Sematia

p.petr.2.4.xml

TM: 7640 7641 7642 7657 7646 7658 7639 44593 7651 7659 7650HGV: 7640 7641 7642 7657 7646 7658 7639 44593 7651 7659 7650Date: -275 – -226Place: Arsinoites

1 m1 S-1 Ἀπολλώνιος Κλέωνι χαίρειν . S-2 ἔγραψά σοι τῆι ιζ|num:17|
2 τὴν [γ]ενομένηνγενομένην μοι κατάστασιν πρὸς τοὺς δεκατάρχους
3 ἐπὶ Διοτίμου περὶ τοῦ πλήθους τῶν σωμάτων καὶ τῆς ταγῆς
4 τῶν λίθων καὶ ὃν τρόπον ἀνωμολόγηνται ἐπὶ Διοτίμου
5 τά τε ἐλλείποντα σώματα προσκαταστήσειν καὶ τὴν
5-6 τα∤γὴν
6 τῶν λίθων ἀναπληρώσειν πᾶσαν ἕως τῆς νουμηνίας
7 εἰ ἂν αὐτοῖς χορηγηθῇ σίδηρος καὶ ἔγραψά σοι δεῖ δοθῆναι εἰς
8 ἕκαστον ἀργοῦ καὶ τὸ κάτεργον . S-3 καὶ νῦν δὲ καλῶς ἂν ποιήσαις
9 συντάξας χρηματίσαι σφῆνας εἰς ἕκαστον τοὺς
9-10 ὑπογεγραμμέ∤νους
10 ἵνα τὰς προφάσεις αὐτῶν περιέλωμεν · S-4 Τεχεσθεῖ εἰς
11 ἐξηριθμήμεθα σώματα σὺν παιδαρίοις ιη|num:18| σφῆνας δ|num:4| ,
12 Βερόθει σὺν παιδαρίοις σώμασιν ιε|num:15| σφῆνας γ|num:3| , Ἀχομνεύει
13 σὺν παιδαρίοις σώμασιν ιη|num:18| σφῆνας δ|num:4| , Παοῦς σὺν παιδαρίοις
14 σώμασιν ιϛ|num:16| σφῆνας γ|num:3| , Πεμσάι σὺν παιδαρίοις σώμασιν ιζ|num:17|
15 [σ]φῆναςσφῆνας δ|num:4| , Φαμούνει σὺν παιδαρίοις σώμασιν ιβ|num:12|
16 [σφ]ῆναςσφῆνας γ|num:3| , |gap:1|ψιντ|gap:4| [σὺ]νσὺν παιδαρίο[ις]παιδαρίοις |gap:6|
17 [Π]ετεχῶντ[ι]Πετεχῶντι |gap:12|εισ|gap:2|ζ|gap:4||gap:2|
18 [Φ]ανήσειΦανήσει |gap:26|
1 Κλέωνι |gap:?|γ|gap:1|ατοπ|gap:2| αὐτοῦ Πετε|gap:?|
2 |gap:?| παιδαρίοις εἰς ζ|num:7| σφῆνας β|num:2| , Φαμ|gap:?|
3 |gap:?| σφῆνας β|num:2| ❨(γίνονται)❩γίνονται λ̣|num:30|λ|num:30| , ἐξηριθμήμεθα σὺν πα[ιδαρίοις]παιδαρίοις
4 [σώμασιν]σώμασιν ροε|num:175| , ⊰o⊱ἷςoἷς γίνονται οἱ προγεγραμμέν[οι]προγεγραμμένοι [σφῆνες]σφῆνες
4a |gap:?| [χρη]ματισθέντοςχρηματισθέντος δὲ αὐτοῖς καὶ εἰς ἕκαστον σφῆνα παρ|gap:?|
5 |gap:?| ἐπακολουθείτω δέ τις παρὰ σοῦ τῆι ομ|gap:?|
6 |gap:?|ου επιδ|gap:1|ν|gap:2|τι αὐτοῖς διδο|gap:?|
7 |gap:?|στομωματ|gap:?|
1 [Κλέωνι]Κλέωνι [χαίρειν]χαίρειν [οἱ]οἱ [δεκάταρχοι]δεκάταρχοι [τῶν]τῶν [λατόμω]νλατόμων Ἀπολλώνιος διοικητὴς συνέτα[ξεν]συνέταξεν |gap:?|
2 |gap:?| [Ἀρ]σινοείτηιἈρσινοείτηι νομῶι εργ|gap:2| οὐκ ἔστιν οι|gap:3||gap:?|
3 |gap:?| [ἡμ]ῖνἡμῖν διδόναι τὸν σίδηρον ὡς καὶ φέρεται εξαλε
4 |gap:?|ογλεαντο ὡς αὐτοῖς ἐδόκει πρὸς ἐπὶ του
5 |gap:?| καὶ ἐλθόντων ἡμῶν ἐπὶ τὰ ἔργα
5-6 συνετρι∤[βόμεθα]συνετρι∤βόμεθα
6 [δ]ανισάμενοιδανισάμενοι ἀργύριον κατακεχρήμεθα εἰς τὰ
7 |gap:?|φ|gap:1|ες ὅπως ἂν τὰ ἔργα συντέληται
8 |gap:?||gap:1|στου . S-5 εἰλήφαμεν δὲ τοῦ ἀκαθάρτου καὶ τὸ
9 |gap:?|ε̣ω̣ς̣|gap:?|εως εἶναι τὸ διάφορον παρὰ τὰς δ|num:4| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς δύο|num:2| ὀβολοὶ
10 |gap:?| χρείαν γὰρ ἔχομεν ∼τρῖς∽|num:3|τρεῖς|num:3| τῆς ἡμέρας καὶ περι
11 |gap:?|εθα ∼εἵνα∽ἵνα ἔχωμεν εἰς τὰ ἔργα σίδηρον ἀγοράσαι .
12 S-6 εὐτύχει .
1 S-7 [Κλέα]ρχοςΚλέαρχος Κλέωνι χαίρειν . S-8 ὑπογέγραφά σοι τῆς παρὰ Πετε[χώνσιος]Πετεχώνσιος
2 [τοῦ]τοῦ [ὑπαρ]χιτέκτονοςὑπαρχιτέκτονος ἐπιστολῆς ∼τἀντίγραφα∽τὰ $ἀντίγραφα . S-9 πρὸς Διος οὖν καὶ |gap:?|
3 |gap:?|σ̣μ̣ο̣υ̣|gap:?|σμου διὰ τὴν ὑμ̣ετέρανὑμετέραν ἁψιμα[χ]ίανἁψιμαχίαν ἐγὼ ἐν ∼ἐγκλήμαισιν∽ἐγκλήμασιν γ|gap:?|
4 ἔρρωσο . S-10 ❨(ἔτους)❩ἔτους |gap:?|
5 |gap:?_lines| |gap:?_lines| |gap:?|πρ|gap:?|ο παρὰ σοὶ ἔργα ἀποδ|gap:?|ε|gap:?|σφι|gap:?|
6 |gap:?| ἀπὸ δὲ Φιλαδελφείας ἕως Πατσώνθιος πᾶσιν εγ|gap:?|
7 |gap:?| ἡμέραν . S-11 καλῶς ἂν οὖν ποιήσαις ποιῶν τὰ προσο|gap:?|
8 |gap:?| [τ]ῶντῶν ἔργων [ἐ]φʼἐφʼ ὧν ἡμᾶς καταλείπει Ἀπολλώνιος [ὁ] [διο]ικητὴςδιοικητὴς ο̣ο ο̣|gap:?|ο|gap:?|
9 |gap:?|λου ὑπαρχιτέκτονος ἀκούηις καὶ πάθηι τι τῶν ἔργων τ|gap:?|
10 |gap:?| τὸν ἐγκέφαλόν σου ἥξει .
11 S-12 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| ἐργάζομαι ἐν Τάνει τὰ λίθινα ἔργα |gap:4||gap:?|
2 μήπω σε εἰληφέναι ἀργύριον . S-13 εἰ οὖν σοι δοκεῖ γράψαι ἡμῖν δοῦναι ∼ταργύριον∽τὸ $ἀργύριον ὅπως ἂν δοθῆι
3 τοῖς θ|num:9| λατόμοις καὶ τὸν σίδηρον δὲ ὅπως ἂν δοθῆι αὐτοῖς . S-14 ∼ἀναγήιγοχα∽ἀναγήγοχα δʼ αὐτοὺς πρὸς σὲ
4 ὅπως ἂν ∼ἰκονογράφωσιν∽εἰκονογράφωσιν . S-15 εὐτύχει .
1 S-16 Δημήτριος Κλέωνι χαίρ[ε]ινχαίρειν . S-17 κη|num:28| καταβάντος
2 μου ἐπὶ τὰ ἔργα καὶ ἐπιλαβομένου λατομίδος ∼οὐσαν∽οὔσης
3 Ψενχώνσιος ∼παρ̣ω̣ι̣[νήθ]η̣ν∽παρῳνήθην ὑπὸ Πρωτάρχου καὶ τῶν
4 ἀδε[λ]φῶνἀδελφῶν αὐτο̣ῦ̣αὐτοῦ [ἐναντίον]ἐναντίον π̣ά̣ν̣τωνπάντων τ[ῶ]ντῶν δεκατάρχω[ν]δεκατάρχων
5 καὶ τ[ῶν]τῶν ἀρχόντω[ν]ἀρχόντων [καὶ]καὶ [οὐκ]οὐκ [ἀντεῖπα]ἀντεῖπα [αὐτ]ῶιαὐτῶι διὰ τὰ ἔργα
6 τὰ ∼ἐνηστηκότ[α]∽ἐνεστηκότα [ἵνα]ἵνα [μὴ]μὴ [πάντα]πάντα [συνταρά]σσηισυνταράσσηι . S-18 καταβὰς
7 δὲ ἀδελφὸς ο̣υπρυςουπρυς 〚.〛τ̣ρος.τρος S-19 ὧι ὄνομα Ἡφαιστίων
8 ἐξ Ἀρσινοείδος διʼ ἡμέρων ε|num:5| ∼συνεντεσεν∽συνηντησεν
8-9 ὑποζυ∤γίωι
9 ἄρτων βουλομένου ἐμοῦ ∼ἐπιδιελει∽ἐπιδιελεῖν ἑκάστωι
10 ἄρτους ξ|num:60| διὰ τὸ μὴ εἶναι ἄρτους ἐν τῆι κοίτηι
10a καὶ ∼λατομιμίδα∽λατομίδα διακέκοφεν ὥστε ∼ἐμφένας∽ἐμφήνας
11 ἐξεβιάσατό ∼μὴ∽με καὶ τὰς ∼χε͂ρας∽χεῖρας ∼προσένηκεν∽προσήνεγκεν ἕως
12 Πεμψᾶς̣Πεμψᾶς καὶ οἱ πρεσβύτεροι οἱ
13 παρεστηκότες
13-14 δι∤έλυσαν
14 . S-20 εἰ οὖν περὶ τούτων ἐπιστροφὴν μὴ ποιήσει
15 οἵ τε λοιποὶ τὰς ∼χε͂ρας∽χεῖρας ∼προσοίσοσιν∽προσοίσουσιν . S-21 ∼δῖ⸢νον⸣∽δεῖνον γάρ ἐστιν
16 ἐν ὄχλωι ἀτιμάζεσθαι . S-22 ἐὰν γὰρ εἰδῶσιν
17 ∼οὕτι∽ὅτι οὗτοι καταπεφρονήκασιν , οὐθὲν τῶν ἔργων
18 συντελε⸢σ⸣θήσεταισυντελεσθήσεται 〚καὶ〛καὶ 〚λατομι|gap:?|〛λατομι|gap:?| .
19 S-23 ἔρρωσο . S-24 ❨(ἔτους)❩ἔτους λ|num:30| Χιαχο α|num:1|
1 Κλέωνι ∼χαίριν∽χαίρειν Δημήτριος . S-25 καὶ πρότερον μέν σοι γ[έ]γραφαγέγραφα
2 περὶ τῆς ἀπαγωγῆς περὶ ἧς νυνὶ ἀπῆγμαι . S-26 οἶδα[ς]οἶδας καὶ σὺ ὅ[τι]ὅτι
3 καὶ ἐπεὶ τ[ῶ]ντῶν ἔργων τεθλιμμένοι ἤμεθα καὶ νῦν
3-4 [π]α[ν]τε∤λῶςπαντε∤λῶς
4 τέθλιμμαι ἀπηγμένος εἰς τὸ δεσμωτήριο[ν]δεσμωτήριον [.].
4-5 S-27 ὑπολα∤βὼν
5 οὖν τῆι διανοίαι ὡς ⸢σ⸣αυτὸνσαυτὸν παῖδα ἐξαγαγών με ἐκ τοῦ
6 δεσμωτηρίου . S-28 οὐ γὰρ μὴ βλάβῃς οὐθέν · S-29 πολλῶν γάρ εἰμι
7 ∼ἐνδηη̣ς̣∽ἐνδεὴς ἐν τῶι δεσμωτηρίωι . S-30 ∼εὐτύχι∽εὐτύχει
1 |gap:11_lines|
6 |gap:?| [❨(ἔτους)❩]ἔτους λ|num:30| Θῶυθ β|num:2|
9 |gap:?| [λα]τόμοιλατόμοι ρμ|num:140|
1 Φιλόξ[εν]οςΦιλόξενος καὶ ο[ἱ]οἱ [λ]οιποὶλοιποὶ νεα[νίσκοι]νεανίσκοι [Κλέωνι]Κλέωνι
2 χαίρειν . S-31 οἱ ρμ|num:140| λατόμοι|gap:12|
3 οὐδενὶ τρόπωι ἐργάζονται διὰ τὸ μ[ὴ]μὴ [ἔχειν]ἔχειν [τὰ]τὰ
3-4 [δέ]∤ονταδέ∤οντα
4 . S-32 τὸ γὰρ προδοθὲν αὐτοῖς δόμ[α]δόμα [ἀννήγγελλον]ἀννήγγελλον
5 ἡμῖν καταβεβρωκέναι σχολάζοντ[ες]σχολάζοντες [οὐδενὸς]οὐδενὸς
6 παραδεικνύοντος ἔργα . S-33 δοκιμά[ζομεν]δοκιμάζομεν [οὖν]οὖν [καλῶς]καλῶς
7 ἔχειν προέσθαι σε ἐκ τοῦ βα[σιλικοῦ]βασιλικοῦ [εἰς]εἰς
7-8 [ἕκασ]∤τονἕκασ∤τον
8 ❨πυρ(οῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| , ὅπως τὰ ἔρ[γα]ἔργα [συντελέσωσιν]συντελέσωσιν
9 καὶ μὴ παρὰ ταύτην τὴν αἰτία[ν]αἰτίαν [παρέλκωσιν]παρέλκωσιν
10 τοῦ διοικητοῦ σπεύδοντος [περὶ]περὶ [τῶν]τῶν [οἰκήσεων]οἰκήσεων .
11 S-34 παρὰ πάντας γὰρ τοὺς λατόμους ἔ̣[δει]ἔδει [γίνεσθαι]γίνεσθαι [πρὸς]πρὸς
12 τοῖς ἔργοις .
13 S-35 ἔρρωσο .
1 S-36 [Κλέ]ωνιΚλέωνι χαίρειν οἱ λατόμοι οἱ ἐν Πάστωντι
2 [ἐρ]γαζόμενοιἐργαζόμενοι . S-37 |vac:?| 〚α〛α παρελάβομεν π[αρ]ὰπαρὰ σοῦ
3 τὰς πέτρας ἐν Τιτνούει ⸢καὶ⸣καὶ λελατόμητ[α]ιλελατόμηται ἤδη .
4 S-38 νυνὶ δὲ ἀργοῦμεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν σώμ[α]τασώματα
5 ὥστε ἀνακαθᾶραι τὴν ἄμμον τὴν ἐπάνω
6 τῆς ⸢λοιπῆς⸣λοιπῆς πέτρας [ἀ]πὸἀπὸ μηνὸς Ἐφεὶπ ἕως ⸢Θῶυθ⸣Θῶυθ ⸢ι|num:10|⸣ι|num:10| 〚τῆς〛τῆς
6-7 〚σήμε〛∤〚ρον〛σήμε∤ρον
7 〚ἡμέρας〛ἡμέρας . S-39 τὰς ⸢δὲ⸣δὲ ἡμέρας ἃς εἰργασμένοι εἰσὶν
8 δέ[κα][|num:10|]δέκα|num:10| [τ]ῆιτῆι διμήνωι ⸢ἐπέσται⸣ἐπέσται . S-40 οἶδας δὲ διότι [ὁ] τόπος
9 ἔρημος ⸢ἐστιν⸣ἐστιν καὶ οὐκ ἔχομεν σῖτον . S-41 ∼βουλομενων∽βουλόμεθα $οὖν
10 συντελέσαι τὰ ἔργα ἵνα τὴν ταχίστην
11 ἀπέλθωμεν ἀπόστειλον δὲ ∼λιτυργοὺς∽λειτουργοὺς ἡμῖν
12 ἐν τάχει ἵνα μὴ ἐνκαταλίπωμεν ⸢καὶ⸣καὶ ⸢ἡμεῖς⸣ἡμεῖς . S-42 εὐτύχει .
13 S-43 ❨(ἔτους)❩ἔτους λ|num:30| Θῶυθ θ|num:9|
1 Κλέωνι . S-44 ❨(ἔτους)❩ἔτους λ|num:30| Θῶυθ θ|num:9| παρὰ τῶν [λατό]μ̣ωνλατόμων
2 ἔντευξις
1 Ἀλέξανδρος Κλέωνι χαίρειν . S-45 τῆς ἐξαγωγοῦ τῆς φερούσης ἐκ Τεβέτνου
2 καὶ Σαμαρείας εἰς Κερκεῆσιν ἣν ἐσκάψαμεν πέρυσι ἐγκατάλειμμα γέγονεν .
3 S-46 καλῶς οὖν ποιήσεις συντάξας ὑπολογῆσαι εἰς τὰ ἁλικὰ τοῖς ἐκ Κερκεήσιος
4 λαοῖς ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς σ|num:200| ὧν ἀωίλια μετρήσουσιν εἰς ξ|num:60| τῶν δ|num:4| ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ἵνα συντελεσθῆι καὶ γῆ μὴ
4-5 κα∤τάβροχος
5 γίνηται . S-47 ἀπόστειλον δʼ ἡμῖν καὶ ξύλα τὰ λοιπὰ τῶν σ|num:200| ὅτι εὐμηκέστατα καὶ
6 παχύτατα ἵνʼ ἔχωμεν εἰς διατόναια ταῖς γεφύραις . S-48 τούτοις γὰρ κατακωλυόμεθα .
6-7 S-49 ὡσ∤αύτως
7 δὲ καὶ σχοινία ρ|num:100| ἐὰν δὲ ὑπάρχηι πλέω σ|num:200| .
8 S-50 ἔρρωσο . S-51 ❨(ἔτους)❩ἔτους λα|num:31| Παῦνι ιϛ|num:16|
1 ❨(ἔτους)❩ἔτους λα|num:31| , Παῦνι ιϛ|num:16|
2 παρʼ Ἀλεξάνδρου
1 Κλέωνι εἰς τὸ αὐτὸ ἀωίλια Βωπδ|num:2884|
2 εἰς ξ|num:60| τῶν δ|num:4| ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ρϙβ|num:192|
1 Θαμῶυς Κλέωνι
2 χαίρειν . S-52 ἐξέλαβον
3 τὸ ἔργον τὸ ενολνι
4 ς μοι καὶ λαβόντος
5 τὸ σύμβολον παρὰ
6 σοῦ συνγραψάντ[ων]συνγραψάντων
7 ἡμῶν τὴν
7-8 συνγρα∤φὴν
8 ἐδώκαμ[ε]ν̣ἐδώκαμεν τὸ
8-9 [σ]ύμ∤β[ο]λονσύμ∤βολον
9 Πάσ̣ι̣[τι]Πάσιτι |gap:?|
10 τιος οὖν ἐὰν τιμ|gap:?|
11 ἀντιγρ[αφομ?]ένοιςἀντιγραφομένοις
12 κωλῦσαι ἡμῖν δὲ |gap:3|
13 γίνωσκ[ε]γίνωσκε |gap:2||gap:2|
13-14 κατακλυ∤ζόμενον
14 τὸ χῶμα
15 γεγράφαμέν σοι [ἵνα]ἵνα
16 μὴ αἰτιάσ[ηι]αἰτιάσηι [ἡ]μᾶ[ς]ἡμᾶς
1 |gap:?| [χ]αίρεινχαίρειν . S-53 ἔγραψά σοι τῆς πρὸς Τιμόξενον ἐπιστολῆς τὰ ἀντίγραφα
2 |gap:?|ει γένεσθαι ἐ[ν]ἐν τῆι διώρυγι τῆι ἀπὸ Ψεον[ν]ώφρεωςΨεοννώφρεως ἀγ̣ούσηιἀγούσηι ἐπὶ
3 |gap:?|υν καὶ τὸν Ἰβιῶνα ὅπως καὶ σὺ ἐνταθῆις τ[ῶι]τῶι Τιμοξένωι χορηγεῖν
4 |gap:?|παρʼ αὐτοῦ χ|gap:2|ω̣τ̣η̣ν̣χ|gap:2|ωτην οἱ γὰρ καιροὶ παλαι[οὶ]παλαιοὶ |gap:?|ους αὐτὰ συν
4a |gap:?|ιο ουμηγ|gap:?| ωιν|gap:1|ν
5 |gap:?|συν σχολ[ά]ζουσι⸢ν⸣σχολάζουσιν κα̣ὶ̣καὶ ὕ̣δαταὕδατα ἐν τοῖς τόπ[οις]τόποις [ἐσ]τίνἐστίν . S-54 εἰ μὲν οὖν
6 |gap:?| [ἐν]τυχεῖνἐντυχεῖν περὶ τούτων , εἰ δὲ μὴ ἔτι καὶ νῦ[ν]νῦν [καλῶς]καλῶς ποιήσεις
7 |gap:?| [ἐπεὶ]ἐπεὶ ἡμῶν γραφόντων οὐχ ὑπακούει .
8 S-55 ἔρρωσο . S-56 ❨(ἔτους)❩ἔτους λα|num:31| Τῦβι ζ|num:7|