Sematia

p.petra.1.4.xml

TM: 78722HGV: 78722Date: 538 – 538Place: Petra (Tertia Palaestina Salutaris)

1 m1 S-1 [|g:stauros|]|g:stauros| βασι̣[λ]εία[ς]βασιλείας [τοῦ]τοῦ δ̣ε̣[σ]π̣ότουδεσπότου ἡμῶν [❨Φλ(αουίου)❩]Φλαουίου Ἰουστι[ν]ι[ανοῦ]Ἰουστινιανοῦ [τοῦ]τοῦ [α]ἰ̣ων̣ίουαἰωνίου κ[αὶ]καὶ [αὐτο]κ̣ράτορος̣αὐτοκράτορος ∼[Αὐγόστ]ο̣υ∽Αὐγούστου ἔτο[υς]ἔτους δ̣[ωδε]κ̣άτουδωδεκάτου ∼ὑ̣π̣α̣τ̣ί̣[ᾳ]∽ὑπατείᾳ ❨Φ̣λ̣(αουίου)❩Φλαουίου Ἰωάννου [τοῦ]τοῦ ❨ἐνδοξ(οτάτου)❩ἐνδοξοτάτου πρ̣ὸ̣πρὸ [π]έντ̣ε|num:5|πέντε|num:5| εἰδ̣ῶ̣ν̣εἰδῶν ∼Αὐγόσ̣[των]∽Αὐγούστων ἔ̣τουςἔτους [τ]ῆ̣[ς]τῆς ∼ἐ̣πα[ρχ]ε̣ίας̣∽ἐπαρχίας
2 [τετρακοσιοστοῦ]τετρακοσιοστοῦ [τριακοστοῦ]τριακοστοῦ [τρίτου]τρίτου [μηνὸς]μηνὸς [Λώιου]Λώιου ε̣[ἰ]κ̣ά̣δ̣[ι]εἰκάδι [καὶ]καὶ [πρώτῃ]πρώτῃ [χρόν]ω̣[ν]χρόνων [πρώτ]η̣ςπρώτης ∼ἰ̣ν[δι]κ̣[τίον]ος∽ἰνδικτίωνος ἐν [μητροπό]λ̣[ει]μητροπόλει [Πέτρᾳ]Πέτρᾳ τ̣ῆ̣ςτῆς Σαλ̣[ουτα]ρ̣[ίας]Σαλουταρίας [Τρίτης]Τρίτης [Πα]λ̣[αιστίν]η̣ςΠαλαιστίνης |gap:2|π̣|gap:2||gap:1||gap:4|ς|gap:2||gap:5||gap:2|π|gap:2||gap:1||gap:4|ς|gap:2||gap:5|
3 |gap:2|σ̣του|gap:1||gap:10|ι̣|gap:2|στου|gap:1||gap:10|ι τετα̣[γμένος]τεταγμένος [τῆσ]δετῆσδε τῆς |gap:1||gap:8|η̣τ̣ρ̣|gap:4||gap:1||gap:8|ητρ|gap:4| [σοὶ]σοὶ τ̣ῷτῷ ❨α[ἰδεσιμωτ(άτῳ)]❩αἰδεσιμωτάτῳ Εὐθη̣[νίῳ]Εὐθηνίῳ [Δουσ]αρί̣[ου]Δουσαρίου [πολιτ]ε̣υομέ̣[νῳ]πολιτευομένῳ [καὶ]καὶ [ὑποδέκτῃ]ὑποδέκτῃ [τ]ῆςτῆς αὐ̣τ̣[ῆς]αὐτῆς |gap:3| [κ]α̣ὶκαὶ τοῖ[ς]τοῖς [κατὰ]κατὰ καιρ̣[ὸν]καιρὸν ❨[αἰ]δεσιμ̣[ωτ(άτοις)]❩αἰδεσιμωτάτοις
4 [ὑ]π̣οδ̣[έκταις]ὑποδέκταις [ἐπιστ]έ̣λ̣λω̣ἐπιστέλλω [τὰ]τὰ ὑ̣π̣[οτεταγμ]έ̣ν̣α̣ὑποτεταγμένα · S-2 ἐ̣π̣ε̣ί̣[περ]ἐπείπερ |gap:5||gap:1|λ̣αι̣|gap:1||gap:1||gap:1||gap:5||gap:5||gap:1|λαι|gap:1||gap:1||gap:1||gap:5| μ̣ετα̣ξ̣[ύ]μεταξύ μ̣[ου]μου [καὶ]καὶ [τοῦ]τοῦ ❨λαμπ̣ρ̣[ο(τάτου)]❩λαμπροτάτου [Πανο]λ̣β̣ίου̣Πανολβίου |gap:1|ε̣ν̣|gap:1||gap:1|εν|gap:1| κ̣[ατ]έ̣σχονκατέσχον μέρο̣[ς]μέρος [δί]μοιρ̣ον̣δίμοιρον [τού]τωντούτων τῶν ὑ̣[π]αρχόντω̣[ν]ὑπαρχόντων αὐτῷ |gap:1||gap:2||gap:1|των̣|gap:1||gap:2||gap:1|των
5 ἀ̣κολ̣ούθω[ς]ἀκολούθως [ὑπομ]νηστι̣κοῖςὑπομνηστικοῖς πρ̣[ο]ελθο̣ῦσινπροελθοῦσιν μετα̣ξ̣[ύ]μεταξύ [μο]υ̣μου καὶ τῆ̣ςτῆς αὐτο[ῦ]αὐτοῦ ❨λ̣[α]μ̣πρό(τητος)❩λαμπρότητος ἔ̣δοξε[ν]ἔδοξεν ἐμὲ ἐν τ̣οῖςτοῖς α̣[ὐτ]οῖςαὐτοῖς ὑπομ̣νη̣σ̣τ̣ι̣κοῖςὑπομνηστικοῖς ἁπάντω̣νἁπάντων τῶν̣τῶν κεχρ̣εωστημένωνκεχρεωστημένων δημοσίων καὶ τῶν ∼γινομέ̣ν̣ων∽γιγνομένων ,
6 εἰ οὕτ̣[ω]οὕτω τύχοι , [ἐ]π̣ὶ̣ἐπὶ τ̣ο̣ύτ̣οι[ς]τούτοις ἐπικλασ̣μῶνἐπικλασμῶν ἀπ̣ὸ̣ἀπὸ τ̣ῶντῶν νυνὶ διελθο̣[υ]σῶνδιελθουσῶν δε̣κάτηςδεκάτης κ[α]ὶ̣καὶ ἑνδεκάτης κα̣ὶ̣καὶ δωδεκάτης κα̣ὶ̣καὶ πεντεκαιδε̣κάτηςπεντεκαιδεκάτης καὶ τῆς παρούσης πρώτης τῶν ἐπινεμήσεων μέρος
7 δίμ[οι]ρ̣ονδίμοιρον τούτων καταβ[ά]λ̣λεινκαταβάλλειν ἐπὶ̣ἐπὶ τὸν δημ̣όσιονδημόσιον λόγον , οὐ μὴν ἀλλὰ̣ἀλλὰ καὶ συντελεῖν μ[ε]με ἀπὸ τῆς̣τῆς δευτέρας ∼ἰνδικτίονος∽ἰνδικτίωνος καὶ εἰς τὸν ἑξῆς ἅπαντα χρόνον πάσης τῆς διʼ αὐτοῦ ∼συντελίας∽συντελείας μέρος δίμοιρον .
8 S-3 ἐπισ[τέλλ]ωἐπιστέλλω τῇ σῇ ∼αἰδεσιμωτ∽αἰδεσιμότητι καὶ τοῖς κατὰ καιρὸν ∼αἰδεσιμω̣τ∽αἰδεσιμοτάτοις ὑποδέκται̣ςὑποδέκταις δι̣ὰ̣διὰ τοῦδέ μ̣[ο]υ̣μου τοῦ ἐπ̣ιστάλμ[α]τ̣οςἐπιστάλματος κουφίσαι μὲν τὸ πρόσωπον καὶ τὸν λόγον τοῦ εἰρημένου ❨λαμπρο(τάτου)❩λαμπροτάτου Πανολβ[ί]ουΠανολβίου
9 μέ[ρος]μέρος δ̣[ίμοι]ρ̣ο̣νδίμοιρον τῶν̣τῶν κ̣[ε]χ̣ρεωστημέν[ων]κεχρεωστημένων διὰ τῆς αὐτοῦ |gap:1||gap:1|η̣ς|gap:1||gap:1|ης ὑπὲρ τῶν [εἰ]ρ̣ημένωνεἰρημένων ∼ἰνδ̣[ι]κ̣[τι]ον∽ἰνδικτιώνων καὶ τῶν̣τῶν ἐ̣π̣ὶἐπὶ τ̣ούτοιςτούτοις συ̣μ̣[β]η̣σομένω[ν]συμβησομένων , ε̣ἰ̣εἰ οὕτω τύχ̣ο[ι]τύχοι , ἐπ̣ικλα̣σ̣μῶ̣[ν]ἐπικλασμῶν , βαρ̣ῆσα̣[ι]βαρῆσαι δ̣ὲδὲ τὸ ἐμὸν
9-10 π̣ρ̣[όσ]∤[ωπον]πρόσ∤ωπον
10 [καὶ]καὶ [τὸν]τὸν [λ]όγ[ον]λόγον [τὸ]τὸ αὐτὸ μέ̣ρ̣[ο]ςμέρος δί[μοι]ρ̣ονδίμοιρον δ̣ιὰ̣διὰ τ̣ὸτὸ ἤδ̣[η]ἤδη [τὸν]τὸν ❨λαμπ̣ρό(τατον)❩λαμπρότατον Πανόλ̣[β]ιονΠανόλβιον κ̣α̣τ̣αβ̣α̣λ[εῖ]ν̣καταβαλεῖν εἰς πλῆρ[ες]πλῆρες [τ]ὰτὰ ὑπὲρ τρ̣[ίτ]η̣[ς]τρίτης καὶ δε̣κάτη̣[ς]δεκάτης [καὶ]καὶ τ̣εσσαρε̣σκ̣[αι]δεκ̣άτηςτεσσαρεσκαιδεκάτης τ̣ῶντῶν ν̣[υ]νὶνυνὶ δ[ι]ελθουσῶν̣διελθουσῶν ἰνδικτιώνων
11 δημ̣[όσια]δημόσια [.]. S-4 [ἐπιστ]έ̣λ̣λωἐπιστέλλω τ̣[ῇ]τῇ [σ]ῇ̣σῇ ∼αἰδεσιμωτ̣∽αἰδεσιμότητι [καὶ]καὶ [το]ῖςτοῖς κατὰ κ[α]ι̣ρὸ[ν]καιρὸν ∼[α]ἰ̣δεσιμωτ̣∽αἰδεσιμοτάτοις [ὑπο]δ̣έκταιςὑποδέκταις κουφ̣[ί]σ̣αικουφίσαι μὲν ὁμ|gap:2| τὸ πρόσω̣π̣[ον]πρόσωπον καὶ τὸν λόγ̣[ον]λόγον [τ]οῦτοῦ αὐτοῦ ❨λαμ̣[π]ρο(τάτου)❩λαμπροτάτου Πα̣ν̣ολβ̣[ίο]υ̣Πανολβίου μέρ[ο]ς̣μέρος δίμ̣οιρονδίμοιρον τῶν̣τῶν διὰ τ̣ῆςτῆς
12 |gap:19|δ̣ανων|gap:19|δανων τ̣|gap:2||gap:4|τ|gap:2||gap:4| [τ]οῦτʼτοῦτʼ ἔστι̣ἔστι |gap:5|ι̣ας|gap:5|ιας ἑξήκ̣[οντα]ἑξήκοντα [ὀ]κ̣τὼ|num:68|ὀκτὼ|num:68| καὶ δε̣κ̣ατ̣ρία̣|num:13|δεκατρία|num:13| κορ̣ι̣|gap:3|κορι|gap:3| [ἐλ]ευθερικ̣|gap:4|ἐλευθερικ|gap:4| [κ]α̣ὶκαὶ πατρ[ιμων]ί̣ουπατριμωνίου ἰούγερα̣ἰούγερα δ̣έκα|num:10|δέκα|num:10| κ̣[α]ὶ̣καὶ β̣[αρ]ῆσαιβαρῆσαι δ̣ὲδὲ τ̣[ὸ]τὸ [ἐ]μ̣ὸνἐμὸν π̣ρ̣[όσ]ω̣[π]ον̣πρόσωπον κ̣α̣ὶ̣καὶ τ̣[ὸν]τὸν
13 [λόγον]λόγον |gap:17||gap:1||gap:12||gap:1|κ̣τ̣|gap:8||gap:2|ο̣ν̣τ̣|gap:5||gap:1|κ̣|gap:1||gap:4||gap:5||gap:7|ε̣|gap:1||gap:1||gap:17||gap:1||gap:12||gap:1|κτ|gap:8||gap:2|οντ|gap:5||gap:1|κ|gap:1||gap:4||gap:5||gap:7|ε|gap:1||gap:1| [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [μ]ε̣λ̣λ̣ο̣ύ̣[σης]μελλούσης [εἰσ]ι̣έ̣ν̣α̣ι̣εἰσιέναι δ̣[ευτέρας]δευτέρας ∼ἰ̣[ν]δ̣[ι]κ̣[τίονος]∽ἰνδικτίωνος |gap:16|