Sematia

p.polit.iud.8.xml

TM: 44624HGV: 44624Date: -133 – -133Place: Herakleopolis

1 m2 S-1 ❨(ἔτους)❩ἔτους λζ|num:37| ❨Μεχ(εὶρ)❩Μεχεὶρ κ|num:20||gap:1| σα(…)σα… ε ❨ἀντιλα(β-…)❩ἀντιλαβ-… χ|gap:1|(…)χ|gap:1|… ❨συ(νετάξαμεν)❩συνετάξαμεν ❨γρά̣(ψαι)❩γράψαι
2 τοῖς ἐν Τη̣μ̣ειΤημει ❨Ἰου(δαίοις)❩Ἰουδαίοις ε̣|gap:4|τ|gap:5|ε|gap:4|τ|gap:5| ,
3 ἐὰν δὲ μ̣ή̣μή , ❨ἀ̣π̣ο̣(στεῖλαι)❩ἀποστεῖλαι ἐ̣νἐν ❨ἡμέρ[(αις)]❩ἡμέραις |gap:?| .
None None [0][0]
4 m1 S-2 τοῖς ἄρχουσι τὸ̣τὸ λζ|num:37| ❨(ἔτος)❩ἔτος τοῦ ἐν Ἡρακλέους
5 πόλει πολ̣ι̣τ̣ε̣ύ̣[μα]τ̣ο̣ς̣πολιτεύματος τῶν Ἰουδαίων
6 παρὰ Θεοδότου τοῦ Θεοδότου
7 Ἰ̣ο̣υ̣δ̣α̣[ί]ο̣υ̣Ἰουδαίου τ̣ῶντῶν ἐν τῶι Ὀξυρυγχίτηι
8 σ̣τ̣ρ̣α̣|gap:2||gap:2||gap:1|ν̣τωνστρα|gap:2||gap:2||gap:1|ντων |gap:7|ι̣λ̣ε̣ι̣σ̣των|gap:7|ιλειστων
9 ἐν κώμηι̣κώμηι Τ̣η̣ειΤηει τοῦ α̣ὐτοῦαὐτοῦ νομοῦ .
None None [0][0]
10 m1 S-3 τοῦ λγ|num:33| ❨(ἔτους)❩ἔτους δανείσαντός μου
11 Π̣λ̣ουσίαιΠλουσίαι Ἀπ̣ολλοδώρουἈπολλοδώρου Ἰουδαῖαι ,
12 ὡς̣ὡς δὲ συνήλλαξεν Γαργαρίσση̣ιΓαργαρίσσηι , καὶ
13 τῶι υἱῶι αὐ̣τ̣ῆςαὐτῆς Δωροθέωι τῶι καὶ
14 Ζήνωνι Ἰουδαίωι , ὡς δὲ συνήλλαξεν
15 Πέρση[ι]Πέρσηι τ̣ῆςτῆς ἐπιγονῆς , ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ιβ|num:12||num:120000|
16 τόκων ❨(διδράχμων)❩διδράχμων ἐπὶ ὑποθήκηι
17 ἀμπελῶν[ο]ς̣ἀμπελῶνος ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης α|num:1| 𐅵|num:1/2| περὶ Παλῶσιν
18 τοῦ Ὀξυρυγχίτου ⸢ἣν⸣ἣν ⸢ἐποίησα⸣ἐποίησα ⸢εἰς⸣εἰς ⸢Φιλίσταν⸣Φιλίσταν ⸢τὴν⸣τὴν ⸢❨γυ(ναῖκά)❩⸣γυναῖκά ⸢μου⸣μου , ἀν[ε]ν̣εωσάμηνἀνενεωσάμην
19 ο̣ὐ̣θ̣έναοὐθένα οἶν̣[ον]οἶνον λ̣αβὼνλαβὼν ἐν τῶι λδ|num:34| ❨(ἔτει)❩ἔτει
20 ἐν δ̣ὲδὲ τῶι λε̣|num:35|λε|num:35| ❨(ἔτει)❩ἔτει Μεσορὴ τὴν
20-21 ἐπικατα∤β̣ολὴνἐπικατα∤βολὴν
21 π̣[οιη]σ̣α̣μέ̣νουποιησαμένου [μ]ο̣υμου ἐκυρίευσα
22 τῆς κτή̣σε̣ω̣ς̣κτήσεως , ἐν δὲ τῶι Ἐπεὶφ
22-23 π̣α̣ρα∤λαβόντωνπαρα∤λαβόντων
23 |gap:5|ιν τῶν Ἰουδαίων ,
24 ἐν ο̣ἷςοἷς καὶ |gap:3|αρχα̣ς|gap:3|αρχας , καὶ̣καὶ π̣α̣ρ̣ʼπαρʼ α̣ὐ̣τ̣[ῶ]ν̣αὐτῶν
25 παρακλ̣η̣θ̣έ̣ν̣τ̣ο̣ς̣παρακληθέντος μ̣ουμου συ̣ν̣έ̣λυσα̣νσυνέλυσαν , ⸢ε̣ν̣|gap:8|ε̣ι̣|gap:6|⸣εν|gap:8|ει|gap:6| ἐφʼ ὧι
26 αὐτὰ τὰ |gap:4||gap:1| ἐ̣κ̣τε̣ί̣σ̣[ου]σ̣ι̣ν̣ἐκτείσουσιν ἐ̣ν̣ἐν ❨(ἔτεσι)❩ἔτεσι β|num:2|
27 ἀφʼ ὧν ἐν τῶ̣[ι]τῶι Μεσορὴ τ̣οῦτοῦ λ̣[ϛ]|num:36|λϛ|num:36| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ϛ|num:6||num:60000| καὶ
28 ἐν τῶι Μεσορὴ τ̣οῦτοῦ λζ̣|num:37|λζ|num:37| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ϛ̣|num:6||num:60000|ϛ|num:6||num:60000| καὶ τοὺς τόκους
29 καὶ παραχρ̣[ῆ]μ̣α̣παραχρῆμα |gap:8| φέρουσι̣νφέρουσιν ἀ̣π̣ὸ̣ἀπὸ ❨γε̣(νήματος)❩γενήματος
30 οἴνο̣υ̣οἴνου ⸢|gap:1|κ|gap:1|⸣|gap:1|κ|gap:1| |gap:2|ι̣|gap:1||gap:3|υ̣|gap:2|ι|gap:1||gap:3|υ καταβ̣εβ̣[λ]η̣κό̣τ̣ω̣ν̣καταβεβληκότων μοι
31 οἴνου ❨με(τρητὰς)❩μετρητὰς γ̣|num:3|γ|num:3| κ̣α̣ὶκαὶ ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(τάλαντα)❩τάλαντα α|num:1| Δψ|num:4700||num:14700| , τὰ δὲ λοιπὰ οὐκ
31-32 ἀ∤ποδεδωκότων
32 , ἀξιῶ ἐὰν φαίνηται συντάξαι
33 γράψαι τοῖς ἐν̣ἐν Τ̣ν̣η̣ε̣ὶ̣Τνηεὶ Ἰουδαίοις ἐπαναγκάσαι
34 αὐτοὺς τὰ̣τὰ δ̣ί̣κα̣[ι]ά̣δίκαιά μ̣οιμοι ποιῆσαι ἐ̣ξαποστεῖλαιἐξαποστεῖλαι
35 αὐτοὺς ἐ̣φʼἐφʼ ὑ̣μᾶςὑμᾶς μετ̣ὰ̣μετὰ λει̣τ̣ο̣υ̣ργ̣ῶνλειτουργῶν , ἵνα τύχω τῶν
36 δικαίων . S-4 |vac:?| εὐτυχεῖτε .
38 S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους λζ|num:37| ❨Μεχ(εὶρ)❩Μεχεὶρ κβ|num:22| Θεο̣δ̣ό̣τ̣[ου]Θεοδότου
39 ❨πρ(ὸς)❩πρὸς Πλουσίαν κ̣[α]ὶ̣καὶ Δ̣ω̣[ρόθ]ε̣[ο]ν̣Δωρόθεον
None None [0][0] [1][1]