Sematia

p.ross.georg.2.19.xml

TM: 17687HGV: 17687Date: 141 – 141Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 ἐμ̣ί̣σθω̣σ̣ε̣νἐμίσθωσεν Π̣[ρειμίων]Πρειμίων [ὁ] [δεῖνος]δεῖνος |gap:?|
1-2 [Πέρ]∤σ̣ῃΠέρ∤σῃ
2 τῆς ἐπ[ιγ]ονῆ[ς]ἐπιγονῆς |gap:12| [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [ὑπο]κειμένηςὑποκειμένης ἡ̣μέραςἡμέρας ἐπὶ χρ[όνον]χρόνον |gap:?| [ἀπὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ [ἐνεστῶτος]ἐνεστῶτος
3 [π]έμπτουπέμπτου [ἔτο]υςἔτους Α[ὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Τ]ί̣τουΤίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνείν[ου]Ἀντωνείνου [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς |gap:23|
4 κ̣α̣ὶ̣καὶ ἀ̣μ[πελῶνα?]|gap:7|ἀμπελῶνα|gap:7| [κτῆ]μακτῆμα σύμφ[υ]τονσύμφυτον ὅσων ἐστὶν ἀρουρ[ῶν]ἀρουρῶν |gap:13|φυ̣|gap:25||gap:13|φυ|gap:25|
5 πᾶσι̣πᾶσι [κα]ὶκαὶ τ|gap:20| καὶ τὴν ἐκ νότου τοῦ κτήματος [κειμέ]ν̣η̣νκειμένην ὅλην κα[λαμείαν?]καλαμείαν |gap:18|
6 ἐδάφη ὄντα |gap:13|ς̣|gap:13|ς ἐστὶν ἰτ[ε]ώνἰτεών , οὗ κοπή ἐστιν [τοῦ]τοῦ [Πρει]μ̣ίωνοςΠρειμίωνος , ἐφʼ ὧι ν̣|gap:24|ν|gap:24|
7 ἰτεῶνα κα[ὶ]καὶ |gap:14| [τ]ρο[χὸ]ν̣τροχὸν καὶ τὴν ἐπικειμένην τῷ τροχῷ μ̣η̣[χα]νὴνμηχανὴν ὑ̣δ[ραγωγὸν?]ὑδραγωγὸν |gap:13| [τῆι]τῆι
7-8 [ὀχε]∤τείᾳὀχε∤τείᾳ
8 καὶ τὸ ἐν [τῷ]τῷ [κτήματι]κτήματι [μαγδ]ώλιονμαγδώλιον καὶ αὐλὴν κτηνῶν α̣π̣οσυ̣|gap:4|ης̣αποσυ|gap:4|ης πλίνθου καὶ |gap:9| [φόρου]φόρου [ἀποτάκτου]ἀποτάκτου
9 κατʼ ἔτος ἀργυ̣ρ̣ί̣ο̣[υ]ἀργυρίου [δραχμῶν]δραχμῶν ∼δισχειλίων∽δισχιλίων ἑκατὸν|num:2100| κατʼ ἔτος καὶ [οἴνου]οἴνου [κ]α̣ινοῦκαινοῦ κεραμίων τετρα[κοσίων][|num:400|]τετρακοσίων|num:400| |gap:11|
10 κοντα ἀντὶ [τ]ο̣ύτω̣[ν]τούτων |gap:6| ἀργυρίου δραχμῶν δισχιλίω[ν]δισχιλίων π̣ε̣[ν?]τακοσίων|num:2500|πεντακοσίων|num:2500| δραχμὰς τρια|gap:5| [αἱρέσεως]αἱρέσεως [οὔσης]οὔσης
11 καὶ ἐγλογῆς περ̣ὶπερὶ τοῦ [τὴν]τὴν [πλει]σ̣τ̣ὴνπλειστὴν τι[μ]ὴντιμὴν λαβε̣[ῖ]νλαβεῖν τὰ τ̣ο̣[ῦ]τοῦ οἴνου κεράμια [π]ε̣ντήκοντα|num:50|πεντήκοντα|num:50| κατʼ ἔτος |gap:3||gap:1||gap:12|
12 ξύλων ἀμπελι[κῶν]ἀμπελικῶν |gap:9| ἑ̣[β]δ̣ο[μ]ή̣κ̣ονταἑβδομήκοντα πέντε|num:75| , σταφυλῆς ἐ̣γ̣λ̣εκτῶνἐγλεκτῶν βοτρύων τριακοσίω̣ν̣|num:300|τριακοσίων|num:300| , καρποὺ[ς]καρποὺς φοίνι[κος]φοίνικος
13 ἑνὸς|num:1| οὗ ἐὰν αἱρῆτα[ι]αἱρῆται ὁ̣ Πρ[ειμίων]Πρειμίων |gap:8| ∼φίνικος∽φοίνικος πατητοῦ ξηροῦ ἀρτάβην μίαν|num:1| , οἴνου κεράμια τετρακόσια|num:400| , ∼[ἐ]λέ̣α̣[ς]∽ἐλαίας
13-14 [στάμ]∤ν̣ω̣ν̣στάμ∤νων
14 πέντε|num:5| καὶ [ἐ]κἐκ τῶ[ν]τῶν [ἐνόντω]νἐνόντων κολοκυνθῶν εἴκοσι|num:20| , ∼σεικυδίων∽σικυδίων ∼τεσσεράκοντα∽|num:40|τεσσαράκοντα|num:40| , καὶ ἐκ τῶν ἐνόντων κατὰ
14-15 κ̣[α]ι̣∤ρὸνκαι∤ρὸν
15 λαχάνω̣νλαχάνων ἂν ὑπάρχ[ῃ]ὑπάρχῃ [ἑκάστ]ηςἑκάστης ἡμ̣έ̣ρα̣ςἡμέρας δεσμῶν δύο|num:2| καὶ ῥόας εἴκοσι|num:20| καὶ ἐλαίας μελαίνης ἀρτάβης τετά̣ρ̣του|num:1/4|τετάρτου|num:1/4|
15-16 ∼χι∤νείκων∽χοι∤νίκων
16 δύο|num:2| , περσικῶν [ξηρῶν?]ξηρῶν ἀ[ρτα]β̣ῶνἀρταβῶν ἑκατὸν , σύκων διακοσίων|num:200| , ∼μυξεῶ̣ν∽μυξῶν ξηρῶν χοινικὰς ὀκτὼ|num:8| , ἀκ̣[ί]νδυ̣ν̣[α]ἀκίνδυνα
17 πάντα παντὸς κ̣ι̣ν̣δύν[ου]κινδύνου [τῶν]τῶν [ὑ]πὲρὑπὲρ τῶν προκειμένων ∼σειτικῶν∽σιτικῶν καὶ ἀργυρικῶν δημοσίων πάντων ὄντων κα[τʼ]κατʼ
17-18 [ἔ]∤τοςἔ∤τος
18 πρὸς τὸν μεμισθω[κότα]μεμισθωκότα [Πρε]ιμίωναΠρειμίωνα , ὃν καὶ κ̣υριεύεινκυριεύειν τῶν κατʼ ἔτος γενημάτων , ἕως ἂν τὰ προκείμενα
18-19 [κ]ομ̣[ί]∤σηταικομί∤σηται
19 . S-2 ἐὰν δὲ διὰ |gap:10| [χ]ρείαχρεία γένηται καινῆς μηχανῆς ῥαιστῆρος ἄξονος ἐργατῶν σκ̣[υ]τ̣[αλῶν]σκυταλῶν
20 ἐκ̣[χ]ύ̣σεωςἐκχύσεως ἢ̣ ἀ̣σ̣κοῦἀσκοῦ [παρεχέσθ?]ω̣παρεχέσθω m2 ⸢ὁ⸣ ⸢Πριμίων⸣Πριμίων m1 ἀντὶ τούτων τὰ ἴσα , λαμβάνων τὰ παλαιά , τὰ δʼ ἄλλα πάντα εἶναι πρὸ[ς]πρὸς [τὸν]τὸν
20-21 [με]∤μ̣ισθωμένο̣ν̣με∤μισθωμένον
21 . S-3 χρήσ[εται]χρήσεται [δὲ]δὲ [τῇ]τῇ [μηχ]ανῇμηχανῇ μεμισθωμέν[ος]μεμισθωμένος πρός τε τοὺς τοῦ κτήματος ποτισμοὺς κ̣α̣[ὶ]καὶ τῶν
22 μεμισθωμέν[ων]μεμισθωμένων |gap:1|η̣|gap:9||gap:1|η|gap:9| [ω]νων ἄλλων ἐὰν μισθώ[ση]ταιμισθώσηται παρʼ ἑτέρων καὶ πωλεῖν ὕδατα οἷς βο[ύλ]ετ̣[αι]βούλεται ,
23 ἐξο̣[υσί]αςἐξουσίας [τῷ]τῷ μεμισθ[ωμένῳ]μεμισθωμένῳ [οὔσης]οὔσης ποτίζειν ∼οὑς∽ ἐὰν βούληται ἐδάφη καὶ οὓς ἐὰν βούληται ποτισμοὺς ἐκ τῆς
24 μη[χ]ανῆ̣ς̣μηχανῆς κα[ὶ]καὶ τ̣ῶ̣ντῶν ὑ̣δρε[υμάτων]ὑδρευμάτων [,], [ἐξόντ]οςἐξόντος τῷ μεμισθωμένῳ κατʼ ἔτος ἀναβαλεῖν εἰς τὸ κτῆμα ὃν ἐὰν
24-25 ∼βούλε∤τα[ι]∽βούλη∤ται
25 [χ]ο̣ῦνχοῦν ἐκ̣ἐκ τῆς ἐξ ἀπ̣η̣[λιώτου]ἀπηλιώτου [τοῦ]τοῦ [κτή]ματοςκτήματος διώρυγος , ἐν ἐστιν ἰτεών . S-4 τῷ̣τῷ δʼ ἐσχάτῳ ἐνιαυτῷ
25-26 δαπανή∤σε̣[ι]δαπανή∤σει
26 [ὁ] [μ]εμ̣ισθωμέ[ν]οςμεμισθωμένος ἰ̣δ̣[ίαις]ἰδίαις [αὐτοῦ]αὐτοῦ [δαπά]ναιςδαπάναις εἰς ∼κωφορίαν∽χωφορίαν τοῦ κτήμ[α]τοςκτήματος καὶ εἰς τιμ[ὴ]ντιμὴν κόπρου κω|gap:6|
27 καὶ μετὰ τὸν φόρον ἀρ[γυρίου]ἀργυρίου [δραχμὰς]δραχμὰς ἑ̣π̣[τ]α̣κ̣οσία[ς][|num:700|]ἑπτακοσίας|num:700| [.]. S-5 [ἔ]τιἔτι σκορπιεῖ μεμισθωμένος ὁμοίως ἰδίαις α̣[ὐτοῦ]αὐτοῦ
28 δαπάναις ἐν τῷ κτήμ[ατι]κτήματι [τὸν]τὸν [χοῦν]χοῦν καὶ τὴν [κ]όπρονκόπρον ἐπακολουθοῦ⸢ν⸣τ[ος]ἐπακολουθοῦντος [το]ῦτοῦ Πρε̣ιμί̣ωνοςΠρειμίωνος , ∼ἐπά̣νανκον∽ἐπάναγκον δὲ ποιείσθω
29 μεμισθωμένος̣μεμισθωμένος [κατʼ]κατʼ [ἔτος]ἔτος [τὴ]ντὴν τῆς ἀμ[π]έλουἀμπέλου προστ̣ασίανπροστασίαν καὶ ∼ἐπ[ι]μ̣ελίαν∽ἐπιμελείαν καὶ τὰ ἄλλα τῆς ἀμπέλου δ[έοντα]δέοντα
29-30 [πάν]∤τ̣α̣πάν∤τα
30 ἕ̣κ̣α̣στονἕκαστον τ̣ῷτῷ δ̣έον̣[τι]δέοντι [καιρ]ῷκαιρῷ καὶ μηδὲ[ν]μηδὲν ἔκκα̣ι̣ρ̣[ο]νἔκκαιρον ποιούμενος καὶ [το]υςτους καθήκοντας ποτισμ̣[οὺς]ποτισμοὺς
30-31 [μη]∤δὲμη∤δὲ
31 καταβλ̣α̣[π?]τ̣ό[μενος?]|gap:5|καταβλαπτόμενος|gap:5| [ἣ]νἣν ἂν̣ἂν τ̣ε̣λ̣εῖτελεῖ ∼τειμὴ[ν]∽τιμὴν . S-6 [τ]ῷτῷ δʼ ἐσχάτῳ ἐν̣[ιαυ]τ̣ῷἐνιαυτῷ ξυλοτομήσει ⸜δικαίᾳ⸝δικαίᾳ ⸜τομῇ⸝τομῇ τὸ δ[εύτερον?]δεύτερον
31-32 [ἐπα]∤κολουθοῦντοςἐπα∤κολουθοῦντος
32 τοῦ Πρει̣[μίων]οςΠρειμίωνος καὶ τὴν̣τὴν κ̣αλαμου̣ρ̣γ̣[ί]ανκαλαμουργίαν [ὁ]μοίωςὁμοίως ποιήσε[ται]ποιήσεται καὶ τὴν τῶν χωμ̣ά[των]χωμάτων [ἀναβολὴν]ἀναβολὴν
33 ἐκ τῆς ἐξ ἀπηλιώτου δ̣ι̣[ώρυ]γοςδιώρυγος ἐπακολουθοῦντος τοῦ Πρειμίωνος . S-7 ἂν δὲ χρεία γένηται ε|gap:12|
34 κου ∼ψελλίδος∽ψαλίδος ἔστα̣ι̣ἔσται π̣[ρὸς]πρὸς [τὸν]τὸν [Π]ρειμίωναΠρειμίωνα , ὅστις καὶ παρέξεται κατʼ ἔτος [τὰ]τὰ πρὸς τρύγην χρήσιμα |gap:1||gap:2|α̣κα|gap:2||gap:1||gap:2|ακα|gap:2|
35 ὀργάνου ∼στυμφυλλου̣∽στεμφύλου |gap:7| [ὁ] Πρειμίων , ὑπὲ̣ρ̣ὑπὲρ ἧ̣ςἧς δώσει με[μισθωμ]ένοςμεμισθωμένος κατʼ ἔτος φό̣ρο̣υφόρου οἴ[ν]ο̣υ̣οἴνου
35-36 κ̣αι∤νοῦκαι∤νοῦ
36 γλαύκου μ[ε]στὸνμεστὸν κ̣ε̣ρ̣ά̣μιονκεράμιον ἐν τῷ δεσπότῃ |gap:3|ι̣ρ̣μ̣ου|gap:3|ιρμου . S-8 τῆς δὲ [μισθώ]σεωςμισθώσεως βεβαιουμέ̣[νης]βεβαιουμένης [ἀπο]δ̣ό̣τ̣ωἀποδότω
37 μεμισθωμένος τὸν̣τὸν [κατʼ]κατʼ [ἔ]τοςἔτος φόρον ἐ[ξ]ενίαυταἐξενίαυτα μηνὶ Ἁθὺρ κα[ὶ]καὶ [τὰ]τὰ [τοῦ]τοῦ οἴνου κεράμια ἑ̣π̣τ̣[ὰ][|num:7|]ἑπτὰ|num:7| |gap:7|
37-38 [καθά]∤π̣ερκαθά∤περ
38 βούλητα̣ι̣βούληται [ὁ] [Π]ρειμ̣[ίων]Πρειμίων ὡς πρόκειται τῷ αὐτῷ μηνὶ Ἁθὺρ τ|gap:6|τ̣ο̣τ|gap:6|το |gap:3|ατωδε|gap:?|
39 ἀποδότω , δʼ ἂν̣ἂν [π]ροσ[ο]φ[είλ]ῃπροσοφείλῃ μεθʼ ἡμιολίας , τῆς τῶν χωμά[των]χωμάτων [κατʼ]κατʼ [ἔτος]ἔτος [ἀπεργ]ασία[ς?]ἀπεργασίας |gap:?|
40 οὔσης̣οὔσης πρὸς τὸν |gap:4|ριν . S-9 [καὶ]καὶ μετὰ τὸν χρόνον ἀποδότω μεμισ[θωμένος]μεμισθωμένος |gap:?|
41 καὶ τὴν χερσάμπελο̣ν̣χερσάμπελον καὶ τὸ κτῆμα καθαρὰ ἀπὸ |gap:3|των|gap:?|
42 πλαστὴν ἐπὶ πλαστὴν̣πλαστὴν καὶ τ̣ὴντὴν ἐπι̣κειμένη̣νἐπικειμένην τῷ τροχῷ ⸢μηχα[νὴν]⸣μηχανὴν ⸢|gap:?|⸣|gap:?| συ̣ν̣[εστῶσαν]συνεστῶσαν |gap:?|
43 καὶ̣καὶ τ̣ὸ̣τὸ μαγδώλιον καὶ τ̣ὰτὰ τε̣ί̣χητείχη τῆς αὐλῆς συνεστῶτα |gap:1|α|gap:?|
43-44 [συνεσ]∤τώσαςσυνεσ∤τώσας
44 καὶ τὰ φύτα ζω[φυτοῦ]ν̣ταζωφυτοῦντα καὶ ἐπιμε[μελη]μέν̣[α]ἐπιμεμελημένα |gap:?| [μὴ]μὴ [ἐξόντος]ἐξόντος
45 αὐτῷ ἐνκαταλιπεῖν̣ἐνκαταλιπεῖν [τὴ]ντὴν μ̣ί̣σ̣θωσ̣ι̣[ν]μίσθωσιν [ἐντὸς]ἐντὸς [τοῦ]τοῦ [χρόνου]χρόνου |gap:?|
46 μεμισθωμένος τὰ ἐπ|gap:?|
46-47 [πρά]∤ξ̣εωςπρά∤ξεως
47 γεινομένης τῷ [Πρειμίωνι]Πρειμίωνι [ἔκ]ἔκ [τε]τε [τοῦ]τοῦ [μεμισθωμένου]μεμισθωμένου [καὶ]καὶ [ἐκ]ἐκ [τῶν]τῶν [ὑπαρχόντων]ὑπαρχόντων [αὐτῷ]αὐτῷ
47-48 [πάν]∤τω̣[ν]πάν∤των
48 καθάπε̣ρ̣καθάπερ ∼ἐ̣γ̣∽ἐκ δ̣ί̣κ̣[ης]δίκης |gap:?|
49 ἀπὸ [τ]ῆςτῆς μη̣χανῆςμηχανῆς ἐπʼ ἀπηλιώτην |gap:?|
50 ἐπι τὸν χρόνον ἐὰν [π]αραλάβῃ̣παραλάβῃ |gap:?|
51 ∼μεταμισθοῖν∽μεταμισθοῦν . S-10 κ[υ]ρίακυρία μ[ί]σ̣θ̣ω̣σ̣ιςμίσθωσις . S-11 ἔτους [πέμπτου]πέμπτου [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Τίτου]Τίτου [Αἰλίου]Αἰλίου [Ἁδριάνοῦ]Ἁδριάνοῦ [Ἀντωνείνου]Ἀντωνείνου
52 Σεβαστοῦ Εὐσεβ[οῦ]ςΕὐσεβοῦς Ἁ[θὺρ]Ἁθὺρ ια|num:11| |gap:?|
53 m2 καὶ τὰ ἐξ ἀπ̣[ηλι]ώ[του?]ἀπηλιώτου |gap:?|
54 ∼δραχῶν∽δραχμῶν διὰ |gap:?|
55 αἱρέσ̣εωςαἱρέσεως οὔσης π[ερὶ]περὶ [τὴν]τὴν [πλειστὴν]πλειστὴν [τιμὴν]τιμὴν [λαβεῖν]λαβεῖν |gap:?| [ἀπέχω]ἀπέχω [εἰς]εἰς
56 πλήρωσιν δρ[αχμὰς]δραχμὰς |gap:?| [καὶ]καὶ [μεμίσθωκα]μεμίσθωκα |gap:?| [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ὡς]ὡς
56-57 [πρό]∤κειταιπρό∤κειται
57 χρ[όνον]χρόνον |gap:?|