Sematia

p.petr.3.53.xml

TM: 7476 7477 7478 7479 7480 7481 7482 7483 7484 7485HGV: 7476 7477 7478 7479 7480 7481 7482 7483 7484 7485Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?||gap:4||gap:4||gap:?|
2 |gap:6| [ἄ]ξιονἄξιον διαπρεσβεῦσαι |gap:?|
3 ὅπως μετ̣[ὰ]μετὰ |gap:9||gap:3|νανθ|gap:?|
4 ρομενος ὅτ̣[ι]ὅτι Διότιμος μὲν ἐν συ̣ν̣τ|gap:?|συντ|gap:?|
5 ἐστιν καὶ σ̣[ὺν]σὺν ἄλλοις πολλοῖς καὶ ε|gap:?|
6 |gap:1|ν ἐργάζεσθαι ἐστιν αὐτῶι . S-2 ἡμῖ[ν]ἡμῖν [δὲ]δὲ |gap:?|
6-7 [ἀπο]∤β̣ή̣σ̣εταιἀπο∤βήσεται
7 ἐὰν τὸ κτῆμα ἀφέλητ[αι]ἀφέληται |gap:?|
8 καὶ πλείους ὄντας ἀπολωλέναι |gap:?|
9 φυγαδεύοντας τοὺς δανειστὰς |gap:1||gap:?|
10 κατελθεῖν δύνασθαι εἰς τὸν νομ[ὸν?]νομὸν [ὑπηκόους?]ὑπηκόους
11 ὄ̣νταςὄντας τῶι βασιλεῖ |vac:?| Κλέανδρο[ς]Κλέανδρος |gap:?|
12 δίκαια ⸢μὲν⸣μὲν καὶ εὐγνώμονά με λέγειν |gap:?|
12-13 [δύ]∤νασθαιδύ∤νασθαι
13 διαπρεσβεῦσαι . S-3 τὸν γὰρ αν|gap:?|
14 ἐκτόπ̣ωςἐκτόπως φιλάργυρον εἶναι καὶ οὔτ[ε]οὔτε |gap:?|
15 αὐτῶι ὥστε ἀφελέσθαι ἡμῶν βία[ι]βίαι [τὸ]τὸ [κτῆμα]κτῆμα
16 [κα]ὶκαὶ οὐκέτι λόγου οὐδενὸς τυχὼν κα|gap:?|
17 ἐν Ἡρακλέως πόλει ἡμέρας λ|num:30| |gap:1||gap:?|
18 ⸢Διοτίμωι⸣Διοτίμωι εἰς Κροκοδίλων πόλιν τοῦ Ἀρσινοίτου |gap:?|
19 τοῖς ἔργοις Πύθων 〚δέ〛δέ 〚με〛με τραπ[εζίτης]τραπεζίτης |gap:?|
20 γραψάμενος με ἔφη Διο|gap:?|
21 |gap:7| τιμὴν το̣|gap:3||gap:?|το|gap:3||gap:?|
1 |gap:5||gap:1|τιμωι τὴ̣[ν]τὴν
2 |gap:4|α̣την|gap:4|ατην
2-3 ἀπόσ∤τειλον
3 πρός με
4 ὅπως διορθωθῆι
5 κομιοῦμεν γάρ σοι
6 ταύτην τε καὶ ∼τὴμ∽τὴν
7 πρὸς Παγκράτην
8 ἐπιστολήν
9 ἔρρ[ωσο]ἔρρωσο |gap:?|
1 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| Τῦβι κγ|num:23|
2 [Ἀπο]λλωνίωιἈπολλωνίωι γέγραφεν ἡ[μῖ]νἡμῖν
3 [Χ]ρύσιπποςΧρύσιππος
3-4 ἀρχι[σωμα]το∤φύλαξἀρχισωματο∤φύλαξ
4 καὶ διοικητὴς
5 [κα]ταγαγεῖνκαταγαγεῖν χρη̣μ[ατ]ισμὸνχρηματισμὸν
6 [τῶ]ν̣τῶν ἐκεῖ εἰσόδων διʼ
6-7 Ἀρι̣σ̣το∤δήμουἈριστο∤δήμου
7 δι̣τωνδιτων |gap:3| π̣αρ̣ὰπαρὰ Δικαί[ου]Δικαίου .
8 S-4 καλῶς οὖν ποιήσετε καὶ̣καὶ
9 αὐτῶν ἡμῶν ἕνεκα καὶ
10 ἡμῶν καὶ τοῦ καλῶς ἔχοντος
11 συναγαγόντες τά τε
11-12 ἐφε̣λ∤κόμεναἐφελ∤κόμενα
12 ἕως τοῦ ιϛ̣|num:16|ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ τὴν
13 ἀναφορὰν τοῦ Χοιὰχ μηνὸς
14 καὶ ταῦτα ἀποστείλαντες
15 ε̣ἰ̣ς̣εἰς ❨Κ(ροκοδίλων)❩Κροκοδίλων ❨πό(λιν)❩πόλιν . S-5 οὐ γὰρ ὡς ἔτυχεν
16 ἀγωνιῶμεν το̣ῦ̣τοῦ |gap:2||gap:4|υ̣|gap:2||gap:4|υ
17 ἡμῖν συν[τάξαντος]συντάξαντος |gap:3|ν|gap:1|
1 |gap:7|ι 〚ἀπέσταλ〛κα|gap:4|ἀπέσταλκα|gap:4|
2 |gap:8| ὥ̣στεὥστε Χρυσίππωι τῶι ❨ἀρχ[ι]σ[ω]ματοφ(ύλακι)❩ἀρχισωματοφύλακι
3 καὶ διοι[κητ]ῆ̣ιδιοικητῆι λευκομετώπους ι|num:10| ,
4 ὄρνιθας |gap:3||gap:3| κ|num:20| , περιστεριδεις σ|num:200| ,
5 σῦκα |gap:1||gap:?| β|num:2| , μῆλα ἠαρ̣ινὰἠαρινὰ τ|num:300| ,
6 ευς|gap:?| τούτων κοφίνιον α|num:1| ,
7 ῥαφαν|gap:1||gap:?| γογγυλίδας ν|num:50| ,
8 |gap:1|τα|gap:?|κα̣|gap:1|τα|gap:?|κα ϛ|num:6| , θ̣ρ̣ιδάκωνθριδάκων ε|num:5| ,
9 |gap:?| α|num:1| , λαψάνης α|num:1| ,
10 |gap:?| χλωρῶν ι|num:10| ,
11 |gap:?||gap:2| προσενέγκαντες
12 |gap:?| μὴ κινήσηις δὲ
13 |gap:?| τὰ 〚προσφερόμενα〛προσφερόμενα ⸢〚καταγόμενα〛⸣καταγόμενα ⸢ἀπεσταλμένα⸣ἀπεσταλμένα
14 [πρὶν]πρὶν [ἂν]ἂν [ἡμεῖς]ἡμεῖς [παραγ]ενώμεθαπαραγενώμεθα .
1 S-6 [Ἀ]πολλωνίωιἈπολλωνίωι Ἀμμώνιο[ς]Ἀμμώνιος . S-7 εἰ ἔρρωσα[ι]ἔρρωσαι
2 καὶ ∼τὰ̓́λλα∽τὰ $ἄλλα σοι κατὰ λόγον ἐστίν , εἴη ἂν
3 ὡς βούλομαι · S-8 ∼κἀγὼ∽καὶ $ἐγὼ δʼ ἱκανῶς εἶχον
4 Πετῶυς ὃν οὐδὲ σὺ ἀγνοεῖς
5 εὔχρηστον ὄντα τοῖς ἐν τῶι
6 νομῶι ἀπέσταλται εἰς
7 Ἀλεξάνδρειαν πρὸς αἰτίαν ὑπὲρ ἧς
8 [ἀπ]ολογίζεταιἀπολογίζεται ἀ̣[λ]λʼἀλλʼ οὐ τυχὼν ἐπιδείξειν
9 [π]ρὸςπρὸς βίαν ἔχετ̣α̣ι̣ἔχεται . S-9 καλῶς οὖν ❨πο(ιήσεις)❩ποιήσεις
1 |gap:9| Σωσιφάνει
2 [καὶ]καὶ [τ]ῆιτῆι γυναικὶ καὶ τ̣ῶι̣τῶι
3 [π]α̣ιδίω̣ι̣παιδίωι χ[α]ίρεινχαίρειν . S-10 εἰ
3-4 ἔρρω∤[σαί]ἔρρω∤σαί
4 τε καὶ ∼τὰ̓́λλα∽τὰ $ἄλλα σοι κατὰ
5 [γ]νώμηνγνώμην ἐστίν , [θ]εῶιθεῶι
5-6 πλεί∤[στ]ηπλεί∤στη
6 χάρις · S-11 ἔρρωμαι δὲ καὶ αὐτό[ς]αὐτός .
7 S-12 [καλῶς]καλῶς [οὖν]οὖν [ποιήσεις]ποιήσεις
7-8 ἐπιμελό∤[μενό]ςἐπιμελό∤μενός
8 τε σαυ[τοῦ]σαυτοῦ καὶ
8-9 ἐπιστε∤|gap:?|
9 [ὧ]νὧν ἂν ἔχηις
1 |gap:2|ννει Παχῆς
1-2 γενό∤[μ]ενοςγενό∤μενος
2 ∼ἀρχιγερεὺς∽ἀρχιερεὺς 〚ἐν〛ἐν 〚τῶι〛τῶι 〚δ|num:4|〛δ|num:4| 〚❨(ἔτει)❩〛ἔτει
2a [το]ῦ̣τοῦ Σοκονοβτύνιος ἐν τῶι δ|num:4| ❨(ἔτει)❩ἔτει
3 [δ]έδωκενδέδωκεν ἡμῖν λόγο̣ν̣λόγον ἴ̣διονἴδιον
4 [δ]ιʼδιʼ οὗ ἀνείεται ⸢ἐν⸣ἐν ⸢τ[ῶι]⸣τῶι ⸢|gap:1|⸣|gap:1| ⸢❨(ἔτει)❩⸣ἔτει λοιπογραφεῖσθαι
5 ⸢αὐτῶι⸣αὐτῶι [π]ρὸςπρὸς τὰς καρπείας ἃς |gap:4|
6 ἡ̣μᾶςἡμᾶς κομίζεσθαι ἐκ τοῦ
7 [ἱ]εροῦἱεροῦ ❨χ(αλκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Απϛ|num:1086| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| καὶ
8 πυρῶν ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ρμϛ|num:146| 𐅷|num:2/3| καὶ
9 μέλιτος ἵνια ζ|num:7| 𐅵|num:1/2|
10 ❨κα(λῶς)❩καλῶς οὖν ❨πο(ιήσεις)❩ποιήσεις ❨συ(ντάξας)❩συντάξας ἤδη πρᾶξαι
11 τοὺς ἐγγύους αὐτοῦ καὶ
12 ἡμῖν ἀποκαταστῆσ[α]ιἀποκαταστῆσαι
1 Ἡρακλείδης |gap:3|ρος Ἀντιπάτρωι χαίρ[ειν]χαίρειν .
2 S-13 [εἰ]εἰ [ἔ]ρρωσαιἔρρωσαι μεθʼ ὧν προαιρῇ̣προαιρῇ καὶ τ[ὰ]τὰ
3 [λοι]πάλοιπά σοι κατὰ γνώμην ἐστίν ,
3-4 [ἔ]∤[χοι]ἔ∤χοι
4 ἂν εὖ |g:mid-punctus| ἐρρώμην δὲ καὶ αὐ[τὸς]αὐτὸς
5 [καὶ]καὶ [οἱ]οἱ μετʼ ἐμοῦ . S-14 ἠβουλόμην δὲ
6 συν[τ]όμωςσυντόμως ἀποστεῖλαι π|gap:1||gap:2|
7 |gap:3|ι ἐπέταξας ἄλλοις ἱκανω|gap:2|
8 |gap:4| ἐνεδήμει . S-15 παραγενομένου
9 [δὲ]δὲ μετά τινα χρόνον ἐνέτυχέ̣νἐνέτυχέν
10 [μο]ιμοι καὶ ἠξίου χρη|gap:?|
11 |gap:3|ε ἔφησεν μ|gap:1|πα|gap:?|
12 [δυ]ναιμ|gap:?|δυναιμ|gap:?|
1 |gap:?| [χαίρειν]χαίρειν [.]. S-16 [εἰ]εἰ
2 [ἔρρ]ωσαιἔρρωσαι καὶ [ὁ] [ἀ]δελφὸςἀδελφὸς
3 [καὶ]καὶ τὸ θυγάτριον καὶ ο[ἱ]οἱ
3-4 [ἄ]λ̣∤[λοι]ἄλ∤λοι
4 πάντες εὖ ἂν ἔχοι ·
5 S-17 [ὑγί]γαινονὑγίγαινον δὲ καὶ αὐτός .
6 S-18 [οὐκ]οὐκ [οἶ]μαίοἶμαί σε ἀγνοεῖν οὔ̣τ[ε]οὔτε
7 |gap:4| [ἀ]π̣εσχίσθηνἀπεσχίσθην ἀπὸ̣ἀπὸ σ̣ο̣ῦσοῦ
8 |gap:?|λησω
9 |gap:?|σεις μη
1 μερας κ|num:20|
1-2 προσ∤τάγματα
2 βασιλέως
3 Πτολεμαίου ·
4 S-19 ἀφείκαμεν δὲ
5 καὶ τὸ γραφίον
6 τῶν
6-7 Αἰγυπτί∤ων
7 συγγραφῶν .
8 S-20 τὸ δὲ ἀπ̣ὸ̣ἀπὸ
8-9 [τ]ού∤τωντού∤των
9 ⸢πρότερον⸣πρότερον ∼πεῖπτον∽πῖπτον
10 διδόναι παρʼ
10-11 αὐ∤τοῦ
11 τοῖς ἔχουσι
12 τὴν δωρεάν .
13 S-21 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιϛ|num:16| Γορπιαίου δ|num:4|
14 Χοιὰχ ια|num:11|