Sematia

p.petra.1.5.xml

TM: 78723HGV: 78723Date: 538 – 538Place: Petra (Tertia Palaestina Salutaris)

1 m1 S-1 |gap:90|ρ|gap:9|ρ|gap:3|ε̣π̣ε̣ι̣|gap:3||gap:2||gap:90|ρ|gap:9|ρ|gap:3|επει|gap:3||gap:2| ἐν̣ἐν [το]ῖςτοῖς εἰρη̣μ̣έ̣ν̣ο[ις]εἰρημένοις |gap:1||gap:1|οι̣|gap:2||gap:1||gap:1|οι|gap:2|
2 [ὑπομ]ν̣ηστικ̣[οῖς]ὑπομνηστικοῖς [ἔδο]ξενἔδοξεν τ̣ὸ[ν]τὸν [εἰρη]μ̣ένον̣εἰρημένον [❨λαμπρ(ότατον)❩]λαμπρότατον Πατρίκ̣[ιον]Πατρίκιον [συν]τελ[εῖν]συντελεῖν [δί]μοιρονδίμοιρον μ̣[έρο]ς̣μέρος τῆς δ̣[ιʼ]διʼ [ἐμο]ῦ̣ἐμοῦ πάση̣[ς]πάσης ∼[συ]ν̣τελία̣ς̣∽συντελείας κ̣α̣ὶκαὶ τοῦτ̣[ο]τοῦτο [μ]ε̣τ̣αθεῖν[α]ιμεταθεῖναι εἰς πρόσωπον α̣ὐτοῦ̣αὐτοῦ ἐκ τῆς ἐμῆ[ς]ἐμῆς
3 [οὐ]σ̣ίαςοὐσίας κ[αὶ]καὶ [ὁμάδος]ὁμάδος [.]. S-2 ἐπ̣ι̣σ̣τ̣[έλλω]ἐπιστέλλω τ̣ῇτῇ σῇ ∼α̣[ἰδεσι]μ̣ωτ∽αἰδεσιμότητι κ[ουφίσ]α̣ικουφίσαι μὲν [τὴν]τὴν [ἐμ]ὴνἐμὴν οὐσί̣[αν]οὐσίαν [καὶ]καὶ ὁμάδα [καὶ]καὶ πρόσω̣[πον]πρόσωπον ἐλευθερι̣κὰςἐλευθερικὰς κ[ορι]αίαςκοριαίας ὀκτὼ|num:8| σατ̣ι̣αίαςσατιαίας ἐννέα|num:9| καβο̣υ̣ςκαβους
4 ∼[τέ]σσαρες∽|num:4|τέσσαρας|num:4| [καὶ]καὶ [πατ]ριμω[νίου]πατριμωνίου [ἰ]ούγ̣εραἰούγερα [πέντε][|num:5|]πέντε|num:5| [τ]έταρτ[ον]τέταρτον [ἕκτο]ν̣ἕκτον κα̣ὶκαὶ δέ[κατον]δέκατον καὶ οἴ[νου]οἴνου [ξ]έ̣σταςξέστας ἑ̣[κατ]ὸ̣νἑκατὸν τριά̣[κοντ]α̣τριάκοντα δύ̣[ο]|num:132|δύο|num:132| δ̣[ίμ]ο̣ι̣ρ̣ο̣ν̣δίμοιρον [τ]ρ̣[ι]ακοστ̣[ὸν]τριακοστὸν ∼[τ]ρ̣ιακ̣ο̣σ̣ι̣ο̣σ̣το∽τριακοσιοστὸν ἑβ̣δομ̣ηκ̣οστὸν̣ἑβδομηκοστὸν
5 ∼[πέ]μ̣τον∽πέμπτον , βαρ̣[ῆσαι]βαρῆσαι [δ]ὲδὲ τὴν οὐ̣[σίαν]οὐσίαν [κα]ὶ̣καὶ ὁ̣μάδαὁμάδα κ̣[αὶ]καὶ [πρ]όσωπονπρόσωπον [τοῦ]τοῦ [α]ὐτοῦαὐτοῦ ❨λαμ[πρ(οτάτου)]❩λαμπροτάτου [Π]α̣τρικίο̣[υ]Πατρικίου [τῆς]τῆς ε̣ἰ̣ρημέν[ης]εἰρημένης [ὁ]μάδοςὁμάδος Π̣ετρῶνΠετρῶν κοριαίας ὀκτὼ|num:8| σατιαίας ἐννέα|num:9| καβ̣ους̣καβους ∼τέσσαρες̣∽|num:4|τέσσαρας|num:4| καὶ πατριμωνίο̣υ̣πατριμωνίου
6 [ἰούγ]ε̣ρ̣[α]ἰούγερα [πέντε][|num:5|]πέντε|num:5| [τ]έταρτο[ν]τέταρτον [ἕκτον]ἕκτον κ̣αὶκαὶ δέκ̣[ατον]δέκατον [κα]ὶ̣καὶ ο̣ἴ̣ν̣ουοἴνου ξ[έστας]ξέστας ἑκατὸν τ̣[ριάκο]ν̣τατριάκοντα δύ̣[ο][|num:132|]δύο|num:132| [δίμο]ιρον̣δίμοιρον τ̣[ριακοσ]τὸν̣τριακοστὸν ∼τ̣ρι̣[α]κο̣σ̣σι̣[ο]σ̣τ̣[ο]∽τριακοσιοστὸν ∼εβδο̣μη̣[κ]ο̣σ̣τ̣∽ἑβδομηκοστὸν ∼ο̣∽πέμπτον ∼[π]ε̣μ̣τ̣ον∽$ ἀπὸ τ̣ῆ̣ς̣τῆς μ̣ελλού̣[σ]η̣ς̣μελλούσης ∼εἰσ̣ε̣ι̣[να]ι∽εἰσιέναι
7 [δ]ευτέρ̣[ας]δευτέρας ∼[ἰνδικτ]ί̣ον[ος]∽|gap:18||gap:1|σ̣κ̣|gap:?|κ̣|gap:6|π̣αρα̣|gap:8|αμ̣|gap:7|ε̣|gap:11|ἰνδικτίωνος|gap:18||gap:1|σκ|gap:?|κ|gap:6|παρα|gap:8|αμ|gap:7|ε|gap:11| καὶ πρὸς ἀσφάλεια̣νἀσφάλειαν ὑμε̣τ̣[έραν]ὑμετέραν καὶ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ❨λ̣αμπρ(οτάτου)❩λαμπροτάτου Πατρικίου̣Πατρικίου |gap:?| Διφί[λο]υ̣Διφίλου
8 |gap:?|μο̣|gap:1||gap:60|υ̣τ|gap:?|μο|gap:1||gap:60|υτ |gap:?| m2 |gap:?| [Πανό]λ̣β̣[ι]ο̣ς̣Πανόλβιος Μ̣ε̣γ̣εθίο[υ]Μεγεθίου |gap:3|τ|gap:1||gap:5|ε̣π̣σ̣εμε|gap:1||gap:?||gap:1||gap:?||gap:3|α̣|gap:?|κου|gap:?|σθ|gap:?|ι̣|gap:3|τ|gap:1||gap:5|επσεμε|gap:1||gap:?||gap:1||gap:?||gap:3|α|gap:?|κου|gap:?|σθ|gap:?|ι
9 |gap:?||gap:1|εν̣|gap:55|ω̣κ̣|gap:30|α̣ρης|gap:?||gap:1||gap:?|α̣|gap:?||gap:1|εν|gap:55|ωκ|gap:30|αρης|gap:?||gap:1||gap:?|α
10 |gap:?|μ̣|gap:1|τ̣ο̣|gap:1||gap:?||gap:?|μ|gap:1|το|gap:1||gap:?|
11 |gap:?||gap:1||gap:?||gap:1||gap:?|η̣ν|gap:?||gap:?||gap:1||gap:?||gap:1||gap:?|ην|gap:?| Φλ(…)Φλ… Πα|gap:?|τρικ[ι-]Πα|gap:?|τρικι- [Διφί]λου̣Διφίλου |gap:?| [λαμ]προ̣(…)λαμπρο… |gap:?|με̣|gap:?|ι̣ς̣|gap:1||gap:?||gap:1|ε̣|gap:?|σ̣τ̣|gap:?||gap:?|με|gap:?|ις|gap:1||gap:?||gap:1|ε|gap:?|στ|gap:?|
12 |gap:?|χρο|gap:1||gap:?|υ̣θ|gap:?||gap:?|χρο|gap:1||gap:?|υθ|gap:?| |g:stauros| α|gap:?|η |g:stauros| m3 [❨Φλ(άουιος)❩]Φλάουιος [Πα]τ̣ρίκιοςΠατρίκιος Δ[ιφίλου]Διφίλου προ̣[γεγραμμένο]ςπρογεγραμμένος ἐπ̣[έστειλα]ἐπέστειλα [βαρηθ]ῆναιβαρηθῆναι [τὸ]τὸ [ἐμὸν]ἐμὸν ∼[πρό]σ̣οπο[ν]∽πρόσωπον [καὶ?]καὶ [οὐσίαν?]οὐσίαν καὶ̣καὶ ὁ[μάδα]ὁμάδα [τῆς]τῆς ∼ε̣ἰρε̣[μένης]∽|gap:3||gap:2|υ̣|gap:1|ς̣|gap:1||gap:1|εἰρημένης|gap:3||gap:2|υ|gap:1|ς|gap:1||gap:1| [κορι]α̣ί̣ας̣κοριαίας [ὀκτὼ][|num:8|]ὀκτὼ|num:8| [σατι]α̣ί̣α̣[ς]σατιαίας [ἐννέα][|num:9|]ἐννέα|num:9| [καβιαίας]καβιαίας ∼[τέσσαρ]ες∽τέσσαρας
13 [καὶ]καὶ πατριμ̣[ωνίου]πατριμωνίου [ἰούγερα]ἰούγερα [π]έντε|num:5|πέντε|num:5| τέ[ταρτον]τέταρτον [ἕκτον]ἕκτον [κα]ὶκαὶ δέκα[τον]δέκατον [καὶ]καὶ [οἴνου]οἴνου [ξέσ]ταςξέστας ἑκ[ατὸν]ἑκατὸν [τριάκον]τατριάκοντα δύο|num:132| δ̣[ίμοιρον]δίμοιρον [τ]ρ[ι]ακοστ̣[ὸν]τριακοστὸν ∼[τριακοσι]οστο∽τριακοσιοστὸν ∼εβ̣[δομηκοσ]τ̣∽ἑβδομηκοστὸν ∼ο∽πέμπτον|gap:6|α ∼πεμ̣[τ]ον∽|gap:6|α̣$ κ̣ουφ̣[ισθῆναι]κουφισθῆναι τ̣ὴντὴν οὐ[σίαν]οὐσίαν [κ]αὶκαὶ ὁ̣μάδ[α]ὁμάδα [καὶ]καὶ ∼π̣ρόσ̣οπον∽πρόσωπον τ[ο]ῦ̣τοῦ ❨[λα]μ̣προ(τάτου)❩λαμπροτάτου Πανο̣[λβ]ί̣ουΠανολβίου Μ̣εγε̣θ̣ί̣[ο]υ̣Μεγεθίου ἀπὸ̣ἀπὸ τῆ̣ς̣τῆς μ̣[ε]λ̣λούσ̣ηςμελλούσης
14 [εἰσι]έν̣αι̣εἰσιέναι δ[ευτέρας]δευτέρας ∼[ἰνδι]κ̣τ∽ἰνδικτίωνος καὶ̣καὶ [εἰς]εἰς [τὸν]τὸν [ἑξῆς]ἑξῆς [ἅ]παντ[α]ἅπαντα [χρόνον]χρόνον [ἀκ]ολούθ[ως]ἀκολούθως [ὑπογράψ]α̣ς̣ὑπογράψας χειρὶ̣χειρὶ [ἐμῇ]ἐμῇ [ἀπέλυσα]ἀπέλυσα [.]. S-3 |vac:?|
15 |vac:?| m4 ❨Φλ(άουιος)❩Φλάουιος |gap:?|εν̣|gap:1||gap:?|υ̣λ̣|gap:?|ν̣κα|gap:?|ω̣κα|gap:?|σ̣ωαν̣|gap:?||gap:?|εν|gap:1||gap:?|υλ|gap:?|νκα|gap:?|ωκα|gap:?|σωαν|gap:?| ἀκολ̣ο̣[ύθως]ἀκολούθως |vac:?|
00 |gap:?||gap:1|υπ̣ρ̣|gap:?|ε̣σ̣θ|gap:?||gap:?||gap:1|υπρ|gap:?|εσθ|gap:?| ε|gap:?|τ̣α̣|gap:?||gap:1||gap:?|ι̣νδ̣|gap:?|σι|gap:?|ε|gap:?|τα|gap:?||gap:1||gap:?|ινδ|gap:?|σι|gap:?| |gap:?|σ̣ε̣δ̣|gap:?|επ̣αρ|gap:?|αο|gap:?|σεδ|gap:?|επαρ|gap:?|αο |gap:?|α̣ι̣α̣|gap:?|ε̣υ̣τ̣|gap:?|βα̣ρ|gap:?|θυ̣|gap:1||gap:?|θ̣εν̣|gap:?|ν̣ημ|gap:1||gap:?|υτο|gap:?|δ̣ας|gap:1||gap:?||gap:?|αια|gap:?|ευτ|gap:?|βαρ|gap:?|θυ|gap:1||gap:?|θεν|gap:?|νημ|gap:1||gap:?|υτο|gap:?|δας|gap:1||gap:?| |gap:?|μ̣|gap:?||gap:?|μ|gap:?| ν̣|gap:?|ν|gap:?| ς|gap:?|ο|gap:?||gap:2||gap:?|α̣ι̣|gap:?|δ̣|gap:1||gap:?|η̣μ|gap:1||gap:?||gap:1|οι|gap:?|ς|gap:?|ο|gap:?||gap:2||gap:?|αι|gap:?|δ|gap:1||gap:?|ημ|gap:1||gap:?||gap:1|οι|gap:?|