Sematia

p.petr.2.13.xml

TM: 7647 7634 7644 7645 7660 7635 7636 7637 7661 44589 7662 7655 7654 7449 7652 7663 7663 7671 7664HGV: 7647a 7634 7644 7645 7660 7635 7636 7637 7661 44589 7662 7655 7654 7449 7652 7663a 7663b 7671 7664Date: -275 – -226Place: Arsinoites,Arsinoites (?)

1 m1 S-1 Κλέωνι χαίρειν οἱ δεκάταρχοι τῶν
1-2 ἐλευθερ[ο]∤λατόμωνἐλευθερο∤λατόμων
2 . S-2 ἀδικοῦμεθα . S-3 τὰ γὰρ
2-3 ὁμολογηθέν∤τα
3 ὑπὸ Ἀπολλωνίου τοῦ διοικητοῦ οὐθὲν
4 γίνεται ἡμῖν . S-4 ἔχει δὲ τὴν γραφὴν Διότιμος .
5 S-5 σπούδασον οὖν ἵνα καθὰ ἐξειλήφαμεν 〚κ|gap:2|〛κ|gap:2|
6 ὑπὸ Διονυσίου καὶ Διοτίμου χρηματισθῇ
7 ἡμῖν καὶ μὴ τὰ ἔργα ἐνλειφθῆι καθὰ
8 καὶ ἔνπροσθεν ἐγένετο . S-6 ἐὰν γὰρ αἴσθωνται
9 οἱ ἐργαζόμενοι οὐθὲν ἡμᾶς εἰληφότας
10 τὸν σίδηρον ἐνέχυρα θήσουσιν
11 ❨(ἔτους)❩ἔτους λ|num:30| Παχὼνς ιθ|num:19|
1 Κλέωνι Α|gap:2|υς Κλέω[νι]Κλέωνι
2 χ[αίρ]εινχαίρειν . S-7 κα[λῶς]καλῶς [ἂ]νἂν
3 π[ο]ιήσαιςποιήσαις συντ[άξ]αςσυντάξας
4 δοῦναι Πετεενούπει
5 κωμάρ[χηι]κωμάρχηι Σεβ[εννύτου]Σεβεννύτου
6 εἰς ἐπισκευ[ὴν]ἐπισκευὴν
6-7 [θ]υ∤ρῶνθυ∤ρῶν
7 τριῶν|num:3| τῶν κατὰ
8 Σεβέννυτον σχοινία
9 τριάκοντα|num:30| καὶ τὸν
10 πρὸς ταύταις
10-11 ἐσό∤μεν[ο]νἐσό∤μενον
11 συναπόστειλον
12 αὐτῶι ἵνα
12-13 ἐπισκευ∤ασθῶσι
13 πρὸ τῆς
14 τοῦ ὕδατος ἀφέσεως .
15 S-8 ἔρρωσο . S-9 ❨(ἔτους)❩ἔτους λ|num:30|
16 Παῦνι κγ|num:23|
1 [Νική]ρατοςΝικήρατος Κλέωνι χαίρειν . S-10 τὸ πρὸς νότον
2 [τ]οῦτοῦ ὀχυρώματος τεῖχος , μέρος μέν τι αὐτοῦ
3 πεπτωκός ἐστιν , τὸ δʼ ἐπίλοιπον φέρεται
3-4 ὥσ∤τε
4 κινδυνεύει πεσόντος αὐτοῦ διαφωνῆσαί
5 τι τῶν σωμάτων . S-11 καλῶς οὖν ποιήσεις τὴν
6 ἀπέγδοσιν αὐτοῦ ποιησάμενος καὶ δοὺς
6-7 Διονυ∤σίωι
7 τῶι [ο]ἰκοδόμωιοἰκοδόμωι ὅ̣π̣ω̣ς̣ὅπως ἐ̣ν̣έ̣ρ̣γ̣η̣ι̣ἐνέργηι εὐθέως γὰρ
8 ἕξομεν ἐξαγαγόντες καὶ πλέονι τόπ[ω]ιτόπωι
8-9 ἀπο∤χρήσασθαι
9 πρὸς τοὺς παραδεδομένους ⸢νῦν⸣νῦν
9-10 δεσ∤μώτας
10 [ὑ]πʼὑπʼ Ἀπολλωνίου τοῦ διοικητοῦ . S-12 ἔρρωσο . S-13 ❨(ἔτους)❩ἔτους λ|num:30| Ἁθὺρ ιϛ|num:16|
1 ❨(ἔτους)❩ἔτους λ|num:30| , Ἁθὺρ ιη|num:18| .
2 S-14 |gap:?|ο παρὰ Νικηράτου . S-15 Κλέωνι
1 |gap:?| [σ]οισοι τῆς παρὰ Νικηράτου
2 |gap:?| [τ]ὴντὴν ἀπέγδοσιν ἤδη
3 |gap:?| κινδυνεύειν τὸ ὀχύρωμα
4 |gap:?| ἔρρωσο . S-16 ❨(ἔτους)❩ἔτους λ|num:30| Παῦνι κζ|num:27|
5 |gap:?| [ὀχ]υρώματοςὀχυρώματος τὸ ἀνοικοδομηθὲν
6 |gap:?|ν μέρους γίνωσκε πεπτωκὸς
7 |gap:?|λημμενα . S-17 ἐὰν οὖν μὴ
8 |gap:?| [ο]ἰκοδόμουςοἰκοδόμους ἤδη οἳ ∼ἀνοικοδημήσουσιν∽ἀνοικοδομήσουσιν
9 |gap:?| πλείονα σώματα , ὡσαύτως δὲ
10 |gap:?| [τὸ]τὸ [πρὸς]πρὸς λιβὰ μέρος τοῦ ὀχυρώματος ἐπὶ
11 |gap:?| ἤ̣δ̣η̣ἤδη καὶ τοῦτο πεσεῖν
12 ἔρρωσο . S-18 ❨(ἔτους)❩ἔτους [λ|num:30|]λ|num:30| [Πα]ῦ̣ν̣ι̣Παῦνι κϛ|num:26|
1 ❨ἀ(ντίγραφον)❩ἀντίγραφον τῆς
2 παρὰ
2-3 Νι∤κηράτου
4 ❨ἐπ(ιστολῆς)❩ἐπιστολῆς
1 Ἀρχέστρατος Κλέωνι χαίρειν . S-19 εἰ ἔρρω[σαι]ἔρρωσαι [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ [ἄλλα]ἄλλα [σοι]σοι
2 κατὰ λόγον ἐστιν , πολλὴ χάρις τοῖς [θεοῖς]θεοῖς [ἂν]ἂν [εἴη]εἴη [.]. S-20 [ἐρρώμεθα]ἐρρώμεθα [δὲ]δὲ
3 [καὶ]καὶ [α]ὐτοίαὐτοί . S-21 ἐγὼ βουλόμενος Καλλίδ̣[ομον?]Καλλίδομον
3-4 |gap:?|∤τάξα
4 τῶν ἐκ τῆς Πτολεμαίδος αὐτ|gap:?|
5 πυθέσθαι περὶ τῆς ἐργολαβίας ἧς ἠρ[γολάβηκεν]ἠργολάβηκεν
5-6 [Ἀπολ]∤λώνιοςἈπολ∤λώνιος
6 τοὺς λίθους . S-22 ἀναγγείλαντος δέ μοι Τ|gap:?|
7 ὅτι εἴη λυσιτελὴς ἐργολαβία καὶ π|gap:?|
8 αὐτῶι ἐπ|gap:1|ποειν τὸ ἔργον , ἐνεχείρησα |gap:?|
9 ἵνα σοι περὶ τούτων ⸢σοι⸣σοι λαλήσω , ἐνοχληθε[ὶς]ἐνοχληθεὶς [δὲ]δὲ |gap:?|
10 του τινος ἐλθεῖν μὲν πρὸς σὲ οὐκέτ[ι]οὐκέτι |gap:1||gap:?|
11 τ̣ό̣π̣ω̣ι̣τόπωι |gap:4|ς γέγραφα δέ σοι · S-23 ἐδόκ[ε]ιἐδόκει [γὰρ]γὰρ [ἡμῖν]ἡμῖν
11-12 [σύμ]∤βουλόνσύμ∤βουλόν
12 σε εἰς τὸ πρᾶγμα λαβεῖν καὶ μηθ[ὲν]μηθὲν [ἄνευ]ἄνευ
13 [σοῦ]σοῦ
14 πρᾶξαι , ἀλλʼ ὡς ἂν σ̣[υ]νβουλευσαμένωισυνβουλευσαμένωι φα[ίνηταί]φαίνηταί [σοι]σοι |gap:?|
15 ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν συντάξηις οὕτως ∼ποεῖν∽ποιεῖν . S-24 καλ[ῶς]καλῶς [ποιήσεις]ποιήσεις [τῶν]τῶν [τε]τε [ἄλλων]ἄλλων
16 φροντίσας καὶ τὰς ψήφους ἑλκυσ[ας]ἑλκυσας |gap:?|
17 ἱκανὸν ἀφαιρεθῆναι ἀπὸ τοῦ λιθουρ[γοῦ?]λιθουργοῦ |gap:?|
18 ἵνα μὴ ἕλκηται , οὕτως δὲ ὡς καὶ |gap:?|
19 μερίδος ἐσ[ο]μένηςἐσομένης . S-25 ἐὰν οὖν μοι ἐν τάχε[ι]τάχει |gap:?|
20 αὐτὸν ἐνοχλήσω ἐχθέματά τε ἔκ[θες?]ἔκθες |gap:?|
20-21 μαρ∤τυρόμενος
21 καὶ Ἀμαδόκωι εντε|gap:?| [τὸν]τὸν
22 βασιλέα κουφίζομεν καὶ ἐπιστ[ολὴν]ἐπιστολὴν |gap:?|
23 λήψόμεθα πρὸς σὲ περὶ τούτων . S-26 |gap:1||gap:?|
1 Ἀρχεστράτου .
2 S-27 ἦλθεν Φαῶφι ιβ|num:12|
1 Κλέωνι |gap:?| [θύρα]ςθύρας τὰς ἐν Μοντίλαι κεκλιμένας καὶ τὴν διώρυγα
2 |gap:?|δ|gap:3|ν κατὰ Βουκόλων κώμην κέκλεικα
3 |gap:?|ινεπ|gap:3|(…)|gap:?|ινεπ|gap:3|… εουν|gap:1|υι τὰ χώματα καὶ αἱ διαβάθραι οὐ μὴ
4 |gap:?|[τοῦ?]το|gap:?|τοῦτο βουλεύσασθαι , εἰ δεῖ μίαν|num:1| θύραν κλεῖσαι ἐν Πτολεμαίδι .
5 S-28 ἔρρωσο . S-29 ❨(ἔτους)❩ἔτους κθ|num:29| Ἐπεὶφ ε|num:5|
1 |gap:?|ειν . S-30 τῆι κβ|num:22|
2 [ἐ]γεγράφειἐγεγράφει μοι ἐσπ|gap:?|
3 [ἐ]πιστολὴνἐπιστολὴν περὶ τοῦ
4 ἀνοιχθῆναι θύραν ,
5 ἧς σοι εὐθὺς
5-6 ∼τἀντί∤γραφα∽τὰ
6-6 $ἀντί∤γραφα
6 ἔπεμψα . S-31 κα[ὶ]καὶ [ν]ῦννῦν
7 δὲ τῆς αὐτὴς
7-8 ὑπογ[έ]∤γ̣ρ̣α̣φ[α]ὑπογέ∤γραφα
8 |gap:?|
1 Κλέωνι |gap:4| [Κλέωνι]Κλέωνι [χαίρ]εινχαίρειν . S-32 ὑπογέγραφά σοι τ|gap:?|
2 Θαμαύτ[ιος]Θαμαύτιος ιγ|num:13| , Ψενχῶνσις
3 Ἁρυώτου θ|num:9| |gap:1||gap:?|
4 Φανῆσ̣ιςΦανῆσις Σ[ο]χώτουΣοχώτου ιβ|num:12| , Ἀμενέως Νεχθύριος β|num:2||gap:1| [,], |gap:?|
5 [σ]οισοι ἵνα εἰ[δῆις?]εἰδῆις καὶ θύραν βουλόμενος ἀνοῖξαι οὐδ|gap:?| [καλῶς]καλῶς [ἂν]ἂν [οὖν]οὖν
6 ποιήσαι[ς]ποιήσαις [ἀ]ποστείλαςἀποστείλας καὶ τὸν ∼σκεοφύλακα∽σκευοφύλακα καὶ μ|gap:?|
1 Κλέωνι Κλέων Θευδώρωι χαίρειν . S-33 γέ[γραφα]γέγραφα |gap:?|
2 κησάμενος πάντα |gap:?|
1 Θευδώρωι Θεύδωρος Κλέωνι χαίρειν · S-34 |gap:?|
2 |gap:?|ται καὶ οὐκέτι |gap:?|
3 |gap:?| [κ]αὶκαὶ ἔδωκα |gap:?|
1 Φίλισ[κ]οςΦίλισκος Κλέωνι ∼χαίρεν∽χαίρειν . S-35 [τ]ὴςτὴς ἐντε[ύξεως]ἐντεύξεως [ἣν]ἣν [ἐπέδωκάν]ἐπέδωκάν [μοι]μοι [Γλαῦκος]Γλαῦκος [καὶ]καὶ
2 Ἀσκ[λη]πιόδοτοςἈσκληπιόδοτος ἀπέσταλκά σοι τὰ ἀ[ντίγραφα]ἀντίγραφα [εἰ]εἰ [οὖν]οὖν
3 ἀνα[γκ]αῖόνἀναγκαῖόν ἐστιν γράψον μ[οι]μοι ὅπως απ|gap:?|
4 βασιλεῖ Πτολεμαίωι χαίρειν Γλαῦκ[ος]Γλαῦκος |gap:?|
5 ἀπὸ τῆς προν|gap:?|
1 Κλέωνι Ἁ[ρμ]ᾶιςἉρμᾶις Κλέωνι χ[αίρειν]χαίρειν . S-36 εἰς τὸν θησαυρὸν τὸν ἐν Τ|gap:5| [ἀ]νήγγελλένἀνήγγελλέν μοι
2 οἰκοδόμος ❨μ(υριάδας)❩μυριάδας β|num:2||num:20000| πλίνθου . S-37 μόνον δέδοται τὸ ἀνάγ[γελμα?]ἀνάγγελμα [ὅτι]ὅτι [ὁ] [σῖ]τοςσῖτος συνάγεται
3 καὶ ἔστιν καθαρ[ὸ]ςκαθαρὸς νῦν ἐπὶ τῶν ἅλ[ω?]νἅλων ς|gap:?||gap:3| τὸν οἰκοδόμον
4 ἤδη τὸ ἀνήλωμα ε[ἰς]εἰς τὸν θησα[υρ]ὸνθησαυρὸν |gap:2|το|gap:?|το δὲ τὰς τ̣ῶ̣ν̣τῶν
5 |gap:?|των . S-38 ἔρ[ρωσο]ἔρρωσο [.❨(ἔτους)❩][λ]β|num:32|β|num:2|.ἔτουςλβ|num:32|β|num:2| S-39 Φαρμ[ο]ῦθιΦαρμοῦθι |gap:?|
1 παρὰ Ἁρμάιος
2 περὶ οἰκοδόμων . S-40 Κλέωνι
1 |gap:?|λατο ἐπὶ τῆς ἐκτροπῆς κατὰ Ψεναρυω
2 |gap:?|αρχης ὅπως αφῆι τὸ ὕδωρ . S-41 τὰ δὲ σώματα
3 |gap:?|τα τὸ πολειμίειον . S-42 ἀποδεδώκαμεν δὲ τὸ
4 |gap:?|εως τοῦ πολειμιείου
5 ἔρρωσο . S-43 ❨(ἔτους)❩ἔτους λβ|num:32| Παῦνι κϛ|num:26|
1 π|gap:?|οη|gap:2|ωι τα|gap:?|σοδ|gap:?|
2 τ|gap:?|αρχηι ὅπως ἀπο|gap:?|
3 ἀν[τιγέγ]ραφένἀντιγέγραφέν μοι ἐπιστ[ολὴν?]ἐπιστολὴν |gap:?|
4 ἐπικεχώρηκεν ἀποχρ[ήσασθαι]ἀποχρήσασθαι [τῶι]τῶι [ὕδατι]ὕδατι |gap:?|
5 τὰς θύρας καὶ ἔστωσαν |gap:?|
6 ἀνοιχθήτωσαν .
7 S-44 Φίλιππος Διονυσίωι χαίρε[ιν]χαίρειν [.]. S-45 |gap:?|
8 καὶ Δαμίδος ὑπέκειτ̣οὑπέκειτο |gap:?|
9 πέντε|num:5| . S-46 ἐὰν οὖν ἐλθ|gap:?|
10 καθ̣ῆκε̣νκαθῆκεν αὐτη ηδιο|gap:1||gap:?|
11 οἱ περὶ Μαίμαχον καὶ |gap:?| [μὴ]μὴ
11-12 [ἀπὸ]∤χρησάσθωἀπὸ∤χρησάσθω
12 τῶι ὕδατι δ|gap:?|
13 ἀρθήτωσαν αἱ θύραι τ|gap:?|
14 δωμεν καὶ τὴν σήσαμ[ον]σήσαμον |gap:?|
15 ο̣υ̣ου συντετέλεσται κωμ|gap:?|
16 ἀναπληρῶσαι καὶ τ|gap:?|
17 δρου κεφαλήν .
1 S-47 ὑπόμνημα παρὰ Κλέωνος Διοτίμ[ωι]Διοτίμωι .
2 S-48 παραγέγραμμαι τῶι πράκτορι ὡς ὀ[φείλων]ὀφείλων
3 πρὸς τὰ ἀμπελικὰ τοῦ λ|num:30| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ϙ|num:90| καὶ
4 τοῦ λα|num:31| ❨(ἔτους)❩ἔτους πυρῶν κδ|num:24| γ|num:1/3_tick| |gap:2| καὶ ὧι πλεῖον
5 εἰληφέναι τοῦ διαγεγραμμένου
6 ὀψωνίου ἐν τῶι κθ|num:29| ❨(ἔτει)❩ἔτει ἐστιν ἀ̣γ̣ο̣ρ̣ᾶ̣ς̣ἀγορᾶς
7 ἣν οὐκ εἴληφα ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς χιζ|num:617|
8 ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| , χαλκοῦ β|num:2|[λα|num:31|]β|num:2|λα|num:31| [❨(τριώβολον)❩|num:3|]τριώβολον|num:3|
9 καὶ πρὸς τὸ λ|num:30| ❨(ἔτος)❩ἔτος ὡσαύτως ἀργυρίου ρμ|num:140| , ❨χαλ(κοῦ)❩χαλκοῦ σπη|num:288| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
10 γείνονται ἀργυρίου ψνζ|num:757| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| , ❨χαλκ(οῦ)❩χαλκοῦ φιθ|num:519| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5|
11 καὶ πρὸς τὴν εἰκοστὴν ὑποθέμενος
12 τοῦ κεχρηματισμένου τοῖς λατόμοις
13 ἀπὸ τοῦ κζ|num:27| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἕως τοῦ λα|num:31| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(ταλάντων)❩ταλάντων κ|num:20| ὧν εἶν[αι]εἶναι
14 τὴν δεδομένην εἰκοστὴ[ν]εἰκοστὴν [❨(τάλαντον)❩]τάλαντον [α|num:1|]α|num:1| |gap:?|
15 |gap:?|τος μου πλεῖον παρα|gap:?|
16 |gap:?|ν ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Α|num:1000| ἐν δὲ τῆι ἐμ[αυτοῦ]ἐμαυτοῦ |gap:?|
17 |gap:?_lines|
1 〚περὶ〛περὶ 〚τοῦ〛τοῦ 〚κερκού[ρου?]〛κερκούρου 〚|gap:?|〛|gap:?|
2 περὶ τοῦ ⸢προλ|gap:4|⸣προλ|gap:4| ὀφειλομένου ἀργυρίου |gap:3|μ
3 τῶν τε |vac:?| νζ|num:57| ❨(ὀβολοὺς)❩ὀβολοὺς δ|num:4| 𐅵|num:1/2| καὶ τῶν ξ|num:60| ❨(δραχμ…)❩δραχμ…
4 περὶ τοῦ πρὸς ταῖς κατακλεισιν τόπου
5 ἵνα ἀναχωσθῆι καὶ ὁμαλισθῇ πρὸς
6 [τὴ]ντὴν τοῦ βασιλέως ἄφιξιν , ἐπεὶ αἱ
7 λιθηγοὶ οὐ προσάγουσι τοὺς λίθους
8 προσηγμένους ἐπὶ τοῦ ὅρμου
9 ἐπεὶ οἱ ἐν Βουσείρει ⸢λίθοι⸣λίθοι τετμημένοι 〚λίθοι〛λίθοι ⸢καὶ⸣καὶ ⸢προσηγμένοι⸣προσηγμένοι
10 ⸢ἐπὶ⸣ἐπὶ ⸢τὸν⸣τὸν ⸢ὅρμον⸣ὅρμον ἐπὶ τοῦ παρόντος οὐ μετάγονται πρὸς τὰς ἐν
11 Πτολεμαίδι κατακλειδας |gap:5| ⸢διὰ⸣διὰ ⸢τὸ⸣τὸ ⸢μὴ⸣μὴ ⸢ὑπάρχειν⸣ὑπάρχειν ⸢λιθηγοὺς⸣λιθηγοὺς τὰ λοιπὰ
12 ἔργα συντελέσθαι , συντάξον Νικοστράτωι
13 ἐντ[ονώτ]ερονἐντονώτερον ⸢χορηγεῖν⸣χορηγεῖν ⸢ὅπως⸣ὅπως 〚ἵνα〛ἵνα ἀναχωσθῆι ⸢καὶ⸣καὶ ⸢ὁμαλισθῇ⸣ὁμαλισθῇ τὰ κοιλώμα[τα]κοιλώματα
14 πρὸ [τοῦ]τοῦ τὸν βασιλέα παραγενέσθαι
15 καὶ |gap:5| [λ]οιπὰλοιπὰ ἔργα ὡς ἂν γραφῆι αὐτῶι
16 |gap:1|αματη|gap:4| [σ]ύμβολασύμβολα ἐνχρημαιζειν ⸢εὐθέως⸣εὐθέως 〚καὶ〛καὶ 〚μὴ〛μὴ
17 ⸢|gap:4|⸣|gap:4| κλεω|gap:1||gap:5|ος ὑπερβάλλεσθαι βλάπτεται
18 |gap:?|τιαν ταύτην
19 |gap:?| ἐπισκευασθηι ⸢χρώμεθα⸣χρώμεθα ⸢γὰρ⸣γὰρ ⸢ἀ̣ρ̣γ̣υ̣⸣ἀργυ κ̣α̣ν̣καν
20 |gap:?|ν πρὸς τὰ ἔργα
1 |gap:?|οπαλαω
2 |gap:?|ιαπο|gap:?|
3 |gap:?| [Ἀρχεστ]ράτωιἈρχεστράτωι χαίρειν .
4 S-49 [ὑποτέταχά]ὑποτέταχά [σοι]σοι [τ]ῆςτῆς δοθείσης μοι παρὰ
5 Κλ|gap:?| [ἐντ]εύξεωςἐντεύξεως τὰ ἀντίγραφα .
6 S-50 ἔχω [μὲν]μὲν ἐν̣ἐν [Κρο]κοδίλωνΚροκοδίλων πόλει καὶ ἐν
7 Πτ[ολεμαί]διΠτολεμαίδι ⸢ἔκθεμα⸣ἔκθεμα τ̣ο̣ὺςτοὺς βουλομένους ἐργολαβεῖν
8 ⸢ἀπὸ⸣ἀπὸ ⸢τ[ῶν]⸣τῶν ⸢[λιθ]ίνω[ν]⸣λιθίνων ⸢ἔργων⸣ἔργων τῶν π[ρὸς]πρὸς [τῆ]ιτῆι κ|gap:?|νη[ι]κ|gap:?|νηι [ἀ]φέσειἀφέσει ἠργολάβηκ[εν]ἠργολάβηκεν
9 απολ[λώνιος]απολλώνιος ⸢κουφίζων⸣κουφίζων ⸢τὸν⸣τὸν ⸢βασιλέα⸣βασιλέα
10 〚δ̣ὲ̣〛δὲ 〚π̣ρ̣ο̣σ̣τ̣ά̣ξ̣α̣ι̣〛προστάξαι 〚θ̣ύ̣ρ̣α̣ι̣〛θύραι |g:parens-deletion-opening|καὶ
10-11 Καλλ[ί]∤δομοςΚαλλί∤δομος
11 |gap:3| ⸢|gap:1||gap:?|⸣|gap:1||gap:?| ⸢[τῆ]ς⸣τῆς ⸢ἐργολαβίας⸣ἐργολαβίας . S-51 ἔκθες οὖν ἔκθεμα καὶ
11-12 προκή∤ρυξον
12 , εἴ τ[ιν]εςτινες βούλονται ἔτι ἐλάσσονος
13 [ἐ]ργολαβῆ[σα]ιἐργολαβῆσαι , διδόναι προσάγγελμα
13-14 Νικο∤στράτωι
14 καὶ Κλέωνι τῶι ἀρχιτέκτονι 〚ὡς〛ὡς
14-15 〚οὐ〛∤|gap:?|τιοὐ∤|gap:?|τι
15 ὕστερον ⸢|gap:?|κυρβ|gap:4|σου⸣|gap:?|κυρβ|gap:4|σου ⸢ὕστερον⸣ὕστερον ὑπερβολὴν δεξομένων .
16 S-52 [πρὸ]πρὸ δὲ τοῦ κυρωθῆναι τὰ ἔργα γράψον Νέω[ν?]ιΝέωνι
17 συ[να]κολουθεῖνσυνακολουθεῖν ⸢Καλλίδομον⸣Καλλίδομον 〚τοῖς〛τοῖς 〚ἔργοις〛ἔργοις 〚καὶ〛καὶ 〚μηθὲν〛μηθὲν
18 〚ἄνευ〛ἄνευ 〚τούτου〛τούτου 〚ἀνηλίσκειν〛ἀνηλίσκειν
19 τοῖς ἀνηλισκομένοις εἰς τὰ ἔργα .
20 S-53 ὑπογέγραφα δέ σοι καὶ τῆς δοθείσης μοι
21 παρʼ αὐτοῦ ἐντεύξεως τὰ ἀντίγραφα
1 |gap:?||gap:2|νον ἔχων |gap:?|
2 |gap:?|αις . S-54 οὕτω γὰρ [ἔστα]ιἔσται τυχεῖν καὶ τὸν
3 [ὕστερον]ὕστερον [χ]ρόνονχρόνον εὐιλάτου τοῦ βασιλ[έως]βασιλέως [.]. S-55 [οὐ]οὐ μὴν οὐθὲν ἐμοὶ
4 [ἔσται]ἔσται [με]ῖζονμεῖζον σοῦ προστατῆσα[ι]προστατῆσαι [τὸν]τὸν ἐ[π]ίλοιπονἐπίλοιπον βίον , ἀξίως
5 [μὲ]νμὲν σοῦ , ἀξίως δʼ ἐμοῦ , καὶ ἐάν τι τῶν κατʼ ἄνθρωπον γίνηται
6 τυχεῖν σε πάντων τῶν καλῶν · S-56 ἐμοὶ [μ]έγιστονμέγιστον ἔσται , ∼καλλῶς∽καλῶς σοῦ
7 προστατῆσαι καὶ ζῶντος σου καὶ εἰς θεοὺς ἀπελθόντος . S-57 μάλιστα
8 μὲν οὖν τὴν πᾶσαν σπουδὴν ∼πόησαι∽ποίησαι [το]ῦτοῦ ἀφεθῆναί σε διὰ τέλους .
9 S-58 εἰ δʼ ἄρα μὴ ὁρᾶις ὂν δυνατόν , αὐτήν γ[ε]γε [τὴ]ντὴν ἀνα[χώ]ρησινἀναχώρησιν τοῦ
10 ποταμοῦ , καθʼ ὃν χρόνον οὐθείς ἐστιν κίνδυνος , ἀ[λλʼ]ἀλλʼ [ἐ]ξέσταιἐξέσται καὶ
11 Θεύδωρον καταλειφθέντα ∼ταυτὸ∽τὸ $αὐτὸ ∼ποεῖν∽ποιεῖν ὅπως τ[οῦτό]ντοῦτόν γε
12 τὸν χρόνον παρεπιδημῆις . S-59 τοῦτο ⸢δʼ⸣δʼ ἔχε τῆι δια[νοία]ιδιανοίαι ὅτι
13 οὐθέν σοι μ̣ὴ̣μὴ γενηθῆι λυπηρόν , ἀλλὰ πᾶν ἐ[μοὶ]ἐμοὶ [ἔστ]αιἔσται
13-14 πεφρον∤τισμένον
14 τοῦ σε γενέσθαι ἄλυπον . S-60 [ἔρρωσο]ἔρρωσο
1 Ἀλέξανδρος Κλέων[ι]Κλέωνι [χαίρειν]χαίρειν |gap:?|
2 τοὺς κατὰ παν|gap:?|
3 νομάρχαι|gap:?|ν διδόασιν α|gap:?|
4 περὶ δὲ τ|gap:?| δοθῆναι Κλέων[ι]Κλέωνι |gap:?|
5 ἡμεῖς ἐγρ[ά]ψ[αμέν]ἐγράψαμέν σοι τὴ[ν]τὴν |gap:?|ν δοθῆναι α[ὐτῶι]αὐτῶι |gap:?|
6 δοθήτωσαν Ε|num:5000| . S-61 βούλονται δέ τινες εἰς Σ|gap:?|
7 μυρικίνων . S-62 γράψον αὐτῶι ἐκ Πτολεμαίδος Δ[ρυμοῦ]Δρυμοῦ [⊰c]c [?⊱]
8 ὡσαύτως δὲ καὶ τῆς Διογένους νομαρχίας .
1 S-63 [Ἀ]λεξάνδρουἈλεξάνδρου