Sematia

p.sakaon.38.xml

TM: 13056HGV: 13056Date: – Place:

1 m1 S-1 [Αὐρηλίωι]Αὐρηλίωι Ἀμμωνίωι τῶι διασημοτάτωι ἐπάρχωι Αἰγύπτου
2 [παρὰ]παρὰ [Αὐρηλί]ουΑὐρηλίου Μέλανος Ἡρακλείδου ἀπὸ κώμης ∼Θεαδελφίας∽Θεαδελφείας τοῦ Ἀρσινοΐτου νομοῦ . S-2 τὰ παρανόμως καὶ
2-3 ῥιψο∤[κινδύνως]ῥιψο∤κινδύνως
3 [ἐπ]ὶἐπὶ τῶν τόπων τολμώμενα , ἡγεμὼν δέσποτα , ὑφʼ οὐδενὸς ἄλλου ἀνακόπτεται εἰ μὴ ὑπὸ
4 [τῆς]τῆς [σῆς]σῆς [μισο]π̣ονήρουμισοπονήρου ∼ἀνδρίας∽ἀνδρείας . S-3 μν̣η̣στευσαμένουμνηστευσαμένου μου τοίνυν ἡμετέρῳ υἱῷ Ζωΐλῳ τὴν τῆς θείας μου
5 |gap:6| [τος]τος [θ]υγατέραθυγατέρα Ταε̣ῦ̣νΤαεῦν ∼τοὔν[ο]μα∽τὸ $ὄνομα ἐκ νηπίας ἡλικίας πρὸς γάμου κοινωνίαν , καὶ ἐν τῷ ∼μετοξὺ∽μεταξὺ τῆς
6 [μητρὸς]μητρὸς |gap:6|τος τετελε[υτ]ηκυ̣ΐηςτετελευτηκυΐης καὶ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Σακαῶνος ἑτέρᾳ γυναικὶ κοινωνήσαν[το]ςκοινωνήσαντος
7 [τοῦ]τοῦ [βίου]βίου [Κα]μουτίῳΚαμουτίῳ ∼τοὔνο[μα]∽τὸ $ὄνομα , [λ]αβομένουλαβομένου τὴν̣τὴν αὐτὴν παῖδα ἀπὸ τῆς τῆς μητρὸς τελευτῆς
8 [ἐκηδόμην]ἐκηδόμην [ἐν]ἐν [το]σ̣ούτῳτοσούτῳ χρόνῳ [καθ]άπερκαθάπερ ἰδίας θυγατρός · S-4 καὶ ἵνα μὴ πολλὰ λέγω τοῦ γάμου ,
8-9 καλέσαν∤[τός]καλέσαν∤τός
9 [μου]μου [φίλο]υ̣ςφίλους τοὺς παῖδας [συ]νέ[ζ]ευξασυνέζευξα καὶ τὰ εἰωθότα ἅπαντα ἀπεπλήρωσα . S-5 τοίνυν Σακαῶν ,
10 [ἐκ]ἐκ [πιθανολογί]αςπιθανολογίας τῆς ἑαυτοῦ̣ἑαυτοῦ γ̣υναικ̣[ὸ]ςγυναικὸς Καμουτίου , βεβούληται τὸν γάμον ἐν ∼συνχίσι∽συγχύσει ποιῆσαι , τὸν
11 |gap:10| [γ]εγενημένονγεγενημένον , π[ρ]ο̣φάσιπροφάσι ἕ̣[δν]ωνἕδνων , ὡς αὐτοῦ μὴ εἰληφότος · S-6 καὶ ἐκ τούτου ἁρπάξας τὴν κόρην̣κόρην
12 [φυλάσσει]φυλάσσει [παρʼ]παρʼ αὐτῷ . S-7 ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ τ̣[οί]νυντοίνυν [α]ὐτόςαὐτός μου υἱὸς Ζωΐλος σιτολόγος τυγχά[ν]ειτυγχάνει , πανερήμου
13 [οὔσης]οὔσης [τῆς]τῆς [κώμ]η̣ςκώμης οὐκ ὀλίγ[η]νὀλίγην κατʼ ἔτος φορολ̣ογίανφορολογίαν τῷ ἱερωτάτῳ ∼ταμείῳ∽ταμιείῳ ∼εἰσφέρι∽εἰσφέρει , κα̣ὶκαὶ ἐκ τούτου
14 [φοβούμενο]ς̣φοβούμενος μὴ φυγῇ χ[ρή]σηταιχρήσηται ἐ̣κ̣ἐκ τῆς γε[γ]ενημένηςγεγενημένης κατʼ αὐτοῦ πλεονεξίας
14-15 μηδενμελ∤|gap:10|το
15 ἐπὶ τῶν τ[όπων]τόπων , ἐνγράφως [ἐμα]ρ̣τυράμηνἐμαρτυράμην διʼ ὧν ἐπέδωκα βιβλ[ίω]νβιβλίων τῷ τοῦ πάγου
16 [πραιποσίτῳ]πραιποσίτῳ [Κ]αστορίωνιΚαστορίωνι , ο[ὐ]οὐ [μὴ]νμὴν ἀλλὰ καὶ δ[ημοσ]ίᾳδημοσίᾳ τὰ αὐτὰ ἐμαρτυράμην π[ρὸ]ςπρὸς τὸ διὰ τῆς
17 [τοῦ]τοῦ [λογιστο]ῦλογιστοῦ πίστεως μη̣[ν]υθῆναιμηνυθῆναι τῇ σῇ ἀ[κα]ταφρονήτῳἀκαταφρονήτῳ ἀνδρίᾳ . S-8 μεσιτῶν δ[ὲ]δὲ [εἰ]ςεἰς τοῦτο
17-18 γενομέ∤[νων]γενομέ∤νων
18 [Ἀρσενίο]υἈρσενίου υἱοῦ Κάστ[ορος]Κάστορος [ἀ]πὸἀπὸ κώμης Διον[υσ]ιάδοςΔιονυσιάδος , καὶ Ἀπόλλωνος καὶ Ἀνοῦ̣πἈνοῦπ στρατιώτου
19 |gap:9| [ο]υου ∼πρίκκιπος∽πρίγκιπος τῶν ∼ἐκῖσε∽ἐκεῖσε κάσ[τρ]ωνκάστρων , ἐφʼ ᾧτε αὐτ[ὸν]αὐτὸν λαβεῖν παρʼ ἐμ[ο]ῦἐμοῦ ἀργυρίου
19-20 τάλα̣[ν]∤[τα]τάλαν∤τα
20 |gap:6| [κα]ὶκαὶ τὴν παῖδα τ[ῷ]τῷ [ἀ]νδρὶἀνδρὶ ἀποκατασ[τῆσ]αιἀποκαταστῆσαι πρὸς τὸν γά[μ]ονγάμον καὶ νὴ τὸ σ[ὸν]σὸν ευμ|gap:3|ι̣|gap:4|ευμ|gap:3|ι|gap:4|
21 [τοῦτο]τοῦτο [ἐποίη]σαἐποίησα · S-9 ∼δανισάμεν[ος]∽δανεισάμενος παρὰ τοῦ ∼ἐκῖσ[ε]∽ἐκεῖσε ∼διακιμένου∽διακειμένου τριβ[ο]ύνουτριβούνου Ταξουμᾶ [ἀ]π̣εκατέ̣[σ]τησαἀπεκατέστησα τὸ̣τὸ
22 [ἀργύριον]ἀργύριον [παρ]όντωνπαρόντων τῶν αὐτῶ[ν]αὐτῶν [μ]αρτύρωνμαρτύρων , καθυπογράψαντος ἀντʼ ἐμοῦ τῷ ∼δανίῳ∽δανείῳ τοῦ δεδηλωμένου̣δεδηλωμένου
23 [τοῦ]{τοῦ} [δεδηλω]μ̣ένου{δεδηλωμένου} Ἀρσενίου · S-10 ∼ἐτήσαντος∽αἰτήσαντος δ̣ʼδʼ ἐμοῦ τὴν παῖδα εἰς ὑπέρθεσιν ἡμερῶν τὸ τοιοῦτο διέβαλλεν ,
24 [ἕως]ἕως [ὅτου]ὅτου [ἡ] [π]ρ̣οθεσμίαπροθεσμία ἐξῆκεν περιηχήθ̣ηνπεριηχήθην δὲ ὡς τῆς Καμουτίου βουλομένης τὴν αὐτὴν γυναῖκα τοῦ
25 [Ζωΐλου]Ζωΐλου [δοῦνα]ιδοῦναι πρὸς γάμου κοινωνίαν τῷ ἀδελφιδῇ ἑαυτῆς Σαρμάτῃ . S-11 εὐλαβῶς ∼τὲ∽δὲ ἐμοῦ ἔχοντος , μὴ ἐκ
25-26 τού̣∤[του]τού∤του
26 [πρόφασις]πρόφασις ἐφόδου σ̣υμβῇσυμβῇ καὶ τ[ὸ]ντὸν περὶ ψυχῆς ἀγῶ[ν]αἀγῶνα ὁπότερον μέρος ἐκδέξηται , διὰ τοῦτο ἐδέησέν με
27 [περὶ]περὶ [τούτου]τούτου ∼ἀνανεγκῖν∽ἀνενεγκεῖν εἰς τὴν σὴν γνῶσιν , ἀξιῶν ∼προστάξε∽προστάξαι ∼σαι∽σε διὰ ἱερᾶς σου ὑπογραφῆς προνοίᾳ οὗ ἐὰν
27-28 δοκι∤[μάσῃ]δοκι∤μάσῃ
28 [σου]σου [τὸ]τὸ ∼με̣γαλῖον∽μεγαλεῖον ἐπαναγκασ[θ]ῆναιἐπαναγκασθῆναι τὸν Σακαῶνα τὴν τοῦ υἱοῦ γαμετὴν ἀποκαταστῆσαι δηλονότι ∼ἥκιν∽ἥκειν
29 [αὐτὸν]αὐτὸν [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ σὸν ἄχραντον δικα[σ]τ̣ήριονδικαστήριον καὶ διὰ παντὸς̣παντὸς τῇ τύχῃ σου εὐχ[α]ριστήσωεὐχαριστήσω . S-12 διευτύχει .
30 m2 S-13 [❨Αὐρ(ήλιος)❩]Αὐρήλιος [Μέλας]Μέλας ἐπιδέδωκα . S-14 Αὐρήλιος Ὡ[ρί]ωνὩρίων ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ∼ἀ[γ]ραμάτου∽ἀγραμμάτου .
31 m3 S-15 ⊰[❨d(ominis)❩]dominis [❨n(ostris)❩]nostris [Consta]ṇtinoConstantino et Licinio ❨Aug(ustis)❩Augustis ❨co(n)s(ulibus)❩consulibus II , XVI ❨Kal(endas)❩Kalendas Septembres ,⊱, Μεσορὴ κδ|num:24| .
32 S-16 [εἰ]εἰ [ἀρέσκεται]ἀρέσκεται τῇ πρὸς τὸν ἄνδρα συμβιώσει παῖς , αὐτὸ τοῦτο φανερὸν γενέσθω παρὰ τῷ
32-33 λο∤[γιστῇ]λο∤γιστῇ
33 [ἀκολούθ]ω̣ς̣ἀκολούθως τοῖς νόμ̣οιςνόμοις . S-17 κ[ο]λλ(…)κολλ… κϛ|num:26| ❨τόμ(ου)❩τόμου |gap:1||g:slanting-stroke| .