Sematia

p.petr.2.32.xml

TM: 7436 7427HGV: 7436 7427Date: -217 – -197Place: Arsinoites,Krokodilopolis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| Μεσορὴ ιζ|num:17|
2 Δωροθέωι ἐπιμελητῆι παρὰ
2-3 Πε[τοσί]∤ριοςΠετοσί∤ριος
3 〚|gap:?|〛|gap:?| βυρσοδέψου τῶν
3-4 κ[ατοι]∤κούντωνκατοι∤κούντων
4 ἐν Κροκοδίλων πόλει . S-2 ἐργαζ[ομένου]ἐργαζομένου
5 μου ἐν τῶι βασιλικῶι ταμιείωι τῶν
5-6 δερ[μά]∤τωνδερμά∤των
6 ∼κἀμοῦ∽καὶ $ἐμοῦ ἔχοντος οἴκημα καθότ[ι]καθότι [καὶ]καὶ
7 οἱ λοιποὶ ἐν ὧι ἐνοικῶ , τοῦ δὲ τελώνου |gap:?|
8 Φιλίππου ἐπι[χ]ωρήσαντοςἐπιχωρήσαντος ἐργά[ζεσθαι]ἐργάζεσθαι
9 ∼κώιδια∽κῴδια , τίλλοντες |gap:?| τὰ [μὲν]μὲν
9-10 [ἐρί]∤διαἐρί∤δια
10 τοῖς κασοποιοῖς , τὰ δὲ ἐξ αὐ[τῶν]αὐτῶν
10-11 [λήμ]∤ματαλήμ∤ματα
11 παραδίδομεν εἰς τὸ βασιλ[ικὸν]βασιλικὸν
12 τῶι τελώνηι , ἔτι δὲ καὶ πρότερον ἐν τ[οῖς]τοῖς
13 ἐπάνω χρόνοις τοῦθʼ ἡμῖν
13-14 κεχωρη∤μένον
14 ἐστὶν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων
14-15 τελω∤νῶν
15 νυνὶ δὲ παρεμπηδήσας τις
15-16 Διον[ύ]∤σιοςΔιονύ∤σιος
16 ὃς οὔτε τελωνεῖ ἀλλʼ ἐφέλκετ[αι]ἐφέλκεται
17 τῶι Φιλίππωι εἰσπηδήσας εἰς τὸ οἴκ[ημα]οἴκημα
18 οὗ ∼ὤικουν∽ᾤκουν ⸢τῆι⸣τῆι ⸢β|num:2|⸣β|num:2| ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢Ἐπεὶφ⸣Ἐπεὶφ ∼ὤιχετο∽ᾤχετο ἔχων μου ἱμάτια
19 αἰγύπτια ἦν ἄξια ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800| καὶ χαλκ[οῦ]χαλκοῦ
20 ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς φξ|num:560| , προσκεφάλαια β|num:2| ἔρεα καινὰ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ρ|num:100| |gap:?|
21 μνᾶς ε|num:5| εἰργασμένων ἄξια ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν τ|num:300| ,
21-22 ∼κ[ατα]∤τριβων∽κατα∤τετριμμένους
22 ∼χίτωνες∽χίτωνας β|num:2| ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν λ|num:30| , στήμονος λεπτ[οῦ]λεπτοῦ
23 στατῆρας ιβ|num:12| ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν μ|num:40| , κύαθον κόνδυ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ι|num:10| κ[αὶ]καὶ
24 συγγραφὴν ἣν εἶχον ἐπὶ σίτωι ❨δεδανει[(σμένωι)]❩δεδανεισμένωι
25 ἐπὶ ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν ιβ|num:12| ἃς καταβὰς ἐκκεκόμισται ἦν
26 [ὡ]ςὡς δʼ συγγραφὴ διαγορεύει ἑκάστης ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης [❨(δραχμῶν)❩]δραχμῶν [ξ|num:60|]ξ|num:60|
27 [ὥσ]τεὥστε εἶναι ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ψκ|num:720| , σκευῶν γρύτην ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ρ|num:100| κ[αὶ]καὶ
28 ∼κώιδια∽κῴδια ἐπένευσεν Φίλιππος πᾶσιν
29 ἡμῖν ἐργάζεσθαι ἐξενήνοχεν ἦν |gap:2|
29-30 [ἀ]∤νὰἀ∤νὰ
30 ιζ|num:17| ὥστʼ ε[ἶ]ναιεἶναι τὸ πᾶν ὧν ἐξενή[νοχε]ἐξενήνοχε
31 ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Βχ|num:2600| . S-3 ἀξιῶ οὖ[ν]οὖν [σ]ὲσὲ μὴ ὑπεριδεῖν με
31-32 ἠδ[ικη]∤μένονἠδικη∤μένον
32 εἰς τὰ μάλιστα ἀλλʼ ἀνακαλεσάμενον
33 τὸν Διονύσιον ἐπερωτ[ᾶν]ἐπερωτᾶν [α]ὐτ[όν]αὐτόν
34 [τίνος]τίνος χάριν ἐξενήνοχε τὰ |gap:1|ει|gap:1|
35 |gap:5|εησμονηκότω[ν]|gap:5|εησμονηκότων εἰς Φίλι[ππον]Φίλιππον
36 τὸν τ[ελώ]νηντελώνην καὶ ἐὰν ἦι γράφω [ἀληθῆ]ἀληθῆ
37 ἐπανα[γκά]σαιἐπαναγκάσαι αὐτὸν ἀποδοῦναί μ[οι]μοι [πάντα]πάντα
38 τὰ ἐπικαλούμενα . S-4 τούτου γὰρ γεν[ομένου]γενομένου
39 ἔσομαι τετευχὼς τῶν παρὰ σοῦ φιλανθ[ρώπων]φιλανθρώπων
40 εὐτύχει
41 m2 τὰ πρὸς τὸν σκυτέα
42 ἀνακαλέσασθαι τὸν πρὸς
43 τῆι δερματηρᾶ[ι]δερματηρᾶι
1 |gap:?_lines| Ἁρμάιτος |gap:?|ορ|gap:2|ς καὶ Δημητρίωι
2 γεωργοὶ τ|gap:?| [ε]λάβομενελάβομεν παρὰ
2-3 Πτολε∤μαίου
3 τοῦ |gap:?|ωυ περὶ Ἀ[φρ]οδίτηςἈφροδίτης Βερενίκης πόλεως .
4 S-5 σοῦ παραγενομένου τῆι ιθ|num:19| τῶι ψ[υγμῶι]ψυγμῶι καὶ ἡμῶν
4-5 ∼ἐπιδικνύον∤των∽ἐπιδεικνύον∤των
5 σοι τὴν ∼φυτήαν∽φυτείαν , Θεοδότου [δὲ]δὲ τοῦ φύλακος ἀκολουθοῦντος
6 ἡμῖν συνετάξαμεν αὐτῶι ἀπο[ετ]|gap:3|ψανταἀποετ|gap:3|ψαντα φυλάσσειν
7 τὸν ψυγμόν , παραγενομένου [δὲ]δὲ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ ε̣ἰ̣ς̣εἰς τὸν ψυγμὸν
8 εὗρεν Πτολεμαῖον Πτολεμαίου [τῶν]τῶν [χ]ερσιτῶ[ν]χερσιτῶν |gap:3|ν καὶ Πνεφερῶ[τα?]Πνεφερῶτα
9 Ὥρου τῶν ∼ἐγ∽ἐκ Βουβάστου κατοικο[ύντω]νκατοικούντων συμ[ψ]ῶνταςσυμψῶντας τὸν ψυγμόν .
10 S-6 μὲν Πνεφερῶς ἐξέφυγεν , τ[ὸν]τὸν [δὲ]δὲ Πτολεμαῖον συνεῖχεν
11 ⸢ὁ⸣ ⸢φύλαξ⸣φύλαξ . S-7 ἀκούσας δὲ Πτολεμαῖος πάτηρ [αὐτο]ῦαὐτοῦ παρὰ Πνεφερῶτος τοῦ
12 ἐκφυγόντος κατέβη εἰς τὸ πεδί[ον]πεδίον τῆς κρ[οτωνο]φόρουκροτωνοφόρου
13 ἄγων μεθʼ αὑτοῦ Λύσωνα τὸν ν|gap:3|τιον καὶ Τρέβιον τὸν
13-14 μονο∤γράφον
14 καὶ Δημήτριον καὶ Μελέαγρον οἱ δύο|num:2| τῶν χερσιτ[ῶν]χερσιτῶν
15 καὶ εισα|gap:1|ανθ|gap:2| καὶ Εὔπορον κ[αὶ]καὶ Ἀρ[ιστ]όνομονἈριστόνομον ἐπίγονοι
16 καὶ ἄλλους πλέους . S-8 τὸν φύλα[κα]φύλακα ∼ἐπαρώινησαν∽ἐπαρῴνησαν καὶ ἐγδύσα[ντες]ἐγδύσαντες
17 Λιχναῖον τὸν ἐπιγεγενημένον ἄλλον φύλακα ἔδωκα[ν]ἔδωκαν |gap:?|
18 |gap:?|α καὶ χιτωνάριον Πνεφερῶτι τῶι συνψήσαντ[ι]συνψήσαντι [τὸν]τὸν
19 ψυγμὸν φεύγοντι καὶ ου|gap:3|αφιλ|gap:4||gap:1| Πτολεμαῖον |gap:4|
20 τὸν συνσχεθέντα . S-9 ἀκούσαντες δὲ Θεοδότου τοῦ [φύλακος]φύλακος
21 βοῶντος καὶ παραγενομέ[ν]ωνπαραγενομένων πλέων ἐπὶ τὸν τόπον εὕ[ρομ]ενεὕρομεν
22 Θεόδοτον ἀγόμενον ὑπʼ αὐ[τῶ]ναὐτῶν εἰς Βούβαστον . S-10 περὶ ὧν
22-23 ἐπεμαρ∤τυρόμεθά
23 σοι καὶ Πάσιτι φυλακίτηι Ἀφροδίτης Βερενίκης πόλεως
24 ∼ἐγ∽ἐκ Βουβάστου ∼ἐρχομενος∽ἐρχομένωι ὃς καὶ τούτοις ἐπηκολούθησε .
25 S-11 μετὰ δέ τινα χρόνον ἀφῆκαν Θεόδοτον . S-12 καλῶς οὖν ποιή[σεις]ποιήσεις
26 γράψας ὧι προσῆκον ἀναπέμψαι τοὺς ἀνθρώπους ὅπως ἂν [ἡ]
26-27 [ἐ]πί∤σκεψιςἐπί∤σκεψις
27 γένηται περὶ τούτων καὶ δυνώμεθα τῶι βα[σιλεῖ]βασιλεῖ
28 τὰ δίκαια ποιεῖν ἀπροφασίστως . S-13 ἔρρωσο . S-14 ❨(ἔτους)❩ἔτους ϛ|num:6| Φαῶφι δ|num:4|
1 λόγος πα|gap:3|σ̣κ̣α̣τ̣ο̣ς̣πα|gap:3|σκατος τῶν κατὰ τὴν
2 οἰκίαν ἀ̣[νηλωμάτων]ἀνηλωμάτων |gap:?|
3 μηνὸς Χοιὰχ ἔχω ἀπὸ φορέτρου
3-4 ὑπο∤ζυγίων
4 ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς κη|num:28| [❨(ὀβολοὺς)❩]ὀβολοὺς [β|num:2|]β|num:2| [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2|
5 ἐνοίκιον τοῦ οἰκήματος τοῦ Ἁθὺρ
6 καὶ Χοιὰχ ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
7 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κη|num:28| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5|
8 [ἀν]ήλωμαἀνήλωμα
9 εἰς τοὺς σάκκους τρίχ̣εςτρίχες ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
10 γ|num:3| ἄρτων τῶν ἀποσταλέντων σοι
11 ἄνω ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας β|num:2| κάτεργον ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
12 οἰκοδόμωι τοῦ οἰκήματος ❨(δραχμὴν)❩δραχμὴν α|num:1| ❨(ὀβολὸν)❩|num:1|ὀβολὸν|num:1|
13 [ἐ]ργάτοιςἐργάτοις τοῖς ὑπηρετοῦσι ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
14 [ἐ]ργάτηιἐργάτηι τῶι κ|gap:2|φοντι τὸν
14-15 ποτα∤μογείτονα
15 ἐπὶ τὸ οἴκημα ❨(ὀβολὸν)❩ὀβολὸν α|num:1| 𐅵|num:1/2|
16 |gap:3| καὶ ψελίου καὶ δρεπάνου ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2|
17 τῶι τὴν πλίν[θο]νπλίνθον προσάγοντι
18 |gap:2|τον|gap:?| ❨(ὀβολὸν)❩ὀβολὸν α|num:1| 𐅵|num:1/2|
19 τῶι τὸ λοιπὸν |gap:?|
20 οἰκοδόμωι γα|gap:?|
21 ἐργάταις τοῖς ὑπηρετοῦσι
21-22 ἡμε∤ρῶν
22 τέτταρα|num:4| |gap:?|τεων θ|num:9| ❨(ἀνὰ)❩ἀνὰ ❨(ὀβολὸν)❩ὀβολὸν α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς β|num:2| ❨(ὀβολὸν)❩ὀβολὸν α|num:1| 𐅵|num:1/2|
23 καὶ τῶι |gap:3|οντι τὰ ξύλα ❨(ὀβολὸν)❩ὀβολὸν α|num:1| 𐅵|num:1/2|
24 δοκοὶ με|num:45| ❨(ἀνὰ)❩ἀνὰ ❨(ἡμιωβέλιον)❩ἡμιωβέλιον ❨(τέταρτον)❩τέταρτον ❨(ὀβολοῦ)❩|num:1/2|⧼|num:1/4|ὀβολοῦ|num:1/2|⧼|num:1/4| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ε|num:5| ❨(ὀβολοὺς)❩ὀβολοὺς δ|num:4| 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick|
25 ἄρτων τῶν ἀποσταλέντων σοι ἄνω
26 ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| κάτεργον ❨(ὀβολὸν)❩ὀβολὸν α|num:1| 𐅵|num:1/2|
27 καὶ τὰ ὀψώνια τοῖς κατὰ τὴν οἰκίαν
28 τοὺ Ἁθὺρ Πετοβάστει ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς δ̣|num:4|δ|num:4|
29 Ψενοβάστει βουκόλωι ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς β|num:2| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
30 Ἁρμεῶτι ὑφορβῶι ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς β|num:2| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
31 Κίσσωι , καὶ Νικαίωι τὸ ἔλαιον ❨(δραχμὴν)❩δραχμὴν α|num:1|
32 τοῖς ∼κτήμασιν∽κτήνεσιν ❨κρι(θῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ιζ|num:17| ❨χο(ίνικα)❩χοίνικα ❨(1)❩⧼|num:1|1⧼|num:1| ❨(ἀνὰ)❩ἀνὰ ❨(ὀβολοὺς)❩ὀβολοὺς δ|num:4| 𐅵|num:1/2| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick|
33 γράστεως τῆς ἀγορασθείσης τοῖς
34 ἵπ[π]οιςἵπποις ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| η|num:1/8_tick| ιϛ|num:1/16_tick|
35 καὶ τὰ ἀποστα[λέντα]ἀποσταλέντα |gap:?|
36 Ἀριστίωι ὄρνιθες |gap:?|
1 |gap:?|τ̣ο̣|gap:?|το ἐπανήλωμα το|gap:?|
2 ❨(γίνονται)❩γίνονται εἰς ∼ταυτὸ∽τὸ $αὐτὸ ε|num:5|
3 ἐπανήλωμα ❨(δραχμ…)❩δραχμ… |gap:?|
4 λόγος σιτικὸς μηνὸς
5 εχ τοῦ Ἁθὺρ
6 καὶ τὸ ἀπολειφθ[ὲν]ἀπολειφθὲν |gap:?|
7 ματος τοῦ βασιλ[ικοῦ]βασιλικοῦ |gap:?|
8 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι α|num:1||gap:1| |gap:?|
9 ἀνήλωμα
10 Χοιὰχ εἰς τὸ Πετο|gap:?|
11 Ἁθὺρ |gap:?|
12 γ|num:3| ἄρτων τῶν ἀπ[οσταλέντων]ἀποσταλέντων
13 σοι ἄνω
14 κϛ|num:26| ἄρτων
15 ❨(γίνονται)❩γίνονται |gap:4|
16 Τῦβι σιτομετρία |gap:?|
17 καὶ τὰ
17-18 ἀποστ[αλέν]∤ταἀποσταλέν∤τα
18 Ἀριστίωι |gap:2| |gap:?|
19 |gap:1_lines|
20 ε|num:5| ἄνω εἰς τὴν γυ|gap:?|
21 |g:slanting-stroke| ❨(γίνονται)❩γίνονται εἰς ∼ταυτὸ∽τὰ $αὐτὸ |gap:?|