Sematia

p.petra.3.25.xml

TM: 112460HGV: 112460Date: 559 – 559Place: Petra (Tertia Palaestina Salutaris)

1 m1 S-1 [|g:stauros|]|g:stauros| β̣α̣σ̣ι̣λ̣ε̣[ί]αςβασιλείας τοῦ θ̣ε̣ι̣[οτάτου]θειοτάτου [καὶ]καὶ [εὐ]σεβεστάτου̣εὐσεβεστάτου ἡμῶν̣ἡμῶν [δ]εσπότουδεσπότου ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου ⋰Ἰ⋱ου[στι]ν̣ιανοῦ̣Ἰουστινιανοῦ τοῦ ∼αἰωνείο[υ]∽αἰωνίου Αὐγούστου καὶ αὐτ[οκ]ράτοροςαὐτοκράτορος ἔτους τρ̣[ια]κοστοῦτριακοστοῦ δευ[τέρου]|num:32|δευτέρου|num:32| μ̣ετὰ̣μετὰ τ̣ὴντὴν ❨ὑ̣[π(ατείαν)]❩ὑπατείαν ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου ∼Βασιλίου∽Βασιλείου τοῦ ❨ἐνδοξ(οτάτου)❩ἐνδοξοτάτου τὸ ιθ̣|num:19|ιθ|num:19| πρὸ ∼τρειῶν̣∽⧼|num:3|τριῶν⧼|num:3| καλανδῶν ⋰Ἰ⋱ανουαρίωνἸανουαρίων ἔτους τῆς ∼ἐπαρχίας∽ἐπαρχείας
2 τετρακοσιοστ[οῦ]τετρακοσιοστοῦ [πεντηκοσ]τοῦπεντηκοστοῦ τρίτο̣[υ]|num:453|τρίτου|num:453| [μ]ηνὸςμηνὸς Περι̣τίουΠεριτίου πε̣[ν]τ̣εκ̣αιδε̣κάτῃπεντεκαιδεκάτῃ χ̣ρ̣ό̣[ν]ω[ν]χρόνων [ἑβ]δόμης|num:7|ἑβδόμης|num:7| ❨⋰ἰ⋱νδ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος ἐν μητροπόλει Πέτρ[ᾳ]Πέτρᾳ τῆς Τρ[ί]τηςΤρίτης Παλαιστίνης Σ̣αλουτα[ρ]ίαςΣαλουταρίας . S-2 τῷ ❨αἰδ(εσιμωτάτῳ)❩αἰδεσιμωτάτῳ ❨Φλ(αουίῳ)❩Φλαουίῳ Οὐάλεντι Αὐξολάου ὑποδέκτῃ τῆς παρούσης̣παρούσης ἑβδόμης ❨⋰ἰ⋱ν̣δ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος καὶ
3 διὰ σοῦ τοῖς κα[τὰ]κατὰ κ̣αι[ρὸν]καιρὸν ∼γειν[ο]μένο̣[ις]∽γινομένοις ὑποδέκτ̣α̣ι̣ς̣ὑποδέκταις τῆσ̣[δε]τῆσδε [τ]ῆςτῆς Πετρα̣ίωνΠετραίων π[όλ]ε̣ω[ς]πόλεως [Θ]εόδωρ[ο]ςΘεόδωρος Ὀβοδιανοῦ διάκον̣οςδιάκονος τῆς κ̣[αὶ]καὶ [ὑ]πὸὑπὸ τήνδε τὴν [πό]λ̣ινπόλιν [ἁ]γιωτάτη[ς]ἁγιωτάτης κ[α]θολικῆςκαθολικῆς ∼ἐκλησίας∽ἐκκλησίας ἐπιστέλλω τὰ ὑποτεταγμένα · S-3 ἐπείπερ τῇ σήμερον
4 ἡμέρᾳ̣ἡμέρᾳ πέπρα[κα]πέπρακα τῷ θεοφιλ̣εστάτ[ῳ]θεοφιλεστάτῳ Φιλου̣μ̣έ[ν]ῳΦιλουμένῳ Γερ[οντ]ίουΓεροντίου [πρεσβυτέρῳ]πρεσβυτέρῳ κ̣αὶκαὶ συν̣|gap:1|ο|gap:3|συν|gap:1|ο|gap:3| τ̣ο̣ῦτοῦ ἐν Α[μμ]εθᾳΑμμεθᾳ διακειμέ̣[ν]ουδιακειμένου εὐαγοῦς ο̣ἴκου̣οἴκου το̣[ῦ]τοῦ [ἁ]γίουἁγίου καὶ ἐνδόξου [μ]άρτυροςμάρτυρος Θε[ο]δώρουΘεοδώρου ὀνόμ̣[ατ]ι̣ὀνόματι τοῦ αὐτοῦ ἁ[γί]ουἁγίου τόπο̣[υ]τόπου τ[ὴ]ντὴν διαφέρουσάν μ[οι]μοι ἐπί[ρρυ]τονἐπίρρυτον
5 μ[ίαν]|num:1|μίαν|num:1| [γ]εωργίανγεωργίαν [ἐν]ἐν |gap:1|α̣ινᾳ|gap:1|αινᾳ τῷ ἐποικείῳ τῷ περὶ̣περὶ [τὴ]ντὴν Αὐγουστόπολι[ν]Αὐγουστόπολιν ∼[διακει]μένῳ∽διακειμένην ❨λεγομέ[ν(ην)]❩λεγομένην Μαλ ε[λ]-Αμοα|gap:?|ελ-Αμοα|gap:?| [ἤ]τ̣οιἤτοι Μαλ [αλ]-Εθερρο|gap:2|ε⋰ι⋱β̣ααλ-Εθερρο|gap:2|ειβα μ̣[ε]τ̣ὰμετὰ παντὸ̣[ς]παντὸς α̣ὐ̣τῆςαὐτῆς [δ]ικαίουδικαίου καὶ παρ[αδ]έδωκα̣παραδέδωκα σωμ[α]τι̣κῶςσωματικῶς τ̣ὴντὴν τ[α]ύτηςταύτης νομὴ̣ν̣νομὴν ἐφ’ [ᾧ] τὸν [α]ὐτὸναὐτὸν θ̣ε̣ο[φι]λέσ[τα]τονθεοφιλέστατον
6 [πρεσβύ]τε[ρ]ονπρεσβύτερον κ̣[αὶ]καὶ |gap:2||gap:1||gap:5| Φιλούμε̣[νον]Φιλούμενον [Γερον]τ̣ί̣[ου]Γεροντίου |gap:25_precision=low||gap:1|ντ̣ου|gap:25_precision=low||gap:1|ντου ε̣|gap:3||gap:1||gap:5|ν̣ε̣ξ̣η̣|gap:1||gap:10_precision=low|τουε|gap:3||gap:1||gap:5|νεξη|gap:1||gap:10_precision=low|του ε|gap:1|κ̣|gap:2||gap:1||gap:13_precision=low||gap:1||gap:2|υ̣ε|gap:1|κ|gap:2||gap:1||gap:13_precision=low||gap:1||gap:2|υ κα̣ὶ̣καὶ λ̣|gap:6_precision=low|λ|gap:6_precision=low| κα̣χ̣|gap:5|κ̣οςκαχ|gap:5|κος α̣ὐτ|gap:5|τ̣ελ|gap:1||gap:2||gap:1||gap:1|αὐτ|gap:5|τελ|gap:1||gap:2||gap:1||gap:1| ογ̣ια|gap:7_precision=low|ογια|gap:7_precision=low| λ̣όγο̣νλόγον κ̣[αὶ]καὶ [ο̣]ὐσίανοὐσίαν
7 |gap:25_precision=low||gap:1|λει|gap:2||gap:10_precision=low||gap:3|ιανο̣|gap:15_precision=low|νου|gap:25_precision=low||gap:1|λει|gap:2||gap:10_precision=low||gap:3|ιανο|gap:15_precision=low|νου καὶ |gap:5| χρονο̣|gap:8|η̣νχρονο|gap:8|ην α|gap:1||gap:15_precision=low|ε̣μη|gap:32_precision=low|προς|gap:1||gap:6_precision=low|α|gap:1||gap:15_precision=low|εμη|gap:32_precision=low|προς|gap:1||gap:6_precision=low| καὶ τούτ[ο]υτούτου χ[ά]ρινχάριν ἐπ̣[ισ]τέ[λλ]ω̣ἐπιστέλλω με [κουφισ]θῆν[αι]κουφισθῆναι τὴ[ν]τὴν [ὑ]πὲρὑπὲρ
8 [τῆς]τῆς [εἰ]ρημ̣[ένης]εἰρημένης [γεωργίας]γεωργίας [συντ]έλιανσυντέλιαν ὑπ|gap:6_precision=low|της̣ὑπ|gap:6_precision=low|της τ̣ε|gap:1||gap:13_precision=low||gap:1|ομενουτε|gap:1||gap:13_precision=low||gap:1|ομενου |gap:1||gap:3| [τοῖ]ςτοῖς κατὰ κ[αιρὸν]καιρὸν [❨αἰδ(εσιμωτάτοις)❩]αἰδεσιμωτάτοις [ὑπ]ο̣δέκτ[αις]|gap:8_precision=low|ε|gap:3||gap:5|ς̣ὑποδέκταις|gap:8_precision=low|ε|gap:3||gap:5|ς ἐμοῦ ει|gap:13_precision=low| ❨[μα]κ̣αρ[(ιωτάτου)]❩μακαριωτάτου [Θ]ε̣οδώρου̣Θεοδώρου Πατ̣[ρ]ικίουΠατρικίου τῆς |gap:1||gap:?||gap:1| ἐκχ[ω]ρη[θε]ί̣σηςἐκχωρηθείσης τελε[ίας]τελείας α̣[ὐτο]ῦ̣αὐτοῦ γ̣εωργία[ς]γεωργίας
9 |gap:25_precision=low||gap:1|αμμ|gap:10_precision=low||gap:1|τ̣ρ|gap:1||gap:25_precision=low||gap:1|αμμ|gap:10_precision=low||gap:1|τρ|gap:1| Δ̣ιφιλ̣|gap:12_precision=low||gap:3||gap:7_precision=low||gap:1|Διφιλ|gap:12_precision=low||gap:3||gap:7_precision=low||gap:1| ἐξ̣ἐξ ὁμάδ̣[ος]ὁμάδος Α̣ὐγ̣[ου]στοπόλ[εως]Αὐγουστοπόλεως [ἰούγερον]ἰούγερον [ἓν|num:1|]ἓν|num:1| [ἔνατο]ν̣|num:1/9|ἔνατον|num:1/9| μεταξύ̣μεταξύ |gap:6_precision=low||gap:1|της μ|gap:9| τὸ πα[ρ]ὸ̣νπαρὸν γε̣[γ]ένηταιγεγένηται πρὸς τὴν σὴν̣σὴν ❨αἰδ[(εσιμότητα)]❩αἰδεσιμότητα ἐπιστάλμα̣ἐπιστάλμα δ̣ι̣’δι’ [ο]ὗ̣οὗ ἐπι̣[στέλλ]ωἐπιστέλλω σοὶ καὶ δι[ὰ]διὰ σ̣οῦσοῦ
10 [τοῖς]τοῖς [κατὰ]κατὰ [καιρὸν]καιρὸν [αἰδεσιμωτάτοι]ς̣αἰδεσιμωτάτοις ὑποδ[έκταις]ὑποδέκταις |gap:3||gap:1|σπ|gap:30_precision=low|νο̣υ|gap:10_precision=low||gap:3||gap:1|σπ|gap:30_precision=low|νου|gap:10_precision=low| κ|gap:1|τ̣ου|gap:1||gap:15_precision=low|κ|gap:1|του|gap:1||gap:15_precision=low| ∼[πα]τ̣ριμον̣[αλ]ί̣ο̣υ∽πατριμωναλίου ἐξ ὁμάδος Αὐγο[υστο]πόλεωςΑὐγουστοπόλεως ἰούγερον ἓν|num:1| ∼ἔννατον∽⧼|num:1/9|ἔνατον⧼|num:1/9| · S-4 τοῦ̣τοτοῦτο δὲ βαρ[ηθῆ]ναιβαρηθῆναι τὸ[ν]τὸν λόγον
11 [καὶ]καὶ [πρόσωπον]πρόσωπον [καὶ]καὶ [οὐσίαν]οὐσίαν [τοῦ]τοῦ [πρ]οειρ[ημένου]προειρημένου [❨θεοφιλ(εστάτου)❩]θεοφιλεστάτου πρεσ[βυτέρου]πρεσβυτέρου [Φιλουμένου]Φιλουμένου [Γεροντίου]Γεροντίου [ἤγουν]ἤγουν [τοῦ]τοῦ [προειρημένου]προειρημένου [εὐαγοῦς]εὐαγοῦς [εὐκτ]η̣ρί̣ο̣υ̣εὐκτηρίου [ἀπὸ]ἀπὸ τῆς π̣α̣[ρούσης]παρούσης ἑβδόμης ❨[ἰν]δ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος κα[ὶ]καὶ [εἰ]ς̣εἰς τὸν ἑξ̣ῆςἑξῆς ἅπα̣[ντ]αἅπαντα χρόνον |gap:2|αδηη̣θ̣ο̣υ̣ς̣|gap:?||gap:2|αδηηθους|gap:?| κρατ̣ή̣σαντο|gap:?|ςκρατήσαντο|gap:?|ς ἐν τῇδ[ε]τῇδε [τ]ῇ̣τῇ πόλε̣ι̣πόλει τὴν
12 |gap:30_precision=low|υρ̣|gap:15_precision=low|ατι|gap:1||gap:35_precision=low|[Αὐγουστ]οπόλ[εως]|gap:9_precision=low|[πρὸς]|gap:30_precision=low|υρ|gap:15_precision=low|ατι|gap:1||gap:35_precision=low|Αὐγουστοπόλεως|gap:9_precision=low|πρὸς [γὰρ]γὰρ [ἀσφά]λει̣ανἀσφάλειαν ἡ̣μ̣[ῶν]ἡμῶν αὐτῶ̣[ν]αὐτῶν [καὶ]καὶ [τ]οῦτοῦ δημοσ[ίο]υδημοσίου λόγ̣ου̣λόγου καὶ ὑπ̣ὲρὑπὲρ τ̣ῆςτῆς ε̣|gap:4||gap:15_precision=low|ε|gap:4||gap:15_precision=low|
13 |gap:1||gap:1|με̣|gap:5|του|gap:13_precision=low|ματ|gap:15_precision=low||gap:1|ενη̣|gap:7_precision=low|ος|gap:1||gap:1|με|gap:5|του|gap:13_precision=low|ματ|gap:15_precision=low||gap:1|ενη|gap:7_precision=low|ος Φιλ̣[ούμενος]Φιλούμενος [συνέ]θετοσυνέθετο [καθυπογράψας]καθυπογράψας [.]. m2 S-5 |g:stauros| Θε[όδωρο]ςΘεόδωρος Ὀβοδ[ιανοῦ]Ὀβοδιανοῦ δ̣ι̣ά̣κον[ος]διάκονος [ὁ] προ[γε]γρα[μμ]ένο[ς]προγεγραμμένος ἐπέ[στε]ιλ[α]ἐπέστειλα κ̣ουφ[ισθ]ῆν̣αικουφισθῆναι τὸ [ἐμ]ὸνἐμὸν π̣ρόσ[ωπ]ο̣νπρόσωπον [καὶ]καὶ [οὐσία]ν̣οὐσίαν
14 [κ]αὶκαὶ ∼λόγου∽λόγον τ̣[ὴν]τὴν [ὑ]πὲρὑπὲρ τ[ῆς]τῆς [προγ]εγραμ̣[μένης]προγεγραμμένης [ἐπιρρύτ]ο̣υ̣ἐπιρρύτου γ[ε]ωργί[ας]γεωργίας [λεγομένης]λεγομένης ❨τ(όπος)❩τόπος Μαλ [ελ-Αμοα?]ελ-Αμοα [ἤτοι]ἤτοι Μαλ αλ-|gap:7_precision=low|[ἐπιγ]εγραμ̣[μένην]αλ-|gap:7_precision=low|ἐπιγεγραμμένην [μ]ο̣ιμοι συ̣[ντέλεια]ν̣συντέλειαν , τ̣οῦτ̣’τοῦτ’ [ἔστιν]ἔστιν ἐξ [ὁ]μ̣άδο̣[ς]ὁμάδος [Αὐ]γου[σ]τοπό̣[λεω]ςΑὐγουστοπόλεως ∼κ̣αθ’∽κατ’ ἔ[τος]ἔτος [π]ατριμ[ωνίο]υπατριμωνίου ἰο[ύ]γερ[ον]ἰούγερον [ἓ]ν|num:1|ἓν|num:1| ∼ἔν[νατ]ον∽⧼|num:1/9|ἔνατον⧼|num:1/9| ·
15 S-6 [το]ῦτοτοῦτο δὲ βαρ[ηθῆν]αιβαρηθῆναι τ[ὸ]τὸ [πρόσω]πονπρόσωπον κ̣[αὶ]καὶ [οὐσίαν]οὐσίαν [καὶ]καὶ [λ]ό̣γονλόγον [τ]ο̣ῦτοῦ ❨θε[οφιλ(εστάτου)]❩θεοφιλεστάτου [Φιλ]ουμέ[νου]Φιλουμένου [Γερ]οντίο[υ]Γεροντίου πρεσ[βυτέρου]πρεσβυτέρου ἤγουν το̣[ῦ]τοῦ [εἰρ]ημέν[ο]υεἰρημένου εὐ[αγοῦς]εὐαγοῦς [❨εὐκτηρ(ίου)❩]εὐκτηρίου [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆ]ςτῆς παρο̣[ύσης]παρούσης ἑβδ[ό]μη[ς]|num:7|ἑβδόμης|num:7| ❨[ἰν]δ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος κ[αὶ]καὶ εἰς τ̣[ὸν]τὸν [ἑ]ξ̣ῆςἑξῆς χρό[νον]χρόνον καθ̣[ὼς]καθὼς [προ]γέγρ[α]πταιπρογέγραπται
16 [ἀκο]λούθωςἀκολούθως ὑπογρ[άψας]ὑπογράψας [χ]ε̣ι̣ρὶχειρὶ ἐμ̣ῇἐμῇ . S-7 |g:stauros| m3 |g:stauros| ∼[Φ]ι̣λ̣[ο]ύνε[ν]ος∽Φιλούμενος Γε[ροντ]ί̣ουΓεροντίου ❨πρε̣σβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος m4 πρ[ογεγρα]μ̣μέν[ος]προγεγραμμένος ἐπέστ̣[ειλα]ἐπέστειλα [κο]υφισθ̣ῆναικουφισθῆναι τὸ [π]ρ̣[όσω]πονπρόσωπον κ̣αὶκαὶ οὐσί[α]νοὐσίαν [καὶ]καὶ λ̣ό̣γ̣ονλόγον τοῦ ❨θεοφ̣[ι]λ̣(εστάτου)❩θεοφιλεστάτου Θεοδώρ[ο]υΘεοδώρου Ὀβοδι[α]νοῦὈβοδιανοῦ διακόνου τὴν ὑπὲρ τῆς προγεγραμμένης ∼ἐπιρύ̣τ̣[ο]υ∽ἐπιρρύτου γεω[ρ]γίας̣γεωργίας λεγομένης
17 Μ̣α̣λ̣Μαλ ο|gap:18_precision=low| [ἤ]τοιἤτοι Μαλ|gap:1||gap:1|ομο̣ρ̣ρ̣|gap:2|Μαλ|gap:1||gap:1|ομορρ|gap:2| ∼ἐνγεγρα̣μμένην∽ἐγγεγραμμένην αὐτ[ῆς]αὐτῆς ∼[συν]τέλιαν∽συντέλειαν , τοῦτ’ ἔστιν ἐξ ὁ̣[μάδ]ο̣ς̣ὁμάδος [Αὐ]γ̣ο̣υ̣στοπόλεωςΑὐγουστοπόλεως [πατ]ρ̣ι̣μ[ωνίου]πατριμωνίου ἰ̣ο̣[ύ]γερονἰούγερον [ἓ]ν̣|num:1|ἓν|num:1| ∼ἔννατον∽⧼|num:1/9|ἔνατον⧼|num:1/9| · S-8 τοῦτο δὲ [π]ροσγραφῆνα[ι]προσγραφῆναι [τῷ]τῷ [ἐ]μῷἐμῷ προσώ[π]ῳπροσώπῳ κ̣αὶκαὶ οὐσίᾳ [κ]αὶκαὶ λόγῳ ἤγουν τοῦ̣τοῦ προειρημένου εὐαγοῦς ❨εὐκτηρ(ίου)❩εὐκτηρίου ἀπὸ τῆς παρούσης ἑβδόμης|num:7| ❨⋰ἰ⋱νδικ(τίωνος)❩ἰνδικτίωνος
18 καὶ εἰς [τὸν]τὸν [ἑξῆς]ἑξῆς [ἅπαντα]ἅπαντα [χρόνο]ν̣χρόνον καθὼς προγ[έγ]ραπταιπρογέγραπται ἀκ[ο]λούθωςἀκολούθως χρη[σά]μενοςχρησάμενος ∼χειρεὶ∽χειρὶ ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου Σω̣σ̣α̣[μον]Σωσαμον Ἀ̣λφ[είο]υἈλφείου παρ’ ἐμοῦ ἀξι[ω]θ̣έντοςἀξιωθέντος [π]ρ̣ο̣τάξας̣προτάξας οἰκ̣[ί]ᾳ̣οἰκίᾳ μ̣ουμου ∼χ̣ειρεὶ∽χειρὶ τὴν ἐμ[ὴ]νἐμὴν καὶ τ[ο]ῦτοῦ ἐμοῦ̣ἐμοῦ π[α]τ̣ρ̣ὸςπατρὸς πρ[ο]σηγ̣[ο]ρ[ία]νπροσηγορίαν διὰ τὸ ἐμὲ μὴ ∼ἠκριβσθαι∽ἠκριβῶσθαι καλῶς γράφειν καὶ κατὰ ∼στ[ι]χῖον∽στοιχεῖον γράφοντα περ̣ι̣ω̣δυνεῖνπεριωδυνεῖν . S-9 |g:stauros|
19 m5 |g:stauros| Ελ|gap:1||gap:18_precision=low|λ̣ί̣ουΕλ|gap:1||gap:18_precision=low|λίου διάκονος . S-10 [ἠξί]ω̣σ̣ενἠξίωσεν ∼θεωφιλέστ[α]τος∽θεοφιλέστατος Φιλούμενος Γε[ρον]τ̣ίουΓεροντίου ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος ∼τὼν∽τὸν ∼εὐ̣δ̣ο̣κ̣ιμώτατων̣∽εὐδοκιμώτατον Σωσ̣[α]μονΣωσαμον ∼Ἀλ̣φίου∽Ἀλφείου ∼ὑπο̣[γρ]άψε∽ὑπογράψαι ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ αὐτο̣ῦ̣αὐτοῦ [ἐ]νἐν τούτῳ̣τούτῳ τῷ ἐπιστάλματι ∼προτάξαντος∽προτάξας ἰδ̣ίᾳἰδίᾳ αὐτ[ο]ῦ̣αὐτοῦ ∼χιρὶ∽χειρὶ [τ]οῦτοῦ αὐτοῦ κα[ὶ]καὶ τοῦ αὐτ̣οῦαὐτοῦ πατρὸς ὄν̣ο̣μαὄνομα καὶ μαρτυρῶ . S-11 |g:stauros|
20 m6 |gap:?|ου μ̣[ονά]ζωνμονάζων [τοῦ]τοῦ [εἰρη]μέν̣ουεἰρημένου ἁγίου τόπο[υ]τόπου ∼[πα]ρέμεν∽παρήμην καὶ μαρ[τυ]ρῶμαρτυρῶ . S-12 |g:stauros|
21 m7 |gap:?| ἐξ ὁ[μάδος]ὁμάδος ❨Αὐγου(στοπόλεως)❩Αὐγουστοπόλεως ❨⋰ἰ̣⋱(ούγερον)❩ἰούγερον ἓ[ν]|num:1|ἓν|num:1| ∼ἔννατον∽⧼|num:1/9|ἔνατον⧼|num:1/9| · S-13 τοῦτο δὲ
22 |gap:?| ἀκολούθως |g:stauros|
1 |gap:?||gap:2||gap:?|
2 |gap:?|ι̣αν|gap:?|ιαν κα|gap:?|
3 |gap:?|υδ̣υο|gap:?||gap:?|υδυο|gap:?|
4 |gap:?||gap:1|σκ|gap:?|
2 |gap:?||gap:2||gap:2||gap:1||gap:2||gap:1|η|gap:?|
3 [|gap:?|]|gap:?| εν̣ου̣|gap:?|ε|gap:2||gap:?|ενου|gap:?|ε|gap:2||gap:?|
4 |gap:?||gap:2||gap:?|
1 |gap:?||gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:1|οσα|gap:?|
3 |gap:?|ημο̣|gap:?||gap:?|ημο|gap:?|
4 |gap:?|ντ|gap:?|
1 |gap:?|π̣ρ̣|gap:?||gap:?|πρ|gap:?|
2 |gap:?|κ̣αθ|gap:?||gap:?|καθ|gap:?|
3 |gap:?|ητο|gap:?|
4 |gap:?|καιρ[ὸν]|gap:?||gap:?|καιρὸν|gap:?|
1 |gap:?|[προγ]εγρ[αμμεν]|gap:?||gap:?|προγεγραμμεν|gap:?| |gap:?_lines|
2 |gap:?||gap:1||gap:?||gap:2||gap:?|
3 |gap:?|ν|gap:?||gap:1|εω|gap:1||gap:?|
1 |gap:?|τ̣ον|gap:?||gap:?|τον|gap:?|
2 |gap:?||gap:1|ροστ|gap:?|
3 |gap:?|α̣ὐτο|gap:?||gap:?|αὐτο|gap:?|
1 |gap:?|ατος γ|gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:1|εν|gap:?|
1 |gap:?||gap:1|κ̣α̣τ̣|gap:?||gap:?||gap:1|κατ|gap:?|
2 |gap:?||gap:1|ς συν|gap:?|
3 |gap:?|ησ|gap:?| |gap:?_lines|
4 |gap:?||gap:1|ειν̣|gap:?||gap:?||gap:1|ειν|gap:?|
5 |gap:?|ν και|gap:?|
6 |gap:?||gap:1|του̣|gap:?||gap:?||gap:1|του|gap:?|
1 |gap:?|[ὑπ]ὲ̣ρ̣|gap:?|ὑπὲρ τῆς
2 |gap:?|αγ̣|gap:?||gap:?|αγ|gap:?| |gap:?_lines|
3 |gap:?|μενο|gap:?|
4 |gap:?||gap:1|τι|gap:?|
1 |gap:?|γ̣ιας|gap:?|γιας δ|gap:?|
2 |gap:?||gap:3||gap:?|τ̣η|gap:?||gap:?||gap:3||gap:?|τη|gap:?|
3 |gap:?|[πρεσβ]υ̣τερο|gap:?||gap:?|πρεσβυτερο|gap:?|
4 |gap:?|εσθαι |gap:?|