Sematia

p.ryl.2.154.xml

TM: 12939HGV: 12939Date: 66 – 66Place: Bakchias (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ἀν]τίγραφονἀντίγραφον [συνγραφῆ]ςσυνγραφῆς . S-2 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιγ|num:13| Νέρωνος Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ ❨Αὐτοκράτορο(ς)❩Αὐτοκράτορος
2 [μη]νὸςμηνὸς Ἀπελλα[ίου]Ἀπελλαίου [κβ|num:22|]κβ|num:22| [Φαῶ]φιΦαῶφι κβ|num:22| , ἐν Βακχ[ι]ά̣δι̣Βακχιάδι τῆ[ς]τῆς [Ἡρ]ακλείδουἩρακλείδου μερί[δο]ςμερίδος τοῦ Ἀρσινοίτου ν[ο]μ̣ο̣ῦ̣νομοῦ . S-3 [ὁμ]ολογεῖὁμολογεῖ
3 [Χαι]ρήμωνΧαιρήμων Ἀπολ[λωνίου]Ἀπολλωνίου [Π]έρσηςΠέρσης τῆς ἐπιγονῆ[ς]ἐπιγονῆς ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λδ|num:34| ∼οὐληι∽οὐλὴ ῥινὶ μ[έ]σηιμέσηι Σισόιτι Πετεή̣σ̣[ι]ο̣ς̣Πετεήσιος [ὡς]ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν οα|num:71|
4 ∼[οὐλ]ηι∽οὐλὴ ὀφρύι ἀριστε[ρᾶι]ἀριστερᾶι [ἔχειν]ἔχειν παρʼ αὐτοῦ ἐπὶ τῆ[ι]τῆι [αὐ]τοῦαὐτοῦ θυγατρὶ προούση[ι]προούσηι κ̣[αὶ]καὶ συνούσηι τοῦ Χα[ιρήμονος]Χαιρήμονος γ̣υ̣ν̣α̣ι̣κ̣ὶ̣γυναικὶ
5 [Θαι]σαρίωιΘαισαρίωι φερνῆς̣φερνῆς [ἀργυ]ρί[ο]υἀργυρίου ἐπισήμου δραχμὰς [ἑκατὸ]ν|num:100|ἑκατὸν|num:100| καὶ παραφέρνων ἐν[ωτ]ί̣ωνἐνωτίων χρυσῶν ζε[ῦγος]ζεῦγος [τετά]ρ̣τ̣ω̣ν̣τετάρτων
6 [τεσσ]ά̣ρων|num:4|τεσσάρων|num:4| καὶ μη̣[νίσκο]ν̣μηνίσκον [χρυ]σ̣οῦνχρυσοῦν τετάρτων [τριῶ]ν|num:3|τριῶν|num:3| καὶ δακτύλια χ[ρυσᾶ]χρυσᾶ δύο|num:2| τετάρτων [δ]ύ̣[ο][|num:2|]δύο|num:2| [καὶ]καὶ ψ̣ελ̣[ί]ω̣ν̣ψελίων
7 [ἀργ]υ̣ρῶνἀργυρῶν ζεῦγος ὁ[λκῆς]ὁλκῆς ἀσήμου δραχμῶν τεσσ[αρ]άκοντατεσσαράκοντα τεσσάρων|num:44| καὶ ∼κ̣[λ]ά̣λ̣[ι]α∽κλάνια δύο|num:2| ὁλκῆς ἀσ[ή]μ[ου]ἀσήμου [δρα]χμῶνδραχμῶν
8 [δέ]κ̣α̣δέκα ἓξ|num:16| καὶ ἱμα[τίω]ν̣ἱματίων σ[τ]ολὰ[ς]στολὰς δύο|num:2| , ∼λευκηι∽λευκὴν ∼μια∽|num:1|μίαν|num:1| ∼[ναρ]κ̣[ι]σ̣σινη∽ναρκισσίνην ∼μια∽|num:1|μίαν|num:1| , καὶ πάλλ[ι]απάλλια πέντα|num:5| καὶ χαλκώ̣μ̣[ατ]αχαλκώματα καὶ
9 |gap:2|λουτρίδιον , ἐ̣[πὶ]ἐπὶ [τ]ὸτὸ αὐτὸ μνῶν τεσσάρων|num:4| , [κ]α[ὶ]καὶ ἄνευ σταθμοῦ ἑδρύσ[κ]α[ι]ἑδρύσκαι χαλκαῖ δύο|num:2| καὶ κα̣σσ̣ι[τέρο]υκασσιτέρου μναῖ̣μναῖ
10 [πέν]τε|num:5|πέντε|num:5| , καὶ ἄνευ δι̣[ατ]ι̣μή̣σ̣[ε]ωςδιατιμήσεως εἰς καρπίαν κ[α]ὶκαὶ ἐν̣ἐν πρ̣[οσφ]ορᾷπροσφορᾷ ἀπ[ὸ]ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ιγ|num:13| ❨(ἔτους)❩ἔτους [Ν]έρων[ος]Νέρωνος [Κλ]α[υδίου]Κλαυδίου
11 [Καί]σαροςΚαίσαρος Σεβασ[το]ῦΣεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος τὸν ὑπάρχοντα αὐτῶι Σισ[όι]τιΣισόιτι περὶ Βακχιάδα κ[λῆρ]ονκλῆρον
12 [κατ]οικικὸνκατοικικὸν ἀρο[υ]ρῶνἀρουρῶν δέκα ἡμίσους τετάρτου|num:10|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| ἐν δυσὶ|num:2| ∼σφραγεῖσι∽σφραγῖσι ἀ̣φʼἀφʼ ὧν ἐν τῶι λεγομέν[ωι]λεγομένωι Σ̣αδήιΣαδήι [κλ]ήρ[ο]υκλήρου
13 [ἄρο]υραιἄρουραι ἑπτὰ ἥμισ[υ]ἥμισυ [τ]έτ[α]ρτον|num:7|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|τέταρτον|num:7|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| , ὧν γείτονες το̣ύτ̣[ω]ν̣τούτων νότου πρότε[ρ]ονπρότερον Ἡρα[κλεί]δουἩρακλείδου τοῦ Ζωί̣[λο]υΖωίλου κλῆρ[ος]κλῆρος [βορρᾶ]βορρᾶ
14 [Ἀπολ]λωνίουἈπολλωνίου τοῦ Στράτωνος κλῆρος λιβὸς διῶρυξ ∼λεγομενηι∽λεγομένη Ἀρχείου διʼ οὗ ∼ἀποχειεται∽ἀποχεῖται κλῆρ[ο]ςκλῆρος
14-15 ἀπ[η]∤[λιώ]τουἀπη∤λιώτου
15 Πεθεῦτο[ς]Πεθεῦτος τοῦ Πτόλλιδος κλῆρος , ἀνὰ μέσον ὄντος κοινοῦ ὑδραγωγοῦ διʼ ∼οὑ∽ἧς ποτίζεται [ὁ] κλῆ[ρος]κλῆρος [,],
16 [τῆ]ςτῆς δὲ δευτέρας ∼σφ[ρ]αγεῖδος∽σφραγῖδος τῶν λοιπῶν ἀρουρῶν τριῶν|num:3| ἐν τῶι λεγομένωι Πιενηούιος , γε[ί]τονε[ς]γείτονες
17 [δὲ]δὲ καὶ τούτων νό[του]νότου Βακχί̣[ο]νοςΒακχίονος τοῦ Ἀμμω[νίου]Ἀμμωνίου κλῆρος β[ορρ]ᾶβορρᾶ Πα|gap:4|εῦτος τ[οῦ]τοῦ |gap:2||gap:1|ι̣ν̣|gap:5||gap:2||gap:1|ιν|gap:5|
18 [κλ]ῆ̣ρ̣ο̣ςκλῆρος λιβὸς διῶρυξ εἰς ∼ὁν∽ἣν εἰσχεῖτα[ι]εἰσχεῖται κλῆρ[ος]κλῆρος ∼ἀπηλιωτος∽ἀπηλιώτου Π̣[ι]σ̣ιστρά[το]υΠισιστράτου ∼κλήρου∽κλῆρος . S-4 συμ̣[β]ιούτω[σαν]συμβιούτωσαν [ο]ὖνοὖν
19 [ἑα]υ̣τ̣ο̣ῖςἑαυτοῖς ἀλλήλο[ις]ἀλλήλοις [ο]ἱοἱ γ[α]μοῦντεςγαμοῦντες τε Θαισάριον καὶ Χα[ι]ρήμωνΧαιρήμων ἀμεμψιμοιρήτως καθότι π̣[ρότ]ε̣ρο̣ν̣πρότερον
20 [συ]νεβίουνσυνεβίουν , τοῦ Χ[αιρ]ήμονοςΧαιρήμονος ἄγοντος τὰ κατʼ ἔ[το]ςἔτος γεωργικὰ ἔργα πάντα τῶν τῆς προσφορᾶς κλή[ρ]ουκλήρου
21 [ἀρο]υρῶνἀρουρῶν δέκα ἡμίσ[ο]υςἡμίσους τετάρτου|num:10|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| καὶ ∼κατασπείροντας∽κατασπείροντος καὶ ∼ἀποφέροντας∽ἀποφέροντος τὰ περιεσόμεν[α]περιεσόμενα ἐκ
21-22 τ[ού]∤[τω]ντού∤των
22 κατʼ ἔτος γενήματα καὶ ἐπιγενήματα ἀπ[ὸ]ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐνεστῶ[τος]ἐνεστῶτος ἔτους καὶ ε[ἰ]σφέρ[ον]τοςεἰσφέροντος
23 [εἰς]εἰς τὸν κοινὸν τῆς [σ]υμβιώσεωςσυμβιώσεως οἶκον κα[ὶ]καὶ ∼[τ]ελοῦντας∽τελοῦντος τὰ ὑπὲρ τούτων κατʼ ἔτ[ο]ςἔτος δημόσια [πά]νταπάντα
24 [σι]τικάσιτικά τε καὶ ἀργυρι[κ]ὰἀργυρικὰ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐνεστῶτος ἔτους . S-5 ἐὰν δὲ διαφορᾶς αὐτοῖς γεναμένης
25 ∼[χ]ωρίζονται∽χωρίζωνται ἀπʼ ἀλλήλων , ἤτοι τοῦ Χαιρήμονος ἀποπέμποντος τ[ὴ]ντὴν Θαισάριον καὶ αὐτῆς ἑκουσίω[ς]ἑκουσίως
26 [ἀ]παλλασσομέν[η]ςἀπαλλασσομένης [ἀ]πʼἀπʼ αὐτοῦ , ∼ἔστωι∽ἔστω τοῦ τῆ[ς]τῆς Θα[ι]σαρ[ί]ουΘαισαρίου πατρὸς Σισόιτος , ἐὰ[ν]ἐὰν δ̣ὲ̣δὲ [ο]ὗτοςοὗτος μὴ περιῆι , αὐ[τῆς]αὐτῆς Θ̣[α]ισαρί[ου]Θαισαρίου
27 [ὁ] σημαινόμενο[ς]σημαινόμενος [κλῆρ]οςκλῆρος τῶν ἀρουρῶν δ[έκα]δέκα ἡμίσους τετάρτου|num:10|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| καθὼ[ς]καθὼς πρόκειται · S-6 ἔτι δὲ καὶ
27-28 ∼προ[σα]πο∤δώσιν∽προσαπο∤δώσειν
28 αὐτῆι Χ[αιρ]ήμωνΧαιρήμων καὶ τὴν προγ[εγρα]μμένηνπρογεγραμμένην φερνὴν καὶ τὰ παράφερνα οἷα ἐὰν ἐκ τῆς
28-29 τρί∤ψεως
29 ∼ἐγβῆι∽ἐκβῆι , ἐπ[ὶ]ἐπὶ [μὲν]μὲν τῆς ἀποπομπῆς πα[ραχρῆ]μαπαραχρῆμα , ἐπὶ δὲ ∼τουτῆς∽τῆς ἑκουσ[ίο]υἑκουσίου ἀπαλλαγῆς ἐν ἡμέρα[ι]ςἡμέραις
29-30 τριά∤[κο]ντα|num:30|τριά∤κοντα|num:30|
30 ἀ̣φ̣ʼἀφʼ ἧς ἐὰ[ν]ἐὰν [ἀπαι]τηθῆιἀπαιτηθῆι . S-7 ἐν ὧι δ̣ʼδʼ [ἂ]ν̣ἂν ∼ἔ̣τι∽ἔτει [τὰ]τὰ [κατὰ]κατὰ τὸν ἀπʼ ἀλλ[ή]λωνἀλλήλων τῶν [γα]μούντω[ν]γαμούντων [χ]ωρ[ι]σμὸ[ν]χωρισμὸν
30-31 γ̣έ̣[νη]∤[τ]α̣ι̣γένη∤ται
31 , ἀπ[ο]μερισθ[ήσεται]ἀπομερισθήσεται τὰ ἐκφόρια τοῦ κλήρ[ο]υκλήρου [εἰς]εἰς τὴν δωδε[κά]μην[ο]νδωδεκάμηνον τ̣ὴ̣ν̣τὴν τ̣οῦτοῦ τ̣ῆς̣τῆς [ἀ]πο̣πλο̣κ̣ῆςἀποπλοκῆς ἔ̣[τους]ἔτους
32 [κα]ὶ̣καὶ ἕξε[ι]ἕξει μὲν Χα[ιρήμω]νΧαιρήμων κατὰ τὸ ἀνὰ λόγον τ[ῶν]τῶν [μ]η̣νῶνμηνῶν ὧν ἐ̣ὰ̣ν̣ἐὰν ἦι Θαισ[άριο]νΘαισάριον μεμενη̣κυῖαμεμενηκυῖα ἐν τῶ[ι]τῶι [κ]ο̣ινῶικοινῶι
33 [οἴκω]ιοἴκωι , δὲ Σισόις τὸ ἐπίλοιπον , πρ[ό]τερονπρότερον ἀνταναιρεθ[έ]ντωνἀνταναιρεθέντων τῶν τοῦ κλήρου δημοσίων καὶ σπερμά[τω]νσπερμάτων ,
33-34 γει∤[νο]μένηςγει∤νομένης
34 τῆς πράξ[ε]ωςπράξεως τῶν κατὰ τὴν συνγραφὴν τῶι Σισόιτι , μὴ περιόν̣[το]ς̣περιόντος , τῆι Θαισαρί[ωι]Θαισαρίωι καὶ τοῖς [παρʼ]παρʼ [α]ὐτῆςαὐτῆς
35 [ἐκ]ἐκ το̣ῦ̣τοῦ Χαιρήμ[ονο]ςΧαιρήμονος καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς πάντων καθάπερ ∼ἐγ∽ἐκ δίκης . S-8 ὑπογραφεὺς τοῦ Σ[ι]σόιτοςΣισόιτος
36 |gap:4|ν̣|gap:4|ν Ἑρμᾶτος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μ̣α|num:41|μα|num:41| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ μετώπωι ∼ἐγ∽ἐκ δεξιῶν , τοῦ Χαιρήμονος εἰδότος γ[ρά]μματαγράμματα .