Sematia

p.petaus.22.xml

TM: 8757HGV: 8757Date: 185 – Place: Syron Kome (Arsinoites)

1 m1 S-1 Κολλάνθῳ ❨βασ[ιλ]ι(κῷ)❩βασιλικῷ ❨γρα(μματεῖ)❩γραμματεῖ ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου ❨Ἡρακλ(είδου)❩Ἡρακλείδου μερίδος παρὰ Πετ[α]ῦτοςΠεταῦτος ❨κωμογρα(μματέως)❩κωμογραμματέως [❨κώμ(ης)❩]κώμης ❨[Σύ]ρ̣[ω(ν)]❩Σύρων .
2 S-2 τοῦ ἐπενεχθέντ[ο]ςἐπενεχθέντος μοι ἀπὸ σ[οῦ]σοῦ ❨[χ]ρη(ματισμοῦ)❩χρηματισμοῦ ❨ἐωνη(μένης)❩ἐωνημένης ἐξ ❨ὀνό(ματος)❩ὀνόματος Διδεῖτος ἀπάτορος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς
2-3 Θασῶ∤τ[ο]ςΘασῶ∤τος
3 βουλομένης ὠνήσασθαι ἀπ[ὸ]ἀπὸ ❨χέρσ(ου)❩χέρσου ❨ἀμπ(έλου)❩ἀμπέλου ❨ὑπολ(όγου)❩ὑπολόγου κατὰ ∼παράδιξιν∽παράδειξιν ἐφʼ ἁπλῇ τιμῇ
4 ὡ̣[ς]ὡς [τῆ]ς̣τῆς ❨(ἀρούρης?)❩ἀρούρης [ἐκ❨δραχμ(ῶν)❩][ν]ϛ̣|num:56|ἐκδραχμῶννϛ|num:56| ε̣ἰ̣ς̣εἰς ❨λαχα(νείαν)❩λαχανείαν κ[αρ]τὴνκαρτὴν ❨(ἄρουραν)❩ἄρουραν α|num:1| δ|num:1/4_tick| ιϛ|num:1/16_tick| , ἐν ᾗ̣ [ἐλάινα]ἐλάινα [καὶ]καὶ [ἕ]τ[ε]ραἕτερα ❨φυτ(ά)❩φυτά , ❨ἀντίγρα(φον)❩ἀντίγραφον ὑπόκ[ειται]ὑπόκειται .
5 S-3 ἐπε[λθ]ὼ̣ν̣ἐπελθὼν [ο]ὖνοὖν ἐ[πὶ]ἐπὶ [τ]ὸτὸ ❨δηλ(ούμενον)❩δηλούμενον ἔδαφος μ[εθʼ]μεθʼ ὧν δέον ἐστίν̣ἐστίν , ε̣[ὗρον]εὗρον αὐτὸ κατʼ ἀγρὸν ἀπὸ τῆς ❨προκειμ(ένης)❩προκειμένης
5-6 [ἰ]∤δέαςἰ∤δέας
6 κ[αὶ]καὶ [οὐκ]οὐκ [ἀπʼ]ἀπʼ [ἄ]λληςἄλλης τῆς μὴ ἐφ[ι]εμένηςἐφιεμένης ὠνεῖσ[θα]ιὠνεῖσθαι , τόν τε ❨ὠνού(μενον)❩ὠνούμενον μὴ εἶναι τῶν
6-7 κεκω∤λυμένων
7 ὠ[νεῖσ]θαιὠνεῖσθαι μηδὲ τῶν το[ιούτ]ωντοιούτων ὑπόβλητον , μηδὲν δὲ ἕτερον ἐναντίον εἶναι , τάς
8 τε κατʼ ἀγρ[ὸν]ἀγρὸν ∼[γιτ]∽❨(νίας)❩γειτνίας ❨συμφ(ώνους)❩συμφώνους εἶναι ταῖς διὰ τοῦ ❨χρη(ματισμοῦ)❩χρηματισμοῦ ❨δηλ(ουμέναις)❩δηλουμέναις , ἧς μέτρα γ|num:3| |g:filler|1 ⸢δ|num:1/4_tick|⸣δ|num:1/4_tick| ⸢η|num:1/8_tick|⸣η|num:1/8_tick| ⸢ιϛ|num:1/16_tick|⸣ιϛ|num:1/16_tick| ⸜❨(ὁμοίως)❩⸝ὁμοίως ❨(ὁμοίως)❩ὁμοίως , ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨προκ(ειμένη)❩προκειμένη ❨(ἄρουρα)❩ἄρουρα α|num:1| δ|num:1/4_tick| ιϛ|num:1/16_tick| ∼χες∽❨(ου)❩χέρςου
9 ἐν ❨(ᾗ)❩ τ̣ὰ̣τὰ ❨προ[κ(είμενα)]❩προκείμενα [φυτ]ά̣φυτά .
10 S-4 ❨(ἔτους)❩ἔτους κε|num:25| Μάρκ[ο]υΜάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Μεσορή .
11 S-5 Κόλλανθος ❨βασιλ(ικὸς)❩βασιλικὸς ❨γρα(μματεὺς)❩γραμματεὺς ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου ❨Ἡρακλ(είδου)❩Ἡρακλείδου μερίδος ∼❨κωμωγρα(μματεῖ)❩∽κωμογραμματεῖ ❨τόπ(ων)❩τόπων Σύρων
12 χαίρειν . S-6 τοῦ ἐπισταλέντος ∼μου∽μοι ἐπιστάλματος ἐξ ὀνόματος
12-13 Διδεῖ∤τος
13 ἀπάτορος μητρὸς Θασῶτος ❨βουλ(ομένης)❩βουλομένης ὠνήσασθαι ἀπὸ χέρσου
14 ἀμπέλ[ο]υἀμπέλου ὑπολόγου κατὰ ∼παράδιξι[ν]∽παράδειξιν περὶ κώμην Σύρων εἰς
15 ∼λαχανίαν∽λαχανείαν καρτὴν ❨(ἄρουραν)❩ἄρουραν α|num:1| δ|num:1/4_tick| ιϛ|num:1/16_tick| ❨ἀντίγρα(φον)❩ἀντίγραφον ∼ἐπιστελω⸢μ⸣∽ἐπιστέλλω <σοι>σοι , ∼ὥπως∽ὅπως ∼❨γενάμ(ενος)❩∽γενόμενος
16 ἐπὶ τ[οὺ]ςτοὺς τόπους ∼κὰ∽καὶ τὰ ❨ἀκόλου(θα)❩ἀκόλουθα ∼❨ἐπιστελ(έσας)❩∽ἐπιτελέσας δηλώσῃς μοι . S-7 κε|num:25| ❨(ἔτους)❩ἔτους
17 Αὐρηλί[ο]υΑὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Μεσορὴ ιϛ|num:16| .
18 S-8 ∼Ἀπολλωνίω∽Ἀπολλώνιος ❨στρα(τηγὸς)❩στρατηγὸς ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου ❨Ἡρακλ(είδου)❩Ἡρακλείδου μερίδος Κολλάνθῳ ❨βασιλ(ικῷ)❩βασιλικῷ ❨γρα(μματεῖ)❩γραμματεῖ τῆς
19 αὐτῆς μ[ερ]ίδοςμερίδος τῷ φιλτάτῳ χαίρειν . S-9 τῶν δοθέντων μοι
19-20 βι∤βλιδίων
20 παρὰ Διδεῖτος ἀπάτορος μητρὸς Θασῶτος ❨βουλ(ομένης)❩βουλομένης
20-21 ὠνήσασ∤θαι
21 ἀπὸ χέρσου ❨ἀμπέλ(ου)❩ἀμπέλου ὑπολόγου περὶ κώμην Σύρων ❨(ἄρουραν)❩ἄρουραν α|num:1| δ|num:1/4_tick| ιϛ|num:1/16_tick| τὸ ⋰ἴ⋱σονἴσον
22 σοι ❨ἐπιστέλ(λω)❩ἐπιστέλλω , φίλτατε ∼εἵνʼ∽ἵνʼ εἰδῇς ∼κὰ∽καὶ τὰ ⋰ἴ⋱διαἴδια μέρη ἀναπληρώσῃς .
22-23 S-10 ∼ἐρῶσ∤θε∽ἐρρῶσ∤σθαι
23 ∼ς∽σε ❨εὔχομ(αι)❩εὔχομαι , φίλτατε . S-11 ἔτους πέμπτου καὶ εἰκοστοῦ Αὐτοκράτορος
24 Καίσαρο[ς]Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ ❨Εὐσεβ(οῦς)❩Εὐσεβοῦς
25 Ἀρμενι[ακο]ῦἈρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Σαρματ[ικ]οῦΣαρματικοῦ ∼Βρεντανικοῦ∽Βρεττανικοῦ Μεγίστου
26 Μεσορὴ α|num:1||gap:1| . S-12 Ἀπολλωνίῳ ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου ❨Ἡρακλ(είδου)❩Ἡρακλείδου μερίδος παρὰ Διδεῖτος
27 ἀπάτορ[ο]ςἀπάτορος μητρὸς Θασῶτος διὰ φροντιστοῦ τοῦ ἀδελφοῦ ❨Θέωνο(ς)❩Θέωνος
28 ἀμφοτέρων ἀπὸ τῆς μητροπόλεως ❨ἀν[α]γρα(φομένων)❩ἀναγραφομένων ἐπʼ ἀμφόδου Πλατεία[ς]Πλατείας .
29 S-13 βού[λομαι]βούλομαι ὠνήσασθαι ἀπὸ χέρσου ἀμπέ[λου]ἀμπέλου ὑπολόγου κατὰ ∼παράδιξι[ν]∽παράδειξιν
30 περ[ὶ]περὶ ∼κόμ[η]ν∽κώμην Σύρων εἰς ∼λαχανίαν∽λαχανείαν καρ[τ]ὴ[ν]καρτὴν ❨(ἄρουραν)❩ἄρουραν α|num:1| δ|num:1/4_tick| ιϛ|num:1/16_tick| , ἐν ∼αἱς∽ ∼ἐλαεινα∽ἐλάινα
31 καὶ ἕτερα φυτὰ ∼κκαρκινομένα∽κεκαρκινωμένα καὶ φ[ρ]έαταφρέατα ∼καταπεπτοκώτα∽καταπεπτωκότα ,
32 ἧς ∼γί[το]νος∽γείτονες ν[ό]τουνότου ❨Ἰσ[χ]υρίων(ος)❩Ἰσχυρίωνος ἀφήλικος ∼λ[α]χ[α]νίαν∽λαχανείαν ∼καρτην∽καρτή , ∼βορᾶ∽καὶβορρᾶκαὶ
32-33 ∼ἀ∤πηλιότου∽ἀ∤πηλιώτου
33 [σ]ιτικὰσιτικὰ ∼α[ἰδ]άφη∽ἐδάφη , λιβὸς ❨ποτίστρ(α)❩ποτίστρα ❨ξ(υλίνη)❩ξυλίνη , ἐφʼ ἁπλῇ ∼τειμῇ∽τιμῇ ὡς τῆς
34 ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης ἐκ δραχμῶν π[ε]ντήκονταπεντήκοντα ἕξ|num:56| , ἐφʼ ∼παραδιχθεις∽παραδειχθεῖσα ❨διαγρά(ψω)❩διαγράψω τὴν
35 τιμὴν σὺ[ν]σὺν τοῖς ἑπομένοις ἐπὶ τὴν δημο[σί]ανδημοσίαν τράπεζαν . S-14 μενεῖ δέ μ[ο]ιμοι
36 καὶ ἐγγόνο[ι]ςἐγγόνοις καὶ τοῖς παρʼ ἐμοῦ μεταλημψομένοις ∼την∽ ταύτης
37 ∼κρατησιν∽κράτησις καὶ ∼κυριαν∽κυρία ∼ἀναφερητον∽ἀναφαίρετος ἐπὶ τὸν ἀεὶ ∼χρονου∽χρόνον καὶ
37-38 βεβαιωθ[ή]∼βαιβεοθ[η]σεταί∽βεβαιωθή∤σεταί
38 μοι ἀπὸ δημοσίων πάντων καὶ παντὸς ∼ἴδους∽εἴδους ∼μέχρει∽μέχρι τοῦ
39 τῆς ∼πραξεως∽παραδείξεως χρόνου , ἕξω δὲ εἰς τὴν τούτων κατεργασίαν καὶ
40 ἀνάκτησιν <ἀτέλειαν>ἀτέλειαν εἰς ἔτη τρία , μεθʼ ❨τελ(έσω)❩τελέσω ὡς ἐπὶ τῶν ὁμοίων ❨τελ(έσματα)❩τελέσματα .