Sematia

p.prag.2.144.xml

TM: 12797HGV: 12797Date: 179 – 180Place: Herakleia (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους ∼ἰκοσ̣τ̣ο̣ῦ∽εἰκοστοῦ Αὐρηλίων
2 Ἀντωνεί[ν]ου̣Ἀντωνείνου καὶ Κομμ̣όδουΚομμόδου
3 τῶν κυρίω̣ν̣κυρίων Σεβ̣[α]σ̣τῶ̣[ν]Σεβαστῶν
4 |gap:4||gap:4| [διέγ]ραψεδιέγραψε
5 |gap:?||gap:2| κ̣α̣ὶ̣καὶ ❨μ̣[ετ(όχοις)]❩μετόχοις
5-6 πρά∤❨κ̣τ̣ο̣[ρ(σιν)]❩πρά∤κτορσιν
6 ❨[ἀ]ργ(υρικῶν)❩ἀργυρικῶν κώμης
6-7 Ἡ̣ρα∤κλείαςἩρα∤κλείας
7 ὑπὲρ ❨τέλ(ους)❩τέλους ❨θυι(ῶν)❩θυιῶν
8 |gap:5|ε̣ι̣ς|gap:1||gap:3||gap:5|εις|gap:1||gap:3| ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου
9 δ̣ρ̣|gap:2||gap:3|τ̣ε̣σ̣σ̣α̣ρ̣α̣|gap:1|δρ|gap:2||gap:3|τεσσαρα|gap:1|
10 |gap:1||gap:4||gap:3|ε̣λ̣(…)|gap:1||gap:4||gap:3|ελ… , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ |gap:1| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2| .