Sematia

o.krok.2.304.xml

TM: 704589HGV: 704589Date: – Place:

1 m1 S-1 Ἰσχυρᾶς Παραβόλ[ῳ]Παραβόλῳ ❨χ̣αί(ρειν)❩χαίρειν .
2 S-2 τὸ προσκύνημά σου
2-3 ποι∤ῶ
3 παρὰ τῇ κ̣υ̣ρ̣ί̣ᾳ̣κυρίᾳ Ἀ̣θ̣η̣ν̣ᾷ̣Ἀθηνᾷ .
4 S-3 ∼καλο͂ς∽καλῶς ∼ποιή̣σ̣ι̣ς̣∽ποιήσεις π̣έ̣μ̣ψαςπέμψας
5 τὸν ∼πρίω̣ν̣α̣ν̣∽πρίονα
5-6 Μενάν∤δρῳ
6 · S-4 [ἔλ]α̣βαἔλαβα τὸ ∼σ̣ι̣κ̣ά̣ρ̣ι̣ν̣∽σικάριον
7 κ̣α̣ὶ̣καὶ π̣ο̣[τ]ήριαποτήρια ⊢β⊣|num:2|β|num:2| . S-5 ∼καλο͂ς∽καλῶς
8 ∼ποιήσις∽ποιήσεις πέμψας μοι
9 ἄρτους · S-6 κόμισαι
9-10 ∼κρα∤μβιν∽κρά∤μβην
10 παρὰ τοῦ
10-11 φέρο⸢ν⸣∤τόςφέρον∤τός
11 σοι τὴ̣<ν>τὴν
11-12 ἐ̣π̣ι̣σ̣τ̣[ο]∤λήνἐπιστο∤λήν
12 . S-7 ἀ̣[σπάζου]ἀσπάζου
13 Βελλικ[όν]Βελλικόν [,],
13-14 [Φιλο]∤κλῆνΦιλο∤κλῆν
14 ,
14-15 ∼Ἡ̣γ̣ε̣μ̣[ο]∤νίδαν∽Ἡγεμο∤νίδα
15 .
16 S-8 ❨ἔρρω(σο)❩ἔρρωσο .