Sematia

p.ryl.2.120.xml

TM: 19507HGV: 19507Date: 167 – 167Place: Hermopolis

1 m1 S-1 [Ἀρχίᾳ]Ἀρχίᾳ [ἱερεῖ]ἱερεῖ [ἐξηγητῇ]ἐξηγητῇ [Ἑρμοῦ]Ἑρμοῦ πόλεως τῆς με[γάλης]μεγάλης |gap:?|
2 [παρὰ]παρὰ |gap:12| [μητρὸς]μητρὸς |gap:3|ε̣ν̣θιο̣ς|gap:3|ενθιος Ἑρμ[οπο]λίτιδ[ος]Ἑρμοπολίτιδος [ἀναγρα]φομένη[ς]ἀναγραφομένης [ἐ]πʼἐπʼ ἀμφόδ[ου]ἀμφόδου |gap:6|
3 [συμπαρόντος]συμπαρόντος [μοι]μοι [Δημητρίου]Δημητρίου |gap:4|ι̣ωνος|gap:4|ιωνος τοῦ [καὶ]καὶ Ἡλι[ο]δώρ[ου]Ἡλιοδώρου [μητρ]ὸςμητρὸς Ἑλένης Ἑ̣ρμ̣[ο]π̣ο̣λ̣ί̣τ̣[ο]υἙρμοπολίτου
3-4 ἀ̣[να]∤[γραφομένου]ἀνα∤γραφομένου
4 [ἐπʼ]ἐπʼ [ἀμφόδου]ἀμφόδου |gap:7| Ἀπηλιώτου̣Ἀπηλιώτου πρὸς ∼τήντ[ε]∽τήνδε [τὴν]τὴν [αἴτ]ησιναἴτησιν καὶ γράφοντος ὑπ[ὲρ]ὑπὲρ [ἐμοῦ]ἐμοῦ
5 [γράμματα]γράμματα [μὴ]μὴ [εἰδυίης]εἰδυίης [.]. S-2 [κατὰ]κατὰ [τὰ]τὰ [συ]νχωρηθέντασυνχωρηθέντα ὑπὸ τοῦ λα̣[μπροτάτ]ουλαμπροτάτου ἡγεμόνο[ς]ἡγεμόνος Φλαυίο[υ]Φλαυίου
5-6 [Τιτι]∤[ανοῦ]Τιτι∤ανοῦ
6 [αἱροῦμαι]αἱροῦμαι [διὰ]διὰ [σοῦ]σοῦ [Ἑρμ]ε̣[ῖνον]Ἑρμεῖνον [Ἑ]ρ̣μ̣[αίο]υἙρμαίου τοῦ Ἀμμωνίου μητρ[ὸ]ςμητρὸς Ἑ̣λ̣έ̣ν̣η̣ς̣Ἑλένης ἀναγραφόμενον̣ἀναγραφόμενον ἐπʼ ἀμφόδου
7 |gap:22| ἐπιγρ[α]φησόμενόνἐπιγραφησόμενόν μου κύριον καὶ γρ[ά]ψονταγράψοντα ὑπὲρ [ἐ]μοῦἐμοῦ γράμματα
8 [μὴ]μὴ [εἰδυίης]εἰδυίης [ὑπαλλασσο]ύ̣σ̣[ης]ὑπαλλασσούσης [Ἑρμ]είνῳἙρμείνῳ Διοσ[κ]όρουΔιοσκόρου τοῦ Διδύμου μητρὸς Θερμούθιος ἀπὸ τῆς αὐτῆς
9 [πόλεως]πόλεως [ἀναγραφομέν]ῳ̣ἀναγραφομένῳ ἐπʼ [ἀμφό]δουἀμφόδου Φρουρίου Λιβὸς ἐν τῷ Λευκοπυργείτῃ Ἄνω περὶ Τέρτον |gap:2|ν̣υ̣β̣ι̣ν|gap:2|νυβιν
10 [τὸ]τὸ [ὕπαρχόν]ὕπαρχόν [μοι]μοι |gap:5| [μέρος]μέρος [κοιν]ῶ̣νκοινῶν καὶ ἀδιαιρέτω̣νἀδιαιρέτων κατοικ̣[ικῶ]ν̣κατοικικῶν ἀρουρῶν δέκα ἡμίσους|num:10|⧼|num:1/2| ∼κατοικ̣ι̣κ̣∽κατοικικοῦ ∼[λ]ή̣ρ̣ο̣υ̣∽κλήρου ,
11 [καὶ]καὶ [ὁμοίως]ὁμοίως [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ [Ἑρμοῦ]Ἑρμοῦ πόλει ἐπʼ ἀμφόδου Φρουρίου Λιβὸς ∼τέτερτον∽τέταρτον μέρος οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ
11-12 σ̣υ̣ν̣κ̣υ̣∤[ρόντων]συνκυ∤ρόντων
12 [πάντων]πάντων [καὶ]καὶ [εἰσ]όδωνεἰσόδων κ̣αὶκαὶ ἐξόδω̣ν̣ἐξόδων πρὸς ἀργυρίου κεφαλα[ί]ουκεφαλαίου δραχμὰς ἑξακοσίας|num:600| ἐπὶ καρπείᾳ
13 [καὶ]καὶ [διαμισθώσει]διαμισθώσει [ἀντ]ὶ̣ἀντὶ τ̣[όκ]ω̣ντόκων ∼δραμμιαίων∽δραχμιαίων ἑκάστη[ς]ἑκάστης μνᾶς κατὰ μῆνα ἕκαστον ἐπὶ χρόνον
14 [ἔτη]ἔτη [πέντε][|num:5|]πέντε|num:5| [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [ἐν]ε̣στ̣ώ̣σ̣ηςἐνεστώσης ἡμέρας , μεθʼ ὃν πενταετῆ χρόν[ο]νχρόνον ἀπόδοσις [τ]οῦτοῦ
14-15 προκειμέ∤[νου]προκειμέ∤νου
15 [κεφαλαίου]κεφαλαίου [,], [πρὸς]πρὸς [μ]όν̣η̣ν̣μόνην τ̣αύτηνταύτην τὴν οἰκ[ο]νομίανοἰκονομίαν ἐσομένην κατὰ διαγρα[φ]ὴνδιαγραφὴν διὰ τῆς
16 [τοῦ]τοῦ [δεῖνος]δεῖνος [καὶ]καὶ [μετόχ]ω̣νμετόχων τρ[α]πέζηςτραπέζης . S-3 διὸ ἀξιῶ ἐπιτ̣ρ̣έ̣ψαιἐπιτρέψαι μ[ο]ιμοι χρήσασθαι αὐτῷ τῷ Ἑρμείνῳ
17 [Ἑρμαίου]Ἑρμαίου [ἀκολούθως]ἀκολούθως [ταύτῃ]ταύτῃ [τ]ῇ̣τῇ ἀξιώ̣σ̣[ει]ἀξιώσει [,], τοὺς δὲ ὑπὲρ τῆς αἰτήσεως κελευσθέντας δίδοσθαι εἰς τ̣ο̣|gap:2|το|gap:2|
18 |gap:23| πόλεως [ὀ]βολοὺςὀβολοὺς ἐννέα ἥμ̣ι̣[συ]|num:9|⧼|num:1/2|ἥμισυ|num:9|⧼|num:1/2| δ[ι]έγραψαδιέγραψα ἐπὶ τὴν ἐν Ἑρμοῦ πόλει
18-19 δημ̣ο̣∤[σίαν]δημο∤σίαν
19 [τράπεζαν]τράπεζαν [καὶ]καὶ [τὸ]τὸ [τούτων]τούτων [σ]ύμβολό̣[ν]σύμβολόν σοι ἀνέδωκα , τὴν [δὲ]δὲ α̣[ἴ]τ̣η̣σ̣ιναἴτησιν παρὰ σοὶ ποιοῦμαι ἀ̣π̣[ό]ν̣τοςἀπόντος
20 |gap:17| [ἀπαν]τ̣ῆσαιἀπαντῆσαι πρ[ὸς]πρὸς [τὸ]ν̣τὸν κ̣ρά̣τι̣[σ]τονκράτιστον ἀ̣ρ̣χ̣ι̣δ̣ι̣κ̣α̣σ̣τ̣ή̣ν̣ἀρχιδικαστήν . S-4 ❨(ἔτους)❩ἔτους ζ|num:7| Αὐτοκράτο[ρο]ςΑὐτοκράτορος Καίσαρ[ος]Καίσαρος
21 [Μάρκου]Μάρκου [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ἀντωνίνο]υἈντωνίνου Σεβαστοῦ [Ἀ]ρμενιακοῦἈρμενιακοῦ Μηδικοῦ [Πα]ρθικοῦΠαρθικοῦ Μεγίστου καὶ Αὐτ[ο]κράτοροςΑὐτοκράτορος [Κα]ίσαροςΚαίσαρος
22 [Λουκίου]Λουκίου [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Οὐήρου]Οὐήρου [Σεβαστ]οῦΣεβαστοῦ Ἀρμενιακ[οῦ]Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθ[ικοῦ]Παρθικοῦ [Μεγίσ]τουΜεγίστου m2 Παῦνι λ|num:30| . m3 S-5 Δημήτρι[ο]ς̣Δημήτριος
22-23 χ̣ρη̣∤[ματίζων]χρη∤ματίζων
23 [υἱὸς]υἱὸς |gap:4| [ιωνο]ς̣ιωνος τοῦ καὶ Ἡλιοδώρου συνπάρειμι α[ὐ]τ̣ῇ̣αὐτῇ ∼κὰ∽καὶ ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς μὴ εἰδυίης
24 [γράμματα]γράμματα [.]. m4 S-6 [Ἑρμεῖνος]Ἑρμεῖνος Ἑρμέου εὐδοκῶ . m5 S-7 Ἀρχίας ἔ̣ν̣α̣ρ̣[χ?]ο̣ςἔναρχος ἐξηγητὴς Ἑρμοῦ πόλεως
25 |gap:14|[εἰ]|gap:14|εἰ [μηδὲ]ν̣μηδὲν ∼ἀντιπείπτει∽ἀντιπίπτει δυνήσει χρήσασθαι τῷ Σαραπάμμωνι Ἑρμαίου
26 |gap:8| [πρὸς]πρὸς [μόνην]μόνην [τ]α̣ύ̣τηνταύτην τὴν οἰκονομίαν . S-8 ❨(ἔτους)❩ἔτους ζ|num:7| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου
27 [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου [Σ]εβαστοῦΣεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Μεγίστου καὶ Αὐτοκράτορος
28 [Καίσαρος]Καίσαρος [Λουκίου]Λουκίου [Αὐρη]λίουΑὐρηλίου Οὐήρου Σεβαστ[ο]ῦΣεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Μεγίστου Παῦνι λ|num:30|
29 |gap:?| |g:xs|