Sematia

p.rev.2nded.xml

TM: 8859HGV: 8859Date: – Place:

2 m1 S-1 〚Π̣τ̣ο̣λ̣ε̣μ̣[αίου]〛Πτολεμαίου 〚[καὶ]〛καὶ 〚[τοῦ]〛τοῦ 〚[υἱοῦ]〛υἱοῦ 〚Πτολεμαίου〛Πτολεμαίου
3 〚|gap:3||gap:3||gap:18|ε̣ι̣ς〛|gap:3||gap:3||gap:18|εις
4 |gap:2||gap:1|τα|gap:2||gap:?|
5 |gap:?_lines|
1 ἐὰν δέ τινας τῶν πεπραμέ[νων]πεπραμένων [ὠνῶν]ὠνῶν |gap:6|
2 βούλητα[ι]βούληται πωλ[εῖ]νπωλεῖν συνθε̣|gap:1||gap:14|συνθε|gap:1||gap:14|
3 ειν τὴ[ν]τὴν [πε]πρα[μένην]πεπραμένην [ὠνὴν]ὠνὴν |gap:14|
4 ναι ἐξ|gap:30|
5 οἱ δὲ |gap:29|ι̣ς̣|gap:29|ις
6 τοῖς |gap:30|
7 γεγ̣|gap:?|γεγ|gap:?|
8 |gap:?_lines|
1 [τ]ῆςτῆς δ[ὲ]δὲ [γ]ιν[ο]μέν[ης]γινομένης [πρ]οσόδουπροσόδου ταῖς ὠναῖς
2 [κ]υριεύσ[ο]υσινκυριεύσουσιν οἱ [ἀντιγ]ραφεῖςἀντιγραφεῖς οἱ
2-3 καταστα̣∤θέντ[ε]ςκαταστα∤θέντες
3 ὑπ[ὸ]ὑπὸ [τοῦ]τοῦ [οἰκον]όμουοἰκονόμου .
4 S-2 |gap:?| |gap:?|αν ἐκ πο|gap:2|ι|gap:?|
5 |gap:?|α λογεύματα |gap:?|
6 |gap:?|πίπτηι , ὑπα|gap:?|
7 |gap:?|ον εἰς τὰς εἰς|gap:?|
8 |gap:?_lines|
1 [ἡμε]ρολεγδὸνἡμερολεγδὸν λογ[ι]σάμ[ενοι]λογισάμενοι [ἐντὸ]ςἐντὸς ἡμερῶν λ|num:30| .
2 S-3 [ἐὰν]ἐὰν δὲ πλείους [τῶ]ντῶν τ[ριάκοντα]τριάκοντα ἡμερῶν
3 [τύ]χωσιντύχωσιν ἐπιλ̣[ελ]ογε[υκότες]ἐπιλελογευκότες [,], [τῶ]ντῶν
3-4 πλειό∤[νω]νπλειό∤νων
4 τὰ ἀνα|gap:27|
5 |gap:3|μμ|gap:?|
6 |gap:?| |gap:?||gap:1|να|gap:?|
7 |gap:?|να καὶ τὰ παρ̣|gap:?|παρ|gap:?|
8 |gap:?| κατὰ τὸν ν[όμον]νόμον |gap:?|
9 |gap:?| τῆι αὐτῆι οἰκ|gap:?|
10 |gap:?| [ἠ]γορασμ[εν]ἠγορασμεν |gap:?|
11 |gap:?_lines|
1 ἐὰν δὲ εἰ[ς]εἰς [τὸ]τὸ [βασ]ιλικὸνβασιλικὸν φαίνωνται ὀφείλοντες ,
2 πρὸς μέρος ὑπαρχέτω καὶ τοῖς
2-3 καταδ[ι]κασαμέ∤νοιςκαταδικασαμέ∤νοις
3 π[ρ]ᾶξιςπρᾶξις .
4 S-4 δι[εγγύη?]σιςδιεγγύησις .
5 S-5 |gap:11|κ|gap:1||gap:11|των
5-6 κα∤|gap:24|
6 οἰκονόμωι
7 |gap:29|ν̣η̣ς|gap:29|νης
8 |gap:?| |gap:?| [μὴ]μὴ
1 ἐξέστω τοῖς πρια[μέν]οιςπριαμένοις παρὰ τῶν
1-2 ἐπιλο∤γευσάντων
2 λαβεῖν μ[η]δὲμηδὲ ἐὰν ἐντὸς τῶν
3 τριάκοντ[α][|num:30|]τριάκοντα|num:30| [ἡμερῶν]ἡμερῶν ἦι .
4 S-6 [ἐὰ]νἐὰν δ[ὲ]δὲ |gap:9|μεν|gap:9|ν̣|gap:9|μεν|gap:9|ν
5 |gap:28|α̣|gap:28|α
6 |gap:28|ν
7 |gap:?_lines|
1 καὶ μαρτύρων , τὸ δὲ ἕτερον ἀσφράγιστον καὶ
2 τὰ ὀνόματα τῶν πραγματευομένων εἰς τοὺς
3 λόγους γραφέτωσ[α]ν̣γραφέτωσαν πατρόθ[εν]πατρόθεν καὶ πατρίδος
4 καὶ περὶ τί ἕκαστος [πραγ]μ̣[ατεύ]εταιπραγματεύεται .
5 S-7 καὶ εἴ τινων φορτίων |gap:16|
6 ἐπιζημίου̣ἐπιζημίου κ̣αὶκαὶ τ|gap:16|
7 |gap:?_lines|
1 ἐὰν δὲ μὴ συνειδότων τούτων , πρασσέτωσαν
2 παρὰ τῶν πεπραγματευμένων .
3 S-8 καλείσθωσα[ν]καλείσθωσαν [δὲ]δὲ [οἱ]οἱ [πριά]μενοιπριάμενοι τὰς ὠν[ά]ςὠνάς , ἐά[ν]ἐάν τι
3-4 ἐγ∤κ̣αλέσωσιἐγ∤καλέσωσι
4 τοῖς ἐπιλογεύσασι[ν]ἐπιλογεύσασιν τοῖ[ς]τοῖς [ὑπηρέ]ται[ς]ὑπηρέταις
5 [α]ὐτῶναὐτῶν ὑπὲρ τῶν κατὰ τὴν [ὠνήν]ὠνήν [,], [ἐν]ἐν [τῶι]τῶι
6 [νομῶ]ινομῶι ἐν ὧι ἐπρίαντο τὴν [ὠνήν]ὠνήν [.].
7 S-9 |gap:?_lines|
1 ἀφʼ ἧς δʼ ἂν ἡμέρας τὴν ὠνὴν παραλάβωσιν ,
2 οἱ ἐν τῶι ἐμπορίωι λ[ο]γευταὶλογευταὶ [ἐκ]τιθέτωσανἐκτιθέτωσαν
3 ἐ[ν]ἐν [τ]ῶιτῶι τελωνίωι ἐν ἡμέρα[ις]ἡμέραις δέκ⸢α⸣|num:10|δέκα|num:10| τὸν τ[ῆ]ςτῆς
4 [ὠνῆς]ὠνῆς [νό]μοννόμον γράψαντες γράμμασιν ἑλλη[νικοῖς]ἑλληνικοῖς [τε]τε
5 [καὶ]καὶ [ἐγχ]ωρίοιςἐγχωρίοις καὶ ἐάν τι πρόγραμμα [περὶ]περὶ [τῶν]τῶν
5-6 [συγ]∤[κυρόντω]ν̣συγ∤κυρόντων
6 ταῖς ὠναῖς γένηται γεγρα[μμένον]γεγραμμένον [.].
7 S-10 |gap:?_lines| |gap:?| τῆι ὠνῆι γ|gap:?|
8 |gap:?| τ̣οὺςτοὺς ἀποδ|gap:?|
9 |gap:?| [γ]ε̣ί̣νωνταιγείνωνται κ|gap:?|
10 |gap:?| ὠνὴν ἀποτ|gap:?|
11 |gap:?| δὲ το[ῖ]ςτοῖς του|gap:?|
12 |gap:?| ὠνήν , τὸ δὲ |gap:?|
1 φυλακὴν δὲ τῶν ἐφ[όδω]νἐφόδων καὶ τῶν λογευτῶν
2 καὶ τῶν συμβολοφυλ[άκ]ωνσυμβολοφυλάκων καὶ̣καὶ τῶν ἄλλο τι
3 πραγματ[ευο]μένωνπραγματευομένων περὶ τὴν ὠνὴν καὶ
3-4 ἐξέ∤τασ̣[ιν]ἐξέ∤τασιν
4 [τῆς]τῆς [γινο]μένηςγινομένης προσόδου τῆι ὠνῆι
5 |gap:5| [ὁ] [ἀρχώνη]ςἀρχώνης καὶ οἱ κοινῶνες ὡς
5-6 ἀνυπο∤|gap:12|ν
6 μηθὲν ἄνευ τῶν
6-7 ἀντι∤[γραφέων]ἀντι∤γραφέων
7 |gap:?|
8 |gap:?| |gap:6| [οἱ]οἱ τ̣ὴντὴν ὠνὴν ἔχοντε[ς]ἔχοντες |gap:?|
9 |gap:6| [ὁ] [ἀν]τιγραφεὺςἀντιγραφεὺς ἕως ἂν |gap:?|
10 |gap:11|
11 [οἱ]οἱ [δὲ]δὲ [λογευταὶ]λογευταὶ καὶ οἱ ἔφοδοι καὶ οἱ λοιπ[οὶ]λοιποὶ [οἱ]οἱ
11-12 [πραγ]∤[ματευόμενο]ιπραγ∤ματευόμενοι
12 τὰς ὠνὰς ἐάν τι τ[ῶν]τῶν [τελῶν]τελῶν
13 [πράξωσιν?]πράξωσιν [ἢ] [ἄλλο]ἄλλο τι ἄνευ τοῦ ἀντιγρα[φέως]ἀντιγραφέως
1 λάβωσιν πράξαντες μὴ ἀ̣[νενέγκωσι]ἀνενέγκωσι
2 πρὸς τὸν ἀντιγραφέα , ἀπο̣[τινέτωσ]ανἀποτινέτωσαν
3 εἰς τὸ βασιλικὸν̣βασιλικὸν π̣[εν]τ̣ηκονταπλοῦνπεντηκονταπλοῦν .
4 S-11 [ὁ] [δὲ]δὲ [ἀ]ντιγραφ[εὺς]ἀντιγραφεὺς [ἐάν]ἐάν [τι]τι [ὡ]ςὡς μὴ ἀναφερόμενον
5 |gap:13| [τῶι]τῶι [οἰκον]όμωιοἰκονόμωι τῶι
5-6 ἀντι∤[γραφεῖ]ἀντι∤γραφεῖ
6 [,], [ἀποτινέτω]ἀποτινέτω [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [βασ]ι̣λικὸνβασιλικὸν
6-7 πεντη∤[κονταπλοῦν]πεντη∤κονταπλοῦν
7 [.].
8 S-12 |gap:?| |gap:13| [τῶι]τῶι [οἰ]κονόμωιοἰκονόμωι καὶ τῶι
9 [ἀντιγραφεῖ]ἀντιγραφεῖ [πατρόθεν]πατρόθεν καὶ πατρίδος
10 |gap:18| τῶι λογευτηρίωι
11 |gap:9| [τοῦ]τοῦ [ἀρχώ]νουἀρχώνου τὸ ὄνομα καὶ
12 [τῶν]τῶν [κοινωνῶν]κοινωνῶν [καὶ]καὶ [τ]ῶντῶν ἐγγυητῶν καὶ
13 [τῶν]τῶν [λογευτῶν]λογευτῶν [καὶ]καὶ [τῶ]ντῶν ὑπηρετῶν τῶν
14 [ἐγγ]ραφέντ[ων]ἐγγραφέντων .
1 S-13 οἱ δὲ οἰκονόμος καὶ ἀντιγραφεὺς ἐάν τιν[α]τινα
2 λάβωσι πραγματευόμενον καὶ μὴ
2-3 παρα∤δεδομέν[ο]νπαρα∤δεδομένον
3 ἐν τῆι γραφῆ[ι]γραφῆι [ἀ]να̣[γέ]τωσανἀναγέτωσαν ἐπὶ
4 τὸν βα[σιλέα]βασιλέα π̣ρ̣ό̣τερονπρότερον α|gap:6| [τι]νατινα ὑπʼ αὐτοῦ .
5 S-14 ἐὰν δ[ὲ]δὲ |gap:6|ε̣ισφ|gap:1||gap:5||gap:6|εισφ|gap:1||gap:5|
5-6 [πεπραγμα]τευμέ∤νονπεπραγματευμέ∤νον
6 |gap:30|ω
7 |gap:?_lines| |gap:26|επι
8 |gap:25|η̣δε|gap:25|ηδε
9 |gap:24|την
10 |gap:?_lines| |gap:13| γ̣α|gap:15|γα|gap:15|
11 [τοῖς]τοῖς [δὲ]δὲ [κατ?]αστα̣[θεῖσι?]|gap:9|κατασταθεῖσι|gap:9| [ἐν]ἐν
12 [ἑκάστωι]ἑκάστωι [νο]μ̣ῶινομῶι λο[γε]υταῖ[ς]λογευταῖς [ἢ] [ὑπηρ]έταιςὑπηρέταις καὶ
13 [ἄλλοιςπᾶσιπ?]οιείσθωἄλλοιςπᾶσιποιείσθω ἀπὸ τ⸢ῶ⸣[ν]τῶν [λογευ]μάτωνλογευμάτων ·
14 S-15 [ἔστωδὲὁ?]ἔστωδὲὁ μισθὸς [λ]ογευτ[αῖς]λογευταῖς [ἑκ]άστωιἑκάστωι τοῦ
15 [μηνὸς]μηνὸς [δρα]χμαὶδραχμαὶ τ[ρι]άκον[τα][|num:30|]τριάκοντα|num:30| [,], [ὑπ]ηρέταιςὑπηρέταις
16 [τοῦ]τοῦ [μηνὸς]μηνὸς [δραχμαὶ]δραχμαὶ [ε]ἴκοσι|num:20|εἴκοσι|num:20| , [συμβο]λοφύλαξισυμβολοφύλαξι
17 [ἑκάστῶι]ἑκάστῶι [δραχμ]αὶδραχμαὶ δ̣[εκ]απ[έντ]ε|num:15|δεκαπέντε|num:15| , ἐφόδωι ἑνὶ|num:1|
18 |gap:9| [κα]τ̣ὰκατὰ μῆνα δρ[α]χμαὶδραχμαὶ ἑκατόν|num:100| .
1 S-16 [ὅσου]ςὅσους δ[ὲ]δὲ [δ]εῖδεῖ κατασταθῆναι εἰς ἑκάστην ὠνὴν
2 λογ[ε]υτὰςλογευτὰς καὶ ὑπηρέτας καὶ συμβολοφύλακας ,
3 διαγραψάτω τε ο[ἰ]κ[ο]νόμοςοἰκονόμος καὶ ἀν[τιγραφεὺς]ἀντιγραφεὺς
4 μετὰ τοῦ ἀρχ[ώνου]ἀρχώνου .
5 S-17 ὅσαι δʼ ἂν ὠναὶ ε|gap:21|
6 |gap:?_lines| δ|gap:31|
7 |gap:?_lines| κα̣|gap:18|κα|gap:18| τὸν ἀρχ[ώνην]ἀρχώνην |gap:3|
8 τ|gap:19|ακότε[ς]τ|gap:19|ακότες |gap:3|ω̣|gap:3|ω
9 ε|gap:1||gap:19| μηδὲ οἱ |gap:1||gap:4|
10 νο|gap:16| [κοι]νωνείτ[ωσα]νκοινωνείτωσαν
11 μη|gap:19|ων , ὃς [δʼ]δʼ [ἂν]ἂν
11-12 ∼ποιή∤ησηι∽ποιή∤σηι
12 τι τ̣[ούτων]τούτων [,], [ἀποτεί]σ̣ειἀποτείσει [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ βα[σι]λικὸνβασιλικὸν ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ε|num:5|
13 καὶ ∼ἐμ∽ἐν φυλ̣[ακῆι]φυλακῆι [ἔστω]ἔστω [,], [ἕ]ωςἕως ἂν βα[σιλε]ὺςβασιλεὺς περὶ
1 αὐτοῦ δ[ια]γνῶιδιαγνῶι .
2 S-18 ἀπογραφὴ ἀρχω[νῶν]ἀρχωνῶν [.]. S-19 [ὅσοι]ὅσοι [ἂ]νἂν ὦσι
3 οἱ βουλόμενοι ἀρχων[εῖν]ἀρχωνεῖν [,], [ἀπογ]ραφέσ[θωσαν]ἀπογραφέσθωσαν
4 πρὸς τὸν πωλοῦν[τα]πωλοῦντα |gap:6|ε̣δ̣|gap:5||gap:6|εδ|gap:5|
5 |gap:2||gap:1|νε|gap:3||gap:?|
6 |gap:?_lines| |gap:?|ο̣δοις|gap:?|οδοις μ̣ηδε|gap:?|μηδε|gap:?|
7 |gap:?| [παρευρέσει]παρευρέσει μηδεμιᾶι μη|gap:?|
8 |gap:?|ο̣λεγέσθωσα[ν]|gap:?|ολεγέσθωσαν |gap:?|
9 |gap:?_lines| |gap:?| [ταῖς]ταῖς [τῶν]τῶν
9-10 [ἀρχ]∤ωνῶνἀρχ∤ωνῶν
10 καὶ [τῶν]τῶν [κοινώνω]νκοινώνων μετ̣[οχ]α̣ῖς̣μετοχαῖς ἐξέσ[τω]ἐξέστω
11 μετέχ[ε]ινμετέχειν .
12 S-20 ὃς δʼ ἂν παρὰ τ̣[αῦτα]ταῦτα [ἢ] [ἀ]γορ[άσηι]ἀγοράσηι μετ[αδῶι]μεταδῶι
13 μετέχηι , [πραχθήσε]ταιπραχθήσεται μ̣[νᾶ]ςμνᾶς τριάκ[οντ]α|num:30|τριάκοντα|num:30|
14 καὶ τῆι ἐπις̣|gap:11|γ̣ι|gap:1|ταιἐπις|gap:11|γι|gap:1|ται
15 καὶ διεγγυῶ̣[ν]διεγγυῶν [·]· S-21 [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ |gap:3||gap:1| μὴ
15-16 παρ[αδέ]∤ξηταιπαραδέ∤ξηται
16 κοιν[ῶνας]κοινῶνας |gap:4||gap:1|ος μὴ δίδωσιν ,
1 ἀποτεί[σ]ειἀποτείσει εἰς τὸ βασιλικὸν [μν]ᾶςμνᾶς λ|num:30| .
2 S-22 [οἵ]δεοἵδε μὴ ὠνε[ί]σθωσανὠνείσθωσαν μηδὲ κο[ινων]είτωσανκοινωνείτωσαν μηδ[ὲ]μηδὲ
3 [ἐ]γγυάσθω[σα]νἐγγυάσθωσαν ·
4 S-23 ὅσοι τι τῶν βασιλικῶν διοικο[ῦσι]διοικοῦσι [καὶ]καὶ [οἱ]οἱ
4-5 [χρη]∤[ματισ]τ̣αὶχρη∤ματισταὶ
5 καὶ ε[ἰ]σαγωγε̣[ὺς]εἰσαγωγεὺς [αὐτῶν]αὐτῶν |gap:4|
6 |gap:8_precision=low| τ|gap:1||gap:1||gap:29|
7 δοῦλος [δὲ]δὲ |gap:13| [εἰ]εἰ [δὲ]δὲ [μή]μή [,],
7-8 [κο]∤λαζέσθ[ω]κο∤λαζέσθω
8 |gap:28|
9 αν διαφορ|gap:12| [ἀπο]τίσειἀποτίσει δ̣ρ̣[αχμὰς]δραχμὰς |gap:1| .
10 S-24 πρᾶξις τελῶν .
11 S-25 οἱ πριάμενοι τὰς ὠ[νὰς]ὠνὰς [πρασσ]έσθωσα[ν]πρασσέσθωσαν [τοὺς]τοὺς
12 ὑποτελεῖς πάντ[ας]πάντας |gap:5|α̣|gap:5|α ἐκ τῶ[ν]τῶν [νό]μ̣ων̣νόμων .
13 S-26 ἐὰν δέ τι παρὰ τὰ γ[εγραμμέ]ν̣αγεγραμμένα ποιή̣[σω]σινποιήσωσιν ,
14 ἀποτινέτωσαν εἰ[ς]εἰς [τὸ]τὸ [βασιλικὸν]βασιλικὸν [❨(τάλαντα)❩]τάλαντα γ|num:3|
15 καὶ τὰ τέλη , ὅσα ἂν̣ἂν [ἐλλίπηι]ἐλλίπηι |gap:5| ἐὰν μὴ
16 γράψωσι ἐν τοῖς λόγ̣[οις]λόγοις [ἐν]ἐν [ἡμέραις]ἡμέραις [τριά]κοντ[α]|num:30|τριάκοντα|num:30| .
1 m2 S-27 διαλογισμός .
2 S-28 [δια]λογιζέσθωδιαλογιζέσθω δὲ οἰκονόμος καὶ [ὁ] ἀ[ν]τιγραφεὺςἀντιγραφεὺς
3 πρὸς τοὺς τὰς ὠνὰς ἔχοντα[ς]ἔχοντας [καθʼ]καθʼ [ἕκα]στ[ον]ἕκαστον
4 [μῆν]αμῆνα πρὸ τῆς δεκάτης ἱσ[ταμένου]ἱσταμένου
4-5 [πε]∤[ρὶ]πε∤ρὶ
5 [τῶν]τῶν γ[εγ]ενημέν[ω]νγεγενημένων ἐν τ̣[ῶι]τῶι [ἐπάνω]ἐπάνω
5-6 [χρό]∤νωιχρό∤νωι
6 |gap:?|
7 |gap:7_precision=low| |gap:3|ε̣ι̣|gap:?||gap:3|ει|gap:?|
8 τὰ δʼ ἐν τῶι ἐνε[στῶτι]ἐνεστῶτι [μηνὶ]μηνὶ γεγενημένα
9 μὴ προσκατα[χωριζέτωσαν]προσκαταχωριζέτωσαν [εἰς]εἰς [τ]ὴντὴν ἐ[π]άνωἐπάνω
10 ἀναφοράν , μηδὲ [μεταφε]ρ[έτωσαν]μεταφερέτωσαν ἐ̣ξἐξ ἑτέρων
11 εἰς ἕτερα , μηδʼ εἴ τις τῶ[ν]τῶν [λογευτῶ]νλογευτῶν τῶν
12 ὑπηρετῶν ἀπὸ τῆς π[ροσόδου]προσόδου τῆς ὠν[ῆς]ὠνῆς
13 λαβών τι διορθοῦται , μη[δαμῶς]μηδαμῶς [το]ῦτοτοῦτο ε[ἰ]ςεἰς [τὸ]τὸ
14 ἴδιον καταχωριζέσθω .
15 S-29 ὅταν δὲ τὸν ἐχόμενον δ̣[ιαλογισμὸν]διαλογισμὸν πο̣[ιῶ]ντα[ι]ποιῶνται ,
16 καὶ τὸ περιὸν ἐκ τοῦ ἐπ[άνω]ἐπάνω [διαλογ]ισμοῦδιαλογισμοῦ
17 πρὸς τὴν πρόσοδον προσλ[αμβανέτωσ]ανπροσλαμβανέτωσαν ,
17-18 δια∤δηλοῦντες
18 ὅσον ἦν τὸ π[εριὸν]περιὸν [ἐκ]ἐκ τοῦ ἐπάνω χρόνου .
1 S-30 ἐὰν δὲ ἐπάνω χρόνος ἔγδειαν ἦι π[ε]ποιηκώςπεποιηκώς ,
2 δʼ ἐπιὼν ἐπιγένημα καὶ ἀπέ[χ]η̣ι̣ἀπέχηι [ο]ἰκονό[μος]οἰκονόμος
3 πλῆρες τὸ ἀδιέγγυον μέρο[ς]μέρος [τῆς]τῆς ὠνῆς , |gap:4|
4 ἀπὸ τοῦ ἐπιγενήματος τ|gap:5|μ̣ε|gap:9|τ|gap:5|με|gap:9|
5 |gap:7|κασιν ἑκάστωι |gap:16|
6 |gap:7_precision=low| ἐπεχέτω̣|gap:27|ἐπεχέτω|gap:27|
7 τοσοῦτον ς|gap:13||gap:2| , εἰς δὲ [τὸ]τὸ
8 βασιλικὸν ἐκ τ̣[ῆς]τῆς [ἄλλης]ἄλλης [ὠ̣ν̣ῆ̣ς̣]ὠνῆς τὴν ἔγδ[ειαν]ἔγδειαν
10 [ἐ]ὰνἐὰν δὲ ὕστερον καὶ ἐκ [ταύτη]ς̣ταύτης τῆς ὠνῆς , ἐξ ἧ[ς]ἧς
11 τὸ ἐπιγένημά ἐστιν , ἔ̣[κδεια]ἔκδεια γένηται , ἔστω
12 αὐτῶι πρᾶξις τοῦ μ[ετεν]εγχθέν[τ]οςμετενεγχθέντος
12-13 ἐπι∤γενήματος
13 ἐκ τῶν ἐγ̣[γύων]ἐγγύων τῶν ἐγγεγραμμ[έ]νωνἐγγεγραμμένων
14 ἐπὶ τῆι ὠνῆι εἰς ἣν τὸ [περιὸν]περιὸν [μ]ετηνέγχθημετηνέγχθη ,
15 πρότερον δὲ ἐκ τοῦ αυ̣|gap:6|αυ|gap:6| [ἀ]ποκαθ̣ι̣στάτωἀποκαθιστάτω
16 τὸ μετενεγχθὲν ὅθεν μ[ετηνέγχ]θημετηνέγχθη .
17 S-31 τῶν δὲ διαλογισμῶν , οὓς ἂ̣[ν]ἂν [ποιή]σηταιποιήσηται οἰκονόμ̣οςοἰκονόμος
1 πρὸς τ[ο]ὺςτοὺς τὰς ὠνὰς ἔχοντας , πάντων ἀντίγραφα
2 ἑκάστω[ι]ἑκάστωι τῶν κοινών[ω]νκοινώνων παραχρῆμα δότω
3 σφραγισάμενος αὐτὸς κα[ὶ]καὶ μα|gap:1||gap:1||gap:1|ρας , [ἐχ]έτωἐχέτω δὲ
4 καὶ αὐτὸς ἀντίγραφα σφ[ρ]αγι[σα]μ̣έν[ων]σφραγισαμένων [πά]ν̣τωνπάντων
5 τῶν διαλογισα[μ]ένω[ν]διαλογισαμένων |gap:19|
6 |gap:7_precision=low| |gap:25| [ἀ]π[οσ]τελλέτωἀποστελλέτω δὲ
7 τὰ [ἀντίγραφα]ἀντίγραφα [τῶν]τῶν [διαλογ]ισμῶνδιαλογισμῶν κατὰ μῆνα ⸢πρὸς⸣πρὸς τὸν
8 ἐπὶ [τῆς]τῆς [διοικήσεως]διοικήσεως [τ]εταγμένοντεταγμένον καὶ τὸν
9 ἐγλ[ογισ]τ[ήν]ἐγλογιστήν [.]. S-32 [ὅταν]ὅταν [δ]ὲδὲ πεπραμένος χρόνος ἅπας
10 διέλθηι , παρ[έστωσα]νπαρέστωσαν οἱ τὰς ὠνὰς ἔχοντες πάντες
11 πρὸς τὸν οἰκον[όμον]οἰκονόμον [ἐν]ἐν τῶι ἐχομένωι μηνὶ πρὸ τῆς
12 δεκάτης ἱστ̣[αμένο]υἱσταμένου καὶ διαλογιζέσθω πρὸς αὐτοὺς
13 οἰκονόμος γ̣[ενικὸν]γενικὸν διαλ[ογ]ισμὸνδιαλογισμὸν καὶ τιθεὶς τήν τε
14 τιμὴν τῆς̣τῆς [προσόδου]προσόδου [καὶ]καὶ δεῖ αὐτοὺς δι[ο]ρθώσασθαιδιορθώσασθαι
15 καὶ εἰς το̣ῦτοτοῦτο [τὸ]τὸ [ἤδη]ἤδη [ἀνενηγμέ]ν̣ονἀνενηγμένον καὶ ἐν οἷς χρόνοις
16 ἕκαστα καὶ εἴ [τι]τι [ἀπὸ]ἀπὸ τ̣ῶ̣ν̣τῶν ἀπ[οπρ]αμάτωνἀποπραμάτων ἄλλου τινὸς
17 ἐνοφείλεται , δ̣[εῖ]δεῖ [τὸν]τὸν [οἰ]κονόμονοἰκονόμον πρᾶξαι , καὶ τὸ λοιπὸν
1 ἐάν τι προσοφείλωσιν καὶ πόσον ἑκάστωι τούτων ἐπιβάλλει
2 καὶ ὑπὸ τὸ μέρος τοῦ ἐνοφειλομ[ένου]ἐνοφειλομένου ὑπογραψάτω ὅσον
3 ἰδίαι ἔχει παρʼ αὐτῶν τοῦ ἐγ̣[γύ]ουἐγγύου ⸢καὶ⸣καὶ ἐν οἷς χρόνοις καὶ τὸ
4 λοιπὸν ἐάν τι π[ροσο]φ[είληι]προσοφείληι . S-33 ἐὰ[ν]ἐὰν [δʼ]δʼ [ἐπι]γέ[ν]ημαἐπιγένημα ἦι , ἐπιγραψάτω
5 |gap:7_precision=low| |gap:27|ς̣|gap:27|ς ἀνενεγ[κάτω]ἀνενεγκάτω
6 |gap:6| [πρὸς]πρὸς [τὸ]ντὸν ἐπὶ τῆς διοικήσεως τε[ταγμένον]τεταγμένον
7 [καὶ]καὶ [τὸν]τὸν [ἐκλογισ]τήνἐκλογιστήν . S-34 δʼ ἐπὶ τῆς διοικήσεως
7-8 τε[ταγμέ]∤[νος]τεταγμέ∤νος
8 [ἐπισκε]ψάμενοςἐπισκεψάμενος ἐὰν ἦι περιγινόμενόν ⸢τι⸣τι ἐκ [τῶν]τῶν
9 [ἄ]λλω[ν]ἄλλων [ὠνῶν]ὠνῶν , ∼ἐὰμ∽ἐὰν μὲν εἰς ἄλλας ὠνὰς ἐνοφείλη[ι]ἐνοφείληι ,
10 κατα[χωρισά]τωκαταχωρισάτω εἰς τὸ ἐνοφειλόμενον , ἐὰν δὲ μηθὲν
11 ἄλλο ἐ[νοφείλ]ηιἐνοφείληι , συν[τ]αξάτωσυνταξάτω τῶι οἰκονόμωι πράξαντα
12 παρʼ οὗ̣οὗ [προσο]φείλε[τ]αιπροσοφείλεται ἀποδοῦναι αὐτῶι , ὅταν
12-13 ἐπι∤λόγε[υσις]ἐπι∤λόγευσις
13 [ἦ]ιἦι · S-35 δὲ οἰ[κονόμο]ςοἰκονόμος ἀπο[δό]τωἀποδότω ἐν ἡμέραις τρισίν|num:3| .
14 S-36 ἐὰν δ[ὲ]δὲ [ἀπαιτηθεὶς]ἀπαιτηθεὶς [μὴ]μὴ [ἀποδ]ῶιἀποδῶι , τριπλοῦν ἀποτινέτω ,
15 εἰσπρα[ξάτω]εἰσπραξάτω [δʼ]δʼ [ὁ] ἐπὶ τ[ῆς]τῆς [διοικ]ήσεωςδιοικήσεως τεταγμένος
16 καὶ ἀπ|gap:15|
1 ὅσ[οι]ὅσοι [δʼ]δʼ [ἂν]ἂν τῶν τὰς ὠνὰς ἐχόντων μὴ διαλογίσωνται πρὸς [τὸν]τὸν
2 οἰκον[όμο]νοἰκονόμον β[ο]υλ̣[ο]μέν[ου]βουλομένου τοῦ οἰκονόμου καὶ παρακαλοῦντος
3 ⸢εἴς⸣εἴς ⸢τε⸣τε ⸢τὸ⸣τὸ ⸢βα[σιλ]ικ[ὸν]⸣βασιλικὸν ἀποτ[ι]ν̣έ̣[τω]σανἀποτινέτωσαν μν[ᾶς]μνᾶς [τ]ριάκοντα|num:30|τριάκοντα|num:30| καὶ οἰκονόμος συναναγκασάτ[ω]συναναγκασάτω [.].
4 S-37 |gap:7_precision=low| |gap:19|ω αὐτ|gap:13|
4-5 [ἀν]∤[τίγ]ρ̣[α]φ̣[ον]ἀν∤τίγραφον
5 τ̣[ο]ῦτοῦ διαλογισμοῦ δοῦ̣[ναι]δοῦναι |gap:8|
5-6 [κα]∤[τὰ]κα∤τὰ
6 [τ]ὸντὸν νόμον .
7 S-38 [δό]τωδότω δὲ καὶ οἰκονόμος καὶ τῶν ἐγγ[υητῶν]ἐγγυητῶν
7-8 [ἑκάσ]∤[τωι]ἑκάσ∤τωι
8 διαλογισμὸν καθʼ ὅν φησιν αὐ[τὸν]αὐτὸν [ἃ] [ὤ]φειλ[ε]ὤφειλε
9 [πεπ]ρᾶχθ[α]ιπεπρᾶχθαι . S-39 ἐὰν δὲ μὴ δῶι αἰτηθεὶς αὐθημερὸ[ν]αὐθημερὸν [ἢ] [τῆι]τῆι
10 [ὑσ]τεραίαιὑστεραίαι , ἀδίκωι πράξει ἔνοχος ἔστω .
11 S-40 [δια]λογιζέσθωσανδιαλογιζέσθωσαν δὲ πάντες κατὰ τὰ ∼ταυτὰ∽αὐτὰ ὅσοι τ⸢ι[τ]⸣[ῶν]τιτῶν
11-12 [βα]∤[σιλ]ικῶνβα∤σιλικῶν
12 π[ωλ]ήσουσινπωλήσουσιν .
13 S-41 [ὑπὲρ]ὑπὲρ συγγραφῶν .
14 S-42 [ὅσα]ὅσα [δὲ]δὲ [σ]υγγράφονταισυγγράφονται ⸢οἱ⸣οἱ οἰκονόμοι οἱ ἀντιγραφεῖς οἱ π̣[αρʼ]παρʼ
14-15 [αὐ]∤[τῶν]αὐ∤τῶν
15 οἱ τὰ βασι[λ]ικὰβασιλικὰ πραγματευόμενοι περὶ τῶ[ν]τῶν [ταῖς]ταῖς
16 [ὠνα]ῖ̣ςὠναῖς συγκυρόντων , μὴ πρασσέσθωσαν οἱ πραγμα[τευόμενοι]πραγματευόμενοι
1 〚εκ〛εκ τῶν συγγραφῶν μηδὲ τῶν συμβόλων μ[ηδέν]μηδέν .
2 S-43 |gap:3|π̣ε|gap:1|γων|gap:3|πε|gap:1|γων .
3 S-44 [καθὼς]καθὼς [γέγ]ραπταιγέγραπται ἐν τῶι νόμωι , τὸν [οἰκ]ονόμονοἰκονόμον |gap:4|
4 |gap:4_precision=low| |gap:5| [κα]τασταθ[ε]κατασταθε |gap:18|
5 τὰ συντεταγμένα |gap:8| [ἀποτινέ]τωσανἀποτινέτωσαν
6 ὑπὲρ αὐτῶν οἱ καταστ[αθέντες]κατασταθέντες |gap:2| [,], [τ]ὰτὰ δὲ
6-7 πρόσ∤τιμα
7 τὰ γεγραμμένα ε[ἰσπρασσέσθωσαν]εἰσπρασσέσθωσαν οἱ
7-8 πεπρα∤γματευμένοι
8 , ∼ἐὰμ∽ἐὰν μὴ οἱ κ[ατ]ασ[ταθ]έντεςκατασταθέντες φαίνωνται
9 συνειδότες αὐτοῖς .
10 S-45 ἔκκλητοι χρόνοι .
11 S-46 ὅσα δʼ ἐγκλήματα γίνεται ἐκ τ[ῶν]τῶν [νόμων]νόμων τ̣ῶντῶν
12 τελωνικῶν , ἔστω καλεῖσθαι περὶ μ[ὲν]μὲν |gap:9|
13 ὅταν βούλωνται , ὑπὲρ δὲ τῶν λο[ιπῶν]λοιπῶν [ἐγκλ]ημάτ̣[ων]ἐγκλημάτων
14 [ὅσ]αὅσα γ[ί]νεταιγίνεται ἐκ τῶν νόμων τῶν τε[λωνικῶ]ντελωνικῶν , ὑπὲρ ὧν
15 μ̣|gap:3|ς̣μ|gap:3|ς ἐ[ν]ἐν ἑκάστωι τῶν νομῶν ἄλλος χρ[όνος]χρόνος [ἔ]κκ[λ]ητοςἔκκλητος
16 τέτακται , ἔστω καλεῖσθαι ἔν ⸢τε⸣τε τῶι χ[ρόνωι]χρόνωι εἰς ὃν [αἱ]αἱ πρόσοδο[ι]πρόσοδοι
1 πέπρανται καὶ ἐν ἄλληι τριμ[η]ν[ίαι]τριμηνίαι ∼ἐὰμ∽ἐὰν μή τις τῶν τι
2 ∼κοινωνούντουν∽κοινωνούντων ὑπηρετούντω[ν]ὑπηρετούντων τῆ[ι]τῆι [ὠ]νῆιὠνῆι λη[φθ]ῇληφθῇ
3 μετὰ τὸν γεγραμμένον χρόνον ν̣[οσφισάμενος?]νοσφισάμενος [.?].
4 S-47 [ἐὰν]ἐὰν [δέ]δέ [τις]τις τούτω⸢ν⸣τούτων [ληφθῆι]ληφθῆι |gap:16|
5 |gap:4_precision=low| |gap:5|των|gap:18| [πρασσέτ]ωπρασσέτω
6 [ὁ] οἰκονόμος παρ[ὰ]παρὰ [τῶν]τῶν |gap:7|ρ̣|gap:3|των|gap:7|ρ|gap:3|των καὶ τῶν
7 ἐγγύων καὶ τῶν |gap:10| .
8 S-48 |vac:?|
1 m3 |gap:16|ς τὰ
2 |gap:6| [Ἀπολλ]ωνίουἈπολλωνίου τοῦ
3 [διοι]κητοῦδιοικητοῦ .
1 m4 S-49 β[ασιλεύον]τοςβασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου
2 κ̣[αὶ]καὶ [τοῦ]τοῦ [υἱοῦ]υἱοῦ Π̣τ̣[ολ]ε̣μ̣αίουΠτολεμαίου ἔτους κζ|num:27|
3 |gap:24|ε̣ρ̣|gap:1||gap:1||gap:1||gap:1||gap:1||gap:1||gap:24|ερ|gap:1||gap:1||gap:1||gap:1||gap:1||gap:1|
4 |gap:7_precision=low| |gap:10| [τοῦ]τοῦ [γινο]μένουγινομένου οἴνου |gap:10|
5 |gap:7| [τὴν]τὴν ἕκτην · S-50 παρὰ δὲ τῶν
5-6 κ[ληρού]∤[χω]ν̣κληρού∤χων
6 τ̣ῶ̣ν̣τῶν στρατευομένων καὶ τοὺ[ς]τοὺς [ἰδίους]ἰδίους
7 κλήρους πεφυτευκότων καὶ τῆ[ς]τῆς [ἐν]ἐν [τῆι]τῆι
8 Θηβαΐδι ἐπαντλητῆς καὶ ὅσα δ|gap:10|
9 διοικεῖται Σιμαρίστου πρότερο[ν]πρότερον [δ]ι̣ῳκε[ῖτο]διῳκεῖτο [,], [τὴν]τὴν
10 δεκάτην .
11 S-51 τῶν δὲ παραδείσων ἐξ ∼υντιμήσεως∽συντιμήσεως τῆ[ς]τῆς [κατʼ]κατʼ [ἔτος]ἔτος
12 [γιν]ο̣μένηςγινομένης πρὸς ἀργύριον τὴν ἕκτην τ|gap:7|
13 |gap:3|σιν .
14 S-52 [ὑπ]ὲρὑπὲρ τ[ο]ῦτοῦ τρυγᾶν καὶ συνάγειν .
15 S-53 [οἱ]οἱ δὲ γεωργοὶ τὰ γενήματα τρυγάτωσαν
16 ὅταν ὥρα [ἦι]ἦι [κ]αίκαί , ὅταν ἄρχωνται τρυγᾶν ,
17 ἐ[παγ]γελ[λέτ]ωσανἐπαγγελλέτωσαν τῶι διοικοῦντι
1 [τῶι]τῶι [ἔχοντ]ιἔχοντι τὴν ὠνὴν καὶ βουλομένου
1-2 ἐπι∤[δεῖν]ἐπι∤δεῖν
2 [τοὺς]τοὺς [ἀμπε]λ̣ῶναςἀμπελῶνας ἐπιδεικνύτω[σαν]ἐπιδεικνύτωσαν [.].
3 S-54 |gap:7_precision=low| |gap:7| [τοῖς]τοῖς [τὴν]τὴν [ὠνὴν]ὠνὴν [πριαμέ]νοιςπριαμένοις μνᾶ̣[ς]μνᾶς |gap:2|
4 [ὅ]τ̣ανὅταν δὲ οἱ γεωργοὶ οἰνοποιεῖν βούλωντ[αι]βούλωνται ,
5 παρακαλείτωσαν τὸν τὴν ὠνὴν διοικο[ῦντα]διοικοῦντα
6 ἐναντίον τοῦ οἰκονόμου καὶ τοῦ ἀν[τιγραφέως]ἀντιγραφέως
7 τοῦ παρὰ τούτων καί , παραγενομέν[ο]υ̣παραγενομένου ,
7-8 οἰνο∤ποιείτω
8 γεωργὸς καὶ μετρείτω τοῖς
8-9 μέ∤τροις
9 τοῖς ἐν ἑκάστωι τῶν τόπων
9-10 ὑπάρ∤[χο]υ̣σ̣ι̣[ν]ὑπάρ∤χουσιν
10 ἐξητασμένοις καὶ ἐσφραγισμένοις
11 [ὑπὸ]ὑπὸ [τοῦ]τοῦ [ο]ἰκονόμουοἰκονόμου καὶ τοῦ ἀντιγραφέω[ς]ἀντιγραφέως
12 [καὶ]καὶ [ἐκ]ἐκ τοῦ̣τοῦ γενομένου μέτρου τὴν ἀπόμ[οιρ]α[ν]ἀπόμοιραν
13 [ἀ]ποδιδότωἀποδιδότω .
14 S-55 [ὅσο]νὅσον [δʼ]δʼ ἂν τῶν γεγραμ[μ]ένωνγεγραμμένων μὴ ποιήσωσι οἱ
15 [γε]ωργοὶγεωργοὶ κατὰ τὸν ν[ό]μοννόμον , [δι]πλῆνδιπλῆν τὴν ἀπόμ[οι]ρανἀπόμοιραν
16 τοῖς ἔχουσι τὴ[ν]τὴν [ὠν]ὴνὠνὴν ἀπ[ο]τινέτωσανἀποτινέτωσαν .
1 S-56 [οἷς]οἷς [δʼ]δʼ [ὑπάρ]χε[ι]ὑπάρχει ὄργανα οἷ[ς]οἷς οἰνοποιοῦσι , ἀπογραψάσθω[σαν]ἀπογραψάσθωσαν
2 [πρὸς]πρὸς [τὸν]τὸν δ̣ιο[ικοῦν]ταδιοικοῦντα τὴν ὠνὴν ὅταν παν|gap:9|
3 |gap:7_precision=low| |gap:22|αδε|gap:9|
4 |gap:5| [καὶ]καὶ [,], [ὅταν]ὅταν [οἰνοποιεῖ]νοἰνοποιεῖν μέλλωσιν ,
4-5 [ἀποδει]∤[ξάτωσαν]ἀποδει∤ξάτωσαν
5 τὸ ἐπιβ[λ]ηθὲνἐπιβληθὲν σημεῖον ἀσινέ[ς]ἀσινές [.]. S-57 [ὁ] [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ
6 [ἀπ]ογραψάμενοςἀπογραψάμενος μὴ ἐπιδείξας τὰ ὄργ[ανα]ὄργανα [κατὰ]κατὰ
7 τὸν νόμον μὴ παρασχὼν εἰς παρασφ[ραγισμόν]παρασφραγισμόν [,],
7-8 [βου]∤λομένουβου∤λομένου
8 σφραγίσασθαι , μὴ ἀπ[ο]δεί̣[ξας]ἀποδείξας [τὴν]τὴν
8-9 [ἐπι]∤βληθεῖσανἐπι∤βληθεῖσαν
9 σφραγῖδα , ἀποτινέτω τοῖς ἔχουσιν [τὴν]τὴν
10 [ὠ]νὴνὠνὴν ὅσον ἂν παραχρῆμα τὸ βλάβος διατιμήσω[σ]ιδιατιμήσωσι .
11 S-58 [ὅσ]αὅσα δʼ ἂν οἱ γεωργοὶ προτρυγήσαντες οἰνοποιήσω[σι]νοἰνοποιήσωσιν ,
12 |gap:2||gap:1||gap:1||gap:2||gap:2|ωσαν τὸν οἶνον ἐπὶ τῶν ληνῶν ἐπὶ [τῶν]τῶν
13 |gap:6|ν̣|gap:6|ν καὶ , ὅταν τὸ πρῶτον ἔκθεμα
13-14 παραγ̣[γε]∤[λὲν]παραγγε∤λὲν
14 [πύθω?]νται̣πύθωνται ἐν τῆ[ι]τῆι πόλει κώμηι ἐν ἧι ἕκα[στ]ο[ι]ἕκαστοι
15 [κατοικο]ῦσικατοικοῦσι , ἀπογρα[φ]έσθωσανἀπογραφέσθωσαν οἱ γεωργοὶ αὐθημε̣ρὸ[ν]αὐθημερὸν [ἢ]
16 [τῆι]τῆι ὑ[σ]τεραίαιὑστεραίαι καὶ ἐπιδεικνύτωσαν τὸν οἶνον [καὶ]καὶ
17 [τὸ]ντὸν ἀμπελῶν[α]ἀμπελῶνα ἐξ [οὗ]οὗ προετρύγησαν .
18 S-59 [συγγ]ράφεσθαισυγγράφεσθαι .
1 S-60 [ὁ] [δʼ]δʼ [ἔ]χωνἔχων τὴν ὠνὴ[ν]ὠνὴν ὅταν τὸ πλῆθος τοῦ̣τοῦ |gap:6|
2 |gap:9| τῆς ἀναμετρήσεω̣ςἀναμετρήσεως |gap:10|
3 |gap:7_precision=low| |gap:21|ν τῆς ἀπ[ομοίρας]ἀπομοίρας
4 [καὶ]καὶ [σφρα]γισ[άμε]ν̣οςσφραγισάμενος [τῆς]τῆς συγγραφῆς τ̣[ὸ]τὸ
4-5 [ἀντίγρα]∤φ[ον]ἀντίγρα∤φον
5 [δότ]ωδότω τῶι γεωργῶι · S-61 χειρογραφησά[τω]χειρογραφησάτω [δὲ]δὲ
6 ἐν τῆι συγγραφῆι τὸν ὅρκον τὸν βα[σιλικὸν]βασιλικὸν
7 πᾶν ∼τὰ∽τὸ γένημα κατακεχωρικέ[ναι]κατακεχωρικέναι [ἐν]ἐν [τῆι]τῆι
8 συγγραφῆι καὶ τὰ προοινοποιηθ[έντ]απροοινοποιηθέντα κ[αὶ]καὶ
9 ἀπ[ο]γραφένταἀπογραφέντα πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τ[ο]ῦτοῦ γεωργο[ῦ]γεωργοῦ
10 πάντα κατακεχωρικέναι καὶ μηθὲν
10-11 νεν[οσ]∤φίσθαινενοσ∤φίσθαι
11 μηδὲ καταπροΐεσθαι . S-62 τὴν δʼ ἑτέρα[ν]ἑτέραν ,
12 σ̣φρα̣γισαμένουσφραγισαμένου τοῦ γεωργοῦ , ἐχέτω οἰκονό[μος]οἰκονόμος
13 παρʼ αὐτοῦ συναπεσταλμένος ·
13-14 S-63 χειρογ[ραφη]∤[σ]άτωχειρογραφη∤σάτω
14 δὲ γεωργὸς τὸν βασιλικὸν ὅρκ[ο]νὅρκον [π]ᾶνπᾶν
15 τὸ γένημα ἀποδεδειχέναι καὶ τὰ
15-16 προοιν[ο]∤π[ο]ιηθένταπροοινο∤ποιηθέντα
16 π[ά]νταπάντα ἀπογεγράφθαι καὶ τὴν
17 ἀπόμοιρ[α]νἀπόμοιραν τὴν γεγενημ[έ]νηνγεγενημένην [δ]ικαίωςδικαίως
18 ἀναγε[γρα]φηκέναιἀναγεγραφηκέναι · S-64 τὰ δὲ ἀντ[ίγρα]φ̣α̣ἀντίγραφα σ̣υ̣ν̣-συν-
1 προσέστω ἀσφράγιστα .
2 S-65 |gap:20|ομ|gap:9|
3 |gap:7_precision=low| |gap:7||gap:1||gap:6| [τοῖς]τοῖς ἔχουσι τὴν ὠ[νὴν]ὠνὴν
4 |gap:7|ω .
5 S-66 [ἐὰν]ἐὰν [δʼ]δʼ [ἀν]τ̣ιλέγωσινἀντιλέγωσιν ὡς πλέον ἔλα[σσον]ἔλασσον
6 [γί]νεταιγίνεται , ἐπικρινέτω οἰκονόμος καὶ
6-7 [ἀντι]∤γραφεὺςἀντι∤γραφεὺς
7 καί , καθότι ἂν ἐπικριθῆι ,
7-8 σφρα̣[γιζέ]∤σθωσανσφραγιζέ∤σθωσαν
8 .
9 S-67 δὲ τελώνης ἐὰν πρός τινα τῶν
9-10 [γεω]ρ∤γῶνγεωρ∤γῶν
10 μὴ συγγράψηται βουλομένου , [μὴ]μὴ ἔστω
11 α̣ὐτῶιαὐτῶι τούτων πρᾶξις .
12 S-68 οἱ δὲ οἰκονόμος ἀντιγραφεὺς
12-13 συγγρ̣αψά∤[σθ]ωσανσυγγραψά∤σθωσαν
13 πρὸς τὸν γεωργὸν καὶ κομισάμενο[ι]κομισάμενοι
14 [τ]ὴ̣ντὴν γι[ν]ομένηνγινομένην ἀπόμοιραν εἰς τὸ βασιλ[ικὸν]βασιλικὸν
15 [κατ]αχωρι[σ]άτωσανκαταχωρισάτωσαν , τοῖς δὲ ἔχουσιν τὴ[ν]τὴν
16 [ὠ]νὴνὠνὴν τὴν τιμὴν μὴ ὑπολογείτω[σαν]ὑπολογείτωσαν .
17 S-69 [μ]ὴμὴ ἐπιμίσγειν .
18 S-70 [ἐ]ὰνἐὰν δὲ τοῖς ἀτελέσι τὰ ὑποτελῆ γενή[μα]ταγενήματα
1 |gap:6||gap:1|λ|gap:1||gap:1| ὡς ὄντα τῶν ἀτ̣[ελῶν]ἀτελῶν [ἐπιμίσγωσι]ἐπιμίσγωσι [,],
2 |gap:7_precision=low| |gap:6| [οἱ]οἱ [παραδείσους]παραδείσους [κεκ]τημένοικεκτημένοι
2-3 ἀπ[ογραψά]∤[σθωσαν]ἀπογραψά∤σθωσαν
3 [π]ρὸςπρὸς τ[ὸν]τὸν τὴν [ὠ]νὴνὠνὴν πριάμεν[ον]πριάμενον [καὶ]καὶ
4 [τὸν]τὸν [παρὰ]παρὰ τοῦ οἰκο[ν]όμουοἰκονόμου καὶ τοῦ ἀντ[ιγραφέως]ἀντιγραφέως
5 [κα]θεστηκότακαθεστηκότα ἐν τῶι τόπωι , φράζον[τες]φράζοντες [τό]τό [τε]τε
6 αὐτῶν ὄνομα καὶ ἐν ἧι κώμηι οἰκοῦσιν καὶ π[όσου]πόσου
6-7 [τιμῶν]∤ταιτιμῶν∤ται
7 τὴν πρόσοδον τὴν ἐν τῶι παρα[δείσωι]παραδείσωι [καί]καί [,], [ἐὰν]ἐὰν
8 μὲν εὐδοκῆι τελώνης , συγγραφὴν π[ροϊ]έ̣σθω[σαν]προϊέσθωσαν
9 αὐτῶ[ι]αὐτῶι διπλῆν ἐσφραγισμένην καθάπ[ερ]καθάπερ [ἐν]ἐν τῶι
10 νόμωι γέγραπται καὶ ἐκ τούτου τὴν [ἕκ]τηνἕκτην
11 πρασσέτω οἰκονόμος .
12 S-71 [ἐὰ]νἐὰν δὲ ἀ[ν]τιλέγηιἀντιλέγηι πρὸς τὴν τίμησιν , ἐξέστω
13 [τῶι]τῶι [τὴ]ντὴν ὠνὴν ἔχοντι ἐγλ[α]βεῖνἐγλαβεῖν τὸν καρπόν · S-72 ὅ̣ δʼ ἂν
14 [ἐκβά]λληιἐκβάλληι , ἀποδιδότω ἀπὸ τοῦ
14-15 ἐμπολωμ[έ]∤[νου]ἐμπολωμέ∤νου
15 καθʼ ἡμέραν · S-73 ὅταν δὲ κομίσηται γ[ε]ωργ[ὸ]ςγεωργὸς
16 [ο]ὗοὗ ἐτιμᾶτο , τὸ πλεῖον ἔστω τοῦ τὴν
17 [ὠ]ν[ὴ]νὠνὴν ἔχοντος , τὴν δὲ ἕκτην ἀποδότω
17-18 γε∤[ω]ργὸςγε∤ωργὸς
18 [τ]ῶιτῶι [οἰκονό]μωιοἰκονόμωι · S-74 ἐὰν δʼ ἐκ τοῦ καρποῦ τοῦ
19 πραθέντ[ος]πραθέντος [ἡ] [τί]μησιςτίμησις μὴ ἐκ̣π̣[έ]σ̣ηιἐκπέσηι , πραξάτ[ω]πραξάτω
20 οἰκονόμ[ος]οἰκονόμος [ἀπ]ὸἀπὸ τοῦ τὴν [ὠ]νὴνὠνὴν ἔχο[ντο]ςἔχοντος καὶ |gap:2|
21 |gap:4||gap:1||gap:7|ι διορθω[σ]άσ̣[θω]διορθωσάσθω |gap:6|
1 |gap:14|ν|gap:14|
2 |gap:7_precision=low| |gap:23|τ|gap:10|
3 |gap:2|τα|gap:2||gap:14|ας ἐν ἄλλαις |gap:5| [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ
4 μήτε αὐτοὶ παρ[α]γένωνταιπαραγένωνται εἰς τὴν ὥ[ραν]ὥραν [,],
4-5 [μή]∤τεμή∤τε
5 ἄλλοι παρʼ αὐτῶν οἳ πραγματεύσ̣[ονται]πραγματεύσονται
6 κυ̣ρίωςκυρίως ἕκαστα κατὰ τὸν νόμον , [ἄλλως]ἄλλως
7 ἐπικωλύσωσι τοὺς γεωργοὺς ἐπαγγ[έλλοντας]ἐπαγγέλλοντας
8 καὶ παρακαλοῦντας καὶ συντελοῦν[τας]συντελοῦντας [κατὰ]κατὰ
9 τὸν [ν]όμοννόμον , ἐξέστω τοῖς γεωργοῖς , [ὡς]ὡς
9-10 [γ]έγρα∤πτ[αι]γέγρα∤πται
10 παρόντων τούτων συντε[λέσ]α̣ι̣συντελέσαι ,
10-11 ἐνα[ν]∤τίον̣ἐναν∤τίον
11 [τ]οῦτοῦ παρὰ τοῦ οἰκονόμου καὶ τοῦ
11-12 [ἀ]ντιγ[ρα]∤φέωςἀντιγρα∤φέως
12 συναπεσταλμένου ἕκαστα ποιεῖν καὶ εἶν[αι]εἶναι
13 κατὰ τοῦτο ἀζημίους · S-75 παραγενομένου δ[ὲ]δὲ
14 [τοῦ]τοῦ διοικοῦντος τὴν ὠνήν , δηλούτωσαν [τὸ]τὸ
14-15 [γένη]∤[μα]γένη∤μα
15 [καὶ]καὶ τὴν ἀπόδειξιν ποιείσθωσαν
15-16 πα[ραχ]ρ̣[ῆ]∤[μ]απαραχρῆ∤μα
16 ὡς ὑπὲρ ἑκάστων διωικήκασιν · S-76 δὲ π[αρ]ὰπαρὰ
17 τοῦ οἰκονόμου καὶ τοῦ ἀντιγραφέως
17-18 ∼γραψαν∤τες∽γράψα∤ς
18 ∼δοτωσαν∽δότω τοῦ τε γενήματος καὶ τῆς
18-19 ἀπο∤μοίρας
19 τὸν λόγον κατὰ γεωργόν .
20 S-77 ἀποκομίζε[ιν]ἀποκομίζειν τὴν ἀπόμοιραν .
21 S-78 οἱ δὲ γεωργοὶ τ[ὴ]ντὴν γινομένην ἀπόμοι[ρ]ανἀπόμοιραν [τ]οῦτοῦ
1 |gap:7_precision=low| |gap:18| [ἀπό]μοιρανἀπόμοιραν εἰς τ[ὸ]τὸ
1-2 [ἀποδόχι]∤ονἀποδόχι∤ον
2 |gap:1||gap:4||gap:1||gap:4||gap:2||gap:3| [ἀποτ]ι̣νέτωἀποτινέτω το[ῖς]τοῖς [τὴν]τὴν [ὠνὴν]ὠνὴν
3 ἔχουσι τῆς ἐνοφειλουμένης αὐτοῖς ἀπ[οκομιδῆς]ἀποκομιδῆς [τὴν]τὴν
4 τιμήν · S-79 ∼ἐμ∽ἐν μὲν τῆι Λιβύηι καὶ τῶι Σαίτ[ηι]Σαίτηι [καὶ]καὶ |gap:5|
5 πολίτηι καὶ Προσωπίτηι καὶ Ἀθριβίτ[ηι]Ἀθριβίτηι [καὶ]καὶ
5-6 [Μενε]∤λαΐδιΜενε∤λαΐδι
6 καὶ Δέλτα τοῦ ❨με(τρητοῦ)❩μετρητοῦ τοῦ ❨(ὀκτά)χ(ου)❩ὀκτάχου [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς |gap:1| ·
7 S-80 ἐν δὲ τῶι Σεβεννύτηι καὶ Βουσιρίτηι [καὶ]καὶ
7-8 [Μενδη]∤σίωιΜενδη∤σίωι
8 καὶ Λεοντοπολίτηι καὶ Σεθρωίτ[ηι]Σεθρωίτηι [κα]ὶκαὶ
8-9 Φαρ∤βαιτ[ί]τηιΦαρ∤βαιτίτηι
9 καὶ τῆι Ἀραβίαι καὶ Βουβαστ[ίτ]ηιΒουβαστίτηι καὶ
10 Βουβ[άσ]τωιΒουβάστωι καὶ Τανίτηι καὶ Μεμφίτ[ηι]Μεμφίτηι [κ]αὶκαὶ Μέμ[φει]Μέμφει
11 καὶ Λητοπολίτηι καὶ Ἑρμοπολίτηι κα[ὶ]καὶ
11-12 [Ὀξ]υρυγχ[ί]∤τηιὈξυρυγχί∤τηι
12 [κ]αὶκαὶ Κυνοπολίτηι καὶ τῆι Λίμνηι [κα]ὶκαὶ
12-13 Ἡρακ[λεο]∤πολίτηιἩρακλεο∤πολίτηι
13 καὶ Ἀφροδιτοπολίτηι ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ϛ̣|num:6|ϛ|num:6| ·
14 S-81 ἐν δὲ τ[ῆ]ιτῆι Θηβαΐδι ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ε|num:5| . S-82 εἰσπραξάτω [δ]ὲδὲ
14-15 [οἰκο]ν[ό]∤μοςοἰκονό∤μος
15 τὰ[ς]τὰς τιμὰς παρὰ τῶν γεωργῶν κ[α]ὶκαὶ
15-16 κ[α]τα∤χωρισάτωκατα∤χωρισάτω
16 εἰς τὸ βασιλικ[ὸ]νβασιλικὸν ⸢ὑπὲρ⸣ὑπὲρ τῆς ὠνῆς .
17 S-83 ἀποσφράγισμα .
18 S-84 δὲ οἰκονόμος κ[α]ταστ[η]σάτωκαταστησάτω ἐν ἑκά[σ]τ̣[ηι]ἑκάστηι
18-19 κώ∤μηι
19 ἀποδόχια · S-85 [α]ὐτὸςαὐτὸς δὲ ὧν ἂν κομίζ[ηται]κομίζηται
19-20 [ἀπο]∤σφράγισμαἀπο∤σφράγισμα
20 διδότω τῶ[ι?]τῶι [γεωργῶι?]γεωργῶι |gap:?|
21-22 m8 κομ[ιζέ]∤σθωκομιζέ∤σθω
22 [δʼ]δʼ [ὁ]
22-23 [οἰ]∤κονό[μος]οἰ∤κονόμος
24 ἐκ τ[ῶν]τῶν
24-25 [λη]∤ν̣ῶ̣[ν?]λη∤νῶν
25 [.?].
1 S-86 |gap:7_precision=low| |gap:19|ς̣|gap:19|ς συναγομ[εν]συναγομεν |gap:5|
2 παρεχέτω [κέραμον]κέραμον τ̣[ῶι]τῶι [ἀ]ποδοχίωιἀποδοχίωι καὶ
2-3 κ̣[η]∤ρόνκη∤ρόν
3 · S-87 ἔστω δὲ κέρ[α]μοςκέραμος κεράμια στεγνά ,
3-4 [πισσοκο]∤πούμεναπισσοκο∤πούμενα
4 , ἱκανὰ τῶι οἴνωι τῶι συνα[γομένωι]συναγομένωι [ὑπὲρ]ὑπὲρ [τῆς]τῆς
5 ὠνῆς .
6 S-88 δὲ οἰκονόμος καὶ ἀντιγραφεύς , πρό[τερον]πρότερον [ἢ]
7 τρυγᾶν τοὺς γεωργοὺς ἔμπροσθεν [ἡμέραις]ἡμέραις |gap:1| ,
8 δότωσαν τοῖς γεωργοῖς τιμὴν τοῦ [κερά]μουκεράμου ὃ[ν]ὃν
9 δεῖ ἕκαστον παρασχεῖν εἰς τὴν ἀπόμ[οιρα]νἀπόμοιραν τῶ[ν]τῶν
10 ἰδίων γενημάτων , τὴν συνταχθε[ῖσαν]συνταχθεῖσαν ὑπὸ
11 τοῦ ἐπὶ τῆς διοικήσεως τεταγμ[ένου]τεταγμένου , καὶ
11-12 δ[ι]∤α̣γραψάτωδι∤αγραψάτω
12 τὴν τιμὴν 〚τοῖς〛τοῖς διὰ τῆς
12-13 τ[ρ]απ[έ]∤[ζ]ηςτραπέ∤ζης
13 τῆς βασιλικῆς τῆς ἐν τῶι νομῶι .
14 S-89 [ὁ] δὲ γε[ωργ]όςγεωργός , λαβὼν τὴν τιμήν , παρε[χ]έτωπαρεχέτω
14-15 κ[έ]∤[ρα]μονκέ∤ραμον
15 ἄρ[ι]στονἄριστον . S-90 [ἐ]ὰνἐὰν δὲ μὴ δοθῆι αὐτῶι [ἡ] τ[ι]μήτιμή ,
16 ∼τὸμ∽τὸν [μὲν]μὲν κέραμον παρεχέτω , κομιζέσθω δὲ
17 ἀπὸ [τῆς]τῆς ἀπομ[οίρας]ἀπομοίρας ἧς δεῖ αὐτὸν [ἀ]ποδοῦναιἀποδοῦναι
18 τὴν τιμήν , λ[αμβάνων]λαμβάνων [τιμὴν]τιμὴν [τοῦ]τοῦ
19 οἴνου το[ῦ]τοῦ ❨(ὀκτά)χο(υ)❩ὀκτάχου [❨με(τρητοῦ)❩]μετρητοῦ [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς |gap:14| ν
20 ἀπόμοιρα̣ν̣ἀπόμοιραν |gap:?|
1 |gap:7_precision=low| |gap:24|α̣ι|gap:24|αι μένειν |gap:7|
2 ὅσος δʼ ἂν μ̣[ένηι]μένηι [οἶνος]οἶνος , ἐπισκοπείτ[ω]ἐπισκοπείτω [ὁ] [οἰκονόμος]οἰκονόμος [καὶ]καὶ
3 παραλαμβάνων̣παραλαμβάνων τ[ὸν]τὸν τὴν ὠνὴν διοικ[οῦντα]διοικοῦντα [καὶ]καὶ [τ]ὸντὸν
4 ἀντιγραφέα καὶ τὸν παρεστηκότα [παρʼ]παρʼ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [,],
4-5 [πω]∤λείτωπω∤λείτω
5 μετὰ τούτων , διδοὺς τοῖς ὠ̣[νουμένοις]ὠνουμένοις [χρό]νονχρόνον
6 ἐν ὧι διορθώσονται καὶ πράσσων τὰς [τιμὰς]τιμὰς
6-7 [ἀναφερ]έ∤τωἀναφερέ∤τω
7 εἰς τὸν τῆς ὠνῆς λόγον ὑπὲρ τῶν [πριαμένων]πριαμένων
8 τὴν ὠνήν .
9 S-91 οἱ δὲ βασιλικοὶ γραμματεῖς ἀπογραψά̣[τ]ωσανἀπογραψάτωσαν τ̣[οῖς]τοῖς τὴν
10 ὠνὴν πριαμένοις ἀφʼ ἧς ἂν ἡμέρας τὸ ἔ[κθε]μαἔκθεμα
10-11 πο[ιήσων]∤ταιποιήσων∤ται
11 ἐν ἡμέραις ι|num:10| ὅσοι ἀμπελῶνες [π]αράδε[ισοι]παράδεισοι [ἐν]ἐν
11-12 [ἑ]∤κάστωιἑ∤κάστωι
12 νομῶι εἰσιν καὶ τῶν ἀρουρῶν τ[ὸ]τὸ πλῆ[θος]πλῆθος [καὶ]καὶ
12-13 [ὅ]∤σοιὅ∤σοι
13 ἀμπελῶνες παράδεισοι τῶν ∼ἐμ∽ἐν φ[ορολ]ογ[ίαι]φορολογίαι [ὄντων]ὄντων
14 ὑποτελεῖς ἦσαν εἰς τὰ ἱερὰ πρὸ τοῦ κ[β]|num:22|κβ|num:22| ❨(ἔτους)❩ἔτους .
15 S-92 [ἐ]ὰνἐὰν δὲ μὴ ἀπογράψωσιν μὴ δικαίως φα[ί]νω[ν]τα[ι]φαίνωνται
15-16 [ἀπο]∤[γ]εγραφηκότεςἀπο∤γεγραφηκότες
16 , δίκηι νικηθέντες ἀποτινέτωσ[αν]ἀποτινέτωσαν [τ]οῖςτοῖς
17 τὴν ὠνὴν πριαμένοις καθʼ ἕκαστον ὧν ἂν ἐλεγχθῶ[σι]ἐλεγχθῶσι , ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Ϛ|num:6000|
18 καὶ τ[ὸ]τὸ [β]λάβοςβλάβος διπλοῦν .
19 S-93 ὅσοι δὲ τῶν κε[κτ]ημέν[ων]κεκτημένων [ἀμ]πελῶνα[ς]ἀμπελῶνας [ἢ] παραδείσους
20 τῶν ἐν τῆ[ι]τῆι [φορολ]ογίαιφορολογίαι ὄντ[ων]ὄντων [συνετ]έ̣[λ]ουνσυνετέλουν εἰς τὰ ἱε[ρ]ὰἱερὰ
21 τὴν ἕκτ[ην]ἕκτην [ἕως]ἕως τοῦ κα|num:21| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [,], [ἀποδιδό]τωσα[ν]ἀποδιδότωσαν τ[ὴν]τὴν ἕκτη[ν]ἕκτην
1 [τῆι?]τῆι [Φιλαδέλφωι?]Φιλαδέλφωι |gap:?|
2 |gap:5_precision=low| [οἱ]οἱ [δὲ]δὲ [πριάμενοι]πριάμενοι [τὴν]τὴν [ὠνὴν]ὠνὴν [ἐγγύους]ἐγγύους
2-3 [καταστή]∤[σουσι]καταστή∤σουσι
3 [τῶν]τῶν [ἐφεικ]όστωνἐφεικόστων ἀφʼ [ἧς]ἧς [ἂν]ἂν [ἡμέρας]ἡμέρας [ἀγ]οράσωσι̣ν̣ἀγοράσωσιν
4 ἐν ἡμέρα[ις]ἡμέραις λ|num:30| . S-94 τὰς δὲ κατ[αβολὰς?]καταβολὰς [ποιή]σονταιποιήσονται
5 τῶν χρημάτων ἀπὸ Δίου ἕως |gap:1||gap:7| [κατ]ὰ̣κατὰ μῆνα τὸ
6 ἐπιβάλλον .
7 S-95 ὅσος δʼ ἂν ληφθῆι παρʼ αὐτῶν οἶν̣[ος]οἶνος [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [βασι]λικὸνβασιλικὸν ,
7-8 ∼ὑπο∤λογεισθήσεται∽ὑπο∤λογισθήσεται
8 τιμὴ εἰς τὰς [γινομένας]γινομένας [ἀνα]φοράςἀναφοράς .
9 S-96 διαλογ[ισ]μόςδιαλογισμός .
10 S-97 ὅταν δὲ πάντες οἱ ἐκ τῆς ὠν[ῆς]ὠνῆς [κ]αρποὶκαρποὶ [πωλ]η̣θ̣ῶσινπωληθῶσιν ,
11 παραλαβὼν οἰκονόμος τὸν ἠγ[ορακ]όταἠγορακότα τ[ὴν]τὴν [ὠ]νὴνὠνὴν
12 καὶ τοὺς μετόχους αὐτοῦ καὶ τ[ὸ]ντὸν ἀν[τιγραφ]έαἀντιγραφέα ,
12-13 δ[ια]∤λογισάσθωδια∤λογισάσθω
13 πρὸς τὸν τὴν ὠνὴν [ἔχο]ντ[α]ἔχοντα [καὶ]καὶ [τοὺς]τοὺς
13-14 μετό∤χους
14 καί , ἐὰν μὲν ἐπιγένημα π[ερι]ῆιπεριῆι ,
14-15 [ἐπιδιαγρ]αψά∤τωἐπιδιαγραψά∤τω
15 τῶι τε ἀρχώνηι καὶ τοῖς μετ̣ό[χοι]ςμετόχοις τ[ὸ]τὸ [τοῦ]τοῦ
15-16 ἐπι∤γενήματος
16 ἑκάστωι κατὰ τὴν 〚ὠνὴν〛ὠνὴν ⸢μ[ετ]ο⸣χ[ὴν]μετοχὴν
16-17 [ἐπ]ι∤βάλλονἐπι∤βάλλον
17 διὰ τῆς βασιλικῆς τραπέζης · S-98 ἐὰν δʼ [ἔκ]δειαἔκδεια
18 γένηται , πρασσέτω παρὰ τοῦ ἀρχόνου κ[αὶ]καὶ τῶν
19 μ[ε]τόχω[ν]μετόχων καὶ τῶν ἐγγύων παρʼ ἑκάστου τ[ὸ]τὸ ἐπιβάλλον ·
20 S-99 τὴν δὲ [π]ρᾶξι[ν]πρᾶξιν ποιε[ί]σθωποιείσθω ἐν τ[ῶι]τῶι [ἐχο]μένωιἐχομένωι ἐνιαυτῶι
21 ἐν τῆι π[ρ]ώτ[ηι]πρώτηι τριμηνί[αι]τριμηνίαι .
22 S-100 ἐὰ[ν]ἐὰν [δ]ὲδὲ μ[ὴ]μὴ [δια]γρ[ά]ψη[ι]διαγράψηι [,], |gap:20|
1 |gap:8_precision=low| |gap:12| ὠνῆι |gap:17|
2 |gap:7| [ἐὰν]ἐὰν μὴ ἀποδῶι τ|gap:9|ται ·
2-3 S-101 τοῦ∤το
3 δὲ καλείσθωσαν οἱ ἀδικ[ούμενοι]ἀδικούμενοι [,], [ἐ]ὰνἐὰν
3-4 ἀπαι∤τηθεὶς
4 μὴ ἀποδῶι ἐν ἡμ[έραις]ἡμέραις [τριάκον]τα|num:30|τριάκοντα|num:30| .
5 S-102 |vac:?|
1 |gap:6_precision=low| m5 |gap:2| 〚γι〛⸢ο⸣νέσ[θω]γιονέσθω [,], [ὅπως]ὅπως [ἂν]ἂν [γίν]ηταιγίνηται κ[ατὰ]κατὰ [τὰ]τὰ [γεγ]ραμμέναγεγραμμένα .
2 S-103 ἔρρωσθε . S-104 ❨(ἔτους)❩ἔτους κγ|num:23| Δαισίου ε|num:5| .
3 S-105 το[ὺς]τοὺς [κατὰ]κατὰ [τὴν]τὴν [χ]ώρανχώραν βασιλικοὺς γραμματεῖς
4 τῶ[ν]τῶν [νομῶν]νομῶν [ἀπ]ογράφεινἀπογράφειν ἕκαστον οὗ νομοῦ
4-5 γραμ∤μα[τεύει]γραμ∤ματεύει
5 τ̣[ό]τό [τ]ετε πλῆθος τῶν ἀρουρῶν τῆς
5-6 ἀμπέ∤λου̣ἀμπέ∤λου
6 [καὶ]καὶ παρα[δ]είσωνπαραδείσων καὶ τὰ ἐκ τούτων γενήματα
7 κα[τὰ]κατὰ γεωρ[γὸ]νγεωργὸν ἀπὸ τοῦ κβ|num:22| ❨(ἔτους)❩ἔτους , διαστέλλοντας
8 τὴ[ν]τὴν [ἱ]ερὰνἱερὰν γ[ῆν]γῆν κ̣αὶκαὶ ∼ταυτὰ∽τὰ ἐκ ταύτης γενήματα ,
9 ἵνα [ἡ] λ̣οιπὴλοιπὴ |gap:4|ῃ , ἐξ ἧς δεῖ τὴν ἕκτην συνάγεσθαι
10 τῆι [Φι]λα[δέλφωι]Φιλαδέλφωι [,], [κ]αὶκαὶ τ[ο]ύτωντούτων διδόναι χειρογραφίαν
11 τοῖ[ς]τοῖς π̣α[ρὰ]παρὰ [Σατύρο]υΣατύρου πραγματευομένοις . S-106 ὡσαύτω[ς]ὡσαύτως
12 δὲ καὶ τ[οὺ]ςτοὺς κ[ληρο]ύχουςκληρούχους τοὺς ἔχοντας 〚τοὺς〛τοὺς ἀμπελῶ[νας]ἀμπελῶνας
13 παρα[δείσ]ου[ς]παραδείσους [ἐ]νἐν τοῖς κλήροις οἷς εἰλήφασι παρὰ τ[ο]ῦτοῦ
13-14 βα∤σιλέως
14 καὶ τ[οὺ]ςτοὺς λοιποὺς πάντας τοὺς κεκτημένους
15 ἀμπελῶνας παραδείσους ἐν δωρεαῖς ἔχοντας
15-16 γε∤ωργοῦντας
16 καθʼ ὁντινοῦν τρόπον , ἕκαστον τὸ καθʼ
16-17 αὑ∤τὸν
17 ἀπογράφειν τό τε πλ[ῆ]θοςπλῆθος τῆς γῆς καὶ τὰ
17-18 γε∤νήματα
18 καὶ διδόν[α]ιδιδόναι τ̣[ῶ]ντῶν γενημ̣άτωνγενημάτων ⸢τὴν⸣τὴν ἕκτην
19 [Ἀρσ]ινόηιἈρσινόηι Φι̣λαδ[έλ]φωιΦιλαδέλφωι εἰ̣ς̣εἰς τ[ὰς]τὰς θυσίας̣θυσίας κ̣[αὶ]καὶ τὰ̣ς̣τὰς σπ[ο]νδ[άς]σπονδάς .
1 S-107 |gap:7_precision=low| |gap:2|ειν δ̣ε|gap:13|δε|gap:13| ἀ̣ν̣τ̣ι̣γ̣ρ̣[αφ]ἀντιγραφ |gap:11|
2 [βασιλε]ὺςβασιλεὺς Πτολεμαῖος [τοῖς]τοῖς [στ]ρατηγοῖςστρατηγοῖς καὶ τοῖ[ς]τοῖς [ἱππάρχοις]ἱππάρχοις
3 [κα]ὶκαὶ τοῖς ἡγεμόσι καὶ το[ῖ]ςτοῖς νομάρχαις καὶ τοῖς το[πάρχαις]τοπάρχαις [καὶ]καὶ [το]ῖςτοῖς
4 [οἰκ]ονόμοιςοἰκονόμοις καὶ τοῖς ἀντιγραφεῦσι καὶ τοῖς βασιλ[ικοῖς]βασιλικοῖς [γραμμ]α̣τεῦσιγραμματεῦσι
5 [κ]αὶκαὶ τοῖς λιβυάρχαις καὶ τοῖς ἀρχιφυλακίτα[ις]ἀρχιφυλακίταις [πᾶσι]πᾶσι [χα]ίρεινχαίρειν .
6 S-108 [ἀ]πεστάλκαμενἀπεστάλκαμεν ὑμῖν ∼τἀντίγραφα∽τὰ $ἀντίγραφα τοῦ προγ[ράμματος]προγράμματος [κα]θ̣ʼκαθʼ δεῖ
7 [συ]ντελεῖνσυντελεῖν τὴν ἕκτην τῆι Φιλαδέλφωι . S-109 ἐπ[ιμελὲς]ἐπιμελὲς [οὖν]οὖν [ὑμῖ]νὑμῖν
7-8 γινέ∤[σθ]ωγινέ∤σθω
8 , ὅπως ἂν γίνηται κατὰ ταῦτα .
9 S-110 ἔρρωσθε . S-111 ❨(ἔτους)❩ἔτους κγ|num:23| Δίου κ|gap:1||num:2|
10 [ὅσοι]ὅσοι [ἔ]χουσινἔχουσιν ἀμπελῶνας παραδείσους τρόπωι ὡιτ[ινιοῦ]νὡιτινιοῦν
11 [διδό]τωσανδιδότωσαν πάντες τοῖς ⸢τε⸣τε παρὰ Σατύρου πραγματ[ευομένοις]πραγματευομένοις
12 [καὶ]καὶ [το]ῖςτοῖς παρὰ Διονυσοδώρου τεταγμένοις ἐγλογι[σταῖς]ἐγλογισταῖς [κατὰ]κατὰ
13 [νο]μοὺςνομοὺς χειρογραφίας αὐτοὶ οἱ διοικοῦντες [οἱ]οἱ
13-14 [γεωργοῦ]∤[ν]τεςγεωργοῦ∤ντες
14 τὰ κ[τ]ήματακτήματα αὐτῶν , ἀπὸ ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| ἕως [❨(ἔτους)❩]ἔτους [κα|num:21|]κα|num:21|
15 τό τε πλῆθος τῶν γενημάτων καὶ εἰς ποῖον ἱερὸν
15-16 [ἐδ]ίδο∤[σ]ανἐδίδο∤σαν
16 τὴν γινομένην ἕκτην , καὶ πόσον τοῦ ἐνιαυτοῦ ·
16-17 S-112 ὡσαύ∤τως
17 δὲ καὶ οἱ ἱερεῖς ἐκ ποίου κτήματος ἕκαστος ἐλάμβανον
18 κ[α]ὶκαὶ πόσον οἶνον ἀργύρ[ι]ονἀργύριον τοῦ ἐνιαυτοῦ · S-113 ὁμοίως δὲ διδ[ό]τωσα[ν]διδότωσαν
19 καὶ οἱ βασιλικο̣ὶ̣βασιλικοὶ γ̣ρ̣α̣μματεῖςγραμματεῖς [κ]α̣ὶκαὶ ο̣ἱ̣οἱ |gap:15|
20 |gap:4| τούτ[ων]τούτων [χ]ειρογραφ[ί]α[ς]χειρογραφίας |gap:?|
1 m3 ❨(ἔτους)❩ἔτους κζ|num:27| μηνὸς Λωίου ι|num:10|
2 διωρθωσάμεθα ⸢ἐν⸣ἐν τοῖς 〚παρὰ〛παρὰ
3 Ἀπολλωνίου τοῦ διοικητοῦ .
1 S-114 |gap:5_precision=low| m6 |gap:?| [τοῦ]τοῦ
2 μὲν̣μὲν [σησάμου]σησάμου [τ]ὴντὴν ἀρ[τ]άβη̣[ν]ἀρτάβην [τὴν]τὴν
2-3 [τριακο]νταχοί∤νικοντριακονταχοί∤νικον
3 κα[θαρὸν]καθαρὸν εἰς ὅλμον ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν [η|num:8|]η|num:8| [,], [τοῦ]τοῦ [δὲ]δὲ [κ]ρότωνοςκρότωνος
4 τὴν ἀρτάβην τὴν τριακον[ταχοίνικ]οντριακονταχοίνικον καθαρὸν
5 εἰς ὅλμον ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν δ|num:4| , κνήκου καθα[ρὸν]καθαρὸν [εἰς]εἰς [ὅλ]μονὅλμον τὴν
6 ἀρτάβην ❨(δραχμῆς)❩δραχμῆς α|num:1| ❨(διωβόλου)❩|num:2|διωβόλου|num:2| , ∼κολοκινθινου∽κολοκύνθου τὴν ἀρτάβην ❨(τετρωβόλου)❩|num:4|τετρωβόλου|num:4| ,
7 τοῦ ἐκ{ἐκ} τοῦ{τοῦ} λίνου σπέρματος ❨(τριωβόλου)❩|num:3|τριωβόλου|num:3|
8 ἐὰν δ[ὲ]δὲ μὴ βούληται γεωργὸς δ[ιδό]ναιδιδόναι καθαρὸν
9 εἰς ὅλμον , παραμετρείτω ἀπὸ τῆ[ς]τῆς ἅλω καθαρὰς
10 κοσκίνωι καὶ προσμετρείτω εἰ[ς]εἰς [τ]ὴντὴν ἀποκάθαρσιν
11 εἰς ὅλμον τοῦ μὲν σησάμου ταῖς [ἑκα]τὸν|num:100|ἑκατὸν|num:100| ❨ἀ(ρτάβας)❩ἀρτάβας ζ|num:7|
12 καὶ τοῦ κρότωνος τὸ ἴσον , τῆς [δὲ]δὲ [κνήκ]ουκνήκου ❨ἀ(ρτάβας)❩ἀρτάβας η|num:8| .
13 S-115 ϛ6 λαμβανέτωσαν δὲ παρὰ τῶ[ν]τῶν [γεω]ργῶνγεωργῶν
14 εἰς τὰς δύο|num:2| δραχμὰς τὰς λογ̣[ευο]μέναςλογευομένας
15 ἀπὸ τοῦ σησάμου καὶ τὴν ❨(δραχμὴν)❩δραχμὴν α|num:1| [τοῦ]τοῦ [κ]ρότωνοςκρότωνος
16 σήσαμον καὶ κρότωνα τιμῆς τ[ῆς]τῆς [ἐν]ἐν τῶι
17 διαγράμματι γεγραμμένης , ἀργύριον
18 δὲ μὴ πρασσέσθωσαν .
19 S-116 ἄλλωι δὲ μηθενὶ ἐξουσίαν ἐχέτωσαν οἱ γεωργ[οὶ]γεωργοὶ
20 πωλεῖν μ[ήτε]μήτε [σή]σαμονσήσαμον μήτε κρότω[να]κρότωνα .
1 S-117 |gap:5_precision=low| |gap:?| [τοῦ]τοῦ
1-2 [ἀν]∤[τιγρα]φέωςἀν∤τιγραφέως
2 παρ[ὰ]παρὰ [τοῦ]τοῦ [κωμά]ρ̣[χ]ουκωμάρχου κ[αὶ]καὶ
2-3 [ἀπο]∤σφράγισμαἀπο∤σφράγισμα
3 διδότ[ωσαν]διδότωσαν [τῶι]τῶι [κ]ωμάρχηικωμάρχηι ὧ[ν]ὧν
4 παρʼ ἑκάστ[ου]ἑκάστου γεω[ργοῦ]γεωργοῦ [ἔλαβο]νἔλαβον . S-118 ἐὰν δὲ μὴ δῶσι
5 τὸ ἀποσφράγισμα , μὴ προϊέσθω κωμάρχης
6 ἐκ τῆς κώμης · S-119 εἰ δὲ μή , ἀποτινέτω
7 εἰς τὸ βασιλικὸν ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Α|num:1000| καὶ τι ἂν ὠνὴ διὰ
7-8 ταῦ∤τα
8 καταβλαβῇ πεν[τ]απλοῦνπενταπλοῦν .
9 S-120 πωλήσουσι δὲ τὸ ἔλαι[ο]νἔλαιον ἐν τῆι χώραι 〚τοῦ〛τοῦ 〚μ̣ὲν〛μὲν
10 ⸢τό⸣τό ⸢τε⸣τε σησάμινον καὶ τὸ κνήκινον ⸢καὶ⸣καὶ ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢κίκιος⸣κίκιος ⸢καὶ⸣καὶ ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢∼κολυκυντίνου∽⸣κολοκυνθίνου ⸢καὶ⸣καὶ ⸢ἐπελλυχνίου⸣ἐπελλυχνίου πρὸς χαλκὸν
11 ∼τὸμ∽τὸν μετρητὴν τὸν [δωδε]κάχουνδωδεκάχουν ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν μη|num:48| ,
12 〚τοῦ〛τοῦ 〚δὲ〛δὲ 〚κίκιος〛κίκιος 〚καὶ〛καὶ 〚κολοκ[υνθίνο]υ〛κολοκυνθίνου 〚καὶ〛καὶ 〚⸢ἐ⸣πελλυχνίου〛ἐπελλυχνίου
13 〚∼τὸμ∽〛τὸν 〚μετρητὴν〛μετρητὴν 〚❨(δραχμῶν)❩〛δραχμῶν 〚λ|num:30|〛λ|num:30| τὴν δὲ κοτύλην ❨(διωβόλου)❩|num:2|διωβόλου|num:2| ,
14 ἐ[ν]ἐν [Ἀ]λεξανδρείαιἈλεξανδρείαι δὲ κ[αὶ]καὶ τῆι Λιβύηι πάσηι
15 τοῦ σησ[α]μίν[ου]σησαμίνου ⸢καὶ⸣καὶ ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢κίκι[ος]⸣κίκιος ∼τὸμ∽τὸν με[τρη]τὴνμετρητὴν ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν μη|num:48| , ⸢τὴν⸣τὴν ⸢δὲ⸣δὲ ⸢κοτύλην⸣κοτύλην ⸢❨(διωβόλου)❩|num:2|⸣διωβόλου|num:2| , 〚καὶ〛καὶ 〚τοῦ〛τοῦ
16 〚κ[ί]κιος〛κίκιος 〚∼τὸμ∽〛τὸν 〚μ[ετ]ρητὴν〛μετρητὴν 〚[❨(δραχμῶν)❩]〛δραχμῶν 〚μη|num:48|〛μη|num:48| ⸢τὴν⸣{τὴν} καὶ πα[ρέ]ξουσινπαρέξουσιν
17 ἱ[κανὸ]νἱκανὸν τοῖς [βου]λομένοιςβουλομένοις ὠνεῖσθαι π[ω]λο[ῦ]ντεςπωλοῦντες
18 δ[ιὰ]διὰ [χώ]ραςχώρας ἐν [π]άσαιςπάσαις ταῖς πόλεσιν [καὶ]καὶ [κώ]μαιςκώμαις
19 |gap:5|σ̣|gap:1|μ̣|gap:2||gap:5|σ|gap:1|μ|gap:2| [μ]έτ[ρ]οιςμέτροις τοῖς ἐξετα[σθεῖσιν]ἐξετασθεῖσιν ὑπὸ
20 [τοῦ]τοῦ [οἰκονόμου]οἰκονόμου [καὶ]καὶ [τοῦ]τοῦ [ἀν]τιγραφέω[ς]ἀντιγραφέως .
1 S-121 |gap:5_precision=low| συντελε|gap:6| [τὰ]τὰ συντετ[αγμένα]συντεταγμένα τῶι
1-2 νο∤μάρχηι
2 [ὁ] [οἰκονό]μοςοἰκονόμος καὶ ἀντιγρ[αφεύς]ἀντιγραφεύς .
3 S-122 ἀποδειξάτωσαν δὲ τὸν σπόρον τῶι διοικοῦντι
4 τὴν ὠνὴν μετὰ τοῦ οἰκονόμου καὶ τοῦ ἀντιγραφέως .
5 S-123 ἐὰν δὲ γεωμετρήσαντες μὴ εὕρωσιν τὸ πλῆθος
6 τῶν ἀρουρῶν κατεσπαρμένον , ἀποτινέτωσαν
7 τε νομάρχ[η]ςνομάρχης καὶ τοπάρχης καὶ οἰκονόμος
8 καὶ ἀντιγραφεὺς ἕκαστος τῶν α[ἰ]τίωναἰτίων εἰς μὲν
9 τὸ βασιλικὸν ❨(τάλαντα)❩τάλαντα β̣|num:2|β|num:2| καὶ τοῖς τὴν ὠνὴν ἔχουσιν
10 τοῦ ⸢τε⸣τε σησάμο[υ]σησάμου [ὃ] [ἔ]δειἔδει λαβεῖν αὐτοὺς τῆς ❨ἀ(ρτάβης)❩ἀρτάβης ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς β|num:2| ,
11 τοῦ δὲ κρότων[ος]κρότωνος τῆς ❨ἀ(ρτάβης)❩ἀρτάβης ❨(δραχμὴν)❩δραχμὴν α|num:1| καὶ ⸢τὸ⸣τὸ ἐπιγένημα
12 τοῦ ἐλαίου κα[ὶ]καὶ τοῦ κίκιος . S-124 εἰσπραξάτω δὲ παρʼ
12-13 αὐ∤τῶν
13 ἐπὶ τῆς διο[ι]κήσεωςδιοικήσεως ∼τετεγμένος∽τεταγμένος . m8 S-125 ἔξω ὅρα
20 |gap:7|ων νομῶν |gap:12|
21 π̣α̣|gap:2|πα|gap:2| [σ]ήσαμονσήσαμον κ[ρότωνα]κρότωνα |gap:4||gap:3|
22 τάξει τὴν ὠνὴν ἀγορά[σας]ἀγοράσας |gap:3||gap:4|
23 οἷς προστ[έ]τακταιπροστέτακται , εἰσπράξας παρʼ αὐτῶν
24 [ὁ] [ἐ]πὶἐπὶ τῆ[ς]τῆς διοικήσεως τεταγμένος
25 ἀποδότ[ω]ἀποδότω εἰς οὓς ἔδει νομοὺς
25-26 χορη∤γηθῆναι
26 τ[ὸ]τὸ σή[σ]αμονσήσαμον καὶ τὸν κρότωνα .
27 S-126 δὲ οἰκο[νόμ]ο[ς]οἰκονόμος
28 m6 {ὁ} δὲ{δὲ} οἰκονόμος{οἰκονόμος} [πρ]ότερονπρότερον τὴν ὥραν καθήκειν
15 τοῦ σ[π]είρεσθαισπείρεσθαι τὸ σήσαμον καὶ τὸν κρότωνα
16 δότω τῶι προεστηκότι τοῦ νομοῦ νομάρχηι
17 τοπάρχηι ⸢∼ἐὰμ∽⸣ἐὰν ⸢βούληται⸣βούληται εἰ[ς]εἰς τὸν σπ[ό]ρονσπόρον , τοῦ μὲν σησάμου
18 [τῆς]τῆς [ἀρού]ρα[ς]ἀρούρας ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς δ|num:4| , τοῦ δὲ κρότ[ω]νο[ς]κρότωνος τῆς
18-19 ἀρού∤[ρας]ἀρού∤ρας
19 [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς β|num:2| · S-127 κ[ο]μ[ι]ζέσθωκομιζέσθω δὲ ἀπὸ τῆς ἅλω ἀντὶ τοῦ
1 |gap:5_precision=low| |gap:10|υ παρα̣|gap:14|παρα|gap:14|
2 τ[ὸ]ντὸν τ[ὴν]τὴν [ὠνὴ]νὠνὴν ἀγοράσα[ντα]ἀγοράσαντα [περὶ]περὶ [τ]ῆςτῆς τιμῆς .
3 S-128 ὅταν δὲ [ὥρ]αὥρα η῏ι συνάγειν τ[ὸ]τὸ σήσ[α]μονσήσαμον καὶ τὸν
4 κρότ[ω]νακρότωνα καὶ κνῆκον , ἐπαγγελλέτωσαν
5 οἱ μὲν γεωργοὶ τῶι νομάρχηι καὶ τῶι τοπάρχηι ,
6 οὗ δὲ μή εἰσι νομάρχαι τοπάρχαι , τῶι
6-7 οἰκο∤νόμωι
7 · S-129 οὗτοι δὲ παρακαλείτωσαν τὸν τὴν
8 ὠνὴν ἔχοντα . S-130 δὲ τὴν ὠνὴν διοικῶν
8-9 ἐπελ∤θὼν
9 μετὰ τούτων ἐπὶ τὰς ἀρούρας
9-10 συντι∤μησ[άτ]ωσυντι∤μησάτω
10 .
11 S-131 οἱ δὲ [λαοὶ]λαοὶ καὶ οἱ λοιποὶ γεωργοὶ τιμάσθωσαν
12 τὰ α[ὑτῶ]ναὑτῶν γενήματα ἕκαστα κατὰ γένος
13 πρότ[ερο]νπρότερον ∼κομίζειν∽ $συνκομίζειν καὶ συγγραφὴν ποιείσθωσαν
14 πρὸς τ[ὸν]τὸν τὴν ὠνὴν ἔχοντα τῆς τιμήσεως
15 διπλ[ῆν]διπλῆν [ἐ]σφραγισμένηνἐσφραγισμένην . S-132 [γ]ραφέτωσανγραφέτωσαν δὲ οἱ
16 [λ]αοὶλαοὶ [τὸ]ντὸν σπόρον ∼〚π〛ό[σο]ν∽ὅσον ἕκαστος ∼κατέσσπα[ρκε]ν∽κατέσπαρκεν
17 κατὰ γένος μεθʼ ὅρκου κ[αὶ]καὶ πόσου ἕκαστος
17-18 [τι]∤μᾶτα[ι]τι∤μᾶται
18 καὶ σφραγιζ[έσθω]σανσφραγιζέσθωσαν τὴν συνγραφήν ,
19 συνεπ[ισ]φραγιζέσ[θ]ωσυνεπισφραγιζέσθω δὲ καὶ [π]αρὰπαρὰ τοῦ
19-20 νομάρ∤[χου]νομάρ∤χου
20 [συν]αποσταλεὶςσυναποσταλεὶς τοπ[άρχου]τοπάρχου .
1 S-133 |gap:5_precision=low| |gap:1|σαν καὶ ἐκ [τοῦ]τοῦ |gap:5|ντος συ̣|gap:5|συ|gap:5|
2 παραμετρεῖν [ἐναντίο]νἐναντίον τῶν γεωργῶν . m8 S-134 ἔξ[ω]ἔξω [ὅρα]ὅρα .
20 S-135 τοῦ [δ]ὲδὲ διαγραφέντος σπαρῆ[ναι]σπαρῆναι [σησάμ]ουσησάμου
21 καὶ [κρότω]νοςκρότωνος [εἰ]ςεἰς ἄλλους νομοὺς
21-22 π[οιήσου]∤[σι]νποιήσου∤σιν
22 τὴν τίμησιν οἰκ[ο]νόμοςοἰκονόμος καὶ
22-23 [ἀ]ντιγρα∤φεὺςἀντιγρα∤φεὺς
23 καὶ τ[ὸ]τὸ σήσαμον καὶ τὸν κρότωνα
23-24 πα[ρα]∤λαμβανέτωσανπαρα∤λαμβανέτωσαν
24 παρὰ τῶν γεωργ[ῶν]γεωργῶν .
25 S-136 δότω{δότω} δ[ὲ]{δὲ} [ὁ]{ὁ} [νο]μ{νομ}
3 m6 δότω δὲ νομάρχης προεστηκὼς τοῦ
3-4 νο∤μοῦ
4 τῶν ἀρ[ο]υρῶνἀρουρῶν τὸν σπόρον κατὰ γεωργὸν
4-5 πρό∤τερον
5 συνκομίζεσθαι τὸν καρπὸν ἡμέραις
5-6 ἑξή∤κοντα|num:60|
6 . S-137 ἐὰν δὲ μὴ δῶι μὴ παράσχηται τοὺς
7 γεωργοὺς ἐσπαρκότας τὸ πλῆθος τὸ διαγραφέν ,
8 ἀποτινέτω τῶι τὴν ὠνὴν πριαμένωι καὶ ⸢τὰ⸣τὰ
8-9 ἐπί∤τιμα
9 τὰ γεγραμμένα · S-138 αὐτὸς δὲ πρασσέτω [π]αρὰπαρὰ
10 [τ]ῶντῶν γεωργῶν τῶν ἠπειθηκότων .
11 S-139 [ὅσ]οιὅσοι δʼ ἀτελεῖς εἰσιν κατὰ τὴν χώραν ἐν δ[ωρεᾶ]ιδωρεᾶι
12 [ἢ] ἐν συντάξ⸢ε⸣ισυντάξει ἔχουσι κώμας καὶ γῆν ,
12-13 παρ[αμε]∤[τ]ρείτωσανπαραμε∤τρείτωσαν
13 πᾶν τὸ γενόμενον αὐτοῖς σήσα[μο]νσήσαμον
14 [κ]αὶκαὶ τὸν κρότωνα καὶ τὰ λοιπὰ φορτία τὰ
14-15 συ[γκ]ύ∤ρ[ο]ντασυγκύ∤ροντα
15 εἰς τὴν ἐλαικήν , ὑπολιπόμενοι εἰς σπ[έρ]μασπέρμα
16 τὸ ἱκανόν , τιμὴν κομιζόμενοι πρὸς χαλκ[ὸ]νχαλκὸν
17 τοῦ μὲν ση[σ]άμουσησάμου τῆς ❨ἀ(ρτάβης)❩ἀρτάβης ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ϛ|num:6| , τοῦ δὲ κρότωνος
18 τὴν ❨ἀ(ρτάβην)❩ἀρτάβην ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς γ|num:3| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| , τῆ[ς]τῆς δὲ κν[ή]κουκνήκου τὴν ❨ἀ(ρτάβην)❩ἀρτάβην ❨(δραχμὴν)❩δραχμὴν α|num:1| .
19 S-140 ἐὰν δὲ μὴ πα[ρ]αμετρήσω[σι]παραμετρήσωσι πᾶ[ν]πᾶν [τὸ]τὸ [σ]ήσα[μ]ονσήσαμον
1 |gap:5_precision=low| ἐργα[στήριον]ἐργαστήριον εἶναι καὶ χαρ[ά]ξαν̣[τε]ς̣χαράξαντες
1-2 ἐπισημα∤νάσθωσαν
2 .
3 S-141 ὅσαι δʼ ἐν δωρεᾶι κῶμαί εἰσιν , ἐν ταύταις δὲ
4 ἐλαιούργιον μηθὲν καθιστάτωσαν .
5 S-142 παραθέσθωσαν δὲ ἐν ἑκάστωι ἐργαστηρίωι
6 καὶ σήσαμον καὶ κρότωνα καὶ κνῆκον τὴν
6-7 ἱκα∤νήν
7 .
8 S-143 τοὺς δὲ ἐλαιουργοὺς τοὺς ἐν ἑκάστωι νομῶι
9 καταταχθέντας μὴ ἐπιτρεπ[έ]τωσανἐπιτρεπέτωσαν εἰς
10 ἄλλον νομὸν μεταπορεύεσθα[ι]μεταπορεύεσθαι [.]. S-144 [ἐὰ]νἐὰν δέ τινες
11 μετέλθωσιν , ἀγώγιμοι ἔστ[ωσα]νἔστωσαν τῶι τε
11-12 διοι∤κοῦντι
12 τὴν ὠνὴν καὶ τῶι οἰκο[νό]μωιοἰκονόμωι καὶ τῶι
13 ἀντιγραφεῖ .
14 S-145 μὴ ὑποδεχέσθω δὲ τοὺς ἐ[λ]αιουργοὺςἐλαιουργοὺς
15 μηθείς . S-146 ἐὰ̣νἐὰν δέ τις εἰδὼς ὑποδέξηται
15-16 ἐπι∤στα̣λέν[το]ςἐπι∤σταλέντος
16 αὐτῶι μὴ ἀναγάγῃ , ἀποτινέτω
17 ἑ[κ]άστουἑκάστου [ἐλ]αιουργοῦἐλαιουργοῦ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Γ|num:3000| καὶ ἐλαιουργὸς
17-18 ἀγώγι∤μος
18 ἔ[στω]ἔστω .
1 S-147 |gap:5_precision=low| |gap:4|το|gap:1||gap:21|
2 [τ]οῦτοῦ ἐλαίου μεριζέτω̣μεριζέτω |gap:4| καὶ ἀπ̣[ὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ
2-3 [ἐπι]γ̣ε∤νήματοςἐπιγε∤νήματος
3 τοῦ 〚πωλουμένου〛πωλουμένου ⸢κατεργαζομένου⸣κατεργαζομένου ἐλαίου το[ῖ]ςτοῖς ἐλ[α]ιουργοῖςἐλαιουργοῖς
4 τοῦ μετρητοῦ τοῦ δωδεκάχου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς 〚γ|num:3|〛γ|num:3| ⸢β|num:2|⸣β|num:2| ⸢❨(τριώβολον)❩|num:3|⸣τριώβολον|num:3| τούτου δὲ
5 λαμβανέτω μὲν ἐλαιουργὸς καὶ οἱ κοπεῖς ❨(δραχμὴν)❩δραχμὴν 〚β|num:2|〛β|num:2| ⸢α|num:1|⸣α|num:1| ⸢❨(τετρώβολον)❩|num:4|⸣τετρώβολον|num:4|
6 καὶ οἱ τὴν ὠνὴν ἠγορακότες ❨(δραχμὴν)❩{δραχμὴν} 〚α|num:1|〛α|num:1| ⸢❨(πεντώβολον)❩|num:5|⸣πεντώβολον|num:5|
7 ἐὰν δὲ οἰκονόμος παρʼ αὐτοῦ καθεστηκὼς
8 μὴ ἀπο⸢δι⸣δῶιἀποδιδῶι τοῖς ἐλαιουργοῖς τὸ κάτεργον τὸ
9 μεμερισμένον αὐτοῖς ἀπὸ τῆς πράσεως ,
9-10 ἀποτι∤νέτω
10 εἰς μὲν τὸ βα[σιλι]κὸνβασιλικὸν ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Γ|num:3000| καὶ τοῖς ἐλαιουργοῖς
11 ∼τὸμ∽τὸν μισθὸν καὶ τι ἂ[ν]ἂν [ἡ] [ὠ]νὴὠνὴ διὰ τούτους
11-12 καταβλα∤βῆι
12 διπλοῦν .
13 S-148 ἐὰν δὲ τὰ ἐλαιούργ[ι]αἐλαιούργια μὴ καταστήσωνται
13-14 καθό∤τι
14 γέγραπται τὰ φορ[τ]ίαφορτία τὰ ∼ἱκανον∽ἱκανὰ μὴ
14-15 παρα∤[θ]ῶνταιπαρα∤θῶνται
15 καὶ διὰ ταῦτα [ἡ] ὠνὴ καταβλαβῆι ,
15-16 ἀποτι∤[ν]έτωἀποτι∤νέτω
16 τε οἰκονόμος κ[αὶ]καὶ [ὁ] ἀντιγραφεὺς τὴν
16-17 ἔγδει∤[αν]ἔγδει∤αν
17 τὴν γενομένην [καὶ]καὶ τοῖς τὴν ὠνὴν πριαμένοις
18 [τὸ]τὸ [βλ]άβ[ος]βλάβος [δι]πλοῦνδιπλοῦν .
19 S-149 [χορηγείτωσαν]χορηγείτωσαν δὲ [ὁ] [οἰ]κονόμοςοἰκονόμος κ[α]ὶκαὶ [ὁ] [ἀ]ντιγ[ρ]αφε[ὺς]ἀντιγραφεὺς
20 [ἐν]ἐν [ἑκάστωι]ἑκάστωι [ἐργ]ασ[τ]ηρ[ίωι]ἐργαστηρίωι [τὴν]τὴν [κατασκευήν]κατασκευήν [.].
1 S-150 |gap:5_precision=low| |gap:25|ω|gap:1||gap:12|
2 εἰς τ[ὸ]τὸ [κά]τεργονκάτεργον κατ[ιὼ]νκατιὼν μηθὲν ἐπικωλυ[σάτ]ωἐπικωλυσάτω
2-3 κα∤ταβλάπτων
3 τὴν ὠνήν .
4 S-151 ἐὰν δὲ μὴ χορηγῆι καταβλάψηι ⸢τι⸣τι τὴν ὠνήν ,
4-5 κρινέσ∤θω
5 ἐπὶ τοῦ τεταγμένου ⸢ἐπὶ⸣ἐπὶ τῆς διοικήσεως ⸢καὶ⸣καὶ ἐὰν
5-6 κατα∤ληφθῆι
6 , ∼ἀποτεινέτω∽ἀποτινέτω ἀργυρίου ❨(τάλαντα)❩τάλαντα β|num:2| καὶ τὸ
6-7 βλά∤βος
7 διπλοῦν .
8 S-152 οἱ δὲ τὴν ὠνὴν ἔχοντες καὶ ἀντιγραφεὺς
8-9 κατασ∤τα[θε]ὶςκατασ∤ταθεὶς
9 ὑπὸ τοῦ οἰκονόμου καὶ τοῦ ἀντιγραφέ[ω]ςἀντιγραφέως
9-10 κυ∤ρι[εύσου]σινκυ∤ριεύσουσιν
10 τῶν 〚γεωργῶν〛γεωργῶν ⸢ἐλαιουργῶν⸣ἐλαιουργῶν πάντων τῶν ἐν τ[ῶι]τῶι [τ]όπωιτόπωι
11 κ[αὶ]καὶ [τῶ]ντῶν ἐργαστηρίων καὶ τῆς κατασκευῆς , [καὶ]καὶ
11-12 [π]α∤ρα[σφρα]γιζέσθωσανπα∤ρασφραγιζέσθωσαν
12 τὰ ὄργανα τὸν ἀργὸν το[ῦ]τοῦ [χρό]νο[υ]χρόνου .
13 S-153 ἐπ[αν]αγκαζέτωσανἐπαναγκαζέτωσαν δὲ τοὺς ἐλαιουργοὺς [καθʼ]καθʼ
13-14 ἡ∤μέ[ραν]ἡ∤μέραν
14 [ἐρ]γάζεσθαιἐργάζεσθαι καὶ συμπαρέστωσαν .
14-15 S-154 κατ[εργ]α∤ζέ[σθ]ωσανκατεργα∤ζέσθωσαν
15 δὲ μὴ ἔλασσον τὴν ἡμέραν τοῦ [μ]ὲνμὲν
16 ση[σ]άμουσησάμου ∼κατʼ∽καθʼ ἕκαστον ὅλμον ἀρτάβης̣ἀρτάβης 〚καὶ〛καὶ 〚τρ[ί]του〛τρίτου ,
17 το[ῦ]τοῦ δὲ κρότων[ος]κρότωνος ❨ἀ(ρταβῶν)❩ἀρταβῶν δ|num:4| , τῆς δὲ κνήκου ❨ἀ(ρτάβης)❩ἀρτάβης .
18 S-155 ἀπ[ο]διδότωσα[ν]ἀποδιδότωσαν [δὲ]δὲ τ̣|gap:5|τ|gap:5| τοῦ μὲν σησάμου
19 [τῶν]τῶν δ|num:4| [❨ἀ(ρταβῶν)❩]ἀρταβῶν [δραχμὰς]δραχμὰς |gap:1| [,], [τοῦ]τοῦ [δὲ]δὲ [κρότ]ωνοςκρότωνος τῶν |gap:1| ❨ἀ(ρταβῶν)❩ἀρταβῶν
20 ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς δ|num:4| , [τῆ]ςτῆς δὲ κνήκ[ου]κνήκου [τῶν]τῶν |gap:1| [❨ἀ(ρταβῶν)❩]ἀρταβῶν [δραχμ]ὰςδραχμὰς η̣|num:8|η|num:8| .
1 S-156 |gap:5_precision=low| [σύντ]αξινσύνταξιν δὲ πρὸ[ς]πρὸς [τοὺς]τοὺς [ἐλ]αιουργοὺς̣ἐλαιουργοὺς [περὶ]περὶ [τῆ]ςτῆς ῥύσεως
2 τοῦ ἐλαίου μὴ ∼ποείσθω∽ποιείσθω μήτε οἰκονόμος μήτε
2-3 πρα∤γματευόμενος
3 τὴν ὠνὴν παρευρέσει μηδεμιᾶι ,
4 μηδὲ τὰ ὄργανα τὰ ἐν τοῖς ἐργαστηρίοις τὸν ἀργὸν
5 τοῦ χρόνου ἀσφράγιστα ἀπολειπέτωσαν . S-157 ἐὰν δὲ
5-6 συν∤τάξ̣ωνταισυν∤τάξωνται
6 πρός τινας τῶν ἐλαιουργῶν ἀσφράγιστα
7 τὰ ὄργανα ἀπολείπω[σ]ινἀπολείπωσιν , ἀποτινέτωσαν εἰς μὲν
8 τὸ βασιλικὸν ἕκαστος τῶν αἰτίων ἀργυρίου ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1|
9 καὶ ἐάν τι⸢να⸣τινα ὠνὴ ἔγδε[ια]νἔγδειαν ποιῇ .
10 S-158 δὲ παρὰ τοῦ οἰκονόμ[ου]οἰκονόμου [κ]αὶκαὶ τοῦ ἀντιγραφέως
10-11 καθεσ∤τηκὼς
11 ἀναγραψάσθω τ[ὰ]τὰ [ὀ]νόματαὀνόματα τῶν καπήλων
12 τῶν ἐν ἑκάστηι πόλει ὄ[ντ]ωνὄντων καὶ τῶν μεταβόλων
13 καὶ συνταξάσθω πρὸ[ς]πρὸς [α]ὐτοὺςαὐτοὺς μετὰ τῶν τὴν ὠνὴν
14 πραγματευομένων π[όσο]νπόσον δεῖ ἔλαιον καὶ κίκι
14-15 ∼λαμβάνον∤τες∽λαμβάνον∤τας
15 ⸢καθʼ⸣καθʼ ⸢ἡμέραν⸣ἡμέραν πωλεῖν , ἐν Ἀλεξανδρείαι δὲ συντασσέσθωσαν
16 πρὸς τοὺς παλινπρατ[ο]ῦνταςπαλινπρατοῦντας , καὶ συγγραψάσθωσαν
17 [πρὸς]πρὸς ἕκ[α]στ[ο]νἕκαστον συνγρα[φ]ὴνσυνγραφὴν , πρὸς μὲν τοὺς ἐν τῆι χώ[ραι]χώραι
18 [κατὰ]κατὰ [μῆνα]μῆνα [,], [πρὸς]πρὸς [δὲ]δὲ [το]ὺ̣ς̣τοὺς ἐ[ν]ἐν [Ἀ]λεξα[νδρείαι]Ἀλεξανδρείαι |gap:8|
1 |gap:5_precision=low| ὑ̣π̣[ὸ]ὑπὸ [το]ῦτοῦ οἰκονόμου [καὶ]καὶ [τοῦ]τοῦ ἀντιγραφ[έως]ἀντιγραφέως
1-2 [κατ]α̣χωριζέσ∤θωκαταχωριζέσ∤θω
2 εἰς τὴν ὠνήν .
3 S-159 ὅσον δʼ ἂν συνγράψωνται οἱ κάπηλοι καὶ οἱ μετάβολοι
4 οἱ ἐν ἑκάστηι κώμηι διαθήσεσθαι ἔλαιον καὶ κίκι ,
4-5 παρακομι∤ζέτωσαν
5 τε ∼οἰκονος∽οἰκονόμος καὶ ἀντιγραφεὺς πρότερον τὸν μῆνα
6 ἐπιστῆναι τὸ πλῆθ[ος]πλῆθος εἰς ἑκάστην κώμην ἑκάστου γένους
7 καὶ μετρείτωσαν τοῖ[ς]τοῖς καπήλοις καὶ τοῖς μεταβόλοις κατὰ
8 π[ε]νθήμερονπενθήμερον καὶ κομιζέσθωσαν τὰς τιμάς , ∼ἐὰμ∽ἐὰν μὲν
9 δ[υν]α̣τὸνδυνατὸν ἦι , αὐθημερόν , εἰ δὲ μή , ἐξελθουσῶν τῶν πέντε|num:5|
10 ἡ[μερῶ]νἡμερῶν , καὶ καταβαλλέτωσαν ἐπὶ τὴν [βα]σιλικὴνβασιλικὴν
11 τ[ρά]πεζαντράπεζαν , τὸ δὲ ἀνήλωμα τὸ εἰς τὴν [πα]ρακομιδὴνπαρακομιδὴν
12 δ[ι]δότωσανδιδότωσαν ἀπὸ τῆς ὠνῆς .
13 S-160 τὴν δὲ σύνταξιν ἣν ἂν ποιήσωνται πρὸς [ἕ]καστονἕκαστον ,
13-14 ἐπι∤κηρυσσέτωσαν
14 πρότερον τὸν μ[ῆ]ναμῆνα ἐπιστῆναι
14-15 ἔμ∤προσθεν
15 ἡμέραις δέκα|num:10| καὶ γράψαντες ἐκτιθέτωσαν
16 τὸ εὑρίσκον ἐφʼ ἡμέρας δέκα|num:10| ἔν τε τῆι μητροπόλει καὶ
17 ἐν τῆι κ[ώμ]ηικώμηι κ[α]ὶ̣καὶ τοῦ ∼κυρωθέντες∽κυρωθέντος συγγραφὴν
17-18 ποιείσθω∤σ[αν]ποιείσθω∤σαν
18 .
1 m7 S-161 |gap:6|αι οἱ ἐλαιοιπ|gap:20|
2 |gap:5| [π]αραλαμβά[νοντες]παραλαμβάνοντες |gap:16|
3 [τιμῆς]τιμῆς τ̣ῆςτῆς γεγ[ραμμένης]γεγραμμένης [ἐν]ἐν [τῶι]τῶι [διαγράμματι]διαγράμματι
4 [καὶ]καὶ [μὴ]μὴ [π]λείονο[ς?]πλείονος |gap:23|
5 |gap:4_precision=low| τὸ β|gap:5||gap:1| ἐργαζ|gap:2|τ̣|gap:2|ἐργαζ|gap:2|τ|gap:2| [μήτε]μήτε [ὅ]λ̣μουςὅλμους ἐκ|gap:9|
6 μήτε ἰπωτήρια , μήτε ἄλλο μηθὲν τῶν τῆι ἐρ[γασίαι]ἐργασίαι
7 ταύτηι συγκυρόντων παρευρέσει μηδεμιᾶι ·
8 S-162 εἰ δὲ μή , ἀποτινέτωσαν εἰς μὲν τὸ βασιλικὸν ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ε|num:5|
9 καὶ τοῖς τὴν ὠνὴν πριαμένοις τὸ βλάβος πενταπλοῦν .
10 S-163 παρʼ οἷς δὲ προυπάρχει τούτων τι , ἀπογραφέσθωσαν πρὸς
11 τὸν τὴν ὠνὴν διοικοῦντα καὶ πρὸς τὸν ⸢παρὰ⸣παρὰ τοῦ οἰκονόμου
12 καὶ τοῦ ἀντιγραφέως ἐν ἡμέραις τριάκοντα|num:30| καὶ
12-13 ἐπι∤δεικνύτωσαν
13 τούς τε ὅλμ[ο]υςὅλμους καὶ τὰ ἰπωτήρια .
14 S-164 οἱ δὲ τὴν ὠνὴν ἔχοντες κα[ὶ]καὶ [ὁ] παρὰ τοῦ οἰκονόμου
15 καὶ τοῦ ἀντιγραφέως μετε[νεγ]κάτωσανμετενεγκάτωσαν εἰς τὰ
16 βασιλικὰ ἐλαιούργια .
17 S-165 ἐὰν δ[έ]δέ [τι]ςτις εὑρεθῆι σήσαμον
18 κρότωνα κνῆκον κατε[ργα]ζόμενοςκατεργαζόμενος τρόπωι
19 ὡιτινιοῦν <ἢ> τὸ ἔλαιον 〚και〛και ⸢τὸ⸣τὸ ⸢σησάμιν[ον]⸣σησάμινον ⸢ἢ⸣ ⸢τὸ⸣τὸ ⸢κνήκινον⸣κνήκινον ⸢τ⸣{τ} ⸢ἢ⸣ ⸢τὸ⸣τὸ κίκ[ι]κίκι {ἢ} ∼ἄλλοθέμ∽ἄλλοθέν ποθεν
19-20 ὠνού∤μενος
20 καὶ μὴ παρὰ τῶν τὴν ὠνὴν ἐχόντων , περὶ μὲν
21 αὐτοῦ βασιλεὺς διαγνώσεται , ἀποτινέτω δὲ τοῖς
22 τὴν ∼ὠν∽ὠνὴν ἔχουσι ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Γ|num:3000| καὶ τοῦ ἐλαίου καὶ τῶν φορτίων
23 στερέσθω , εἰσπρασσέσθω δὲ ὑπὸ τοῦ οἰκονόμου καὶ τοῦ
24 [ἀν]τιγραφέωςἀντιγραφέως · S-166 ἐὰν δὲ ἄπρακτος ἦι , παραδ[ότ]ω̣παραδότω αὑτὸν
1 εἰς |gap:16| [βο]υλόμενονβουλόμενον |gap:1||gap:5|
2 τα̣|gap:12|τα|gap:12| [πραγ]ματευομε[ν]πραγματευομεν |gap:5|
3 τη̣|gap:8|τη|gap:8| [τοῦ]τοῦ [οἰκονόμο]υοἰκονόμου καὶ τοῦ
3-4 ἀ[ντιγρα]∤[φέως]ἀντιγρα∤φέως
4 |gap:14| [σ]τειλαντ|gap:6|στειλαντ|gap:6|
5 |gap:19| ἐὰν δὲ α̣|gap:6|α|gap:6|
6 |gap:3_precision=low| |gap:3||gap:7|μου ἐλα|gap:7||gap:2||gap:2| [παρευρέσει]παρευρέσει
7 μηδεμιᾶι μηδʼ εἰς Ἀλε[ξάνδρ]ειανἈλεξάνδρειαν εἰσάγεσθαι
8 ἔξω τ[ο]ῦτοῦ βασιλικοῦ . S-167 ἐὰν δέ τινες εἰσάγωσι πλέον
9 οὗ μέλλουσιν ∼ἀνηλώσιν∽ἀνηλώσειν ἕκαστος 〚τὴν〛τὴν κατὰ σῶμα
10 ἡμερῶν τριῶν|num:3| , τῶν τε φορτίων στερέσθωσαν
11 καὶ τῶν πορείων καὶ προσαποτινέτωσαν καθʼ
11-12 ἕκα∤στον
12 μετρητὴν ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρ|num:100| καὶ τοῦ πλείονος καὶ τοῦ
12-13 ἐλάσ∤σονος
13 κατὰ λόγον .
14 S-168 οἱ δὲ μάγειροι τὸ στέαρ καταχράσθωσαν καθʼ
14-15 ἡ∤μέραν
15 [ἐ]ναντίονἐναντίον τοῦ τὴν ἐλαικὴν ἔχοντος .
16 S-169 αὐτὸ [δὲ]δὲ καθʼ αὑτὸ μηδενὶ πωλείτωσαν
16-17 παρ[ευ]∤ρέσειπαρευ∤ρέσει
17 μη[δε]μιᾶιμηδεμιᾶι μηδὲ συντηκέτωσαν μηδὲ
17-18 ἀπ[ο]∤τιθέσθωσανἀπο∤τιθέσθωσαν
18 · S-170 εἰ δὲ μή , ἀποτινέτω ἕκαστος ⸢ὅ⸣ ⸢τε⸣τε ⸢ἀποδόμενος⸣ἀποδόμενος ⸢κ[αὶ]⸣καὶ ⸢[ὁ]⸣ ⸢[πρι]άμενος⸣πριάμενος
19 τῶι τὴν ἐλαικὴν πριαμένωι ⸢καθʼ⸣καθʼ 〚ἑκάστην〛ἑκάστην 〚ἡμέραν〛ἡμέραν ⸢ἕκαστον⸣ἕκαστον ⸢ὧν⸣ὧν ⸢ἂν⸣ἂν ⸢πρίητα[ι]⸣πρίηται ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ν|num:50| .
20 S-171 οἱ δʼ ἐλα[ι]ουργοῦντεςἐλαιουργοῦντες ἐν τοῖς ἱεροῖς τοῖς κατὰ τὴ[ν]τὴν
21 χώραν ἀπογραφέσθωσαν πρὸς ∼τὸμ∽τὸν πραγματευόμ[ε]νονπραγματευόμενον
22 τὴν ὠνὴν καὶ πρὸς τὸν παρὰ τοῦ οἰκονόμου κα[ὶ]καὶ τοῦ
23 ἀντιγραφέως πόσα τε ἐλαιούργια ὑπάρχει ἐν ἑκάστωι
24 ἱε[ρῶ]ιἱερῶι κα[ὶ]καὶ πόσο[ι]πόσοι ὅλμοι ἐν ἑκάσ[τ]ωιἑκάστωι ἐργαστηρίωι
1 [καὶ]καὶ [ἰπωτ]ήριαἰπωτήρια καὶ ἐπιδε[ικνύτωσαν]ἐπιδεικνύτωσαν [τὰ]τὰ [ἐργαστ]ή[ρ]ιαἐργαστήρια ,
2 [τοὺς]τοὺς [δὲ]δὲ [ὅλ]μουςὅλμους καὶ τὰ ἰπ[ωτήρια]ἰπωτήρια
2-3 [παρεχέ]τω∤[σαν]παρεχέτω∤σαν
3 [εἰς]εἰς [πα]ρασφραγισμόνπαρασφραγισμόν .
4 S-172 |gap:7|⸢θ̣⸣ωσαν|gap:7|θωσαν δὲ τε |gap:15| καὶ
5 |gap:8| τοῦ ἐλαίου κ̣|gap:14|κοκ|gap:14|κο
6 |gap:32|η̣⸢ι⸣ν|gap:32|ηιν
7 |gap:3_precision=low|
8 ἐὰ[ν]ἐὰν [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ ἀπογρά[ψωνται]ἀπογράψωνται [,], [μηδʼ]μηδʼ [ἐπ]ιδείξω[σι]ἐπιδείξωσι [μηδὲ]μηδὲ παρά[σχω]ν̣ταιπαράσχωνται εἰς ∼παρασφραγ[ι]ζμόν∽παρασφραγισμόν ,
8-9 ἀποτιν̣[έ]τ̣ω∤σανἀποτινέτω∤σαν
9 οἱ ἐπὶ τῶν ἱερῶν τεταγμένοι εἰς μὲν τὸ
9-10 βασι∤λικὸν
10 ἕκαστος τῶν αἰτίων ❨(τάλαντα)❩τάλαντα γ|num:3| καὶ τοῖς τὴν
11 ὠνὴν πριαμένοις τὸ βλάβος ⸢ὅσου⸣ὅσου ⸢ἂν⸣ἂν ⸢διατιμήσωνται⸣διατιμήσωνται πενταπλοῦν . S-173 ὅταν
12 δὲ βούλωνται κατεργάζεσθαι ἐν τοῖς ἱεροῖς τὸ
12-13 ἔλαι∤ον
13 τὸ σησάμινον , παραλαμβανέτωσαν τὸν τὴν ὠνὴν
14 πραγματευόμενον καὶ τὸν παρὰ τοῦ οἰκονόμου καὶ
15 τοῦ ἀντιγραφέως καὶ ἐναντίον τούτων
15-16 ἐλαιουρ∤γείτωσαν
16 . S-174 κατεργαζέσθω[σα]νκατεργαζέσθωσαν δὲ ἐν διμήνωι ὅσον
17 ἀπεγράψατο εἰς τὸν ἐνια[υτὸ]νἐνιαυτὸν ἀνηλωθήσε[σ]θαιἀνηλωθήσεσθαι ,
18 τὸ δ[ὲ]δὲ [κ]ίκικίκι ι{ι} τὸ ἀνηλισκόμενο[ν]ἀνηλισκόμενον [λ]αμβανέτωσ[α]νλαμβανέτωσαν παρὰ
19 τῶν [τ]ὴντὴν ὠνὴν ἐχόντων τῆ[ς]τῆς [κ]αθισταμένη[ς]καθισταμένης [τ]ιμῆςτιμῆς .
20 S-175 δʼ οἰκονόμος καὶ ἀντιγραφεὺς τὸ ἀνήλωμ[α]ἀνήλωμα τὸ
20-21 γινό∤μενον
21 εἰς ἕκαστον ἱερὸν τ[ο]ῦτοῦ τε κίκιος καὶ τοῦ ἐλαίου
22 ἀποστελ[λ]έτωσανἀποστελλέτωσαν ∼τὴγ∽τὴν γρα[φ]ὴνγραφὴν πρὸς ∼τὸμ∽τὸν βασιλέα ,
23 διδότωσαν δὲ καὶ τῶι ἐπὶ τῆς διοικήσεως
23-24 τετα∤γμένωι
24 . S-176 μὴ ἐξέστω δὲ τοῦ ἐλαίου τοῦ
24-25 κατερ∤γαζομέ[νο]υκατερ∤γαζομένου
25 εἰς τὰ ἱερὰ μηθενὶ πωλεῖν · S-177 εἰ δὲ μή , στερέ-
1 σ[θωσαν]σθωσαν [τοῦ]τοῦ [ἐλαίου]ἐλαίου [κ]αὶκαὶ προσαποτινέτ[ωσαν]προσαποτινέτωσαν [τοῦ]τοῦ
2 μ[ετρητοῦ]μετρητοῦ [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς [ρ|num:100|]ρ|num:100| [καὶ]καὶ [το]ῦτοῦ πλείονος καὶ ἐλ[άσσονος]ἐλάσσονος
3 κ[ατὰ]κατὰ [λόγον]λόγον [.].
4 S-178 〚ο⸢ἱ⸣〛οἱ 〚δʼ〛δʼ 〚[ἔχοντες]〛ἔχοντες 〚[τὴν]〛τὴν 〚[ὠνὴ]ν〛ὠνὴν 〚παραλήψοντ[αι]〛παραλήψονται 〚|gap:6|〛|gap:6|
5 〚ο̣|gap:1||gap:13|ν〛ο|gap:1||gap:13|ν 〚ἐπὶ〛ἐπὶ 〚τῆς〛τῆς 〚πράσ[εως]〛πράσεως 〚|gap:6|〛|gap:6|
6 〚|gap:15|〛|gap:15| 〚τὸν〛τὸν 〚❨με(τρητὴν)❩〛μετρητὴν 〚❨(δραχμῶν?)❩〛δραχμῶν 〚|gap:1||gap:8|〛|gap:1||gap:8|
7 |gap:2| |gap:9||gap:2|κ̣|gap:1||gap:1||gap:6||gap:1||gap:9||gap:9||gap:2|κ|gap:1||gap:1||gap:6||gap:1||gap:9| [μὴ]μὴ [ἐξέστω]ἐξέστω
8 ἀνάγειν̣ἀνάγειν εἰς τὴν χώρ[αν]χώραν [ἐ]πὶἐπὶ πράσει μήτε ἐξ
8-9 Ἀλεξαν∤δρείας
9 , μήτε ἐκ Πηλουσίου , μήτε ἄλλοθεν μηθαμόθεν .
10 S-179 ἐὰν δέ τινες ἀνάγωσιν , τοῦ τε ἐλαίου στερέσθωσαν καὶ
10-11 προσ∤εισπρασσέσθωσαν
11 τοῦ ❨με(τρητοῦ)❩μετρητοῦ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρ|num:100| καὶ τοῦ πλείονος καὶ
12 ἐλάσσονος κατὰ λόγον .
13 S-180 ἐὰν δέ τινες εἰς τὴν ἰδίαν χρείαν ξενικὸν ἔλαιον
13-14 κομί∤ζωσιν
14 , οἱ μὲν ἐξ Ἀλεξανδρείας ἄγοντες
14-15 ἀπογραφέσθω∤σαν
15 ἐν Ἀλεξανδρείαι καὶ καταβαλλέτωσαν 〚ἑκας〛ἑκας τοῦ ❨μετ(ρητοῦ)❩μετρητοῦ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ιβ|num:12|
16 καὶ το[ῦ]τοῦ <πλείονος>πλείονος <καὶ>καὶ ἐλάσσονος κατ[ὰ]κατὰ λόγον καὶ σύμβολον λ[α]βόντεςλαβόντες
17 ἀναγέ̣τωσανἀναγέτωσαν .
18 S-181 οἱ δὲ ἐκ [Πη]λουσίουΠηλουσίου ἄγοντες καταβαλλέτωσαν ⸢τὸ⸣τὸ ⸢τέλος⸣τέλος ∼ἐμ∽ἐν
19 Πηλου[σίωι]Πηλουσίωι καὶ σύμβολ[ον]σύμβολον λαμβανέτωσαν .
20 S-182 οἱ δὲ λογ[εύο]ν̣τεςλογεύοντες ἐν Ἀλε[ξ]ανδρείαιἈλεξανδρείαι καὶ Πηλουσίω[ι]Πηλουσίωι
21 καταχ[ωρι]ζέτωσανκαταχωριζέτωσαν τὸ [τέ]λοςτέλος εἰς ὃν ἂν νομὸν ἄγω[σι]ἄγωσι [τ]ὸτὸ
22 ἔλαιον .
23 S-183 ἐὰν δέ τινες εἰς τὴν ἰδ[ίαν]ἰδίαν χρείαν ἄγοντες , τὰ τέλη μὴ
23-24 κα∤ταβάλλωσιν
24 τὸ σύμβολον μὴ ∼κομί〚ζ〛⸢ζ⸣ωσιν∽κομίζωσιν , τοῦ τε ἐλαίου
25 στερέσθωσαν καὶ προσαποτινέτωσαν τοῦ ❨με(τρητοῦ)❩μετρητοῦ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρ|num:100| . m8 S-184 ὅσοι δὲ τῶν ἐμπόρων
26 ἐκ Πηλουσίου ξενικὸν ἔλαιον Σύρον παρακομίζ[ω]σινπαρακομίζωσιν εἰς [Ἀλ]εξάνδ[ρ]ειανἈλεξάνδρειαν ἀτελεῖς ἔστωσαν ,
26-27 σύμβ[ο]∤[λον]σύμβο∤λον
27 [δ]ὲδὲ κομιζέ[τω]σ[αν]κομιζέτωσαν παρὰ [τ]οῦτοῦ ∼ἐμ∽ἐν Πηλουσίωι καθεσ[τηκό]τοςκαθεστηκότος λ[ογ]ευτ[οῦ]λογευτοῦ καὶ τοῦ οἰκ[ο]νόμ[ου]οἰκονόμου [κα]θάπερκαθάπερ
28 [ἐν]ἐν τῶι νόμωι γέγ[ρα]πταιγέγραπται · S-185 ὡσαύτ[ω]ςὡσαύτως δὲ καὶ τοῦ ἀπ̣|gap:13|ε̣|gap:3|ἀπ|gap:13|ε|gap:3| εἰς Ἀλεξάνδρειαν
29 |gap:3| καὶ το[ύ]τουτούτου [σύμβο]λ̣ονσύμβολον κομιζ[έ]τωσανκομιζέτωσαν [π]αρὰπαρὰ τ[οῦ]τοῦ |gap:15|υ ἀπ̣|gap:5|ἀπ|gap:5| ἐ[ὰ]νἐὰν δ[ὲ]δὲ [μὴ]μὴ
1 〚|gap:4|〛|gap:4| 〚[μέ]ν̣ου〛μένου 〚συμβ〛συμβ
2 |gap:5|μ̣έ̣νου|gap:5|μένου συμβόλου τ̣ω|gap:13|τω|gap:13| [τοῦ]τοῦ [ἐλαίου]ἐλαίου
3 [στερέ]σθωσανστερέσθωσαν .
4 m7 S-186 [παρα]λήψονταιπαραλήψονται δὲ οἱ [ἔχοντες]ἔχοντες [τὴν]τὴν [ὠνὴν]ὠνὴν [τ]ὸτὸ
4-5 προκη∤[ρυχθὲ]νπροκη∤ρυχθὲν
5 ἐφʼ ἑκάστωι νομ̣[ῶι]νομῶι [ἀποτίθεσθαι]ἀποτίθεσθαι [σήσ]αμονσήσαμον
6 [καὶ]καὶ [κρό]τωνακρότωνα ἀφʼ ἧς ἂν ἡμ̣[έρας]ἡμέρας [τὴν]τὴν [ὠνὴν]ὠνὴν [παραλάβ]ωσινπαραλάβωσιν
7 [ἐν]ἐν [ἡμ]έραιςἡμέραις γ|num:3| , τοῦ ση[σάμου]σησάμου [τὴν]τὴν [❨ἀρ(τάβην)❩]ἀρτάβην [❨(δραχμῶν)❩]δραχμῶν |gap:1| [,], [τοῦ]τοῦ
7-8 [σ]ησα∤[μίνο]υσησα∤μίνου
8 τὸν ❨με(τρητὴν)❩μετρητὴν ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν |gap:3| [καὶ]καὶ [κρότωνος]κρότωνος |gap:1| [καὶ]καὶ [κ]ίκιοςκίκιος ⸢❨(δραχμῶν)❩⸣δραχμῶν ⸢ιζ|num:17|⸣ιζ|num:17|
9 |gap:2| |gap:6|μ̣ωι|gap:6|μωι |gap:14| τιμῆς ⸢ἧς⸣ἧς ⸢|gap:5|ται⸣|gap:5|ται ⸢αὐτοῖς⸣αὐτοῖς ⸢|gap:4|ρ|gap:5|⸣|gap:4|ρ|gap:5|
10 ⸢|gap:7|⸣|gap:7| ⸢εἰς⸣εἰς ⸢τὸ⸣τὸ ⸢κζ|num:27|⸣κζ|num:27| ⸢❨(ἔτος)❩⸣ἔτος ⸢καὶ⸣καὶ ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢σησάμου⸣σησάμου ⸢καὶ⸣καὶ ⸢κρότωνος⸣κρότωνος ⸢καὶ⸣καὶ ⸢κνήκ[ου]⸣κνήκου ⸢τι[μ]ὴν⸣τιμὴν ⸢∼τὴγ∽⸣τὴν
10-11 ⸢γεγραμμέ⸣∤⸢νη[ν]⸣γεγραμμέ∤νην
11 ⸢[ἐν]⸣ἐν ⸢[τῶι]⸣τῶι ⸢διαγράμματι⸣διαγράμματι ⸢τῶι⸣τῶι ⸢ἐκτε[θέ]ντι⸣ἐκτεθέντι ⸢εἰς⸣εἰς ⸢τὸ⸣τὸ ⸢κζ|num:27|⸣κζ|num:27| ⸢❨(ἔτος)❩⸣ἔτος ⸢.⸣.
12 S-187 ἐὰν δὲ πλεῖον ἐγκαταλ[ε]ίπωσινἐγκαταλείπωσιν ἐξιόντες ἐκ τῆς
13 ὠνῆς , κομιζέσθωσαν παρὰ τοῦ οἰκονόμου τιμὴν
14 τοῦ μὲν σησαμίνου τοῦ ❨με(τρητοῦ)❩μετρητοῦ 〚❨(δραχμὰς)❩〛δραχμὰς 〚λα|num:31|〛λα|num:31| 〚❨(τετρώβολον)❩|num:4|〛τετρώβολον|num:4| 〚❨(χαλκοῦς)❩〛χαλκοῦς 〚❨(2)❩⧼|num:2|〛2⧼|num:2| ⸢❨(δραχμὰς)❩⸣δραχμὰς ⸢κθ|num:29|⸣κθ|num:29| ⸢❨(τριώβολον)❩|num:3|⸣τριώβολον|num:3| , τοῦ δὲ
14-15 κί∤κιος
15 τοῦ ❨με(τρητοῦ)❩μετρητοῦ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς κ|num:20| 〚α|num:1|〛α|num:1| 〚❨(διώβολον)❩|num:2|〛διώβολον|num:2| , τοῦ δὲ κνηκίνου τοῦ ❨με(τρητοῦ)❩μετρητοῦ ❨(δραχμὰς)❩{δραχμὰς} 〚ιη|num:18|〛ιη|num:18| 〚❨(τετρώβολον)❩|num:4|〛τετρώβολον|num:4| ⸢❨(δραχμὰς)❩⸣δραχμὰς ⸢ιζ|num:17|⸣ιζ|num:17| ⸢❨(ὀβολὸν)❩|num:1|⸣ὀβολὸν|num:1| ,
16 τοῦ δὲ σησάμου τῆς ❨ἀρ(τάβης)❩ἀρτάβης ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς η|num:8| , τοῦ δὲ κρότωνος
17 τῆς ❨ἀρ(τάβης)❩ἀρτάβης ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς δ|num:4| , τῆς δὲ κνήκου ❨(δραχμὴν)❩δραχμὴν 〚α|num:1|〛α|num:1| 〚❨(τριώβολον)❩|num:3|〛τριώβολον|num:3| ⸢α|num:1|⸣α|num:1| ⸢❨(διώβολον)❩|num:2|⸣διώβολον|num:2|
18 ὅσον δʼ ἂν ἔλαιον ὑποκηρύξωμεν λήψεσθαι ⸢ἐξ⸣ἐξ ἑκάστου ν[ο]μοῦνομοῦ εἰς
19 τὰ[ς]τὰς ἐν Ἀλεξανδρείαι διαθέσεις , ληψόμε[θ]αληψόμεθα παρʼ
19-20 αὐ∤τῶν
20 ἐν τῶι νομῶι τοῦ ⸢[κίκ]ιος⸣κίκιος ⸢∼τὸμ∽⸣τὸν ⸢❨με(τρητὴν)❩⸣μετρητὴν ⸢❨(δραχμῶν)❩⸣δραχμῶν ⸢ιθ|num:19|⸣ιθ|num:19| ⸢❨(διωβόλου)❩|num:2|⸣διωβόλου|num:2| 〚μὲ̣ν̣〛μὲν 〚ἐλαίου〛ἐλαίου 〚τὸν〛τὸν 〚❨με(τρητὴν)❩〛μετρητὴν 〚τὸν〛τὸν 〚❨(δωδεκά)χο(υν)❩〛δωδεκάχουν
21 〚χω[ρὶ]ς〛χωρὶς 〚κεράμου〛κεράμου 〚❨(δραχμῶν)❩〛δραχμῶν 〚λα|num:31|〛λα|num:31| 〚❨(τετρωβόλου)❩|num:4|〛τετρωβόλου|num:4| 〚[❨(χαλκῶν)❩]〛χαλκῶν 〚[❨(2)❩⧼|num:2|]〛2⧼|num:2| 〚,〛, 〚τοῦ〛τοῦ 〚δὲ〛δὲ 〚κίκι[ος]〛κίκιος 〚❨(δραχμῶν)❩〛δραχμῶν 〚κα|num:21|〛κα|num:21| 〚❨(διωβόλου)❩|num:2|〛διωβόλου|num:2|
22 〚τ[οῦ]〛τοῦ 〚δὲ〛δὲ 〚κνηκίνου〛κνηκίνου 〚❨(δραχμῶν)❩〛δραχμῶν 〚ιη|num:18|〛ιη|num:18| 〚❨(τετρωβόλου)❩|num:4|〛τετρωβόλου|num:4| 〚,〛, 〚[τοῦ]〛τοῦ 〚δὲ〛δὲ 〚κολοκυ[ν]τί⸢ν⸣⦑ου〚κολοκυ[ν]τι〚κο〛ου〛⦒〛κολοκυντίνουκολοκυντικοου 〚❨(δραχμῶν)❩〛δραχμῶν 〚ιβ|num:12|〛ιβ|num:12|
23 κα̣[ὶ]καὶ [ὑ]πολογισθήσεταιὑπολογισθήσεται τ[ιμὴ]τιμὴ τοῖς ἔχουσ[ι]ἔχουσι τὰς ὠνὰς
24 εἰς̣εἰς [τ]ὰςτὰς ἀναφορὰς τὰς γινομ[ένα]ςγινομένας . S-188 τὴν δὲ τ[ιμ]ὴντιμὴν τῶν
24-25 φορ∤τ[ίω]νφορ∤τίων
25 καὶ τὸ κάτεργον καὶ τ[ὸ]τὸ ἀνήλωμα
25-26 π[ροα]νηλισκέ∤τ[ω]προανηλισκέ∤τω
26 [ὁ] οἰκονόμος .
27 S-189 〚ὅσου〛ὅσου 〚δʼ〛δʼ 〚ἂν〛ἂν 〚χρείαν〛χρείαν 〚ἔχωμεν〛ἔχωμεν 〚ἐλαίου〛ἐλαίου 〚σησαμίνου〛σησαμίνου 〚ἢ〛 〚κίκιος〛κίκιος 〚ἐν〛ἐν 〚Ἀλε〛-Ἀλε-
1 〚ξ[ανδρείαι]〛ξανδρείαι 〚[,]〛, 〚[προκηρύξ]ομεν〛προκηρύξομεν 〚ἐπὶ〛ἐπὶ 〚τῆς〛τῆς 〚π[ράσεως]〛πράσεως 〚|gap:5|〛|gap:5|
2 〚κα̣|gap:17|〛κα|gap:17| 〚τὸν〛τὸν 〚❨με(τρητὴν)❩〛μετρητὴν 〚❨(δραχμῶν)❩〛δραχμῶν 〚μη〛μη ο̣|gap:9|ο|gap:9|
3 σθ|gap:16| [ἡ]μ̣ιόλινἡμιόλιν τὰς ἐλαιο̣|gap:10|ἐλαιο|gap:10|
4 δ|gap:16|ματος λόγον τ|gap:9|
5 τ̣|gap:16|ένων̣τ|gap:16|ένων |gap:2|τ̣ω|gap:13||gap:2|τω|gap:13|
6 |gap:2| |gap:29| [ἐξουσίαν]ἐξουσίαν [μηδεμίαν]μηδεμίαν
7 ἐχέτωσ[αν]ἐχέτωσαν εἰσάγειν π[αρευρέσε]ιπαρευρέσει μηδεμιᾶι . S-190 ἐὰ[ν]ἐὰν δὲ ληφ̣[θῶσ]ινληφθῶσιν εἰσάγοντες
8 ⸢στερέσθωσαν⸣στερέσθωσαν ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢ἐλαίου⸣ἐλαίου ⸢.⸣. S-191 ἐὰν δὲ μὴ δῶσιν τὸν λόγον [ἢ] [μ]ὴμὴ ἀποδείξωσιν
8-9 εἰσαγη∤γοχότες
9 εἰς Ἀλεξάνδρειαν πᾶν τὸ ἔλαιον 〚ἢ〛 〚εἰς〛εἰς 〚τοὺς〛τοὺς
9-10 〚γό∤μους〛γό∤μους
10 〚ληφθῶσιν〛ληφθῶσιν 〚εἰσάγοντες〛εἰσάγοντες , τοῦ τε ἐλαίου
10-11 〚στερέθω∤σαν〛στερέθω∤σαν
11 καὶ{καὶ} προσαποτινέτωσαν 〚εἰς〛εἰς 〚τὸ〛τὸ 〚βασιλικὸν〛βασιλικὸν ἕκαστος
10a ⸢οὗ⸣οὗ ⸢ἂν⸣ἂν ⸢μὴ⸣μὴ ⸢ἐνδείξωνται⸣ἐνδείξωνται
10a-11a ⸢εἰσα∤γηγοχότες⸣εἰσα∤γηγοχότες
11a ⸢,⸣, ⸢τὴν⸣τὴν ⸢τιμὴν⸣τιμὴν ⸢εἰσπρασσέσθωσαν⸣εἰσπρασσέσθωσαν ⸢καὶ⸣καὶ
12 τῶν μεμισθωμένων τὴν κώμην ❨(τάλαντα)❩τάλαντα γ|num:3| .
13 S-192 ὑπαρχέτω δὲ ∼στέρεσις∽στέρησις εἰς τὸ βασιλικὸν καὶ
13-14 κατα∤χωριζέσθω
14 εἰς τὴν̣τὴν ἐλαικὴν τὴν