Sematia

p.petr.2.24.xml

TM: 47313HGV: 47313Date: -226 – -225Place: Krokodilopolis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ἐπιτρόπους]ἐπιτρόπους [δὲ]δὲ [αἱροῦμαι]αἱροῦμαι [βασιλέα]βασιλέα [Πτολεμαίου]Πτολεμαίου [τὸν]τὸν [ἐκ]ἐκ [βασιλέως]βασιλέως [Πτολεμαίου]Πτολεμαίου [καὶ]καὶ [Ἀρσινό]ηςἈρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν καὶ βασ̣ίλ[ισ]σανβασίλισσαν Βερ̣ε̣ν̣ίκηνΒερενίκην τὴν β̣[ασ]ιλέως̣βασιλέως [Πτολεμαίου]Πτολεμαίου
2 [ἀδελφὴ]νἀδελφὴν καὶ γυναῖκα καὶ τὰ τούτω̣ντούτων τ̣έκνατέκνα . S-2 μά̣ρ̣τ̣υρεςμάρτυρες · S-3 Ἰάσων Ἀχαιὸς τῶν ἐκ τοῦ
2-3 Ἑ̣ρ̣[μο]∤[πολίτου]Ἑρμο∤πολίτου
3 π̣ρώτωνπρώτων τῆ̣ςτῆς τετάρτης ἱππαρχ̣ίαςἱππαρχίας ἑκατ̣ο̣ν̣τάρουροςἑκατοντάρουρος ὡς ἐτ̣ῶ̣ν̣ἐτῶν πεντήκοντα π[έντε]|num:55|πέντε|num:55|
4 [μέσος]μέσος [μεγ]έ̣θ̣ε̣ι̣μεγέθει [λε]υκόχρωςλευκόχρως ∼ἀναφάλανθος∽ἀναφάλαντος οὐλὴ μετώπ̣ω̣ι̣μετώπωι ∼ἐγ∽ἐκ δεξιῶν , Ἀσκληπιόδωρος Διονυσί[ου]Διονυσίου
5 |gap:6|ν̣|gap:6|ν τῆς ἐπιγονῆς ὡς ἐτῶν τριάκοντα|num:30| εὐμεγ̣έ̣θ̣ηςεὐμεγέθης μελίχρω̣ςμελίχρως ∼ἀναφάλανθος∽ἀναφάλαντος ἡσυχῆι
6 [οὐλὴ]οὐλὴ ὑ̣π̣ὸὑπὸ σιαγόνα δεξιάν , Ἀπολλώνι̣[ος]Ἀπολλώνιος |gap:3||gap:3| [Ἡρα]κλεώτηςἩρακλεώτης τ̣[ῆς]τῆς ἐπιγονῆς ὡς ἐτῶν
6-7 τεσσα∤[ράκοντα][|num:40|]τεσσα∤ράκοντα|num:40|
7 [μέσος]μέσος μ̣εγέθειμεγέθει μελίχρως κλαστ[όθριξ]κλαστόθριξ ∼[ἀναφά]λανθος∽ἀναφάλαντος οὐλ̣ὴοὐλὴ μέσωι μετώπωι καὶ ἄλλη
8 |gap:11| [Παρμ]ε̣ν[ί]ω̣νοςΠαρμενίωνος Μακεδὼν τῆ[ς]τῆς ἐ̣π̣ι̣γ̣[ον]ῆςἐπιγονῆς ὡς ἐτῶν ἑξήκοντα|num:60| ε̣ὐμεγέθηςεὐμεγέθης
9 [μελίχρ]ωςμελίχρως ἀναφ̣ά̣λακροςἀναφάλακρος οὐλὴ μετώπωι ἐ[κ]ἐκ [δεξι]ῶ̣ν̣δεξιῶν [κ]αὶκαὶ ἄλλη ὑπὸ μυκτῆρα ἀριστερόν ,
10 |gap:6| Πολιάρχου Φιλαδέλφειος τῶν Ἱπποκ̣ράτο[υς]Ἱπποκράτους [τῆ]ς̣τῆς τρίτης ἱππαρχίας ἑκατοντάρουρος
11 [ὡς]ὡς [ἐτῶν]ἐτῶν ἑξήκοντα|num:60| εὐμεγέθης μελίχρως |gap:1||gap:5||gap:1| παχύ̣ρρινπαχύρριν οὐλὴ γενείωι ∼ἐγ∽ἐκ δεξιῶν ,
12 [ἄλλη]ἄλλη [ῥ]ι̣νὶῥινὶ ἐξ ἀριστερῶν , Διονυσόδωρος |gap:5| [Ἀ]νδρομάχειοςἈνδρομάχειος τῶν Ἀγησάρχου π|gap:?|
13 |gap:4| [τ]α̣κτόμισθοςτακτόμισθος κληροῦχος ὡς ἐτῶν τ[εσσαράκοντα][|num:40|]τεσσαράκοντα|num:40| |gap:11| [με]λίχ[ρ]ωςμελίχρως |gap:?|
14 |gap:4| [ο]ὐλὴοὐλὴ εὔσημος μετώπωι μέσωι .
15 S-4 |gap:?| Ξανδικοῦ α|num:1| Ἀφροδίσιος Ἀ[ξιοθέαι]Ἀξιοθέαι
16 [βασιλεύ]οντοςβασιλεύοντος ∼Πτολεμαι∽Πτολεμαίου τοῦ Π[τ]ο̣λ̣ε̣μ̣α̣ί̣ουΠτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θε̣ῶνθεῶν
17 [Ἀδελφῶν]Ἀδελφῶν [ἔ]τ̣ου̣[ς]ἔτους δευτέ̣ρ̣ο̣υδευτέρου καὶ εἰκοστοῦ̣εἰκοστοῦ , [ἐ]φʼἐφʼ [ἱε]ρ̣[έως]ἱερέως Ἀ̣λ̣[εξικρ]ά̣τ̣ουςἈλεξικράτους
18 [τοῦ]τοῦ [Θεο]γένουςΘεογένους Ἀλ[εξά]ν̣δ̣ρουἈλεξάνδρου καὶ θεῶ̣νθεῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Ε̣[ὐεργ]ετῶνΕὐεργετῶν ,
19 [κανηφόρου]κανηφόρου [Ἀ]ρ̣σινόηςἈρσινόης Φι̣λαδέλφουΦιλαδέλφου Βερενίκης τῆς Καλλιάν[ακτος]Καλλιάνακτος ,
20 [μηνὸς]μηνὸς [Ξ]ανδικοῦΞανδικοῦ νουμηνίαι , ἐν Κροκοδίλω̣[ν]Κροκοδίλων π[ό]λ̣ε̣ι̣πόλει τ̣[ο]ῦ̣τοῦ [Ἀ]ρ̣[σινοίτου]Ἀρσινοίτου
21 [νομοῦ]νομοῦ , τάδε διέθετο νοῶν καὶ φρονῶν Ἀφροδίσιος Ἡρακλείδ[ου]Ἡρακλείδου
22 |gap:8|ιος παρεπίδημος ὡς ἐτῶν ὀγδοήκοντα|num:80| βραχὺς
23 [μελίχρ]ωςμελίχρως ἐπίγρυπος χαροπὸς κλαστόθριξ ∼ἀναφάλανθος∽ἀναφάλαντος ὦτα
24 [τετρ]η̣μένοςτετρημένος . S-5 εἴη ∼μέμ∽μέν μοι ὑγιαίνοντα αὐτὸν τὰ ἐμαυτοῦ
25 [διοικ]εῖνδιοικεῖν . S-6 ἐὰν δέ τι πάθω ἀνθρώπιν[ο]νἀνθρώπινον , καταλείπω τὰ ὑπάρχοντά μου
26 [πάντ]απάντα Ἀξιοθέαι Διζούλου Θραίσσηι . S-7 ἄλλωι δὲ οὐθενὶ οὐθὲν ∼καταλίπω∽καταλείπω .
27 S-8 [ἐπιτρόπ]ουςἐπιτρόπους δὲ αἱροῦμαι βασιλέα Πτολεμαῖον τὸν ∼ἐγ∽ἐκ βασιλέως
28 [Πτολεμ]α̣ί̣ουΠτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶ[ν]θεῶν [Ἀδελ]φῶν̣Ἀδελφῶν καὶ βασίλισσαν Βερενίκην
29 [τὴν]τὴν [βασι]λέωςβασιλέως Πτολεμαίου ἀδελφὴν καὶ γυναῖκα καὶ τὰ τούτων
30 [τέκνα]τέκνα [.]. S-9 μάρτυρες · S-10 Πάρις Θεοφίλου Θεσσαλὸς τῆς ἐπιγονῆς ὡς ἐτῶν
31 [πεντή]κ̣οντα|num:50|πεντήκοντα|num:50| μέσος μεγέθει μελίχρως μακροπρόσωπος τετανόθριξ
32 [οὐλὴ]οὐλὴ μ̣ετώπωιμετώπωι μέσωι καὶ φακὸς παρʼ ὀφθ̣α̣λμὸνὀφθαλμὸν δεξιόν , Γέτας
33 |gap:6| Κῶιος τῆς ἐπιγονῆς ὡς ἐτῶν τριάκοντα|num:30| μέσος μεγέθει
34 [μελίχρ]ωςμελίχρως στρογγυλοπρόσωπος ἔνσιμος συνόφρυς οὐλὴ ἐφʼ ἑκατέρας
35 [ὀφρύος]ὀφρύος , Νείλων Σωταίρου Λίβυς τῆς ἐπιγονῆς ὡς ἐτῶν
35-36 τριά∤[κοντα]|num:30|τριά∤κοντα|num:30|
36 β̣ραχὺςβραχὺς μελίχρως στρογγυλοπρόσωπος τετανόθριξ οὐλὴ
37 [ἀνὰ]ἀνὰ [μέ]σ̣ονμέσον ὀφρύων , Δημήτριος Δημητρίου Ἰσθμιεὺς ὡς ἐτῶν
38 [πεντ]ήκοντα|num:50|πεντήκοντα|num:50| εὐμεγέθης μελίχρως ἀναφάλακρος ἐπίγρυπος |gap:10_lines|
39 βασιλ̣[εύοντος]βασιλεύοντος [Πτολεμαίου]Πτολεμαίου [τοῦ]τοῦ [Πτολεμαίου]Πτολεμαίου [καὶ]καὶ [Ἀρσινόης]Ἀρσινόης [θεῶν]θεῶν [Ἀδελφῶν]Ἀδελφῶν
40 ἔτο̣[υς]ἔτους [δευτέρου]δευτέρου [καὶ]καὶ [εἰκοστοῦ]εἰκοστοῦ [,], [ἐφʼ]ἐφʼ [ἱερέως]ἱερέως [Ἀλεξικράτους]Ἀλεξικράτους [τοῦ]τοῦ [Θεογένους]Θεογένους [Ἀλεξάνδρου]Ἀλεξάνδρου
41 καὶ θ[εῶν]θεῶν [Ἀδελφῶν]Ἀδελφῶν [καὶ]καὶ [θεῶν]θεῶν [Εὐεργετῶν]Εὐεργετῶν [,], [κανηφόρου]κανηφόρου [Ἀρσινόης]Ἀρσινόης [Φιλαδέλφου]Φιλαδέλφου
42 Βερε[νίκης]Βερενίκης [τῆς]τῆς [Καλλιάνακτος]Καλλιάνακτος [,], [μηνὸς]μηνὸς [Ξανδικοῦ]Ξανδικοῦ |gap:?| [,], [ἐν]ἐν [Κροκοδίλων]Κροκοδίλων [πόλει]πόλει
43 τοῦ Ἀ̣[ρσινοίτου]Ἀρσινοίτου [νομοῦ]νομοῦ [,], [τάδε]τάδε [διέθετο]διέθετο [νοῶν]νοῶν [καὶ]καὶ [φρονῶν]φρονῶν |gap:?|
44 τῶν |gap:?|
45 ἐρυθ[ρίας]ἐρυθρίας |gap:?| [εἴη]εἴη [μέν]μέν [μοι]μοι
46 ὑγι[αίνοντι]ὑγιαίνοντι [αὐτὸν]αὐτὸν [τὰ]τὰ [ἐμαυτοῦ]ἐμαυτοῦ [διοικεῖν]διοικεῖν [.]. S-11 [ἐὰν]ἐὰν [δέ]δέ [τι]τι [πάθω]πάθω [ἀνθρώπινον]ἀνθρώπινον [,],
47 κ[αταλείπω]καταλείπω |gap:?|
48 |gap:2||gap:?|
49 σταθ[μόν]σταθμόν |gap:?|
50 |gap:5_lines|
54 |gap:?| [ἐπιτρόπους]ἐπιτρόπους [δὲ]δὲ [αἱροῦμαι]αἱροῦμαι [βασιλέα]βασιλέα [Πτολεμαῖον]Πτολεμαῖον [τὸν]τὸν
55 ∼ἐγ̣∽ἐκ [βασιλέως]βασιλέως [Πτολεμαίου]Πτολεμαίου [καὶ]καὶ [Ἀρσινόης]Ἀρσινόης [θεῶν]θεῶν [Ἀδελφῶν]Ἀδελφῶν [καὶ]καὶ [βασίλισσαν]βασίλισσαν [Βερενίκην]Βερενίκην
56 τὴ[ν]τὴν [βασιλέως]βασιλέως [Πτολεμαίου]Πτολεμαίου [ἀδελφὴν]ἀδελφὴν [καὶ]καὶ [γυναῖκα]γυναῖκα [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ [τούτων]τούτων [τέκνα]τέκνα [.]. S-12 [μάρτυρες]μάρτυρες [·]·
57 S-13 Κα|gap:?|
58 μ̣|gap:?|μ|gap:?|
59 |gap:?_lines|