Sematia

p.polit.iud.9.xml

TM: 44625HGV: 44625Date: -132 – -132Place: Herakleopolis

1 m1 S-1 τοῖς τὸ λη|num:38| ❨(ἔτος)❩ἔτος ἄρχουσι
2 παρὰ Βερενίκης τῆς Ἀρχαγ̣ά̣θουἈρχαγάθου
4 Ἰουδαίας τῶν ἐξ Ἀ̣φ[ρο]δ̣ί̣τηςἈφροδίτης πόλ̣ε̣[ω]ς̣πόλεως .
None None [0][0]
5 m1 S-2 τοῦ λζ|num:37| ❨(ἔτους)❩ἔτους Φα̣μ̣ε̣ν[ὼ]θΦαμενὼθ Δημήτριο̣ς̣Δημήτριος
6 Φιλώτου Ἰουδ̣αῖο̣ςἸουδαῖος τῶν
6-7 καταγινο∤μένων
7 ἐν Π̣ειμπασβύτειΠειμπασβύτει
8 π̣ροήκατόπροήκατό μ̣ο̣ι̣μοι ἐπιστολὴν ὅρκου
9 πατρίου διομολογούμενος
9-10 ἀποδ̣ώ̣∤σει̣νἀποδώ∤σειν
10 μοι τὴν συνκεχωρημένην
11 τ̣ι̣μὴντιμὴν ἧς ἐώνητο παιδίσκης Ῥώμ̣η̣ς̣Ῥώμης
12 κ̣α̣ὶ̣καὶ τοῦ ἐκ ταύτης τέκνου ἐν
13 μηνὶ Παῦνι τοῦ αὐτοῦ ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(τάλαντα)❩τάλαντα η|num:8||num:80000| ,
14 ἐ̣ὰ̣ν̣ἐὰν δὲ μὴ ἀ̣π̣οδ̣ῶιἀποδῶι , ἀποτείσειν
15 ἐ̣ν̣ἐν τῶι ἐ̣χομ̣ένωιἐχομένωι μη̣νὶμηνὶ Ἐπεὶφ
16 σ̣ὺ̣ν̣σὺν ἡ̣μιολίαιἡμιολίαι καὶ εἰς τὸ βασιλικὸν
17 ἐπ̣ί̣τ̣ιμονἐπίτιμον ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς?)❩δραχμὰς ο̣η|num:78|οη|num:78| ἄνευ πάσης
18 κ̣[ρ]ί̣σ̣εωςκρίσεως καὶ καταστάσεως ,
19 δ̣ώ̣σ̣εινδώσειν δὲ καὶ μισθὸν κατ̣ὰκατὰ
20 μῆ̣ν̣αμῆνα τροφῶι τοῦ μὲν
21 ἱμ̣α̣τισμοῦἱματισμοῦ ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ Βφ|num:2500| ἕως ιε|num:15| τοῦ
22 Φα̣μ̣ε̣ν̣ὼ̣θΦαμενὼθ κα̣ὶ̣καὶ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας |gap:1| μέ̣τ̣ραμέτρα δύο|num:2|
23 μη̣ν̣ῶνμηνῶν δ|num:4| κατὰ μ̣ῆ̣ν̣α̣μῆνα ἐλαίο̣υ̣ἐλαίου
24 ❨κο̣τύ(λας)❩κοτύλας β|num:2| τοῦ μηνός , ἀπὸ δὲ τ̣οῦτοῦ Παῦ̣ν̣[ι]Παῦνι
25 κα̣τ̣ὰ̣κατὰ μ̣ῆναμῆνα ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| , ἐλαίου ❨κοτύ̣(λας)❩κοτύλας β|num:2| ,
26 τα̣[ῦ]τ̣αταῦτα δὲ καὶ ἄλ̣λ̣αἄλλα τῆς ἐπισ̣τ̣ολῆςἐπιστολῆς
27 πε̣ριεχούσηςπεριεχούσης καὶ τοῦ Φιλώτου
28 μη̣θένμηθέν μοι ἀποδεδ̣ωκότ[ο]ς̣ἀποδεδωκότος μ̣έχρι̣μέχρι
29 το̣[ῦ]τοῦ ν̣ῦ̣ννῦν , ἀλλὰ πα̣[ρα]βεβηκότοςπαραβεβηκότος τ̣ὸντὸν
30 πά̣τ̣ριονπάτριον νόμον , διὸ ἠ̣ναγκα̣σ̣[μ]έ̣νηἠναγκασμένη
31 ξε̣ν̣ιτείαςξενιτείας πεῖραν λ̣αμ̣βάν̣ε̣ι̣ν̣λαμβάνειν κα̣ὶ̣καὶ
32 π̣α̣ρ̣ακεκ̣ο̣μικυῖαπαρακεκομικυῖα πρὸς ὑμᾶς
32-33 ἄ̣[λ]∤λ̣η̣[ν]ἄλ∤λην
33 [τῶ]ντῶν ἐν Ἀφροδίτης πόλει Ἰουδαίω̣ν̣Ἰουδαίων
34 πε̣ρ̣ὶπερὶ τού̣τ̣[ου]τούτου ἐ̣π̣ι̣στολὴν̣ἐπιστολὴν ἀξιῶ
35 ἐὰ̣ν̣ἐὰν φα̣ί̣ν̣ητ̣α̣ι̣φαίνηται σ̣[υντ]ά̣ξ̣α̣ι̣συντάξαι τ̣ῶ̣ι̣τῶι ∼[ὑ]π̣η̣ρέτ̣ει∽ὑπηρέτηι
36 πα̣ραπ̣έ[μ]ψ̣αιπαραπέμψαι τ̣ὸ̣ν̣τὸν Δημήτρι̣ο̣ν̣Δημήτριον κ̣αὶκαὶ
36-37 ἀ̣ν̣α̣∤κ̣α̣λεσ̣α̣μένους̣ἀνα∤καλεσαμένους
37 αὐτ̣ὸ̣ν̣αὐτὸν ἐπαναγκ[ά]σ̣[α]ι̣ἐπαναγκάσαι
38 παραχρῆμα ἀποδ̣οῦναιἀποδοῦναι κ̣α̣ὶκαὶ ἀ̣π̣ο̣τ̣ε̣ῖ̣σαιἀποτεῖσαι
39 σ̣ὺνσὺν ἡμιολίαι ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ιβ|num:12| κ̣α̣ὶ̣καὶ τ̣|gap:1||gap:1||gap:9|τ|gap:1||gap:1||gap:9| Β̣φ̣|num:2500|Βφ|num:2500|
40 καὶ τὸ̣ντὸν πό̣ρ̣ο̣νπόρον καὶ τἆλλα ἀκολούθ̣ω̣ςἀκολούθως
41 τῶι ὅρκωι , περὶ δ̣ὲ̣δὲ [τ]οῦτοῦ εἰς τ̣ὸ̣τὸ βασ̣ιλικὸ̣ν̣βασιλικὸν ἐπ̣ιτίμουἐπιτίμου
42 κατ̣ὰ̣κατὰ τοῦ παραβεβη̣κ̣ό̣τ̣ο̣ς̣παραβεβηκότος διαλα̣β̣εῖν̣διαλαβεῖν μισοπ̣ο̣νή̣ρ̣ω̣ς̣μισοπονήρως .
None None [0][0]
43 m2 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους [λ]η|num:38|λη|num:38| Παχὼν κθ|num:29| |gap:3||gap:?|
45 λ|gap:1|π̣|gap:2|τ̣|gap:2|ν|gap:9|τ̣|gap:?_lines|λ|gap:1|π|gap:2|τ|gap:2|ν|gap:9|τ|gap:?_lines|
46 S-4 ται α̣υτ̣|gap:1||gap:1||gap:3||gap:?|αυτ|gap:1||gap:1||gap:3||gap:?|
47 καὶ̣καὶ ταύ̣τ̣η̣ς̣ταύτης ε̣|gap:1||gap:2||gap:3|ς̣ε|gap:1||gap:2||gap:3|ς
48 S-5 ἔτους λη|num:38| Παῦνι ϛ|num:6|
49 Β̣ε̣ρ̣ενί̣κηςΒερενίκης ❨πρ(ὸς)❩πρὸς ❨Δημή(τριον)❩Δημήτριον
None None [0][0]