Sematia

p.princ.2.82.xml

TM: 17370HGV: 17370Date: 481 – 481Place: Lykopolis

1 m1 S-1 |g:chirho| τοῖς μετὰ τὴν ὑπατείαν τοῦ δεσπότου ἡμῶν ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου Ζήνωνος τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου
2 τὸ γ|num:3| , Φαρμοῦθι α|num:1| , τετάρτης ❨ἰνδικτί(ονος)❩ἰνδικτίονος , ἐν Λύκων πόλει τῇ λαμπρᾷ .
3 S-2 [ταύτ]η̣ν̣ταύτην π̣[οιοῦνται]ποιοῦνται [πρὸς]πρὸς [ἑαυτο]ὺςἑαυτοὺς τὴν κοινὴν ὁ̣[μο]λ̣[ογ]ί̣α̣[ν]ὁμολογίαν [τ]ῆςτῆς διαλύσεως ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς|num:1|
4 [μέρους]μέρους [Κῦρ]οςΚῦρος θεοφιλέστατος [ἐπίσ]κοποςἐπίσκοπος τῆς κ[αθολικῆς]καθολικῆς [Λ]υκοπολιτῶνΛυκοπολιτῶν ἁγίας τοῦ θεοῦ
5 [ἐκκλησίας]ἐκκλησίας καὶ Δανιήλι[ος]Δανιήλιος [καὶ]καὶ [Ἀρείων]Ἀρείων ❨[ε]ὐ̣λ̣αβ(έστατοι)❩εὐλαβέστατοι ❨πρ[εσβ(ύτεροι)]❩πρεσβύτεροι [οἱ]οἱ [τρ]εῖς|num:3|τρεῖς|num:3| ὁ̣μογνήσιοιὁμογνήσιοι [ἀδ]ε[λ]φοὶἀδελφοὶ
6 [ἐκ]ἐκ [πατρ]ὸςπατρὸς το[ῦ]τοῦ [τ]ῆ[ς]τῆς εὐλαβοῦς μ̣[ν]ήμηςμνήμης [Βησᾶ]Βησᾶ [,], [ἐκ]ἐκ [δὲ]δὲ [θατέρου]θατέρου [Θεόφιλος]Θεόφιλος Ἀπόλλωνος
7 [διάκονος]διάκονος τῆς αὐτῆ[ς]αὐτῆς [ἁ]γί̣α̣ς̣ἁγίας τοῦ θεοῦ ἐκκλη[σίας]ἐκκλησίας [.]. S-3 [ὁμολογοῦμεν]ὁμολογοῦμεν [ἀλλήλοις]ἀλλήλοις [τ]ὰτὰ
7-8 ὑπο∤[τεταγμένα]ὑπο∤τεταγμένα
8 [.]. S-4 [χ]α̣ί̣ρεινχαίρειν . S-5 μικρῷ πρότερον προσημ[ανθεὶς]προσημανθεὶς [Θεόφιλος]Θεόφιλος [καταλαβ]ὼ̣νκαταλαβὼν τὸ μέγα
9 α[ὐγοῦ]σταλιανὸ[ν]αὐγοῦσταλιανὸν [διὰ]διὰ [λιβέλλου]λιβέλλου [αἰτι]ά̣σ̣ε[ως]αἰτιάσεως [ᾖτιάσατο]ᾖτιάσατο [τοὺς]τοὺς [προγεγρ]αμμένουςπρογεγραμμένους
10 Κῦρον τὸν ❨θεοσεβ(έστατον)❩θεοσεβέστατον ἐ[πίσκοπον]ἐπίσκοπον [καὶ]καὶ [Δανιήλιον]Δανιήλιον [καὶ]καὶ [Ἀρείωνα]Ἀρείωνα [τοὺς]τοὺς ❨[ε]ὐλαβ(εστάτους)❩εὐλαβεστάτους π[ρ]εσβυτέρουςπρεσβυτέρους
11 ἐπὶ φανεροῖς κεφαλαίοις τοῖς καὶ ἐγκειμέν[οις]ἐγκειμένοις τῇ ἀπο[σταλ]ε̣ίσῃἀποσταλείσῃ παρʼ αὐτο̣ῦ̣αὐτοῦ ἐντεύξει ,
12 καὶ διαλελάληται Κῦρον μὲν τὸν θεοφιλέστατον ἐπίσκοπον καταλαμβάνοντα
13 τὸ μέγα ἐκεῖνο δικαστήρι̣ο̣νδικαστήριον τὰς προσούσας αὐτῷ ἐκθέσθαι δικαιολογίας ,
14 εἰ μὴ ἕλοιτο πρὸ δίκης ἐπιλύειν τὰ ἐν̣αγόμεναἐναγόμενα , Δανιήλιον δὲ καὶ Ἀρείωνα τοὺς
15 ❨εὐλαβ(εστάτους)❩εὐλαβεστάτους αὐτοῦ ἀδελφοὺς ἐξ ἀντιρρήσεως πα[ρ]ὰπαρὰ Μακαρίῳ τῷ ∼[ἐλλ]ογιμωτα∽ἐλλογιμωτάτῳ συνηγόρῳ
16 τοῦ Θηβαίων φόρου δικάσασθαι . S-6 καὶ τούτων δ[ιαλελαλημένων]διαλελαλημένων [ὁμο]λογίαὁμολογία συντέθηται
17 μεταξ[ὺ]μεταξὺ Θεοφίλου [το]ῦτοῦ προγεγραμμένου [διακόνου]διακόνου [καὶ]καὶ Δανιηλίου καὶ Ἀρείωνος
18 τῶν ❨εὐλαβ(εστάτων)❩εὐλαβεστάτων ἐν τῇ̣τῇ α[ὐτ]ῇ̣αὐτῇ [ἡμ]έ̣ρ̣[ᾳ]ἡμέρᾳ |gap:4|ο̣|gap:2||gap:5||gap:4|ο|gap:2||gap:5| [ἐ]ν̣ἐν Λ̣[ύκω]ν̣Λύκων [πό]λ̣ειπόλει , καθʼ ἣν ὡμολόγησαν
25 ἀλλήλοις εἴσω ῥητῆς προθεσμίας ἀπαντῆ[σα]ιἀπαντῆσαι πρὸς τὸ[ν]τὸν [α]ὐτὸναὐτὸν ἐλλογιμώτατον
26 Μακάριον καὶ τὰς προσούσας αὐτοῖς ἐκθέσθαι δικαιολογίας γοῦν φανερὸν
27 ∼ἐκτῖσαι∽ἐκτεῖσαι πρόστιμον ἀκολούθως τῇ αὐτῆς δυν[ά]μειδυνάμει . S-7 ἐπὶ δὲ τούτοις ψιλὰς
28 τὰς ὑπομνήσεις Κῦρος θεοσεβέστατος ἐπίσκοπος ὑπομεμενηκὼς παρὰ
29 Θεοφίλου μὴ ἀναμείνας διαστικὴν διαγυμνασίαν δεδυσώπηκεν ἑαυτὸν
30 ἐκεῖνα ποιεῖν , ἅπερ ἂν μέσοι τινὲς αὐτῶν γιγνόμενοι δικαιώσωσιν · S-8 καὶ δὴ
31 Μακάριος καὶ Σαβῖνος οἱ ἐλλογιμώτατοι παρʼ ἑκατέρου μέρους ἐν τοῖς ἀγράφοις
32 στερχθέντες μέσοι αὐτῶν γεγονότες καὶ τῆς αὐτῶν ἁπάσης ∼ἀκραοσάμενοι∽ἀκροασάμενοι
32-33 δικαιο∤λογίας
33 ἐδικαίωσαν Κῦρον μὲν τὸν ❨εὐλαβ(έστατον)❩εὐλαβέστατον ἐπίσκοπον καταθεῖναι ἐπὶ Θεόφιλον
34 χρυσίνους δεκαέξ , ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(ύσινα)❩χρύσινα ❨ν(ομίσματα)❩νομίσματα ιϛ|num:16| , ὑπὲρ ἀπαλλαγῆς πάσης δίκης καὶ δικαιολογίας
35 καὶ μέμψεως , Δανιήλιον δὲ καὶ Ἀρείωνα καταβαλεῖν ὁμοίως ἐπὶ Θεόφιλον
36 τὰ ἑξῆς ὑποτεταγμένα εἴδη οὕτως · S-9 κολοβιομαφόριον ἀνδρικὸν ἕν|num:1| , κουσούλιον
37 Αἰγύπτιον ἕν|num:1| , καρακάλλιον Αἰγύπτιον ἕν|num:1| , στιχάριον λευκορόδιον ἕν|num:1| , προσκεφάλαια ❨πολύμι(τα)❩πολύμιτα
38 δύο|num:2| , στρῶμα ∼σκιωδόν∽σκιωτόν ἕν|num:1| , δελματίκιον μελιτόχρωον ἕν|num:1| , ∼λωτίκιον∽λωδίκιον ∼παρακαύτωδον∽παραγαύδωτον ἕν|num:1| ,
39 οὐηλάρια μικρὰ ∼χοντρὰ∽χονδρὰ δύο|num:2| , στιχαρομαφόρια ὀρθόπλουμα πέντε|num:5| , ∼μαφορια∽μαφόριον ❨μολόχ(ινον)❩μολόχινον
40 ἕν|num:1| , στιχάριον ἀνδρικὸν λιτὸν ἕν|num:1| , λινούγια ἀνδρικὰ δύο|num:2| σινδόνια καὶ σάβανα
41 ἀπὸ Σκινεπωέως ἑπτά|num:7| , τυλάριον ἀπὸ Σκινεπωέως ἕν|num:1| , καμάσιον ∼Δαμασκινὸν∽Δαμασκηνὸν ἕν|num:1| ,
42 ὀράρι[α]ὀράρια δέκα|num:10| , ∼ἱματιοφάρια∽ἱματιοφόρια δύο|num:2| , μανδή̣λη̣ν̣μανδήλην ἀπὸ Σκινεπωέως μίαν|num:1| , προμάξιμον
43 ἀπὸ Σκινεπωέως ἕν|num:1| , χειρομάππιον ἕν|num:1| , ἱματιοφόριον γερδιακὸν ἕν|num:1| , λινούγια
43-44 ∼παρα∤καύδωτα∽παρα∤γαύδωτα
44 καινούργια τρία|num:3| , μαλλωτὸν ∼παρακαύτωδον∽παραγαύδωτον ἕν|num:1| , λινούγια ἄλλα μαλλωτὰ
45 δύο|num:2| , ∼πακιάλιον∽φακιάλιον ∼γυναικῖον∽γυναικεῖον πλουμαρικὸν ἕν|num:1| , καὶ ἐπὶ τούτοις πᾶσαν σβεσθῆναι
46 δίκης ἀφορμὴν Θεοφίλῳ κατὰ τῶν προγεγραμμένων τριῶν|num:3| ἀδελφῶν .
47 S-10 τούτων τοίνυν ἔργῳ καὶ δυνάμει γεγενημένων δεξάμενος προγεγραμμένος
48 ❨εὐλαβ(έστατος)❩εὐλαβέστατος Θεόφιλος παρὰ μὲν τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου τοὺς προειρημένους
49 χρυσίνους δεκαέξ , ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(ύσινα)❩χρύσινα ❨ν(ομίσματα)❩νομίσματα ιϛ|num:16| , π[α]ρ[ὰ]παρὰ Δανιηλίου δὲ καὶ Ἀρείωνος τῶν ❨εὐλαβ(εστάτων)❩εὐλαβεστάτων
50 τὰ προειρημένα ἐσθήματα καὶ διάφορα εἴδη , ὁμολογεῖ μηδένα λόγον τοῦ λοιποῦ
51 ἔχειν πρὸς αὐτοὺς μήτε τὴν τυχοῦσαν μέμψειν μήτε ἐκτὸς δικαστηρίων
52 μήτε ἐν δικαστηρίῳ μικρῷ μεγάλῳ , ἐπιχωρίῳ ὑπερορίῳ , μήτε πρὸς τοὺς τρεῖς|num:3|
53 κοινῇ μήτε πρὸς ἕνα|num:1| ἰδιαζόντως μήτε περὶ προστίμου διὰ τὸ τὸν προγεγραμμένον
54 θεοφιλέστατον ἐπίσκοπον εὐσεβείας μόνης ἕνεκεν καὶ τῆς προσούσης
55 αὐτῷ εὐλαβείας ἕτερα ἐπιγνῶναι χρήματα τοῖς ἐξ ἀρχῆς τὰ Θεοφίλου ἐσθήματα
56 κατεσχηκόσι καὶ ταῦτα ἐπιλύσασθαι . S-11 ὁμολογοῦσιν δὲ καὶ αὐτοὶ αὐτὸς
57 ❨θεοσεβ(έστατος)❩θεοσεβέστατος ἐπίσκοπος καὶ Δανιήλιος καὶ Ἀρείων ❨εὐλαβ(εστάτοι)❩εὐλαβεστάτοι ἀδελφοὶ μηδένα λόγον
58 ἔχειν πρὸς αὐτὸν Θεόφιλον μήτε ἐν δικαστηρίοις μήτε ἐκτὸς δικαστηρί[ω]νδικαστηρίων
59 μήτε μικρῷ μήτε μεγάλῳ , ἐπιχωρίῳ ὑπερορίῳ , μήτε λόγῳ ἀναλωμάτων
60 ζημιωμάτων ὡς ἂν εἰ γενομένων αὐτοῖς παρὰ τὴν αὐτοῦ αἰτίαν .
60-61 S-12 προσ∤ομολογοῦσιν
61 δὲ ἀλλήλοις ἐξ ἐπερωτήσεως μήτε περὶ τῶν προειρημένων
62 κεφαλαίων μήτε περὶ ἑτέρου οἱουδήποτε πράγματος εἴτε ἀνήκοντος
63 ταύτῃ τῇ ὑποθέσει μὴ ἀνήκοντος εἴτε νοηθέντος εἴτε μὴ νοηθέντος
64 εἴτε καταχθέντος εἰς δικαστήριον εἴτε μὴ καταχθέντος οἱονδήποτε
65 λόγον μέμψιν ἐνοχὴν ἔχειν πρὸς ἑαυτοὺς μέχρι τῆς ❨προγεγραμμ(ένης)❩προγεγραμμένης
66 ἡμέρας ἥτις ἐστὶν Φαρμοῦθι νεομηνία τῆς παρούσης τετάρτης
67 ❨ἰνδικτί(ονος)❩ἰνδικτίονος , ἀλλʼ ἐσβέσθαι αὐτοῖς κατʼ ἀλλήλων πᾶν σπέρμα δίκης καὶ
68 ἀγωγῆς καὶ ἐνοχῆς εἴς τε πρόσωπον εἴς τε πρᾶγμα · S-13 καὶ ὅτι ἐμμένουσιν
69 ταύτῃ τῇ ὁμολογίᾳ τῆς διαλύσεως καὶ οὐσδαμοῦ ταύτην παρασαλεύσουσιν̣παρασαλεύσουσιν
70 μέρος αὐτῆς , ὁμολογοῦσιν , εἰ τολμήσειέν τις [ὑ]πεναντίονὑπεναντίον αὐτῆ[ς]αὐτῆς
71 διαπράξασθαι , διδόναι τῷ ἐμμένοντι μέρει λόγῳ προστίμου χρυσοῦ
72 νομισμάτια τριάκοντα ἕξ , ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨ν(ομισμάτια)❩νομισμάτια λϛ|num:36| , ὑπὲρ μόνου τοῦ ἐγχειρήματος
73 πρὸς τῷ οὐδὲν ἧττον ἀρραγῆ καὶ ἀσάλευτον εἶναι ταύτην τὴν
74 διάλυσιν ἐφʼ αἷς περιέχει διαστολαῖς . S-14 καὶ ἐπὶ τούτοις πᾶσι ἐπερωτήσαντες
75 ἀλλήλους καὶ παρʼ ἀλλήλων ἐπερωτηθέντες ταύθʼ οὕτως ἔχειν
76 στέργειν δώσειν φυλάττειν ὡμολόγησαν . S-15 |g:chirho| |g:chirho| Κῦρος ἐπίσκοπος
76-77 προγεγραμμέ∤νος
77 ἐθέμην ταύτην τὴν διάλυσιν πειθόμενος πᾶσι τοῖς ∼ἐνγγεγραμμένοις∽ἐγγεγραμμένοις
78 καὶ ἐμμενῶ διὰ παντὸς ταύτῃ καὶ οὐκ ἐνκαλῶ ὡς πρόκειται καὶ
78-79 ἐπερω∤τηθεὶς
79 ὡμολόγησα καὶ ἀναγνοὺς καὶ ὑπογράψας ἀπέλυσα .
80 S-16 |g:chirho| |g:chirho| |g:chirho| |g:chirho|
81 Δανιὴλ Βησᾶ ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος προγεγραμμένος ἐθέμην ταύτην τὴν διάλυσιν
82 ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνγεγραμμένοις κεφαλαίοις καὶ στέργω διὰ παντὸς καὶ πείθομαι
83 πᾶσι τοῖς συμφώνοις καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα καὶ ἀναγνοὺς καὶ
84 ὑπογράψας ἀπέλυσα . S-17 |g:chirho| |g:chirho| [Ἀ]ρείωνἈρείων Βησᾶ ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος προγεγραμμένος ἐθέμην
85 ταύτην τὴν διάλυσιν ἐπὶ [πᾶ]σιπᾶσι τοῖς ἐγγεγραμμένοις κεφαλαίοις καὶ στέργω
86 διὰ παντὸς καὶ πείθομαι πᾶσι τοῖς συμφώνοις καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα
87 καὶ ἀναγνοὺς καὶ ὑπογράψας ἀπέλυσα . S-18 |g:chirho| Θεόφιλος Ἀπόλλωνος διάκο̣νοςδιάκονος
88 προγεγραμμένος ἐθέμην ταύτη[ν]ταύτην <τὴν>τὴν διάλυσιν πειθόμενος πᾶσι τοῖς ἐγγεγραμμένοις
89 καὶ ἐμμενῶ διὰ παντὸς ταύτῃ κ[αὶ]καὶ [ο]ὐκοὐκ ἐγκαλῶ ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα
90 καὶ ἀπέλυσα . S-19 |g:chirho| Κλαύδιος Ἡρακλίδης Ἀλεξάνδρου ❨βουλ(ευτὴς)❩βουλευτὴς ❨Λυκ(οπολιτῶν)❩Λυκοπολιτῶν ἀξιωθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ
91 παρόντος καὶ εἰπόντος μοι γράμματα μὴ ∼εἰδοτος∽εἰδέναι . S-20 |g:chirho| Αὐρήλιος Κολλοῦθος Βησᾶ ἀπὸ Διαδοῦς
92 μαρτυρῶ τῇ διαλύσει ἀκούσας παρὰ τῶν διαλυσαμένων . S-21 |g:chirho| Αὐρήλιος Διονύσιος̣Διονύσιος Σ̣ό̣ϊτοςΣόϊτος μαρτυρῶ
93 τῇ διαλύσει ἀκούσας παρὰ τῶν διαλυσαμένων . S-22 |g:chirho| Αὐρήλιος Ἰοβῖνος Ἀκώριος
94 μαρ[τυρῶ]μαρτυρῶ τῇ διαλύσει ἀκούσα[ς]ἀκούσας παρὰ τῶν διαλυσαμένων . S-23 |g:chirho| Αὐρήλιος Β̣ησᾶςΒησᾶς .
95 S-24 |gap:10| [μαρτυρῶ]μαρτυρῶ [τ]ῇ̣τῇ δ̣[ι]α̣λύσειδιαλύσει ἀκο̣ύ̣σ̣α̣ςἀκούσας [παρὰ]παρὰ [τῶν]τῶν [διαλυσαμένων]διαλυσαμένων |gap:2||gap:3| .
89 S-25 |g:chirho| κοινὴ ❨διάλ̣υ̣σ̣(ις)❩διάλυσις Κύρου ❨θ̣εοσ̣ε̣β̣ε̣σ̣(τάτου)❩θεοσεβεστάτου ❨ἐπισκ(όπου)❩ἐπισκόπου κ[α]ὶκαὶ [ἑ]τ̣[έ]ρω̣ν̣ἑτέρων ❨ἀδελφ(ῶν)❩ἀδελφῶν κ̣[αὶ]καὶ Θεοφί[λου]Θεοφίλου .