Sematia

basp.54.48.xml

TM: 2229HGV: 2229Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:9|α̣ρ̣α̣ξιο̣ι̣|gap:1||gap:2||gap:1||gap:4||gap:1||gap:3||gap:1||gap:7||gap:3|τ̣η̣|gap:1||gap:2||gap:9|αραξιοι|gap:1||gap:2||gap:1||gap:4||gap:1||gap:3||gap:1||gap:7||gap:3|τη|gap:1||gap:2|
2 [καὶ]καὶ [ἐπιστ]α̣τῶν̣ἐπιστατῶν τῶν ❨φυ(λακιτῶν)❩φυλακιτῶν καὶ τῶν ❨ἀρχιφυ(λακιτῶν)❩ἀρχιφυλακιτῶν κ[αὶ]καὶ [τῶν]τῶν [ἄ]λλωνἄλλων διὰ τὸ
3 |gap:2| ἐ̣ν̣έ̣χ̣ε̣σθαιἐνέχεσθαι λείαις ἄλλαις αἰτίαι̣ς̣αἰτίαις κ̣[αταπο]ρεύεσθαικαταπορεύεσθαι εἰ̣ς̣εἰς
4 [τὰς]τὰς [ἰδία]ς̣ἰδίας ἀπολελυμένους τῶν ἐγκλ[ημάτων]ἐγκλημάτων [πλ]ὴ̣νπλὴν τῶν
5 |gap:3|[φ]ό̣ν̣ους|gap:3|φόνους ἑκουσίους καὶ τῶν ἐκ τ̣[ῶν]τῶν [ναῶν]ναῶν [καὶ]καὶ [τ]ῶ̣ντῶν ἄλλω[ν]ἄλλων
6 [ἱερῶν]ἱερῶν [καὶ]καὶ [ἱ]ε̣ρῶνἱερῶν ∼ἀποδοχίων∽ἀποδοχείων σεσυληκό[των]σεσυληκότων [.]. S-2 |gap:?| [ἀπο]λύειἀπολύει δὲ καὶ
7 |gap:9|των τεταγμένους καὶ τοὺς σ̣[τρατευομένου]ς̣στρατευομένους καὶ τοὺς
8 [ἄλλους]ἄλλους [ἐν]ἐν Ἀ̣λ̣ε̣ξανδρείαιἈλεξανδρείαι κατοικοῦντα̣[ς]κατοικοῦντας [καὶ]καὶ [τοὺς]τοὺς [ἐ]ν̣ἐν τῇ χώραι
9 [τῶν]τῶν [ἐ]γ̣κλημάτων̣ἐγκλημάτων καὶ τῶν ἀγν[οημάτων]ἀγνοημάτων [τῶν]τῶν [ἕ]ωςἕως Μεσορὴ
10 [τοῦ]τοῦ [ιθ|num:19|]ιθ|num:19| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [.]. S-3 [προσ]τέταχενπροστέταχεν δὲ [ἀ]πολῦσαιἀπολῦσαι καὶ τ[ῆς]τῆς [ἐπι]γραφῆςἐπιγραφῆς καὶ τῆς
11 |gap:9|εἰς Ἀλεξ̣ά̣ν̣δρειανἈλεξάνδρειαν τοὺς |gap:1||gap:7| α̣ὐτῶναὐτῶν τούς τ̣ε̣τε
12 |gap:2|α̣ξεως|gap:2|αξεως γενομένους καὶ τοὺς τοῖ̣ς̣τοῖς χ |gap:1||gap:3||gap:1|ι̣σιν|gap:1||gap:3||gap:1|ισιν ⸢τῶι⸣τῶι ἀφεσίμωι
12-13 ἐπὶ∤[γεγραμμέ]νουςἐπὶ∤γεγραμμένους
13 . S-4 ἀφίησιν δὲ καὶ τοὺς ἄλλο̣υςἄλλους κ[αὶ]καὶ τοὺς μισθωτὰς
14 |gap:2|λου τοὺς γεωργοῦντας τὴν βασιλικ[ὴ]νβασιλικὴν γῆν τῶν
14-15 ∼ὀφι∤[λημάτων]∽ὀφει∤λημάτων
15 [ἐ]νἐν αὐτοῖς πάντων πρὸς τὴν σιτικὴ[ν]σιτικὴν [μί]σθωσινμίσθωσιν καὶ τ̣ὸτὸ
15-16 χω∤[ματικὸν]χω∤ματικὸν
16 τῆς βασιλικῆ̣ςβασιλικῆς γῆς ἕως τοῦ ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους χ[ωρὶ]ςχωρὶς τῶν μισθωτῶν
17 [τῶν]τῶν [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ πατρικὸν μεμι̣σ̣θ̣ω̣μ̣ένωνμεμισθωμένων . S-5 ἀφίησιν δὲ καὶ τὰ ∼ὀφιλόμενα∽ὀφειλόμενα
18 [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [ἐ]γ̣λήμψεω̣ς̣ἐγλήμψεως τ̣ῶ̣ντῶν π̣[ρο]σόδωνπροσόδων ἕως τοῦ αὐτοῦ χρόνου χωρὶς τ̣[ῶν]τῶν
19 |gap:10| [.]. S-6 ἀ̣φίησινἀφίησιν δὲ καὶ τοὺς κυρίους τῶν κατὰ κα̣κ|gap:1|κακ|gap:1|
20 |gap:8||gap:1|η̣μένων|gap:8||gap:1|ημένων ἀμπελώνων καὶ ∼παραδίσων∽παραδείσων κα̣[ὶ]καὶ
21 |gap:10| [κ]α̣ὶ̣καὶ ∼βαλανέων∽βαλανείων τὰ ἀναγραφόμενα ∼ὀφίλεσ̣θ̣α̣ι̣∽ὀφείλεσθαι
22 [πάντα]πάντα [ἕως]ἕως [το]ῦ̣τοῦ κ|num:20| ❨(ἔτους)❩ἔτους . S-7 ἀφίησιν δὲ καὶ τοὺς ∼ὀφίλοντας∽ὀφείλοντας πρὸ̣ς̣πρὸς τὸ̣τὸ |gap:1||gap:?|
23 |gap:?|ναπεπραμένων ἕως τοῦ ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἀφʼ ὧν ἐων[η]ἐωνη |gap:?|
24 |gap:?| [ἀφ]ί̣ησινἀφίησιν δὲ καὶ τοὺς ∼ὀφίλοντας∽ὀφείλοντας κα̣τ̣α̣γνώσματι̣καταγνώσματι
25 |gap:?| [τ]ῶντῶν ἐνεχυ[ρα]σ̣ι̣[ῶ]νἐνεχυρασιῶν |gap:2| ὑπαρχους|gap:2| . S-8 ἀφίησιν δὲ
26 [καὶ]καὶ [τοὺς]τοὺς [ἐπιστάτ]α̣ςἐπιστάτας τῶν ❨φυ(λακιτῶν)❩φυλακιτῶν |gap:2||gap:6| ❨ἀρχιφυ(λακίτας)❩ἀρχιφυλακίτας κα̣ὶ̣καὶ ❨φ̣[υ(λακίτας)]❩φυλακίτας τ[ῆ]ς̣τῆς ἕως
27 [τοῦ]τοῦ [ιθ|num:19|]ιθ|num:19| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [γ]ε̣γονυίαςγεγονυίας βασιλι̣κ̣ῆ̣ς̣βασιλικῆς λείας . S-9 ἀφίησιν δὲ καὶ τοῦ
27-28 κληρου∤[χικοῦ]κληρου∤χικοῦ
28 |gap:3||gap:1|α|gap:1|τους πεζοὺς καὶ τοὺς μαχίμους καὶ τοὺς ❨φυ(λακίτας)❩φυλακίτας καὶ τοὺς
1 |gap:?_lines|
2 |gap:?|α̣υ̣ι̣αι|gap:1||gap:?||gap:?|αυιαι|gap:1||gap:?|
3 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:11|α̣ι̣|gap:1|κ̣α̣ι̣|gap:3||gap:1||gap:3||gap:3||gap:?||gap:11|αι|gap:1|και|gap:3||gap:1||gap:3||gap:3||gap:?|
2 |gap:11|αυτω̣|gap:7|ν̣οτων|gap:?||gap:11|αυτω|gap:7|νοτων|gap:?|
3 |gap:9||gap:2|θ̣ων|gap:9||gap:2|θων ἔδ[ε]ι̣ἔδει ν̣α̣υπ̣ηγῆσαιναυπηγῆσαι ς̣|gap:?|ς|gap:?|
4 [προστέταχε]ν̣προστέταχεν δὲ καὶ τοὺ̣[ς]τοὺς |gap:3||gap:1|ιστηνα|gap:1||gap:?|
5 |gap:9| π̣ροστέταχε̣νπροστέταχεν δὲ μηδέν[α]μηδένα
5-6 [ἀγγαρεύ]∤[ειν]ἀγγαρεύ∤ειν
6 [πλοῖα]πλοῖα [κ]α̣τὰκατὰ μηδεμίαν παρεύρεσι̣[ν]παρεύρεσιν |gap:?|
7 |gap:9| αὐτοῦ ἀποδημίας , καὶ τ̣[οὺς]τοὺς |gap:?|
8 |gap:8| [τ]ῶντῶν στρατηγῶν καὶ δυνα|gap:?|
9 |gap:7| [ἀπο]δι⸢δό⸣ναιἀποδιδόναι τὰ ∼ὑποκίμενα∽ὑποκείμενα ναῦ̣[λα]ναῦλα [.]. S-10 |gap:?|
10 [μηδένα]μηδένα [δ]ὲ̣δὲ μήτε τῶν στρατηγῶν [μήτε]μήτε
11 [τῶν]τῶν [ἐπιστ]α̣τῶνἐπιστατῶν μήτε τῶν ἐπιμε̣[λητῶν]ἐπιμελητῶν
12 [μήτε]μήτε [τῶν]τῶν [π]ρακτόρωνπρακτόρων μήτε τῶν
12-13 χρ[ηματι]∤[στῶν]χρηματι∤στῶν
13 [μήτε]μήτε τῶν οἰκονόμων μήτε τ[ῶν]τῶν |gap:?|
14 |gap:9| μήτε τῶν ἄλλων τῶν̣τῶν [πρὸς]πρὸς [ταῖς]ταῖς
15 [χρείαις]χρείαις [πραγ]ματευομένωνπραγματευομένων τεταγμ̣[ένων]τεταγμένων [ἐπὶ]ἐπὶ
16 [τῶν]τῶν [τε]τε [βασ]ι̣λικῶνβασιλικῶν καὶ πολιτικῶν κ̣[αὶ]καὶ
16-17 [ἱερευ]∤[τικῶν]ἱερευ∤τικῶν
17 ∼[ἀπά]γιν∽ἀπάγειν μηδένα πρὸς ἴδιον̣ἴδιον [ὀφείλημα]ὀφείλημα
18 [ἢ] [ἀδίκημα]ἀδίκημα [μ]η̣δὲμηδὲ ἰδίας ∼χερας∽ἔχθρας ἕνεκεν [συνέχειν]συνέχειν
19 [μηδʼ]μηδʼ [ἐν]ἐν [ταῖς]ταῖς ⸢οἰ⸣κίαιςοἰκίαις μηδʼ ἐν ἄλλο̣ιςἄλλοις τ[όποις]τόποις [ἐν]ἐν
20 [εἱρκτῆι]εἱρκτῆι [ἐλε]υθέρουςἐλευθέρους · S-11 ∼ἀνάγιν∽ἀνάγειν δὲ αὐτ̣[οὺς]αὐτοὺς |gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|ω̣|gap:?||gap:?||gap:1|ω|gap:?|
2 |gap:?| [βασι]λικῶ̣[ν]βασιλικῶν
2-3 |gap:2|ρ∤|gap:?||gap:1|ορ̣ο|gap:1||gap:2|ρ∤|gap:?||gap:1|ορο|gap:1|
3 ἐκδε
4 |gap:?||gap:1|η̣ι|gap:?||gap:1|ηι
4-5 γε̣ωμε∤[τρ]γεωμε∤τρ
5 |gap:?||gap:1|ιστη
5-6 γεωμε∤[τρ]γεωμε∤τρ
6 |gap:?||gap:1|ολ|gap:1|κ̣ότες|gap:?||gap:1|ολ|gap:1|κότες
7 |gap:?||gap:1|κα|gap:1|ο|gap:2|δ̣η̣|gap:?||gap:1|κα|gap:1|ο|gap:2|δη
8 |gap:?| [β]α̣σιλικὸςβασιλικὸς
8-9 γραμ∤[ματεὺς]γραμ∤ματεὺς
9 |gap:?||gap:1|ισε|gap:1|ν̣|gap:?||gap:1|ισε|gap:1|ν συνεχε̣|gap:1||gap:1|συνεχε|gap:1||gap:1|
10 |gap:?||gap:1|τας γεωμε̣τ[ρ]|gap:2|γεωμετρ|gap:2|
11 |gap:?|η̣νησα|gap:1||gap:1||gap:1|ησ|gap:2|τ|gap:1|ου|gap:?|ηνησα|gap:1||gap:1||gap:1|ησ|gap:2|τ|gap:1|ου
12 |gap:?| [γεωμ]ετρίανγεωμετρίαν κατʼ ἐνιαυ̣[τὸν]ἐνιαυτὸν
13 |gap:?| τῶν ἱερῶν τὰ προ̣|gap:3|προ|gap:3|
14 |gap:?||gap:2||gap:1|ων ἔτι ὑπαρχόν̣τω̣νὑπαρχόντων
15 |gap:?||gap:1| τ̣[ὴ]ντὴν ἱερευτικὴν
16 |gap:?||gap:1||gap:1||gap:1|στου|gap:4|
17 |gap:?|ε̣κτα|gap:?|εκτα ἁ̣πα̣σῶνἁπασῶν
18 |gap:?| [προστέταχ]ε̣νπροστέταχεν δ[ὲ]δὲ καὶ τ[ο]ὺ̣ςτοὺς |gap:1||gap:?|
19 |gap:?|α̣|gap:1|σ̣ιν|gap:2||gap:?||gap:?|α|gap:1|σιν|gap:2||gap:?|
20 |gap:?| [ε]κ̣θ̣ε|gap:?|εκθε|gap:?|
21 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1||gap:?|
2 λ|gap:1||gap:2|ε̣|gap:?|λ|gap:1||gap:2|ε|gap:?|
3 ον τροπ|gap:?|
4 |gap:1|ο̣υς|gap:1|ους τ̣|gap:?|τ|gap:?|
5 |gap:3|ς̣|gap:1||gap:?||gap:3|ς|gap:1||gap:?|
6 |gap:4|ε̣|gap:?||gap:4|ε|gap:?|
7 |gap:?_lines|
1 |gap:?||gap:1|νους ἀπὸ τῶν
2 |gap:?| εἰς τὰς ἰδίας ἐν
3 |gap:?| [ἐ]γ̣κ̣λημάτωνἐγκλημάτων
4 |gap:?||gap:7|εκ|gap:1||gap:1|
5 |gap:?||gap:1|α̣|gap:5|τουσ̣|gap:1||gap:?||gap:1|α|gap:5|τουσ|gap:1|
6 |gap:?||gap:1|ος|gap:2| π̣α̣ρ̣εληλυ̣|gap:1|παρεληλυ|gap:1|
7 |gap:?| [ἐν]ἐν [Ἀλ]ε̣ξ̣α̣ν̣δ̣ρείαιἈλεξανδρείαι κα̣|gap:1|κα|gap:1|
8 |gap:?||gap:5|σ̣α̣ι|gap:?||gap:5|σαι θανάτω̣[ι]θανάτωι
9 |gap:?| |gap:?| |gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|ηστη̣|gap:?||gap:?||gap:1|ηστη|gap:?|
2 |gap:?||gap:1|ρ̣|gap:2|παραπεπρακό̣[τ-]|gap:?||gap:1|ρ|gap:2|παραπεπρακότ- |gap:?|
3 |gap:?||gap:4| π̣ε̣ποη̣κ̣οταςπεποηκοτας το̣ὺςτοὺς μὴ ἀπο̣|gap:?|ἀπο|gap:?|
4 |gap:?|η̣κοντα|gap:?|ηκοντα κτ̣[ήν]η̣κτήνη εἰς τὴν τοῦ ἐννο̣[μίου]ἐννομίου |gap:?|
5 |gap:?| [τοὺς]τοὺς [γε]γεωργηκ[ότα]ςγεγεωργηκότας τὴν ❨βα(σιλικὴν)❩βασιλικὴν γῆν ἀπο̣|gap:1||gap:?|ἀπο|gap:1||gap:?|
6 |gap:?|των καὶ τῶν ἄλλων|gap:?| 7 .|gap:?|[το]υ̣.|gap:?|του S-12 ἔτους πρακ|gap:3||gap:?|
8 |gap:?|