Sematia

p.petr.2.13_16.xml

TM: 7449HGV: 7449Date: – Place:

1 m1 S-1 π|gap:?|οη|gap:2|ωι τα|gap:?|σοδ|gap:?|
2 τ|gap:?|αρχηι ὅπως ἀπο|gap:?|
3 ἀν[τιγέγ]ραφένἀντιγέγραφέν μοι ἐπιστ[ολὴν?]ἐπιστολὴν |gap:?|
4 ἐπικεχώρηκεν ἀποχρ[ήσασθαι]ἀποχρήσασθαι [τῶι]τῶι [ὕδατι]ὕδατι |gap:?|
5 τὰς θύρας καὶ ἔστωσαν |gap:?|
6 ἀνοιχθήτωσαν .
7 S-2 Φίλιππος Διονυσίωι χαίρε[ιν]χαίρειν [.]. S-3 |gap:?|
8 καὶ Δαμίδος ὑπέκειτ̣οὑπέκειτο |gap:?|
9 πέντε|num:5| . S-4 ἐὰν οὖν ἐλθ|gap:?|
10 καθ̣ῆκε̣νκαθῆκεν αὐτη ηδιο|gap:1||gap:?|
11 οἱ περὶ Μαίμαχον καὶ |gap:?| [μὴ]μὴ
11-12 [ἀπὸ]∤χρησάσθωἀπὸ∤χρησάσθω
12 τῶι ὕδατι δ|gap:?|
13 ἀρθήτωσαν αἱ θύραι τ|gap:?|
14 δωμεν καὶ τὴν σήσαμ[ον]σήσαμον |gap:?|
15 ο̣υ̣ου συντετέλεσται κωμ|gap:?|
16 ἀναπληρῶσαι καὶ τ|gap:?|
17 δρου κεφαλήν .