Sematia

p.petra.1.1.xml

TM: 78719HGV: 78719Date: 537 – 537Place: Petra (Tertia Palaestina Salutaris)

1 m1 S-1 μετὰ τὴν ❨ὑπ(ατείαν)❩ὑπατείαν ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου ∼Βελεσαρίου∽Βελισαρίου τοῦ ἐνδ[οξο]τάτουἐνδοξοτάτου καὶ πανευφήμου [πρὸ]πρὸ [δέκα][|num:10|]δέκα|num:10|
2 Καλανδῶν Ἰουνίων ἔτους τῆς ∼ἐπαρχείας∽ἐπαρχίας τετρακο̣σιοστοῦτετρακοσιοστοῦ τρ̣[ιακοστοῦ]τριακοστοῦ
3 δευτέρου μηνὸς Δαισίο̣[υ]Δαισίου τρίτῃ χρόνω[ν]χρόνων [π]ε̣ν̣τ̣ε̣καιδ[ε]κ̣άτηςπεντεκαιδεκάτης ∼ἰν̣δ̣ι̣κ̣τ̣[ιονος]∽ἰνδικτίωνος
4 ἐν Αὐγουστοκολωνί̣ᾳ̣Αὐγουστοκολωνίᾳ [Ἀ]ν̣τωνιανῇἈντωνιανῇ ἐ[π]ι̣[σ]ήμ̣[ῳ]ἐπισήμῳ [καὶ]καὶ ἐ[γγεν]ε[ῖ]ἐγγενεῖ [μ]η̣[τρὶ]μητρὶ κ̣[ολωνιῶν]κολωνιῶν
5 Ἁδριανῇ Πέτρᾳ μητροπόλει τῆς Τρίτης Παλαιστίνης Σαλουτ[αρίας]Σαλουταρίας
6 τήνδε τὴν ∼ἔνγραφον∽ἔγγραφον ∼ἀσφάλιαν∽ἀσφάλειαν πεποίηντ̣αιπεποίηνται πρὸς ἀλλή̣λουςἀλλήλους , ἑκουσίᾳ αὐτ[ῶν]αὐτῶν
7 γνώμῃ καὶ ∼αὐθερετο∽αὐθαιρέτῳ πρ[ο]α̣ιρέσειπροαιρέσει , δόλ[ου]δόλου κ̣[α]ὶ̣καὶ |gap:4||gap:1||gap:3||gap:1|δ̣η̣|gap:12||gap:4||gap:1||gap:3||gap:1|δη|gap:12|
8 καὶ νόμων ἀγνοίας̣ἀγνοίας χωρίς , ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς|num:1| μέρου̣ς̣μέρους Πατρόφιλ̣[ος]Πατρόφιλος [Βάσσου]Βάσσου
9 ∼εὐδοκιμότατος∽εὐδοκιμώτατος , ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου Θεόδω̣ροςΘεόδωρος Ὀβοδιανοῦ ∼εὐδοκιμ̣[ότατος]∽εὐδοκιμώτατος
10 παρόντος αὐτῷ καὶ ∼συντιθημέ̣ν̣ο̣υ̣∽συντιθεμένου Εὐ̣σ̣[τα]θ[ί]ο̣[υ]Εὐσταθίου Θ[έ]ωνο̣[ς]Θέωνος [τοῦ]τοῦ ∼ε̣[ὐ]δ̣[ο]κ̣[ιμοτάτου]∽εὐδοκιμωτάτου
11 αὐτοῦ κουράτο̣ρ̣ο̣ςκουράτορος π̣ερὶπερὶ τῶν ὑποτεταγμένων . S-2 ἐ̣π̣είπερἐπείπερ θ̣|gap:10|θ|gap:10|
12 προικὸς τῆς ∼[μ]α̣καρι̣ο̣τάτη̣ς̣∽μακαριωτάτης |gap:1|ερε|gap:4|∼[γε]ναμέ[ν]ης∽|gap:1|ερε|gap:4|γενομένης Θεοδ̣ώρου̣Θεοδώρου τ̣[οῦ]τοῦ
13 ∼εὐδοκιμοτάτου∽εὐδοκιμωτάτου μητρὸς ἐξεχ̣ωρή̣[θη]ἐξεχωρήθη αὐ̣τ̣ὸ̣ςαὐτὸς ∼εὐδοκιμότ̣α̣τ̣ο̣ς̣∽εὐδοκιμώτατος Θ̣[εό]δ̣[ωρος]Θεόδωρος
14 παρὰ τοῦ εἰρημένου ∼εὐδοκιμοτάτου∽εὐδοκιμωτάτου Πατροφί̣λ̣ουΠατροφίλου Βάσ̣σ̣ο̣υ̣Βάσσου |gap:3||gap:7|
15 τὰ καὶ περιεχόμενα̣περιεχόμενα τ̣ῇ̣τῇ γ̣εν̣ομέ[ν]ῃ̣γενομένῃ ∼[ἐν]γ̣ρ̣ά̣φ̣[ῳ]∽ἐγγράφῳ ἐ[κ]χ̣ω̣ρ̣ήσειἐκχωρήσει εἰς̣εἰς [τὸν]τὸν [αὐτὸν]αὐτὸν
16 ∼εὐδοκιμότατον∽εὐδοκιμώτατον Θεόδωρον · S-3 καὶ ἐν τοῖς [μ]εταξὺμεταξὺ αὐτῶν κατὰ τὸν κα[ιρὸν]καιρὸν
17 τῆς διαλύσεως λαλου̣μένοιςλαλουμένοις συνεῖ̣δ̣ονσυνεῖδον σ̣[υμ]φωνή̣σ̣[αντες]συμφωνήσαντες [ἀλλήλοις]ἀλλήλοις
18 ὡς εἰ μὲν σ̣υμβῇσυμβῇ Θε[ό]δ̣ωρο[ν]Θεόδωρον τὸν ∼εὐδοκ[ιμό]τ̣ατ̣[ο]ν∽εὐδοκιμώτατον ἄπαιδα τελ[ευτῆσαι]τελευτῆσαι
19 περιούσης τῆς ∼κοσμιοτάτης∽κοσμιωτάτης Σ[τε]φανοῦςΣτεφανοῦς αὐτοῦ γαμε[τῆς]γαμετῆς [,], [πάντα]πάντα [τὰ]τὰ
20 ἐκχωρηθέντα αὐτῷ παρὰ τοῦ̣τοῦ [εἰρημένου]εἰρημένου ∼ε[ὐ]δοκιμ̣[οτάτου]∽εὐδοκιμωτάτου
21 Πατροφίλ̣ο̣υΠατροφίλου αὐτῆς πατρὸς ∼ἀκεί̣[ν]ητα∽ἀκίνητα πράγμα̣[τα]πράγματα ἔρχεσθαι κ̣[αὶ]καὶ
22 καταντᾶν εἰς τὴν ∼κοσμιοτά̣[τ]η̣ν∽κοσμιωτάτην Στεφανοῦν . S-4 εἰ δ̣ὲ̣δὲ [τελευτήσει]τελευτήσει
23 αὐτὴ ∼κοσμιοτάτη∽κοσμιωτάτη Στεφανοῦς , τελε[υτ]ήσει̣τελευτήσει δὲ μ̣ε[τʼ]μετʼ [αὐτὴν]αὐτὴν [καὶ]καὶ
24 ὅπερ ἀπείη αὐτὸς ∼εὐδοκιμ[ό]τατο̣ς̣∽εὐδοκιμώτατος Θ̣[εόδωρος]Θεόδωρος [,], [πάντα]πάντα [τὰ]τὰ [ἐκχωρηθέντα]ἐκχωρηθέντα
25 ἔρχεσ̣θ̣[αι]ἔρχεσθαι ε̣ἰ̣ς̣εἰς Π̣[α]τ̣ρ̣[ό]φι[λον]Πατρόφιλον τ̣[ὸν]τὸν [∼[εὐδοκιμότατον]∽]εὐδοκιμώτατον θ̣[εῖον]θεῖον [αὐτοῦ]αὐτοῦ [ἤγουν]ἤγουν
26 εἰς κληρονόμους αὐτοῦ . S-5 ε̣[ἰ]εἰ δ̣ὲδὲ συμβῇ τὸν εἰρημέν[ον]εἰρημένον ∼[εὐ]δοκιμ̣[ότατον]∽εὐδοκιμώτατον
27 Πατρόφιλον καὶ αὐτὸν τελευτ̣[ησα]|gap:2|α|gap:1||gap:2|τελευτησα|gap:2|α|gap:1||gap:2| [κα]τ̣[α]λεῖψαικαταλεῖψαι τ̣[ὴν]τὴν [αὐτὴν]αὐτὴν [Στεφανοῦν]Στεφανοῦν
28 τὴν ∼κοσμιοτάτην∽κοσμιωτάτην γαμετὴν̣γαμετὴν [μ]ὲνμὲν Θεο̣[δ]ώρουΘεοδώρου , αὐτοῦ δὲ [Πατροφίλου]Πατροφίλου
29 ∼θυγατέραν∽θυγατέρα , ἔδοξεν εἰ[ς]εἰς α̣ὐτὴναὐτὴν Σ̣[τ]εφ[α]νο̣ῦ̣νΣτεφανοῦν ἔρχεσ[θα]ιἔρχεσθαι κ̣αὶκαὶ κ[αταντᾶν]καταντᾶν
30 τὰ αὐτοῦ Πατροφίλου̣Πατροφίλου τοῦ ∼εὐδοκιμοτά̣του∽εὐδοκιμωτάτου πά[ντα]πάντα [.]. S-6 [εἰ]εἰ [δὲ]δὲ [τελευτήσει]τελευτήσει
31 ∼κοσμιοτάτη∽κοσμιωτάτη Στεφανοῦς πε̣[ριόντων]περιόντων [ἀμφοτέρ]ω̣ν̣ἀμφοτέρων [τῶν]τῶν [εἰρημένων]εἰρημένων
32 ∼εὐδοκιμοτάτων∽εὐδοκιμωτάτων Πατροφί[λου]Πατροφίλου [καὶ]καὶ [Θεοδώρου]Θεοδώρου [καὶ]καὶ ἄ̣π̣αιςἄπαις παν[τελῶς]παντελῶς [τὸν]τὸν
33 βίον̣βίον κ[α]ταλῦσαικαταλῦσαι αὐτὸς ∼εὐδ[οκιμ]ότατος∽εὐδοκιμώτατος Πατρόφιλ[ο]ςΠατρόφιλος , ἔρχεσθ[αι]ἔρχεσθαι [καὶ]καὶ
34 καταντᾶν τὰ αὐτοῦ π[ρ]άγμ[ατα]πράγματα [εἰς]εἰς τ̣ὸντὸν εἰ̣[ρημένον]εἰρημένον ∼[εὐδοκιμότατον]∽εὐδοκιμώτατον
35 Θεόδωρον αὐτοῦ ἐξάδ[ελφον]ἐξάδελφον [καὶ]καὶ γ̣αμ[βρὸν]γαμβρὸν |gap:6|υ̣π̣εις|gap:2||gap:10||gap:6|υπεις|gap:2||gap:10|
36 ἔτι τε̣τε καὶ το̣ῦ̣τοτοῦτο α̣ὐ̣το̣ῖ̣[ς]αὐτοῖς [συνέδοξεν]συνέδοξεν [μετὰ]μετὰ ∼[συναι]ν̣ήσεω̣[ς]∽συναινέσεως [καὶ]καὶ [ἐξ]ἐξ
37 ἐπερωτήσεω̣ςἐπερωτήσεως ἀλ̣λ̣ήλων̣ἀλλήλων ω|gap:1||gap:11|των|gap:1||gap:11|
38 Πατροφίλου καὶ Θεοδ̣ώ̣ρ̣[ου]Θεοδώρου |gap:30|
39 τὰ αὐτῷ διαφέροντα |gap:35|
40 καὶ περ̣ὶπερὶ |gap:8| τόπ̣οιςτόποις προγ̣|gap:2||gap:30|προγ|gap:2||gap:30|
41 ε|gap:4| [π]ρ̣οσώπουπροσώπου βουλομε[ν-]βουλομεν- |gap:30|
42 εἰ δὲ μὴ ἕληται ἀγοράσαι , ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ πιπρ[ά]σ̣[κειν]πιπράσκειν [οἱῳδήποτε]οἱῳδήποτε
43 π[ρ]οσώπῳπροσώπῳ μηδεν̣ὸ̣ς̣μηδενὸς [ἀντιποιουμένου]ἀντιποιουμένου καθ̣ʼκαθʼ [ο]ἱονδήποτεοἱονδήποτε τρό[πον]τρόπον [.].
44 S-7 ὁμοίως δὲ καὶ τοῦτο αὐτοῖς συνέδοξεν ἐπει|gap:1||gap:1|γραμμ̣α̣|gap:10|ἐπει|gap:1||gap:1|γραμμα|gap:10|
45 ∼εσχην∽ἔσχεν ∼μα̣κα̣ρι[ό]τ̣[ατ]ο̣ς̣∽μακαριώτατος Ὀ̣βοδ[ιανὸ]ς̣Ὀβοδιανὸς π[ατ]ὴ̣[ρ]πατὴρ [τοῦ]τοῦ ε̣[ἰρημένου]εἰρημένου
46 ∼εὐδοκιμοτάτου∽εὐδοκιμωτάτου Θεοδώρου |gap:14|οφιλο|gap:2||gap:10|
47 Κυ̣ρίκου̣Κυρίκου ∼γ̣ε̣ν̣α̣μ̣έ̣[ν]η̣|gap:35|∽γενομένη|gap:35|
48 νομισμάτων , ἐφʼ |gap:1||gap:13|του [μέ]ρουςμέρους αὐτ[οῦ]αὐτοῦ |gap:8|
49 τὸ ἀ̣π̣α̣ι̣το̣ύ̣μενονἀπαιτούμενον μέ[ρος]μέρος |gap:30|
50 ἀπαιτηθ̣ῇἀπαιτηθῇ ἐξ α[ὐ]τ̣ο̣[ῦ]αὐτοῦ |gap:18|ε̣ν̣α|gap:18|ενα αὐτ|gap:12|
51 ε̣λεύσεως̣ελεύσεως |gap:1||gap:?||gap:3||gap:20||gap:1|επρα|gap:1||gap:10|
52 ἑκόντος |gap:1||gap:2|μεθ|gap:20|ματ|gap:1||gap:12|
53 βλάβην ὑπο|gap:2||gap:3||gap:7||gap:30|
54 ζημίας μέρος ἥμισυ δ|gap:6|ο̣τ̣ωςδ|gap:6|οτως δʼ ἐδόχθη καὶ συν|gap:1||gap:10|
55 μ̣ετα̣ξὺ̣μεταξὺ α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣αὐτῶν . S-8 ἔ̣[τ]ι̣ἔτι δ̣ὲ̣δὲ [κα]ὶ̣καὶ [τοῦτο]τοῦτο συνέδοξεν αὐτοῖς ἀμ̣[φοτέροις]ἀμφοτέροις
56 ὡς εἰ συμβῇ Πα̣λλαδ[ί]ανΠαλλαδίαν τὴν εὐλαβεστάτην ∼[μ]ητέραν̣∽μητέρα [μὲν]μὲν [τοῦ]τοῦ
56-57 [εἰρη]∤μένουεἰρη∤μένου
57 Πατροφί̣λ̣ουΠατροφίλου , μ̣ά̣μ̣μ̣η̣[ν]μάμμην δ̣[ὲ]δὲ [τῶν]τῶν [εἰρημένων]εἰρημένων [Στεφανοῦς]Στεφανοῦς [καὶ]καὶ
58 Θεοδώρου περι̣ο̣|gap:13|περιο|gap:13| ἀδιατυπ[οῦ]σ̣ανἀδιατυποῦσαν παρα|gap:10|
59 |gap:4|η̣[ς]|gap:4|ης δ̣ωρεᾶςδωρεᾶς ηκε|gap:1||gap:11||gap:1|ευρον|gap:5|της|gap:1||gap:12|
60 [μηδέ]ν̣αμηδένα αὐτῶν μηδ̣[ε]μ̣ίανμηδεμίαν με|gap:14|ον τοιουτ̣|gap:10|τοιουτ|gap:10|
61 |gap:5-6|ετ̣ερο̣|gap:1||gap:5-6|ετερο|gap:1| κ̣[α]ὶ̣καὶ |gap:10|ε|gap:10| [κληρονόμων]κληρονόμων [ἢ] [διαδόχων]διαδόχων
62 ἢ̣ δ̣ι̣ακ̣ατόχωνδιακατόχων |gap:1||gap:1|τ̣ο̣ν|gap:1||gap:1|τον κ̣α[ὶ]καὶ ∼ἀνείσχυρον∽ἀνίσχυρον εἶ[ν]αιεἶναι μετα̣ξὺ̣μεταξὺ [αὐτῶν]αὐτῶν [ἢ] [τῶν]τῶν
63 κ[λ]ηρον̣ό̣[μων]κληρονόμων |gap:20||gap:1||gap:2||gap:1||gap:20|
64 |gap:2_lines|
66 τὸν εἰρημένον εὐδοκίμως χη̣|gap:30|χη|gap:30|
67 τῆς δούλης Γανυ|gap:1||gap:21| |vac:?| ἔτι δὲ κα̣[ὶ]καὶ [συνέδοξεν]συνέδοξεν
68 [ὡς]ὡς εἰ φανείη ∼εὐδ̣ο̣κ̣[ιμότατος]∽εὐδοκιμώτατος [Πατρ]όφι[λος]Πατρόφιλος |gap:4||gap:1|νγρα|gap:10|
69 [τοῦ]τοῦ ∼μακαριοτάτου∽μακαριωτάτου Βάσσου αὐτοῦ πατρὸς̣πατρὸς |gap:4|τ̣ον|gap:4|τον γενα|gap:10|
70 |gap:1||gap:2| τ̣ὸ̣ντὸν ∼εὐδοκιμότ̣α̣τ̣ον∽εὐδοκιμώτατον Θεόδω[ρ]ο̣ν̣Θεόδωρον |gap:12||gap:1||gap:13|
71 κ̣αὶκαὶ πρὸ̣ς̣πρὸς ∼τῷ∽τὸ ταῦτα̣ταῦτα [κύρια]κύρια [καὶ]καὶ β̣έβαιαβέβαια κ̣α̣ὶ̣καὶ ἀμετ̣ά̣τ̣ρ̣ε̣[πτα]ἀμετάτρεπτα [εἶναι]εἶναι
72 ἐ̣[πωμό]σ̣[α]ν̣τοἐπωμόσαντο ἀμ[φότεροι]ἀμφότεροι [τὸν]τὸν [θεῖ]ο̣νθεῖον καὶ φρικωδέστατον [ὅρκον]ὅρκον
73 ∼[θεεϊκὴν]∽θεϊκὴν [Ἁγί]α̣νἉγίαν Τριάδα καὶ ∼βασιλεικὴν∽βασιλικὴν σωτ̣[η]ρίανσωτηρίαν τοῦ δ̣[εσπότου]δεσπότου
74 [ἡμ]ῶνἡμῶν καὶ πάσης τῆς οἰκ[ουμένης]οἰκουμένης [❨Φλ(αουίου)❩]Φλαουίου [Ἰουστινιανοῦ]Ἰουστινιανοῦ
75 αἰωνίου Αὐγούστου ∼ὑπ̣οθ̣ή̣μ̣ενοι∽ὑποθέμενοι ἀλλήλοις ἐ[π]ὶ̣ἐπὶ τ̣[ού]τ̣[οις]τούτοις |gap:6|
76 πά̣ν̣ταπάντα α[ὐ]τῶν̣αὐτῶν τὰ [ὑπάρχοντα]ὑπάρχοντα κ̣α̣ὶ̣καὶ ὑπάρ̣ξον[τα]ὑπάρξοντα [πράγματα]πράγματα [καὶ]καὶ
77 [τῶν]τῶν κ̣[λ]η̣ρονόμ̣[ων]κληρονόμων [αὐτῶν]αὐτῶν [καὶ]καὶ [διαδόχω]νδιαδόχων , πίσ̣τ̣[εως]πίστεως [ἀγαθῆς]ἀγαθῆς
78 [ἐφʼ]ἐφʼ [ἅπασι]νἅπασιν τ̣[οῖς]τοῖς προγεγ̣ρ̣αμμέ[νοις]προγεγραμμένοις [ἐπηρ]ωτημέ̣[νης]ἐπηρωτημένης [καὶ]καὶ
79 ∼ὁμολογημένης∽ὡμολογημένης . S-9 κ̣[αὶ]καὶ [ἐ]γ̣ένετ[ο]ἐγένετο [τῆσδε]τῆσδε [τῆς]τῆς [∼[ἐνγράφου]]∽ἐγγράφου ∼[[ἀσφαλία]ς∽]ἀσφαλείας
80 ἰσότυπα δύο|num:2| , ἑκατέ̣ρῳἑκατέρῳ μ[έρει]μέρει ἕν|num:1| , ἅπερ ὑπογραφόμ[ενα]ὑπογραφόμενα [κύρια]κύρια
81 ἔ̣[σ]τ̣αι̣ἔσται καὶ βέβαια παν[τ]αχ̣ο̣[ῦ]πανταχοῦ [προφερόμ]εναπροφερόμενα . m2 S-10 |g:stauros| ❨Φλ(άουιος)❩Φλάουιος [Πατρόφιλος]Πατρόφιλος [Βάσσου]Βάσσου
82 [ὁ] [προγεγρ]αμ̣μ̣ένοςπρογεγραμμένος πεπ[οίημαι]πεποίημαι [τήνδε]τήνδε [τὴν]τὴν [ἔγγραφον]ἔγγραφον [ἀσφάλειαν]ἀσφάλειαν [πρὸς]πρὸς [τὸν]τὸν
83 [❨εὐδοκιμ(ώτατον)❩]εὐδοκιμώτατον ∼Θεόδορ[ο]ν∽Θεόδωρον Ὀβοδιανοῦ διʼ ἧς ὁμολο[γῶ]ὁμολογῶ [πλ]ηροῦνπληροῦν πάν[τα]πάντα [τὰ]τὰ
84 [❨προγεγρ(αμμένα)❩]προγεγραμμένα κατὰ τὴν ∼προδιηγεθῖσαν∽προδιηγηθεῖσαν π̣ᾶσα̣ν̣πᾶσαν δύν[αμ]ινδύναμιν καὶ ἐ̣μ̣μένωἐμμένω πᾶ[σιν]πᾶσιν
85 [καὶ]καὶ ∼[ἐπ]ω̣μωσάμην∽ἐπωμοσάμην καὶ ὑ̣πεθέμηνὑπεθέμην κ[α]θ̣ὼςκαθὼς πρ̣[όκειται]πρόκειται [καὶ]καὶ [αἰτηθεὶς]αἰτηθεὶς
85-86 [ὡμο]∤λόγησ̣αὡμο∤λόγησα
86 ἕκα̣σταἕκαστα ἀ̣κ̣ο̣λ̣ο̣ύ̣θ̣[ως]ἀκολούθως |gap:3||gap:15| [ὑπογράψας]ὑπογράψας [χειρὶ]χειρὶ
87 ∼ἐμε͂ͅ∽ἐμῇ ἀπέλυσα . m3 S-11 |g:stauros| ❨Φλ̣(άουιος)❩Φλάουιος Θε[ό]δωρο̣[ς]Θεόδωρος [Ὀβο]διανοῦὈβοδιανοῦ ❨προγεγ̣ρ[α]μ̣[(μένος)]❩προγεγραμμένος [πεποίημαι]πεποίημαι
88 τήνδε τὴν ἔγγρ[αφ]ο̣νἔγγραφον ἀσφ̣[άλειαν]ἀσφάλειαν [πα]ρ̣όντ̣[ος]παρόντος [μοι]μοι [καὶ]καὶ [❨συντιθεμέ(νου)❩]συντιθεμένου
89 [Εὐσταθίου]Εὐσταθίου [Θέ]ωνοςΘέωνος τ[οῦ]τοῦ |gap:?|
90 [πρὸς]πρὸς τ̣ὸντὸν εὐδοκιμώτατον Πατρόφιλον Β̣άσσ[ου]Βάσσου |gap:?|
91 |gap:1_lines|
92 κατὰ τὴν πρ[οδ]ιηγ̣η̣[θεῖσαν]προδιηγηθεῖσαν [πᾶ]σανπᾶσαν δύναμιν κ̣[αὶ]καὶ [ἐμμένω]ἐμμένω
93 πᾶσιν τούτο̣ιςτούτοις καὶ̣καὶ καὶ{καὶ} ∼ἐ̣[π]ω̣μ̣ωσάμ̣η̣ν∽ἐπωμοσάμην καὶ ὑπεθέμ̣ηνὑπεθέμην κα[θὼς]καθὼς |gap:?|
94 |gap:8||gap:1| κα̣[ὶ]καὶ [ἐ]πε̣ρ̣[ω]τηθεὶς̣ἐπερωτηθεὶς ὡμολ[όγησα]ὡμολόγησα [ἕκαστα]ἕκαστα [ἀκολούθως]ἀκολούθως
95 [καὶ]καὶ [ἀναγνοὺς]ἀναγνοὺς [τὸ]τὸ ὕ̣φοςὕφος ὑπο̣γρα̣ψ̣[ας]ὑπογραψας [χειρὶ]χειρὶ [ἐμῇ]ἐμῇ [ἀπέλυσα]ἀπέλυσα [.]. m4 S-12 |g:stauros| ❨Φ̣[λ(άουιος)]❩Φλάουιος [Εὐστάθιος]Εὐστάθιος
96 Θ̣έ̣ων̣οςΘέωνος κουράτωρ τοῦ [εὐδοκιμωτάτου]εὐδοκιμωτάτου [Θεοδώρου]Θεοδώρου [Ὀβοδιανοῦ]Ὀβοδιανοῦ
97 παρὼν ∼συντιθιμε∽συντιθέμενος π̣ᾶ̣σ̣ι̣νπᾶσιν τοῖς προγεγραμμένοις |gap:10|
98 [ὑπέγ]ραψ̣αὑπέγραψα ∼χειρεὶ∽χειρὶ ἐμ[ῇ]ἐμῇ [.]. S-13 |vac:?|
99 m5? ε̣|gap:?|π̣αν̣|gap:?|ε|gap:?|παν|gap:?| χειρ[ὶ]χειρὶ |gap:?|
100 |gap:?|