίου , ὅπως
26 δέουσα ∼ἐπιστρέφια∽ἐπιστρέφεια προ[σταχθήσηται]προσταχθήσηται κ̣ατʼκατʼ αὐτῶ̣[ν]αὐτῶν . S-11 διευτ̣ύ̣χειδιευτύχει .
27 S-12 ὑπατείας Φουρίου Πλακίδ[ου]Πλακίδου [καὶ]καὶ [Φλα]ο̣υ̣ί̣ο̣υ̣Φλαουίου Ῥ̣ω̣μύλ[λου]Ῥωμύλλου τ̣ῶντῶν λαμπροτάτων , [Φ]αρμοῦθιΦαρμοῦθι ια|num:11| .
28 m2 S-13 Αὐρήλιος Ζωΐλος ἐπιδέδ[ωκα]ἐπιδέδωκα [·]· S-14 |gap:4||gap:4|ου ἔγραψα ὑπὲρ α[ὐ]τοῦαὐτοῦ ❨ἀγρ(αμμάτου)❩ἀγραμμάτου .