Sematia

p.petra.3.23.xml

TM: 112458HGV: 112458Date: 544 – 544Place: Petra (Tertia Palaestina Salutaris)

1 m1 S-1 |g:stauros| βασιλείας τοῦ θειοτάτου καὶ εὐσεβ̣εσ̣τάτ̣ο̣υεὐσεβεστάτου ἡμῶ[ν]ἡμῶν δεσπότ̣ουδεσπότου ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου ⋰Ἰ⋱ουσ̣τ[ινια]νοῦἸουστινιανοῦ τ[ο]ῦτοῦ ∼αἰω[ν]είου∽αἰωνίου καὶ αὐτ[οκρ]άτορο[ς]αὐτοκράτορος [Α]ὐγ[ούσ]τουΑὐγούστου ἔτους ὀκ[τω]καιδ[ε]κάτου|num:18|ὀκτωκαιδεκάτου|num:18| μ̣[ετὰ]μετὰ [τ]ὴ[ν]τὴν ❨ὑ̣π̣(ατείαν)❩ὑπατείαν ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου [Βα]σι[λείου]Βασιλείου [το]ῦτοῦ ❨ἐν[δοξοτ(άτου)]❩ἐνδοξοτάτου ,
2 π̣ρ̣ὸπρὸ δεκαὲξ|num:16| καλανδῶν Σεπτεμβρίων ἔτους̣ἔτους τῆς ἐπ[α]ρχείαςἐπαρχείας τε̣τ̣ρ̣ακοσιο[σ]τοῦτετρακοσιοστοῦ τρ[ι]ακοστοῦτριακοστοῦ ἐνάτο̣υ|num:439|ἐνάτου|num:439| , μηνὸς̣μηνὸς Λῴου εἰκ[ο]στῇεἰκοστῇ ἐν̣άτῃ|num:29|ἐνάτῃ|num:29| , χ[ρόν]ω̣ν̣χρόνων ἑ̣βδόμης|num:7|ἑβδόμης|num:7| ❨⋰ἰ⋱[ν]δ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος , [ἐ]ν̣ἐν ∼Αὐγου[σ]τοκ̣ο̣[λω]ν̣είᾳ∽Αὐγουστοκολωνίᾳ
3 ∼Ἀντονιανῇ∽Ἀντωνιανῇ ∼ἐπε̣ι̣σήμῳ∽ἐπισήμῳ ἐν̣γεν̣εῖἐνγενεῖ μητρὶ ∼κολονιῶν∽κολωνιῶν Ἁδρι̣ανῇἉδριανῇ Πέτρᾳ μητροπόλει τῆ̣ςτῆς ∼Τ[ρ]ίττης|num:3|∽Τρίτης|num:3| ∼Παλαιστείνης∽Παλαιστίνης Σαλ[ο]υταρίαςΣαλουταρίας . S-2 ❨Φλ(άουιος)❩Φλάουιος Δουσάρ[ι]οςΔουσάριος Ο̣ὐ̣ά̣λεντο̣ςΟὐάλεντος ἀ̣[π]ὸἀπὸ πραιφέκτω̣ν̣πραιφέκτων Κάστρου
4 Αμ̣μαθωνΑμμαθων ὁρμώμενος ἐκ τῆ[σδ]ετῆσδε τῆς μη̣τ̣ρ̣οπόλεωςμητροπόλεως σοὶ τῷ ❨εὐδοκιμω̣τ̣(άτῳ)❩εὐδοκιμωτάτῳ Ἀλφε̣ίῳἈλφείῳ Οὐάλεντος δημοσίῳ ∼χαρτ[ο]φύλακει∽χαρτοφύλακι ❨χα(ίρειν)❩χαίρειν . S-3 ∼ἐ̣π̣ί̣πε[ρ]∽ἐπείπερ κατὰ ἔγ̣γραφονἔγγραφον ∼ἐγχώρησειν∽ἐκχώρησιν
5 ε̣|gap:3|ρη|gap:1|σ̣α̣|gap:3|ε|gap:2||gap:2|ε̣|gap:8||gap:6_precision=low||gap:1||gap:3||gap:3||gap:1|ε|gap:3|ρη|gap:1|σα|gap:3|ε|gap:2||gap:2|ε|gap:8||gap:6_precision=low||gap:1||gap:3||gap:3||gap:1| τ[ῷ]τῷ ❨ε[ὐ]δοκιμωτ(άτῳ)❩εὐδοκιμωτάτῳ Θεοδώρῳ̣Θεοδώρῳ Ὀβοδιανοῦ |gap:1||gap:1|θ|gap:1||gap:1||gap:1|εν̣η̣|gap:2|ης|gap:1||gap:1|θ|gap:1||gap:1||gap:1|ενη|gap:2|ης δ̣[ι]αφερο[ύσ]ηςδιαφερούσης ἐ̣[μο]ὶ̣ἐμοὶ |gap:2||gap:2|ε̣|gap:1||gap:4||gap:3||gap:1|α̣σ|gap:2|η̣στ̣|gap:5|θ|gap:4||gap:2||gap:1||gap:1||gap:2||gap:3||gap:?||gap:2||gap:2|ε|gap:1||gap:4||gap:3||gap:1|ασ|gap:2|ηστ|gap:5|θ|gap:4||gap:2||gap:1||gap:1||gap:2||gap:3||gap:?|
6 |gap:60_precision=low|του|gap:17_precision=low||gap:3||gap:40_precision=low|
7 |gap:1||gap:2||gap:5|μένης εἰ[ς]εἰς ἐμὲ ὑπὸ̣ὑπὸ Πατρικίου [Αἰ]λ̣ια̣[ν]οῦΑἰλιανοῦ τ̣|gap:2||gap:2||gap:3|κ̣ο̣|gap:3|ωτ|gap:2|α|gap:7||gap:1||gap:2||gap:2||gap:3||gap:2|ω̣|gap:3|ε̣λα|gap:1|λ̣|gap:1||gap:2||gap:2||gap:2|τ|gap:2||gap:2||gap:3|κο|gap:3|ωτ|gap:2|α|gap:7||gap:1||gap:2||gap:2||gap:3||gap:2|ω|gap:3|ελα|gap:1|λ|gap:1||gap:2||gap:2||gap:2| |gap:45|
8 ἀρ[ο]υμένωνἀρουμένων ἓξ|num:6| πλείω ἐλάσσω , ∼τυγχαν̣νούσης∽τυγχανούσης ❨ἔξ(ωθεν)❩ἔξωθεν Υ̣ναυΥναυ ελΘα̣ιςελΘαις τοῦ ἀοικήτου ∼ἐπ[οι]κ̣ε̣ίου∽ἐποικίου , λεγομέν[η]ςλεγομένης Ερακ καὶ Μ̣αλΜαλ ε̣λ-Κουεσιρελ-Κουεσιρ ἤτοι Σεργ ❨Νοφφ(α)❩Νοφφα διακειμένης̣διακειμένης ἐν τῷ δυσμιαίῳ
9 κλ̣[ί]μ̣ατικλίματι Ζ[α]δακαθωνΖαδακαθων τοῦ κάστρου , γῆς πά̣σηςπάσης μετὰ παντὸ̣ςπαντὸς αὐτῆς δικαίου καὶ ὅσου ἔ̣[σ]τινἔστιν μέτρου γῆς , παραδο[ὺ]ς̣παραδοὺς αὐτῷ ἐντεῦθεν ∼ἤ̣θ̣η∽ἤδη τὴν ταύτης νομήν , καὶ ∼⋰ἰ̣⋱κότως∽εἰκότως ἐδέ̣η̣σεν̣ἐδέησεν
10 τὸ[ν]τὸν [αὐ]τὸναὐτὸν ❨ε[ὐ]δοκιμώτ(ατον)❩εὐδοκιμώτατον Θεόδωρον τὴν ὑ̣πὲρὑπὲρ τῆς αὐτῆς τοποθ[ε]σίαςτοποθεσίας συντέλειαν βαρηθῆναι , ἐπὶ [ν]ομῆςνομῆς καὶ ∼δεσποτίας∽δεσποτείας ταύτης καθεστῶτ[α]καθεστῶτα κατὰ τὰ μεταξὺ̣μεταξὺ μοῦ καὶ αὐτοῦ
11 σ̣[υν]δεδογ̣μένασυνδεδογμένα , τούτου χάριν πρὸς τὴν σὴν ε[ὐ]δοκίμησινεὐδοκίμησιν τῷ πα̣ρόντιπαρόντι κέχρημαι ἐπιστάλματι δι̣ʼδιʼ οὗ ἐ̣π̣ιστέλ̣λ̣ωἐπιστέλλω σοι κου̣φίσαικουφίσαι μὲν τὸ ἐ̣μ̣[ὸ]ν̣ἐμὸν π̣[ρ]όσω[π]ο̣ν̣πρόσωπον κ̣αὶκαὶ ο̣ὐσί[αν]οὐσίαν
12 κ̣α̣ὶκαὶ ὁμάδα̣ὁμάδα τὴν ἐπ[ι]γεγραμμένηνἐπιγεγραμμένην μοι ὑπ̣ὲρὑπὲρ τῆς̣τῆς αὐτῆς τοποθ̣εσίαςτοποθεσίας ἐκ ∼μεταθήσεως∽μεταθέσεως γεναμέν̣ηςγεναμένης μεταξὺ μο[ῦ]μοῦ καὶ τοῦ ∼προρ̣ηθέντος∽προρρηθέντος ❨με̣γαλοπρε(πεστάτου)❩μεγαλοπρεπεστάτου Πα̣τ̣ρικί[ου]Πατρικίου σ̣[υ]ν̣τέλει[αν]συντέλειαν [,], το[ῦ]τ̣ʼτοῦτʼ ἔστι̣ἔστι ⋰ἰ⋱ουγέρ[ου]ἰουγέρου
13 [ἐλ]ε̣[υθ]ερικοῦἐλευθερικοῦ τὸ ἥμισυ|num:1/2| τέ̣ταρτον|num:1/4|τέταρτον|num:1/4| · S-4 τοῦτο δὲ β[α]ρῆσα̣ι̣βαρῆσαι τ̣[ὸ]τὸ πρόσωπ[ο]νπρόσωπον κα[ὶ]καὶ [οὐ]σ̣ίανοὐσίαν καὶ ὁμ[ά]δαὁμάδα τ[οῦ]τοῦ [εἰρ]ημένο[υ]εἰρημένου ❨[εὐ]δοκιμωτ(άτου)❩εὐδοκιμωτάτου Θ̣[εο]δ̣[ώ]ρουΘεοδώρου ἀπ̣ὸἀπὸ τ̣ῆ̣ςτῆς σ̣[ὺν]σὺν θεῷ ⸢|g:stauros|⸣|g:stauros| εἰσι̣ούσηςεἰσιούσης ὀγδ̣όης|num:8|ὀγδόης|num:8| ❨ἰ[νδικ(τίωνος)]❩ἰνδικτίωνος κα̣[ὶ]καὶ ε̣ἰ̣ς̣εἰς
14 τ[ὸν]τὸν ἑξῆς ἅπαντα χρόνον καθʼ καὶ π̣αρὼνπαρὼν αὐτὸς ❨εὐδοκ[ι]μώτ(ατος)❩εὐδοκιμώτατος Θεόδ[ω]ροςΘεόδωρος ∼συνέθη̣[το]∽συνέθετο καθ⋰υ⋱πογρ[ά]ψ̣[ας]καθυπογράψας [.]. S-5 πρ[ὸ]ςπρὸς γ[ὰρ]γὰρ [ἀσ]φά̣[λειαν]ἀσφάλειαν ὑμετέραν [καὶ]καὶ [τοῦ]τοῦ δημ[οσίου]δημοσίου [λόγ]ο̣υλόγου καὶ̣καὶ [ἡμῶν]ἡμῶν [δὲ]δὲ
15 αὐτῶν τοῦτο τὸ ∼ἐπείσταλμα∽ἐπίσταλμα ∼γεγένεται∽γεγένηται , ἐν [ᾧ] ∼κἀγὼ∽καὶ $ἐγὼ καθυπέγραψα . S-6 |g:stauros| m2 |g:stauros| ❨Φλ(άουιος)❩Φλάουιος Δου[σά]ριοςΔουσάριος Οὐάλεντος [π]ρογεγραμμένο̣ςπρογεγραμμένος ∼ἐπέστιλα∽ἐπέστειλα κου[φ]ισθῆ̣ναίκουφισθῆναί με ∼τῆς∽τὴν ∼ἐπιγεγραμμ[έν]ης∽ἐπιγεγραμμένην μοι ὑπὲρ τ̣ῆ̣[ς]τῆς ∼[π]ρ̣οκιμένης∽προκειμένης τοπ[οθε]σία[ς]τοποθεσίας
16 λε[γομ]ένηςλεγομένης ❨τό(πος)❩τόπος Ερακ ελ-Κου αλ-Θ̣ιραλ-Θιρ ἤτοι Σο̣ργΣοργ Λοφφα οὔσης ἐν ρ̣|gap:?|ε̣|gap:1|αμη̣ρ|gap:?|ε|gap:1|αμη ελ-|gap:1||gap:1|λκ̣ολθι̣υελ-|gap:1||gap:1|λκολθιυ ἀρ[ου]μέν̣η̣ς̣ἀρουμένης |gap:1|ενδε|gap:1||gap:2|ν̣|gap:1|ενδε|gap:1||gap:2|ν ἓξ|num:6| ∼πλίο∽πλείω ἐλά[σ]σωἐλάσσω ∼συν̣τ̣έλιαν∽συντέλειαν , το[ῦ]τʼτοῦτʼ ἔστ[ι]ἔστι ❨⋰ἰ⋱ουγέρο(υ)❩ἰουγέρου τὸ ἥμισυ|num:1/2| τέταρτον|num:1/4| · S-7 το[ῦτ]οτοῦτο δὲ βαρηθῆ[ναι]βαρηθῆναι [τὸν]τὸν ❨εὐδοκιμώτ(ατον)❩εὐδοκιμώτατον Θεόδ[ωρο]νΘεόδωρον
17 [Ὀβοδιανοῦ]Ὀβοδιανοῦ |gap:20_precision=low||gap:1||gap:1||gap:1||gap:2||gap:1||gap:2||gap:1||gap:3||gap:2||gap:3|ε|gap:1||gap:4||gap:1|α|gap:1||gap:10_precision=low||gap:3||gap:10_precision=low|τ̣α̣ι̣|gap:2||gap:1|ν̣τ̣|gap:4||gap:3||gap:1||gap:2||gap:1||gap:1||gap:20_precision=low||gap:1||gap:1||gap:1||gap:2||gap:1||gap:2||gap:1||gap:3||gap:2||gap:3|ε|gap:1||gap:4||gap:1|α|gap:1||gap:10_precision=low||gap:3||gap:10_precision=low|ται|gap:2||gap:1|ντ|gap:4||gap:3||gap:1||gap:2||gap:1||gap:1| m3 |g:stauros| ❨Φλ[(άουιος)]❩Φλάουιος [Θ]ε̣[όδωρ]οςΘεόδωρος Ὀβοδ[ιανοῦ]Ὀβοδιανοῦ [ὁ] προγεγρ[α]μ̣μ̣[μένος]προγεγραμμμένος ἐπέστειλ̣[α]ἐπέστειλα [β]α̣ρ[ηθῆναί]βαρηθῆναί [με]με |gap:?_lines|