Sematia

p.louvre.bawit.21.xml

TM: 341831HGV: 341831Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:stauros| ⲁ̣ⲛ̣ⲟ̣ⲕ̣ⲁⲛⲟⲕ |gap:6| ⲡⲉ ∼ⲫⲩⲗⲁⲝ∽φύλαξ ⲡϣⲉ ⲛⲡ|gap:3|ⲙ̣|gap:3|ⲛ̣|gap:1||gap:?|ⲛⲡ|gap:3|ⲙ|gap:3|ⲛ|gap:1||gap:?|
2 ϫ̣ⲉϫⲉ ∼ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ∽ἐπειδή ⲧ̣ⲁⲡ|gap:1|ⲁⲣ|gap:1|ⲓ̣ⲁ̣ⲥⲧⲁⲡ|gap:1|ⲁⲣ|gap:1|ⲓⲁⲥ ⲡ̣ⲙⲟⲧⲡⲙⲟⲧ |gap:4|ⲛⲟ̣ⲩⲃ|gap:1||gap:?||gap:4|ⲛⲟⲩⲃ|gap:1||gap:?|
3 ⲁ̣ⲓ̣ⲉⲓⲁⲓⲉⲓ ⲟⲛ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲥⲟⲩ ϫⲟⲩⲧⲥⲁϣϥⲉ̣|num:27|ϫⲟⲩⲧⲥⲁϣϥⲉ|num:27| ⲡ̣ⲉⲡⲉ ⲛ̣ⲡⲁⲣⲙⲟⲩ[ⲧⲉ]ⲛⲡⲁⲣⲙⲟⲩⲧⲉ |gap:?|
4 ⲉⲣϫⲱ ⲛⲙⲟⲥ ⲙ̣ⲛ̣ⲙⲛ ϭⲱⲙ̣ϭⲱⲙ ⲙ|gap:3|ϩⲙ̣ⲟ̣ⲟ̣ⲥ̣|gap:3|ϩ̣ⲁⲓ|gap:1||gap:?|ⲙ|gap:3|ϩⲙⲟⲟⲥ|gap:3|ϩⲁⲓ|gap:1||gap:?|
5 ϫⲓ|gap:2|ⲡⲥⲟⲛ̣ϫⲓ|gap:2|ⲡⲥⲟⲛ ⲉ|gap:3|ⲥ̣|gap:10||gap:4|ⲟⲥ|gap:?|ⲉ|gap:3|ⲥ|gap:10||gap:4|ⲟⲥ|gap:?|
6 ⲡⲁⲣⲁ|gap:1|ⲉⲧ|gap:1|ϣ|gap:6|ⲛ|gap:2|∼ϩⲟⲗⲟⲕⲟ|gap:3|∽ϩⲁ|gap:1||gap:?|ⲡⲁⲣⲁ|gap:1|ⲉⲧ|gap:1|ϣ|gap:6|ⲛ|gap:2|ὁλοκόττινοςϩⲁ|gap:1||gap:?|
7 ⲉⲩⲱⲣϫ ⲛⲉ ⲁⲓⲥ̣ⲙ̣ⲛ̣ⲁⲓⲥⲙⲛ ⲧ̣ⲓ̣ⲧⲓ ∼ϩ̣ⲟ̣ⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ∽ὁμολογία ⲛⲉ̣ⲛⲉ |gap:2||gap:2||gap:2||gap:1||gap:2||gap:?|
8 m2 ⲁ̣ⲛⲟⲕⲁⲛⲟⲕ ⲧ̣ⲓⲙⲱⲑⲉⲧⲓⲙⲱⲑⲉ ⲡ|gap:6| ⲡ̣ⲉⲧϣⲏⲣⲡⲥϩⲁ̣ⲓ̣ⲡⲉⲧϣⲏⲣⲡⲥϩⲁⲓ ϯ ∼ⲥⲧⲟⲓⲭ̣ⲉ̣∽στοιχεῖν |gap:1||gap:?|
9 m3 |g:stauros| ⲥ̣ⲉ̣ⲩⲏⲣⲟⲥ̣ⲥⲉⲩⲏⲣⲟⲥ ⲡ̣ⲉⲓⲡⲉⲓ ∼ⲉⲗ̣|gap:7|∽|gap:1||gap:8||gap:?|ἐλάχιστος|gap:1||gap:8||gap:?|
10 |gap:11||gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?||gap:3||gap:?||gap:1||gap:?||gap:1|