Sematia

p.petr.3.42.xml

TM: 7673 7674 7676 7677 7678 7679 7680 7665 7666 7647 7648 7649 7656 7675HGV: 7673 7674 7676 7677 7678 7679 7680 7665 7666 7647b 7648 7649 7656 7675Date: -275 – -226Place: Arsinoites,Krokodilopolis (Arsinoites),Arsinoites ?, Ägypten,Arsinoites (?)

1 m1 S-1 Θεοδώρωι Δρίμακος χα[ίρειν]χαίρειν |gap:?|
2 ἐλευθερολατόμων̣ἐλευθερολατόμων |gap:1||gap:?|
3 ἔργα καὶ παρεμέτρη[σα]παρεμέτρησα |gap:?|
4 |gap:4|α|gap:4|νουσι|gap:4||gap:2||gap:?|
5 [ἔγρα]ψάἔγραψά [σοι]σοι δὶς ἐπὶ το̣ῦ̣τοῦ |gap:?|
1 |gap:?| οὖν ἐπιμελέστερον . S-2 εἰ δέ τι
2 |gap:?||gap:1|ναι ου μὲν εἴληφας ἀπ̣[ό]δ̣οςἀπόδος
3 |gap:?| [χορη]γηθήσεταιχορηγηθήσεται σοι .
4 S-3 ἔρρωσο . S-4 ❨(ἔτους)❩ἔτους λ|num:30| Μεχεὶρ ιε|num:15|
1 |gap:?|εν θύραν τῶν ἀπὸ τοῦ Μοντίλα μ|gap:4|
2 |gap:?| [πάρεσ]τινπάρεστιν δὲ Δωρίων [ὁ] [ἠ]ργολαβηκὼςἠργολαβηκὼς |gap:2||gap:6|
3 |gap:?||gap:1||gap:2|σηι ἤδη καὶ ανυ|gap:5||gap:2|π̣ο̣ιει̣|gap:10|ανυ|gap:5||gap:2|ποιει|gap:10|
4 |gap:?| [τ]έκτονατέκτονα οὔτε ε|gap:1||gap:4|ων|gap:1| ἠδυνάσθημεν αἱρεῖν
5 |gap:?| αὐτὸς καθεῖκα τ|gap:?| . S-5 ἔρρωσο . S-6 ❨(ἔτους)❩ἔτους λ|num:30| Μεσορὴ κε|num:25|
1 [βασιλεύοντος]βασιλεύοντος [Πτολεμαίου]Πτολεμαίου [τοῦ]τοῦ [Πτολεμαίου]Πτολεμαίου [Σωτῆρος]Σωτῆρος [❨(ἔτους)❩]ἔτους [γ|num:3|]ϛ|num:6|γ|num:3|ϛ|num:6| ἐφʼ ἱερέως τοῦ ὄντος Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν
2 [Ἀδελφῶν]Ἀδελφῶν [,], [κανηφόρου]κανηφόρου [Ἀρσινόης]Ἀρσινόης [Φιλαδέλφου]Φιλαδέλφου [τῆς]τῆς [οὔσης]οὔσης [μηνὸ]ςμηνὸς Φαρμο[ῦθι]Φαρμοῦθι κα|num:21| ἐν Κροκοδίλων πόλει τοῦ
2-3 Ἀρ∤[σινοίτου]Ἀρ∤σινοίτου
3 [νομοῦ]νομοῦ [.]. S-7 [ἐξεδόθη]ἐξεδόθη [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ [βασιλικοῦ]βασιλικοῦ [ὑπὸ]ὑπὸ [κήρυκα]κήρυκα [δ]ιὰδιὰ Ἀρι̣σ[τά]ν̣δ̣ρ̣ο̣υ̣Ἀριστάνδρου τοῦ οἰκονόμου καὶ Κλέωνος τοῦ
4 [ἀρχιτέκτονος]ἀρχιτέκτονος [παρόντος]παρόντος |gap:8| [βασιλικοῦ]βασιλικοῦ [γραμματ]έωςγραμματέως κ[αὶ]καὶ |gap:4||gap:1| τοῦ νομάρχου τῶν ὑδραγωγῶν
5 |gap:?|τιο̣υ̣|gap:?|τιου κ[αὶ]καὶ ὑπορῦξαι τοῖς θεμελ[ί]οιςθεμελίοις τ̣ο|gap:1|κ̣|gap:2|το|gap:1|κ|gap:2|
6 |gap:?|και|gap:2||gap:4||gap:1| πλάτος κάτοθεν ❨(πήχεις)❩πήχεις γ|num:3| ἄνωθεν ❨(πήχεις)❩πήχεις ϛ|num:6|
6a |gap:?||gap:1|ες̣|gap:?||gap:1|ες τῆς διώρυγος καὶ γε|gap:3||gap:1|εν|gap:2||gap:?|
7 |gap:?| τὸ ὕψος |gap:4||gap:1| κ̣α̣τ̣α̣βρέχωνκαταβρέχων ∼ὕδατ⸢τ⸣ι∽ὕδατι καὶ κα̣κα
8 |gap:?| [ὕ]ψοςὕψος κ̣α̣θ̣|gap:8|ρ̣ο̣ςκαθ|gap:8|ρος καὶ παραφρυγανιεῖ
9 |gap:?| [τοῖς]τοῖς [θεμε]λίοιςθεμελίοις ε|gap:8| καὶ τοῦ ὕδατος κατ̣α̣κατα
10 |gap:?| [παραφρυγ]ανιεῖπαραφρυγανιεῖ |gap:8|νου ἐδ[ά]φουςἐδάφους ❨(πήχεις)❩πήχεις λ|num:30| καὶ
10-11 παρα∤[φρυγανιεῖ]παρα∤φρυγανιεῖ
11 |gap:?| [κά]τωκάτω μη̣|gap:4||gap:2||gap:2||gap:1|ιουςμη|gap:4||gap:2||gap:2||gap:1|ιους
12 |gap:?|ν κατὰ μ|gap:5|μ̣η̣|gap:1|η̣θενμ|gap:5|μη|gap:1|ηθεν
13 |gap:?| [ὕ]δατιὕδατι ε|gap:6||gap:2||gap:1|υν|gap:1|
14 |gap:?|ησει τοὺς |gap:1||gap:2|α̣|gap:2|σγ̣ε|gap:2||gap:1||gap:2|α|gap:2|σγε|gap:2|
15 |gap:?| σχοινίοις κ[αὶ]καὶ [ἐ]πιθ̣ήσειἐπιθήσει
16 |gap:?|ο̣υς|gap:?|ους ἱκανοὺ[ς]ἱκανοὺς |gap:3||gap:2|η̣σ̣ει|gap:3||gap:2|ησει
1 |gap:?| [κα]ὶκαὶ παραφρυγανιεῖ ἐξ ἑκατ[έρου]ἑκατέρου [μέρος]μέρος |gap:?|
2 |gap:?| κ̣α̣ὶ̣καὶ τὸ διάλημμα τὸ κατὰ τὴν αλεγην|gap:?|
3 |gap:?|ει σχοινί̣[α]σχοινία γ̣|num:3|γ|num:3| 𐅵|num:1/2| ἐργάζομεν |gap:1||gap:?|
4 |gap:?|διο̣υ̣|gap:?|διου ἀγο̣ύ̣σηιἀγούσηι εἰς Τ|gap:1|ερ|gap:1|σιν|gap:1||gap:?|
5 |gap:?| γεγραμμ[ένο]ιςγεγραμμένοις κ̣αὶκαὶ κ̣|gap:?|κ|gap:?|
6 |gap:?| κατ̣ὰ̣κατὰ ταῦ[τα]ταῦτα |gap:4||gap:4|φε|gap:?|
7 |gap:?| καὶ κατὰ λ̣|gap:1|γ̣α̣λ|gap:1|γα καὶ τὰ̣τὰ λ̣ο̣ιπὰλοιπὰ ὡσ̣[αύτως]ὡσαύτως |gap:?|
8 |gap:?| τῶι αὐτῶι λ̣γ̣|num:33|λγ|num:33| ❨(ἔτει)❩ἔτει |gap:4||gap:2||gap:?|
1 |gap:?||gap:1|σοι 〚ὁ〛 〚ἐργολαβῶν〛ἐργολαβῶν 〚ἔργα〛ἔργα τάδε και̣|gap:?|και|gap:?|
2 |gap:?| μῆκος ἐπὶ ❨π(ήχεις)❩πήχεις γ|num:3| καὶ γέφυραν |gap:?|
3 |gap:?| [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ [μ]εγάληιμεγάληι διώρυγι καὶ [π]αραφρυ[γανιεῖ]παραφρυγανιεῖ |gap:?|
4 |gap:?| [τοῖς]τοῖς [γ]εγραμμένοιςγεγραμμένοις καὶ τὸ διά[λ]η̣μμαδιάλημμα |gap:?|
5 |gap:?| [ἐξ]ἐξ [ἑ]κατέρουἑκατέρου μέρους κα[τὰ]κατὰ ταῦ̣[τα]ταῦτα |gap:?|
6 |gap:?|ηνφετ̣ρης|gap:?|ηνφετρης ἐν τῆι μεγάληι διώ[ρυγι]διώρυγι |gap:?|
6a |gap:?||gap:1|ες̣|gap:?||gap:1|ες τῆς διώρυγος καὶ γε|gap:3||gap:1|εν|gap:2||gap:?|
7 |gap:?| [οὐθὲν]οὐθὲν [ἐ]πικωλύωνἐπικωλύων τὸ ὕδωρ πο[τίζ]εσθαιποτίζεσθαι |gap:?|
8 |gap:?| [τὴ]ν̣τὴν συντέλειαν τῶν ἔργων |gap:?|
9 |gap:?| [ἀ]ναβάσεωςἀναβάσεως τοῦ ὕδατος [δοθή]σ̣ε[ται]δοθήσεται [δʼ]δʼ [ἐκ]ἐκ |gap:?|
10 |gap:?| [τοῦ]τοῦ [βασιλικοῦ]βασιλικοῦ [ὧν]ὧν [τιμὴ]τιμὴ [οὐ]οὐ [προσλογισθήσεται]προσλογισθήσεται [ὄργανα]ὄργανα
11 τὰ ἱκανὰ καὶ σκαφεῖα ἀπο[δώσει]ἀποδώσει [ὡς]ὡς [ἂν]ἂν [συντελεσθ]ῆισυντελεσθῆι τὰ ἔργα ἄγοντα τ[ὸν]τὸν [ἴσον]ἴσον [στ]α[θμὸν]σταθμὸν |gap:40|
12 |gap:2|τα̣νας|gap:2|τανας τὰς ἀφέσεις ⸢ἕ⸣ωςἕως ἂν πα|gap:12| [βρέ]χ̣οντεςβρέχοντες τὴν γὴν καὶ εἰς φ|gap:6||gap:1|ν [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ [ἐργάσηται]ἐργάσηται [ἢ] [μὴ]μὴ [ποιῆι]ποιῆι [κατὰ]κατὰ [τὰ]τὰ
12-13 [γε]∤γραμμέναγε∤γραμμένα
13 ἐξέστω τῶι ἐπὶ τού[των]τούτων [τεταγμένωι]τεταγμένωι [ἐπανα]πωλεῖνἐπαναπωλεῖν τὰ ἔργα καὶ κα[θʼ]καθʼ [ἡμέραν]ἡμέραν [ἐπιμισθοῦσθαι]ἐπιμισθοῦσθαι [καὶ]καὶ [ὅσωι]ὅσωι [ἂν]ἂν [πλεῖον]πλεῖον
14 [ε]ὕρηιεὕρηι ἀναπωλούμενον ἐπιμισθούμενόν τι κα[θʼ]καθʼ [ἡ]μέρανἡμέραν ἀνηλωθῆι ἀποτ[ίσει]ἀποτίσει [ὁ] [ἐργολάβος]ἐργολάβος [τό]τό [τε]τε [ἀργύριον]ἀργύριον [ὃ] [ἂν]ἂν [προειληφὼς]προειληφὼς
15 ἦι παρ[α]χρῆμαπαραχρῆμα ἡμιόλιον καὶ τὸ βλάβος καὶ περὶ αὐ[τῶ]ναὐτῶν βασιλεὺς διαγνώσε[ται]διαγνώσεται |gap:40|
16 |gap:4||gap:3| λήμψεται τὸ ∼ἥμυσυ∽ἥμισυ τῆς ἐργολαβίας εἰς |gap:1| κδ|num:24| τ̣ο̣ῦτοῦ στατ[ῆρος]στατῆρος |gap:40|
17 |gap:1_lines|
1 [Φί]λ̣ωνΦίλων Κλέωνι
2 [χαί]ρεινχαίρειν . S-8 καθάπερ
3 [ἔγρα]ψαςἔγραψας ἀπέσταλκά σοι
4 |gap:4||gap:4||gap:3|ν
4-5 γεγραμ∤|gap:3||gap:4|
5 ὥσπερ σὺ
5-6 ἠβού∤[λου]ἠβού∤λου
6 . S-9 καὶ εἰς τὸ λοιπὸν
7 [ἐ]ά̣ν̣ἐάν τινος χρείαν ἔχηις
8 |gap:3||gap:1|ας ἡ̣μᾶς̣ἡμᾶς
8-9 ἐπίσ∤[τ]ελλεἐπίσ∤τελλε
9 · S-10 ποιήσομεν γὰρ
10 [π]άνταπάντα . S-11 οὐδὲ γὰρ
11 τοῖς |gap:2||gap:?|
1 |gap:5| [Κ]λέωνιΚλέωνι χαίρειν . S-12 ἐγὼ καθάπερ σοι
2 [πλεο]νάκιςπλεονάκις εἴρηκα τοῦ Θῶυθ ζ|num:7| διέγραψα
3 [ε]ἰςεἰς τὰ ἔργα ἀπὸ Ἡφαιστιάδος ἕως Ναῦτυν
4 |gap:4|αρ̣χ̣ωι|gap:4|αρχωι ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Α|num:1000| ἵνα ἔχηι ἀνα|gap:1||gap:7|αν̣ἀνα|gap:1||gap:7|αν
5 |gap:5| τοῖς ἐργαζομένοις διατ|gap:1|ε|gap:?|
6 |gap:5|ηματι γεγράφθαι διὰ τού̣τ̣ουτούτου |gap:?|
7 |gap:8|δε|gap:1|θ|gap:2|ι̣ν|gap:8|δε|gap:1|θ|gap:2|ιν ἵνα τὰ ς̣|gap:?|ς|gap:?|
1 Κλ[έω]νιΚλέωνι
2 Κλέω[νι]Κλέωνι |gap:?|
1 [Φιλωνίδης]Φιλωνίδης [τ]ῶιτῶι πατρὶ χαίρειν . S-13 εἰ ὑγιαίνεις καὶ τὰ λοιπ[ά]λοιπά [σοι]σοι [κατὰ]κατὰ [γνώμην]γνώμην [ἐστίν]ἐστίν [,], [καλῶς]καλῶς [ἂν]ἂν [ἔχοι]ἔχοι [·]· S-14 [ὑγιαίνω]ὑγιαίνω [δὲ]δὲ
2 [καὶ]καὶ [αὐτός]αὐτός [.]. S-15 |gap:8| [ἤ]ν̣εγκαἤνεγκα 〚πρὸς〛πρὸς τὸ ἀφροδίσιον τῶι βασιλεῖ ἐν τοῖς̣τοῖς |gap:?|
3 |gap:8| ὑ̣αλίνηνὑαλίνην γενέσθαι καὶ ῥυτὸν τριτ|gap:?|
4 |gap:7| [κ]αὶκαὶ ὅσ[ο]νὅσον πεντάπηχους ∼ζώιου∽ζῴου . S-16 γὰρ |gap:?|
5 |gap:6|ι χορηγεῖν |gap:2|σ̣σεν|gap:2|σσεν [α]ὐτὸςαὐτὸς π[ο]ι̣ήσεινποιήσειν μοι γε[νέσθ]α̣ιγενέσθαι |gap:?|
6 ἐ̣[ν]ἐν τ̣ῶ̣ι̣τῶι Τανίτηι εἶ[ν]αιεἶναι πο|gap:5|ω̣ιπο|gap:5|ωι ἀπ̣ο̣δοῦναιἀποδοῦναι |gap:3||gap:1|δων|gap:?|
7 πόθεν δεῖ δοῦνα[ι]δοῦναι . S-17 ἐ̣ὰνἐὰν [ο]ὖνοὖν σ[υν]τελέσωμαισυντελέσωμαι τι ἀποστελῶ π|gap:?|
8 γνῶσιν τὴν παρὰ τῶν χρηματιστῶν . S-18 ἔστι δὲ πάντα ὡς θέλ[ω]θέλω |gap:?|
9 ἐπιστολὴν ὅπως αν|gap:7||gap:2|α σὲ καὶ μ̣ες̣|gap:3|μες|gap:3| εἰσαποσταλ|gap:?|
10 οις ἀναγκα̣|gap:2|ηνἀναγκα|gap:2|ην εὐ[τύχει]εὐτύχει |gap:?|
1 Κλέωνι Φιλωνίδης τῶι πατρὶ χαί[ρειν]χαίρειν |gap:?|
2 |gap:?_lines|
1 Μητροδώρα Κλέωνι χαίρειν . S-19 |gap:?|
2 ἐρρώμεθ[α]ἐρρώμεθα [δὲ]δὲ [κ]αὶκαὶ ἡμεῖς . S-20 ἐγρα̣ψ̣|gap:?|ἐγραψ|gap:?|
3 [π]αραγε[νέσθα]ιπαραγενέσθαι πρὸς σὲ γραψα|gap:?|
4 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|θαι ἀλλὰ Πολ̣[υκράτης]Πολυκράτης |gap:?|
2 |gap:?| τρόπον ακοιου|gap:?|
3 |gap:?|τυχηι δοκεῖτε |gap:?|
4 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:3|αιρωι το|gap:1||gap:?|
2 πᾶσαν τὸν αν|gap:?|
3 τελείως ποιήσεις |gap:?|
4 θ|gap:3||gap:?|
5 δ|gap:3||gap:?|
6 στευειν α|gap:?|
7 καὶ πο|gap:?|
8 παρεν|gap:?|
9 μηλα|gap:?|
10 καὶ μακ̣|gap:?|μακ|gap:?|
11 μετε|gap:1||gap:?|
12 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|α̣ι̣|gap:2|λ|gap:?|αι|gap:2|λ
2 |gap:?||gap:1|ν καὶ
3 |gap:?|ηι απες
4 |gap:?|ωπον καὶ
5 |gap:?|αφορ|gap:2|
6 |gap:?_lines|
1 [Μητρ]οδώραΜητροδώρα Κλέ[ωνι]Κλέωνι [χαίρειν]χαίρειν |gap:?|
2 |gap:4|σου θαυμαζ|gap:?|
3 ποστ|gap:1|τι Ἀπολλοδω|gap:?|
4 μετε|gap:?|
5 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|τατα φέρειν
2 |gap:?|ρ̣ον|gap:?|ρον τοῖς πράγμασιν τοῖς ἐν
3 |gap:?||gap:1|η ἐφιλοτίμου με
3-4 παραγε∤[νέσθαι]παραγε∤νέσθαι
4 [σοι]σοι [καὶ]καὶ ἦλθον ἂν π[ά]νταπάντα παραλιποῦσα . S-21 νυνὶ
5 [δὲ]δὲ [ἐν]ἐν [φόβωι]φόβωι [ε]ἰ̣μὶεἰμὶ οὐ μετρίωι πῶ[ς]πῶς τε σοὶ
5-6 ἀποβήσε∤[ται]ἀποβήσε∤ται
6 [καὶ]καὶ [ἡμῖν]ἡμῖν [·]· S-22 [οἱ]οἱ [γ]ὰργὰρ κυνηγοὶ οἱ πρωὶ̣πρωὶ παραγενόμενοι
7 [τὰ]τὰ [γεγενημέ]ναγεγενημένα σοι ἐμοὶ ἀνήνγελλον ὅτι
7-8 βασι∤[λεὺς]βασι∤λεὺς
8 [ἐλθὼν]ἐλθὼν [εἰς]εἰς [τὴν]τὴν [λί]μνηνλίμνην πικρ[ῶ]ςπικρῶς σοι ἐχρήσατο καὶ
9 |gap:?||gap:3|βεβληκέναι οὕτως
9-10 α∤|gap:?|λυποῦμα[ι]α∤|gap:?|λυποῦμαι
10 |gap:8| καλέσασα
10-11 ἐπυνθα∤[νόμην]ἐπυνθα∤νόμην
11 |gap:?|τε̣ακηκ|gap:1|ιεν|gap:7|ν|gap:?|τεακηκ|gap:1|ιεν|gap:7|ν δὲ παραγενόμενος
12 |gap:?|εσθαι ειο̣|gap:1||gap:8|ςειο|gap:1||gap:8|ς ἀπέβη ἐφʼ οἷς
13 |gap:?|α̣νεσαν|gap:?|ανεσαν βασιλεὺς αν̣|gap:4|ν̣|gap:1|ναν|gap:4|ν|gap:1|ν ου τευ
14 |gap:?|ι γῆν λήμψεσθαι τ|gap:7|υν
14-15 σαυ∤|gap:?|δεκας
15 εἰς μείζω φόβ[ον]φόβον |gap:2|ν ἀλλα
15-16 βελ∤|gap:?||gap:1|
16 ἐκείνων γένοιτ[ο]γένοιτο [ὡς]ὡς θέλω καὶ
16-17 υ∤|gap:?||gap:1|ο̣ς̣υ∤|gap:?||gap:1|ος
17 μοι ὡς [τ]άχιστατάχιστα ἐκεῖ
18 |gap:?||gap:4||gap:4||gap:?|
19 |gap:?| [ἵ]ναἵνα δὲ προς τι
20 |gap:?||gap:2||gap:2|ω ἄνευ ἐμοῦ
21 |gap:?| ἡ̣μέραςἡμέρας κ|num:20| ἐκάθητο
22 ε|gap:1||gap:?|μει οὐθὲν ποιῶν οὕτως
23 α|gap:?||gap:1|οι οικονομοιεισθε καὶ
24 το|gap:1||gap:?|μι ὅπως μὴ
24-25 κεί∤ηι
25 ποιῶν |gap:?|σ̣αι|gap:?|σαι φαρμάκιον
26 δέ σοι π|gap:?| [Ἀ]ριστοτέλουςἈριστοτέλους
27 ἀφεστα|gap:?|α καὶ ῥάκος
28 λεπτὸν |gap:?|ς
1 Κλέων Παίονι χαίρειν .
1-2 S-23 ἀπ[όστει]∤λονἀπόστει∤λον
2 μοι τὴν ὄνον . S-24 ∼χρέαν∽χρείαν γὰρ
3 ἔχομεν αὐτῆς εὐθέως ⦑〚τ[ὸ]〛⦒τὸ τὸν χόρτον
4 διακομίσαι ⦑〚〚ταχίστην〛〛⦒ταχίστην ⦑〚〚εἰσκομίσαι〛〛⦒εἰσκομίσαι
5 εἰμι γὰρ πρὸς τῶι ἀποδημεῖν |gap:4||gap:1|
6 δω . S-25 ἔρρωσο