Sematia

p.ryl.2.157.xml

TM: 19511HGV: 19511Date: 135 – 135Place: Hermopolites

1 m1 S-1 [Εὐδαιμονὶς]Εὐδαιμονὶς καὶ Τετῆ̣ςΤετῆς καὶ Σοῆρις καὶ Σουεροῦς ἀμφότεραι Ἡρώδου τοῦ καὶ Τιβερίου Ἥρωνος μὲν
2 [Τετῆς]Τετῆς [δ]ιὰδιὰ Διονυσίου τοῦ καὶ Πλάντα ἐπικαλουμένου Λούπ̣ουΛούπου Διονυσίου ἀνδρὸς δὲ Σουεροῦς διὰ Διοσκουρίδου
3 [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ |gap:5| Π̣λ̣ο̣ύτωνοςΠλούτωνος ἀνδρὸς ἀλλήλαις χα[ί]ρεινχαίρειν . S-2 ὁμολογοῦμεν διῃρῆσθαι πρὸς ἀλλήλας ἐπὶ τοῦ παρόντος
4 [ὃ] [ἔχομεν]ἔχομεν [ἐ]ν̣ἐν μισθώσει οὐσιακ[ὸ]νοὐσιακὸν ἀμπελικὸν κτῆμα ἐν κώμῃ Θραγὴ τοῦ Περὶ Πόλιν Ἄνω ἐκ τοῦ Ξένωνος κλήρου
5 |gap:6| [ὅσου]ὅσου ἐ̣σ̣τ̣ὶ̣νἐστὶν ἀρουρηδοῦ ἐν ὧι πωμάριον καὶ κεκληρῶσθαι τὴν μὲν Σοῆριν τὴν καὶ Σουεροῦν τὴν νοτινὴν
6 [μερίδα]μερίδα ∼[δουσ]α̣∽δοῦσαν [ὑ]πὲρὑπὲρ ἐκλογῆς τῇ Εὐδαιμονίδι παραχρῆμα ἀργυρίου δραχμὰς διακοσίας δέκα|num:210| , ἧς ἐστιν σχοινισμὸς
7 |gap:8| [ἀ]ρχομένου̣ἀρχομένου νότου ε[ἰ]ςεἰς β[ο]ρ̣ρᾶβορρᾶ ἐντὸς τείχους τοῦ κτήματος ἐν [σ]τ̣αδίωισταδίωι δευτέρωι μετὰ λιβικὸν τεῖχος
8 [σχοινίον]σχοινίον [ἕν][|num:1|]ἕν|num:1| [,], ἀπὸ τείχους λιβικο[ῦ]λιβικοῦ εἰς ἀπηλιώτην ἐπί τι σχοινίον ἓν ἥ[μισ]υἥμισυ τέταρτον ἐκκαιδέκατον δυοτριακοστὸν
9 [τετρακαιεξηκ]οστόν|num:1|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|⧼|num:1/16|⧼|num:1/32|⧼|num:1/64|τετρακαιεξηκοστόν|num:1|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|⧼|num:1/16|⧼|num:1/32|⧼|num:1/64| , ἀπὸ δὲ τοῦ αὐτοῦ ὁρίου ἐκβά[σ]εωςἐκβάσεως εἰς βορρᾶ σχοινίου ἥμισυ̣ἥμισυ ὄγδο[ο]ν̣ὄγδοον [ἐ]κκαιδέκατονἐκκαιδέκατον
9-10 δυοτρια∤[κοστὸν][|num:1/2|⧼|num:1/8|⧼|num:1/16|⧼|num:1/32|]δυοτρια∤κοστὸν|num:1/2|⧼|num:1/8|⧼|num:1/16|⧼|num:1/32|
10 [καὶ]καὶ [ἀπ]ὸἀπὸ τούτου τοῦ ὁρί[ο]υὁρίου εἰς ἀπηλιώτη[ν]ἀπηλιώτην [μ]έχριμέχρι τε[ί]χουςτείχους ἀπηλιωτικοῦ ἐστιν ὅρι[ο]νὅριον τοῦ κτήματος
11 [τοῦ]τοῦ [παντὸς]παντὸς [ἐ]κ̣βάσεωςἐκβάσεως σχ[ο]ινίουσχοινίου τέταρτον ὄγδοον δυοτριακοστόν|num:1/4|⧼|num:1/8|⧼|num:1/32| , τὴν δὲ Εὐδαιμον̣[ί]δαΕὐδαιμονίδα τὴν καὶ Τετῆν
11-12 κε∤[κληρῶσθαι]κε∤κληρῶσθαι
12 τὴν βορρινὴν μερίδα , ∼λαβ[ο]υσα∽λαβοῦσαν παρὰ τῆς Σουεροῦτος ὡς πρόκε̣ιταιπρόκειται τὰς τοῦ ἀργυρί[ο]υἀργυρίου ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς διακοσίας δέκα|num:210|
13 [κατὰ]κατὰ [τοὺς]τοὺς [πρ]οκειμένουςπροκειμένους σχοινισμοὺς τ[ῆ]ςτῆς νοτινῆς μερίδος ὅσο̣υ̣ὅσου ἐστὶν ἀρουρηδοῦ . S-3 ἔσται δὲ̣δὲ ἀνόρθωσις τῶν
14 [νῦν]νῦν [ἀποκαθι]στανομένωνἀποκαθιστανομένων κοινῶν [τ]ειχ̣ῶ̣[ν]τειχῶν ἀ̣[πὸ]ἀπὸ [κ]ο̣ι̣νῶνκοινῶν λ[η]μ̣μ̣ά̣τ̣ωνλημμάτων . S-4 ποτιεῖ [δὲ]δὲ ἑκάστη ἡμῶν τὴν ⋰ἴ⋱διανἴδιαν μερίδα
15 |gap:9|σ̣ι|gap:9|σι καὶ κυκλευταῖς καὶ ἀ[ν]τ̣ηρευτα[ῖ]ςἀντηρευταῖς [ἀπὸ]ἀπὸ [το]ῦτοῦ κοινοῦ ἡμῶν λάκκου ὄντος ἐν κτήματι ⋰ἰ⋱δί[ω]ιἰδίωι ἡμῶν ἀπὸ
15-16 λιβι∤[κοῦ]λιβι∤κοῦ
16 [τείχους]τείχους [τοῦ]τοῦ [ο]ὐσιακοῦοὐσιακοῦ κτήματος [μ]ί̣α̣ν̣μίαν π̣α̣ρ̣[ὰ]παρὰ [μίαν]μίαν ἡ̣μέ̣ρανἡμέραν , τῆς δαπάνης τῆς τε ἐπισκευῆς καὶ κατασκευῆς τοῦ ξυλικοῦ
17 [ὀργάνου]ὀργάνου [καὶ]καὶ [ὁμ]οίωςὁμοίως λάκκου καὶ ἀναψη̣[σμοῦ]ἀναψησμοῦ [οὔσης]οὔσης [π]ρ[ὸ]ςπρὸς ἀμφοτέρας . S-5 παρέξει δὲ λαχοῦσα τὴν ν[ο]τινὴννοτινὴν μερίδα τῇ λαχούσῃ
18 [τὴν]τὴν [βορρινὴ]νβορρινὴν πρ[ὸ]ςπρὸς μόνας τὰς ἡμ[έ]ραςἡμέρας τῆς τρύγης εἴσ[ο]δονεἴσοδον καὶ ἔξοδον διὰ ἀπηλιωτικ[ο]ῦἀπηλιωτικοῦ τείχους π[ρὸ]ςπρὸς βορρίνωι ὁρίωι αὐτῆς ,
19 [καὶ]καὶ [ὁμοίως]ὁμοίως ἡ̣ [λ]α̣χοῦσαλαχοῦσα τὴν βορρινὴν π[αρ]έξειπαρέξει τῇ λαχούσῃ τὴν νοτινὴν τὸ ⋰ὑ⋱δραγωγεῖσθαιὑδραγωγεῖσθαι τὸ ⋰ὕ⋱δωρὕδωρ διὰ τοῦ προόντος
19-20 ⋰ὑ⋱δρα∤[γωγοῦ]ὑδρα∤γωγοῦ
20 [το]ῦ̣τοῦ πρὸς τῷ λιβικῶι τείχε[ι]τείχει τοῦ κτήματος πρ[ὸ]ςπρὸς τὸ ποτίζεσθαι ὅλην τὴν νοτινὴν μερίδα , καὶ ὁμοίως , εἰ χρεία γείνοιτο
21 [ποτίσαι]ποτίσαι [ἐ]ν̣ἐν ἀναβάσει ἀπὸ ποδὸς τὴν αὐτὴν νοτινὴν μερίδα , παρέξει λαβοῦσα τὴν βορρινὴν μερίδα τὸ ⋰ὑ⋱δραγωγεῖσθαιὑδραγωγεῖσθαι διʼ
21-22 αὐ∤[τῆς]αὐ∤τῆς
22 [,], [τῶν]τῶν δημοσίων πάντων τοῦ κτήματος σιτικῶν τε καὶ ἀργυρικῶν τῶν ἔμπροσθεν καὶ τῶν ἐπεσομένων χρόνων καὶ
23 [τῶν]τῶν [ἀνη]κόντωνἀνηκόντων τῷ φίσκωι ὄντων πρὸς ἀμφοτέρας διὰ τὸ ἐπὶ τούτοις συμπεφωνηκέναι |g:slanting-stroke| . S-6 διαίρεσις ∼κυρία∽κυρία μέν[ο]ντοςμένοντος
24 [ἡμῖν]ἡμῖν [τοῦ]τοῦ [λόγ]ουλόγου περὶ ὧν ἔχομεν πρὸς ἀλλήλας . S-7 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιθ|num:19| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβα[σ]τοῦΣεβαστοῦ Ἐπεὶφ ∼τετρας∽τετράδι καὶ ∼εἰκὰς∽εἰκάδι .
25 m2 S-8 [Εὐδαιμον]ὶςΕὐδαιμονὶς καὶ Τετῆς Ἡρώδ[ου]Ἡρώδου [τ]οῦτοῦ καὶ Τιβερίου Ἥρωνος διὰ Διονυσίου τοῦ καὶ Πλάντα ἐπικαλουμένου
26 [Λούπου]Λούπου [Διον]υ̣σ̣ί̣[ο]υ̣Διονυσίου ἀ̣ν̣δ̣ρ̣ὸςἀνδρὸς [διῄρημα]ι̣διῄρημαι [κ]αθὼςκαθὼς πρόκειται .
27 S-9 |gap:?_lines|