Sematia

p.ryl.2.160D.xml

TM: 45838 45838HGV: 45838a 45838bDate: 42 – 42Place: Soknopaiu Nesos (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:44_lines| [Στοτοῆτις]Στοτοῆτις [Πανεφρύμ]ι̣ςΠανεφρύμις ∼μηδρὸς∽μητρὸς Τανεφρύμ[ις]Τανεφρύμις ∼ὡμωλοκῶ∽ὁμολογῶ ∼παιπρακα[ί]ν[α]ι∽πεπρακέναι ∼Ἀπυνχις∽Ἀπύνχι Πανεφρ[ύ]μιςΠανεφρύμις ∼μηδρὸς∽μητρὸς Τανεφρύμις ∼των∽τὰ
1-2 ∼ὑπαρ∤[χοντων]∽ὑπάρ∤χοντά
2 [μοι]μοι [μέρη]μέρη [δύο][|num:2|]δύο|num:2| ∼[ἀ]π̣ω∽ἀπὸ μερῶν ἑπτὰ|num:7| ο[ἰκία]ςοἰκίας ∼διστήκου∽διστέγου καὶ αὐ[λῆ]ςαὐλῆς , καὶ ∼μέρι∽μέρη ∼τουω∽|num:2|δύο|num:2| ἀ[πὸ]ἀπὸ ∼μελῶν∽μερῶν ∼δεσσάλ[ων]∽|num:4|τεσσάρων|num:4| οἰκίας
2-3 συνπ̣ε∤[πτωκυίας]συνπε∤πτωκυίας
3 [,], [τῶν]τῶν [πάντω]ν̣πάντων ∼γουνη̣∽κοινῶν ∼τιελ̣[ετ]|gap:1|∽ἀδιαιρέτων [,], [κ]αὶκαὶ τῶν ∼συνκυλ[όντ]ων∽συνκυρόντων πάντων ἐν [τῇ]τῇ ∼[Σ]ωκνοπαίου∽Σοκνοπαίου ∼Νήσο[υ]∽Νήσῳ [τῆς]τῆς ∼Ἡρακλίτω∽Ἡρακλίδου
3-4 με∤[ρίδος]με∤ρίδος
4 |gap:11|ω̣βος|gap:11|ωβος καὶ ∼τωτ̣[έκατον]∽δωδέκατον μέρος μύλου |gap:5||gap:1|παισ|gap:3|αι|gap:1||gap:5| ∼κίτωνος∽γείτονες ∼ὥ̣[λης]∽ὅλης [τῆ]ςτῆς ∼πρωτη∽πρώτης
4-5 οἰκ[ί]∤[ας]οἰκί∤ας
5 [νότου]νότου |gap:10| ∼ψιλου∽ψιλὸς ∼τωπω∽τόπος τ|gap:3|∼[βο]ρᾶ∽τ|gap:3|βορρᾶ ∼ῥύβη̣∽ῥύμη βασιλ[ικὴ]βασιλικὴ ∼[λι]βὰς∽λιβὸς ∼ἰσος∽εἴσοδος ∼τῆς∽αὐτῆς κ̣α̣[ὶ]καὶ ∼[ἔξο]τος∽ἔξοδος ∼κυνο∽κοινὴ ∼ἀπ̣[ηλιώ]το∽ἀπηλιώτου
5-6 Σεταβοῦ∤[τος]Σεταβοῦ∤τος
6 [οἰκία]οἰκία [,], [τῆς]τῆς [δὲ]δὲ ∼[δευτ]έρα̣υς∽δευτέρας οἰκ[ί]αςοἰκίας νότ[ου]νότου ∼[Ἀπύ]νχος∽Ἀπύνχιος ∼οἰκίας∽οἰκία ∼βορᾶ∽βορρᾶ [Ἀπύν]χιςἈπύνχις <καὶ>καὶ τῶν ἀδε[λφῶν]ἀδελφῶν ∼οἰκίας∽οἰκία ∼λιβὼς∽λιβὸς ∼[Στωθη]της∽Στωθήτιος ∼Ὡρος∽Ὥρου ∼οἰκί[ας]∽οἰκία
7 [ἀπηλιώτου]ἀπηλιώτου [ῥύμη]ῥύμη [βασιλι]κήβασιλική , καὶ ∼βαιβεωσι∽βεβαιώσειν ∼π̣[άσι]∽πάσῃ ∼[β]εβαιωσι∽βεβαιώσειν καθὼς [πρόκ]ιταιπρόκιται . S-2 ἔγραψεν [ὑπὲρ]ὑπὲρ ∼[α]ὐτῶ∽αὐτοῦ Ἑριεὺς Ἑρ[ιέως]Ἑριέως [δ]ιὰδιὰ ∼τω∽τὸ ∼μὶ∽μὴ
7-8 ∼ἐται∤[ναι]∽εἰδε∤ναι
8 [αὐτὸν]αὐτὸν [γράμμα]ταγράμματα . m2 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους β|num:2| Τιβερίου [Κλ]αυδίουΚλαυδίου
9 [Καίσαρος]Καίσαρος [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκρά[τ]οροςΑὐτοκράτορος μηνὸς Καισαρε[ίο]υΚαισαρείου κϛ|num:26| , ∼ἀναγέκραπ[τ]αι∽ἀναγέγραπται διὰ το̣ῦ̣τοῦ ἐν τῇ Σοκ[ν]οπαίουΣοκνοπαίου [Νήσῳ]Νήσῳ [γραφείου]γραφείου [.].
8 S-4 |gap:1_lines|
1 ἔτους ❨δευτέρο(υ)❩δευτέρου Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ
2 Γερμανικοῦ ∼Αὐτωκράτορος∽Αὐτοκράτορος μηνὸς Ἐπεὶφ
2-3 ἑκκαι∤δεκάτῃ
3 ἐν τῇ Σοκνοπαίου ∼Νήσου∽Νήσῳ τῆς
3-4 Ἡρακλεί∤του
4 μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ . S-5 ∼ἐδάνησεν∽ἐδάνεισεν
5 Ἀπῦνχις Πανεφρύμμις ὡς ἐτῶν ∼εἰκας∽εἴκοσι
6 ∼πένται∽|num:25|πέντε|num:25| ∼οἰλὴ∽οὐλὴ ∼πηχις∽πήχει ἐκ δεξιᾶς ∼Τοτοητις∽Στοτοήτι
7 Πανεφρύμμις ∼Πέρσης∽Πέρσῃ τῆς
7-8 ∼ἐπικον∤ῆς∽ἐπιγον∤ῆς
8 ὡς ἐτῶν τριάκοντα ∼πένται∽|num:35|πέντε|num:35| ∼οἰλὴ∽οὐλὴ ∼μετόπωι∽μετώπῳ
8-9 ∼με∤σοι∽με∤σῳ
9 , ∼ἔχιν∽ἔχειν τὸ ∼δάνηων∽δάνειον παρʼ αὐτοῦ ἀργυρίου ∼ἐπιζημοι∽ἐπισήμου
10 ∼καιφαλαίου∽κεφαλαίου νομί[σ]ματοςνομίσματος δραχμὰς τριάκοντα
11 ∼τέσσαρ⸢ο⸣ς∽|num:34|τέσσαρας|num:34| καὶ εἴληφεν παρʼ αὐτοῦ παραχρῆμα διὰ
12 ∼χειρυς∽χειρὸς ∼ἐκξ∽ἐκ ∼ὔκου∽οἴκου ∼τώκου∽τόκου ὡς ἐκ δραχμῆς ∼μίαν∽|num:1|μιᾶς|num:1|
13 τῇ μνᾷ μῆνα ἕκαστον , ἃς καὶ ∼ἀποδοσομε∽ἀποδώσει
14
14-22 ∼δετα∤νισμενον∽δεδανεισμένος
22 τῷ ∼Ἀπυνχις∽Ἀπύνχι ∼ἐμ∽ἐν μηνὶ Ἐπεὶφ
15 τοῦ εἰσιόντος τρίτου ἔτους Τιβερίου Κλαυδίου
16 Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος ·
17 S-6 ∼ἀμ∽ἐὰν μὴ δὲ ∼ἀποδο̣σο∽ἀποδώσῃ ∼τω∽τό ∼ται∽τε ∼δάνηων∽δάνειον καὶ τοὺς
18 ∼τωκον∽τόκους καθὰ ∼καίγραπται∽γέγραπται , ἔκ ∼δε∽τε τοῦ
18-19 ∼δετανισ∤μενων∽δεδανεισ∤μένου
19 καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ∼αὐτον∽αὐτῷ
19-20 ∼πατων∽πάν∤των
20 τῆς ∼πραξης∽πράξεως οὔσης τῷ ∼Ἀπῦγχις∽Ἀπύγχι
21 καθάπερ ἐκ ∼τίκης∽δίκης . S-7 ὑπογραφεὺς ∼τω∽τοῦ
21-22 ∼δετα∤νισμενον∽δεδα∤νεισμένου
22 ∼Ἑριέως∽Ἑριεὺς Ἑριέως ὡς ἐτῶν
23 τριάκοντα ∼πένται∽|num:35|πέντε|num:35| ∼οἰλὴ∽οὐλὴ ∼ὀφρυω∽ὀφρύι ἀριστερᾷ ,
24 ❨ὑπογρ(αφεὺς)❩ὑπογραφεὺς Ἀπύγχις ∼ὡ∽ προκείμενος .
25 m1 S-8 Στωθήτης Πανεφρύμις ∼Πέρσες∽Πέρσης τῆς ∼ἐπικωνῆς∽ἐπιγονῆς
25-26 ∼ὡ∤μωλωκῶ∽ὁ∤μολογῶ
26 ∼ἔχιν∽ἔχειν ∼τω∽τὸ ∼τανην∽δάνειον παρὰ ∼Ἀπύχις∽Ἀπύγχις
26-27 ∼Πανε∤φρυς∽Πανε∤φρύμις
27 τὰς τοῦ ∼ἀρκυρίου∽ἀργυρίου ἐπισήμου ∼καιφαλέου∽κεφαλαίου
28 ∼νωμίσματος∽νομίσματος διὰ ∼χυλὸς∽χειρὸς ∼ἐκξ∽ἐξ ∼ὔκου∽οἴκου δραχμὰς
29 τριάκοντα ∼τέσσαρος∽|num:34|τέσσαρας|num:34| ∼τώκων∽τόκων ὡς ἐκ ∼δραχμὴ∽δραχμῆς
30 ∼μηα∽|num:1|μιᾶς|num:1| ∼την∽τῇ ∼μηνᾷ∽μνᾷ ∼ἑκαστα∽ἕκαστον ∼τ̣ὰς∽ἃς καὶ
31 ∼ἀπωτως∽ἀποδώσω ∼ἐμ∽ἐν ∼ινὶ∽μηνὶ Ἐπὶφ τοῦ ∼ἐσιώντος∽εἰσιόντος
31-32 τρί∤του
32 ἔτους Τιβ[ερίο]υΤιβερίου Κλαυδίου Κ[αίσα]ροςΚαίσαρος
32-33 Σε∤βαστοῦ
33 ∼Γελμα[νικο]ῦ∽Γερμανικοῦ ∼Αὐτωγράτορος∽Αὐτοκράτορος
33-34 κα∤[θ]ὼςκα∤θὼς
34 ∼πρώκι[ται]∽πρόκειται . S-9 [ἔγρα]ψενἔγραψεν ∼ὑπὲλ∽ὑπὲρ α[ὐτοῦ]αὐτοῦ Ἑριεὺς
35 ∼[Ἐρ]ιεὺς∽Ἑριέως διὰ ∼τω∽τὸ [μὴ]μὴ ∼[ἰ]ταίναι∽εἰδέναι αὐτὸ[ν]αὐτὸν
35-36 ∼γρά∤ματα∽γρά∤μματα
36 . S-10 |gap:1_lines|
37 m2 [ἔτους]ἔτους β|num:2| Τιβερίου Κ[λαυ]δίουΚλαυδίου
38 Καίσαρος Σεβαστ[ο]ῦΣεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος
39 ❨μηνὸ(ς)❩μηνὸς ∼Καισαρίου∽Καισαρείου κϛ|num:26| , ∼ἀναγέκραπται∽ἀναγέγραπται διὰ
40 τοῦ ἐν τῇ Σοκνοπαίου ∼Νήσου∽Νήσῳ γραφείου .