Sematia

p.sakaon.37.xml

TM: 13055HGV: 13055Date: 284 – 284Place: Thraso (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:9| [γενομένῳ]γενομένῳ [ὑπομνηματ]ο̣γ̣ρά[φῳ]ὑπομνηματογράφῳ ❨στρ(ατηγῷ)Ἀ̣[ρσι(νοΐτου)]❩στρατηγῷἈρσινοΐτου
2 [παρὰ]παρὰ [Αὐρηλίων]Αὐρηλίων |gap:7| [καὶ]καὶ [Κηλη]τῆΚηλητῆ ἀμφ̣οτέ[ρ]ωνἀμφοτέρων ἀφηλί[κων]ἀφηλίκων τέκνων Καῆτ διὰ κηδεστρίας τῆς μητρὸς Αὐρ[η]λ̣ί̣α̣ς̣Αὐρηλίας Ἀρτ[έμιδος]Ἀρτέμιδος Παησίο̣υΠαησίου ἀπὸ
2-3 κώ∤[μης]κώ∤μης
3 [Θρασὼ]Θρασὼ [τοῦ]τοῦ [Ἀρσινοΐτου]Ἀρσινοΐτου [νομοῦ]νομοῦ . S-2 ὧν π̣α̣ρ̣έ̣[σ]χη[κ]απαρέσχηκα ∼βιβλιδίων∽βιβλειδίων τῷ διασημοτάτῷ ἡγεμόνι Πομπωνείῳ Ἰανουαρι̣α̣ν̣ῷἸανουαριανῷ μεθʼ ἧ[ς]ἧς [ἔτ]υχονἔτυχον ὑπὸ τοῦ
4 [μεγαλείου]μεγαλείου [αὐτοῦ]αὐτοῦ [ὑπογραφῆς]ὑπογραφῆς [τὸ]τὸ [ἀντ]ίγραφονἀντίγραφον ἑξῆ[ς]ἑξῆς [ὑ]ποτάξασαὑποτάξασα ἐπιδίδωμί σοι , ὑπομνηματογράφων ἄριστε , ἀ̣ξ̣[ι]ο[ῦσα]ἀξιοῦσα ἐ̣π̣ιστεῖλα[ί]ἐπιστεῖλαί σ̣[ε]σε τού[τ]ωντούτων τὸ ἴ̣σονἴσον διʼ
4-5 ἑ∤[νὸς]ἑ∤νὸς
5 [τῶν]τῶν [περὶ]περὶ [σὲ]σὲ [ὑπηρετῶν]ὑπηρετῶν [τῇ]τῇ [αἰτ]ιαθείσῃαἰτιαθείσῃ ὑπ̣ʼὑπʼ ἐ̣[μοῦ]ἐμοῦ Α̣ὐ̣ρηλίᾳΑὐρηλίᾳ Ἀννουτίῳ ἵνʼ ε̣ἰδέναιεἰδέναι ἔχοιεν καὶ μὴ ἄγνοιαν ∼ὑποτει[μωμέ]ν̣η̣∽ὑποτιμωμένη α̣|gap:2||gap:1||gap:2||gap:1|ρωχ̣ο̣ταα|gap:2||gap:1||gap:2||gap:1|ρωχοτα ἀ̣πὸἀπὸ τοῦ
6 [καταβαλεῖν]καταβαλεῖν [δημόσια]δημόσια [μετρήμα]ταμετρήματα κατὰ [τ]ὸτὸ ἐπ̣ι̣βάλλονἐπιβάλλον αὐτῇ δίμοιρον μέρος . S-3 διευτύχ[ει]διευτύχει . S-4 ἔστι δέ ·
7 S-5 [Πομπωνείωι]Πομπωνείωι [Ἰανουαριαν]ῶιἸανουαριανῶι τ[ῶι]τῶι διασημοτάτωι ἐπάρχωι Αἰγύπτου
8 [παρὰ]παρὰ [Αὐρηλίων]Αὐρηλίων |gap:7| [καὶ]καὶ [Κηλητῆ]Κηλητῆ ἀμφοτ̣έ̣ρ̣[ων]ἀμφοτέρων ἀ̣φηλίκωνἀφηλίκων τέκνων Καῆτ διʼ ἐμοῦ τῆς τούτων μητρὸς Αὐρηλίας Ἀρ[τέμιδος]Ἀρτέμιδος [Π]α̣ησίο̣υ̣Παησίου ἀπ[ὸ]ἀπὸ [κώμ]ηςκώμης
9 [Θρασὼ]Θρασὼ [τοῦ]τοῦ [Ἀρσινοΐτου]Ἀρσινοΐτου [νομοῦ]νομοῦ [.]. S-6 [δικαι]οτάτηνδικαιοτάτην κ̣α̣[ὶ]καὶ ἔννομον ἀξίωσιν προσφέρω σοι ὑπὲρ τῶν ἀφηλίκων μου παίδ̣[ων]παίδων [,], [δέσποτά]δέσποτά [μ]ο[υ]μου [ἡγε]μώ[ν]ἡγεμών [,], ∼[δαιο]μένη∽δεομένη
10 |gap:25|υ̣του|gap:25|υτου ἀφήλικές μου παῖδες . S-7 <τὸ>τὸ <δὲ>δὲ πρᾶγμα τοῦτον ∼ἔχι∽ἔχει τὸν τρόπον · S-8 τοῦ κατὰ πατέρα αὐ[τῶν]αὐτῶν [πάππου]πάππου [τῶν]τῶν [ἀπὸ]ἀπὸ [κώμης]κώμης [Θρ]ασὼΘρασὼ
11 |gap:25| καταπατ̣ήσεωςκαταπατήσεως περὶ τὴν προκειμένην κώμην Θρασὼ δημοσίαν γῆν ὑπὲρ ἧς τε[λέσματα]τελέσματα |gap:12|ως
12 |gap:25| [τε]λ̣ε̣υ̣τήσαντοςτελευτήσαντος γοῦν τοῦ Σωτικεῖ ἐπὶ κληρονόμοις τέκνοις , λέγω δὴ τῷ προκειμένῳ τῶν τέκν[ων]τέκνων [π]α[τρὶ]πατρὶ [Κ]α̣ῆ[τ]Καῆτ |gap:5|και
13 |gap:25|τ̣ι̣|gap:25|τι Ἰσιδώ̣[ρ]ῳἸσιδώρῳ καὶ Ἀννοῦτι , δέον γοῦν καὶ αὐτὴν τὴν Ἀννοῦν ὑπαντᾶν πρὸς τὸ ἱερώτατον ∼ταμεῖον∽ταμιεῖον [ὥστε]ὥστε [συ]ν̣βαλ̣[εῖν]συνβαλεῖν κοινῇ
14 |gap:25||gap:1| τέκ̣νω̣[ν]τέκνων μ̣[ου]μου [κ]α[τ]αδεοῦςκαταδεοῦς ἡλικίας <οὐ>οὐ βούλεται διδόναι τὰ ∼ἐπιπάλλοντα∽ἐπιβάλλοντα αὐτῇ δημόσια μετρήματ[α]μετρήματα [κ]αὶκαὶ ∼[κ]α[γὼ]∽ἐγὼ [ἐνο]χλουμένηἐνοχλουμένη καὶ
15 |gap:17| [ὑπὸ]ὑπὸ [τῶν]τῶν [ἐν]ἐν μέρεσι δεκα[π]ρώτωνδεκαπρώτων ἀποδίδωμι τὰ ὑπὲρ αὐτῆς μετρήματα , ὡς κινδυνεύ[ειν]κινδυνεύειν με μετὰ τῶν τέκνων τὴν ἰδίαν
15-16 ἐν∤[καταλιπεῖν]ἐν∤καταλιπεῖν
16 |gap:15||gap:2| · S-9 ὅθεν τὴν πρὸς τοὺς πόδας σου καταφυγὴν ποιοῦμαι , ∼δαιομένη∽δεομένη καὶ παρακαλοῦσα ὑπὲρ ἀφηλίκων παίδων , ὅπως
17 [κελεύσῃς]κελεύσῃς [τῷ]τῷ [τοῦ]τοῦ [νομοῦ]νομοῦ [στρατηγῷ]στρατηγῷ ἐὰν δοκιμάσῃ σου τὸ μεγαλεῖον ἐπαναγκάσαι τὴ[ν]τὴν Ἀννοῦν ∼τελέσιν∽τελέσειν καὶ ∼ἀποδώσιν∽ἀποδώσειν τὰ ὑπὲρ τῆς γῆς διευθυνόμενα
18 |gap:25| [με]τ̣α̣λαβομέν̣η̣ςμεταλαβομένης τῆς πατρῴας αὐτῆς κληρονομίας · S-10 οὔ[τ]ωοὔτω γὰρ δυνησόμεθα ὑ[π]ὸὑπὸ σ̣[ο]ῦ̣σοῦ βεβοηθημένοι διὰ παντός
19 [σοι]σοι [χάριτας]χάριτας [τὰς]τὰς [μεγίστας]μεγίστας [ὁμολογή]σεινὁμολογήσειν . S-11 διευτύχει . S-12 ἔτους ∼δευτερον∽δευτέρου , Ἁθὺρ ε|num:5| . S-13 τὴν τῶν τελεσμάτω̣ντελεσμάτων ἀπαίτησιν
20 |gap:20| [στρ]ατηγῷστρατηγῷ |gap:4||gap:1|τη ❨κόλλ(ημα)❩κόλλημα λη|num:38| ❨τό(μου)❩τόμου α|num:1|
21 m2 [Αὐρήλιοι]Αὐρήλιοι |gap:7| [καὶ]καὶ [Κηλητὴ]ς̣Κηλητὴς ἀφήλικες διὰ τῆς μητρὸς ἐπιδεδώκαμεν . S-14 Αὐρήλιος Δίδυμος Ἀμμ[ω]νίουἈμμωνίου ❨ἔγρ(αψα)❩ἔγραψα ❨ὑ(πὲρ)❩ὑπὲρ ❨αὐτ(ῶν)❩αὐτῶν .
22 m1 S-15 [ὑπατ]εί[ας]ὑπατείας [τ]ῶντῶν κυ[ρίων]κυρίων [Κ]α̣ρ̣ί̣ν̣ο̣υ̣Καρίνου <τὸ>τὸ <β|num:2|>β|num:2| καὶ [Νουμε]ριανοῦΝουμεριανοῦ
23 Σεβαστῶν , Μεχ[είρ]Μεχείρ |gap:2| .