Sematia

p.phil.1.xml

TM: 12713HGV: 12713Date: 119 – Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |gap:?| [Ἀρτε]μιδώρῳἈρτεμιδώρῳ [σ]τ̣ρ[ατ]η̣[γῷ]στρατηγῷ
2 [Ὀνο]υ̣φείτ̣[ου]Ὀνουφείτου [|gap:?|]|gap:?|
3 [ἀναφό]ρ̣ιονἀναφόριον δοθέν [μο]ι̣μοι ὑπὸ Δωσᾶ Σ̣τ̣εφάνουΣτεφάνου καὶ τῶν
4 [σὺν]σὺν [αὐτ]ῷαὐτῷ χειροτεχν[ῶν]χειροτεχνῶν ὑποτάξας ∼σεσημίωμε∽σεσημείωμαι μ̣έ̣νμέν ·
4-5 S-2 θαυ∤[μάζω]θαυ∤μάζω
5 δὲ πῶς ὁρισθέ[ντο]ςὁρισθέντος τοῦ πράγματος καὶ ὑπὸ Μαξίμου
6 [τοῦ]τοῦ [κρ]ατίστουκρατίστου καὶ ὑπʼ [ἐμο]ῦἐμοῦ ἔτι ἐπηρ[ε]άζεταιἐπηρεάζεται . S-3 τὸ γὰ[ρ]γὰρ
6-7 γεγρα∤φέ[ναι]γεγρα∤φέναι
7 [εἰς]εἰς [ὃ] ἐ̣π̣[ε]ζήτη[σεν]ἐπεζήτησεν ὑπολείπεσθαι , εἴ τινες
7-8 εὔπο∤ροι
8 ὄν[τες]ὄντες θέλουσιν [ὑπ]οστέλλεινὑποστέλλειν τῇ ἐργασίᾳ τούτοις
9 μὴ προχωρεῖν δ[ῆλο]νδῆλον ὡς ἐπὶ τῶν ∼πλίονα∽πλείονα πόρον
9-10 ἔ∤χόντων
10 ἔταξα . S-4 Μ[αξί]μουΜαξίμου γὰρ ἀπὸ ταλάντου ❨καλοῦντο(ς)❩καλοῦντος
11 ∼ἰς∽εἰς γεωργίαν τοὺς ⋰ἰ⋱διω[τικ]ὴνἰδιωτικὴν γῆν κεκτημένους ,
11-12 ἀπο∤λύοντος
12 δὲ σὺν τοῖς ἄλλοις τοὺς γερδίους , δῆλον ὡς
13 οὐκ ἐάν τις γέρδιος τάλαντον ἦν κεκτημένος ε[ἰ]ςεἰς
13-14 ∼λι∤τουργίαν∽λει∤τουργίαν
14 ἀχθήσεται [ἀ]πενάντιονἀπενάντιον τῇ Μαξίμου ∼κρίσι∽κρίσει ,
15 ἀλλὰ εἴ τις ἔτι πλείονα πόρον κεκτημένος ∼ὑπ[ο]φεύ̣γ̣ι̣∽ὑποφεύγει
16 σκέπῃ τῆς ἐργασίας , δ[ο]κεῖδοκεῖ μοι ἐξαρκεῖν τὸ ∼τείμημα∽τίμημα
17 μ̣ε|gap:1||gap:2||gap:1|υ̣εινμε|gap:1||gap:2||gap:1|υειν ταλαντ|gap:1|ν . S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιβ|num:12| Τρα[ι]ανοῦΤραιανοῦ , Θώθ ια|num:11|
18 κεφά[λ]αιονκεφάλαιον ∼ἐγ∽ἐκ διατ[άγμ]ατοςδιατάγματος Γα[ί]ουΓαίου Οὐϊβίου ❨Μαξίμ(ου)❩Μαξίμου
19 ἐπάρχου Αἰγύπτου . S-6 καὶ ἐκ τούτων δὲ τῶν
19-20 ὑπο∤γε[γ]ραμμένωνὑπο∤γεγραμμένων
20 εἰδῶν ∼λιτουργήσουσιν∽λειτουργήσουσιν οἱ ⋰ἰ⋱διωτικὴνἰδιωτικὴν
21 γῆν κεκτημένοι πλὴν μείζονα ταλάντου πόρον
22 ἔχ̣οντεςἔχοντες , ὅπερ οὐκ ἐκ τῆς μὴ ∼δομοσίας∽δημοσίας ἀπογραφῆς
23 ἀλλʼ ἐκ τῆς ἀληθοῦς αὐτῶν ὑποστάσεως ἐξετασθῇ |gap:?|
24 οἱ μέντοι [ἱ]ερεῖςἱερεῖς ἀχθήσ[ονται]ἀχθήσονται [μ]όνονμόνον ἐὰν ⋰ἰ⋱διωτ[ικὴν]ἰδιωτικὴν
25 γῆν γεωργῶσι .
26 S-7 εἰσὶ δὲ οἱ ἀπ[ολ]υόμενοιἀπολυόμενοι δημο[σίων]δημοσίων |gap:?|
27 ⋰ἱ⋱ερεῖςἱερεῖς λογίμων ⋰ἱ⋱ερῶνἱερῶν οι τ|gap:4||gap:?||gap:1|αδ̣|gap:?|τ|gap:4||gap:?||gap:1|αδ|gap:?|
28 μ̣οιμοι κτηνοτρόφοι οι τ̣η̣|gap:?|τη|gap:?|
29 ὑπερετεῖς ἐπισινεῖς ἐπικριθέντε[ς]ἐπικριθέντες |gap:?|
30 ⋰ἰ⋱ατροὶἰατροὶ α|gap:3||gap:1|εις αυ̣|gap:3|αιαυ|gap:3|αι φυλα|gap:?|
31 πῶλα[ι]πῶλαι |gap:?|αμεῖς [ἐλ]αιουργοὶἐλαιουργοὶ |gap:?|
32 γν[α]φεῖ[ς]γναφεῖς |gap:?| τέκτονες |gap:?|
33 χρυσο[χόοι]χρυσοχόοι καὶ εἴ τινες ὀνομασ|gap:?|
34 |gap:?||gap:1|ετο χει[ρω]νάξιονχειρωνάξιον |gap:?|
35 ἔτ̣[ο]υ̣ς̣ἔτους |gap:?|
36 τ̣|gap:?|τ|gap:?|
37 |gap:1||gap:?|
38 |gap:4|ως δια[τ]εταχότιδιατεταχότι αὐτοῖς ∼ἐφʼ∽ἐπʼ ἔτους πρώτως η|num:8| ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας βασιλικῆς γῆς
39 [καὶ]καὶ [ο]ὐ̣σιακῆ[ς]οὐσιακῆς καὶ ἀγιωχέναι ἐξ αὐτῶν πρεσβύτερον ·
39-40 S-8 ἀπολελύ∤[σθαι]ἀπολελύ∤σθαι
40 γὰρ τοὺ[ς]τοὺς γερδίους πάσης ∼λιτουργίας∽λειτουργίας , καὶ ἔχειν ❨ὑπομνηματισμ(οὺς)❩ὑπομνηματισμοὺς
41 [κα]θʼκαθʼ οὓς κατεκρίθησαν οἱ ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης γεωργοὶ
41-42 θε∤|gap:?|νεισφέρειν
42 αὐτοὺς ∼ἰς∽εἰς τὸ τέλεσμα ἧς σ[π]είρουσισπείρουσι
42-43 βα∤[σιλικῆ]ςβα∤σιλικῆς
43 γῆς · S-9 καὶ ἀναγνωσθέντων ὑπομ[ν]ηματισμῶ[ν]ὑπομνηματισμῶν
43-44 Ἐρά∤[σου]Ἐρά∤σου
44 [καὶ]καὶ [Ἔρ]ωτοςἜρωτος [σ]τρατηγῶνστρατηγῶν καὶ ⋰Ἰ⋱ουλίουἸουλίου Ἀθηνοδώρου
44-45 ὑπομνημ[α]∤[τ]ογράφουὑπομνημα∤τογράφου
45 , καὶ τοῦ Ἀμούνεως εἰπόντος ἐξασθενησάντων
46 τινῶν ἐν τῇ κώμῃ ἓξ|num:6| ἀρούρας βασιλικῆς γῆς τοῖς εὐπόροις τῶν
47 γερδίων δ[ι]ατετάχθαιδιατετάχθαι , καὶ αὐτοῦ ταύτην ἐπικλάσαντος ἄλλου
48 οἰκοδεσπότου τινὸς τῷ ἑαυτοῦ κινδύνῳ , ὁμολογεῖν δὲ ὅτι
49 πρώτως ἐξ αὐτῶν πρεσβύτερος ἐγένετο τῆς κώμης , ❨Ἰούλιο(ς)❩Ἰούλιος
50 Θέων γενόμενος ὑπομνηματογράφος ἀπεφήνατο
50-51 κα∤τὰ
51 λέξιν οὕτως · S-10 τὰ μὲν γενόμενα ἐν τοῖς δυσχερέσι καιροῖς
51-52 συν∤γνώμην
52 ἔχει τὴν ἀνάγκην , δὲ κωμογραμματεὺς νῦν
52-53 ἀρ∤ξάμενος
53 γερδίοις ἐπιμερίζειν δημοσίας γῆς παρὰ τὰ ὑπὸ
53-54 αὐ∤τῶν
54 κεκριμένα αὐτὸς ταύτης ἀντιλήψεται ἀπὸ τοῦ ἑξῆς ἔτους
55 ἑτέροις ∼[με]ταδιατάξι∽μεταδιατάξει τῷ ἑαυτοῦ κινδύνῳ · S-11 καὶ ἀνθʼ οὗ δὲ
56 ἦγεν ἐξ α[ὐτῶ]ναὐτῶν πρεσβυτέρου ἄλλον ∼καταστήσι∽καταστήσει , ἐπεὶ καὶ ❨αὐτὸ(ς)❩αὐτὸς
57 ὡμολόγ[ησε]ὡμολόγησε νῦν τοῦτο πρώτως κεκαινικέναι .
58 S-12 Ἁτέριος Ν[έπ]ωςΝέπως Φλαουίωι Ἀκιλιανῶι στρατηγῶι ❨[Ἀρ]σινοείτ(ου)❩Ἀρσινοείτου
59 Θεμίστ[ου]Θεμίστου μερίδος χαίρειν .
60 S-13 |gap:?|πολλων|gap:?|ης ας ωφει|gap:?|μ̣πωνωφει|gap:?|μπων ον|gap:?|
61 |gap:?|ηρον|gap:?|ων|gap:1|π|gap:1||gap:?||gap:1|τον|gap:?|
62 |gap:?||gap:1|λο̣|gap:?|κ̣λ|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1|λο|gap:?|κλ|gap:1||gap:?|
63 |gap:?|νον|gap:?||gap:1||gap:?|
64 |gap:?|εν|gap:1||gap:?||gap:1||gap:?|
65 εφ|gap:1|α|gap:4||gap:2||gap:?|
66 αὐτὸν ἱστωνάρχας |gap:?|
67 γὰρ οντ|gap:2| κατ|gap:?|
68 |gap:1||gap:3|θαι εἰς διαφο|gap:?|
69 |gap:4||gap:4||gap:4||gap:2||gap:?|
70 πιανος ∼ἐξετάσι∽ἐξετάσει βας|gap:?|
71 |gap:3|ος |gap:4||gap:3||gap:?|
72 εἰ ταῖς ἀ[λ]ηθεία[ις]ἀληθείαις |gap:?|
73 ιστ|gap:2||gap:2||gap:1| αρ|gap:2||gap:?|
74 και |gap:1||gap:?| κ̣ατ̣|gap:?|κατ|gap:?|
75 ουν̣ουν κε|gap:4||gap:2||gap:?|
76 σ̣ι̣μει|gap:1||gap:?|σιμει|gap:1||gap:?|
78 |gap:?_lines|