Sematia

p.petaus.17.xml

TM: 8807HGV: 8807Date: – Place:

1 m1 S-1 Ἑρμ[οφ]ίλῳἙρμοφίλῳ ❨[β]ασιλ(ικῷ)❩βασιλικῷ ❨γρα(μματεῖ)❩γραμματεῖ ❨Ἀρσ[ι](νοίτου)❩Ἀρσινοίτου ❨Ἡρακλ(είδου)❩Ἡρακλείδου μερ[ίδο]ςμερίδος παρὰ Πεταῦτος ❨κωμογρα(μματέως)❩κωμογραμματέως ∼Ψινναρύω∽Ψιναρύω καὶ ἄλλων
2 κ[ω]μῶνκωμῶν . S-2 τοῦ ἐπισ[τ]αλέντοςἐπισταλέντος ∼μου∽μοι ❨[ἐ]πιστάλ(ματος)❩ἐπιστάλματος ❨ἐπιστάλ(ματος)❩{ἐπιστάλματος} ὑπὸ σοῦ περὶ ❨χρημ(ατισμοῦ)❩χρηματισμοῦ ἐωνημένης̣ἐωνημένης
3 ἐξ [ὀ]νόματοςὀνόματος Θεανῶ ∼Ἁτρείους∽Ἁρατρείους <βουλομένης>βουλομένης <ὠνήσασθαι>ὠνήσασθαι ἀπὸ ❨χέρσο(υ)❩χέρσου ❨ἀμπέλ(ου)❩ἀμπέλου ❨ὑπολ(όγου)❩ὑπολόγου κατὰ ∼παράδιξιν∽παράδειξιν εἰς κατάθεσιν
4 ❨λαχ(ανείας)❩λαχανείας καρτῆς ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας β|num:2| ἐν αἷς ❨ἄμπ(ελοι)❩ἄμπελοι σπ[ο]ράδιοισποράδιοι καὶ ἐλάινα καὶ ἕτερα φυτά , ❨ἀντίγρα(φον)❩ἀντίγραφον ❨ὑπόκ(ειται)❩ὑπόκειται . S-3 ❨ἐπελθ(ὼν)❩ἐπελθὼν
5 ἐπ[ὶ]ἐπὶ τὸ δηλούμενον ἔδαφος εὗρον <αὐτὸ>αὐτὸ κατʼ ἀγρὸν ἐν χέρσῳ τῶν ἐφʼ ἁπλῇ ∼τειμῇ∽τιμῇ ❨ὀφειλ(ομένων)❩ὀφειλομένων
6 ∼πα[ρα]δίκνυσθαι∽παραδείκνυσθαι κα[ὶ]καὶ οὐκ ἀπὸ ἄλλης ἰδέας <μὴ>μὴ ἐ̣φειμένηςἐφειμένης , τήν τε ∼ἐωνουμένην∽ὠνουμένην μὴ εἶναι
7 τῶν κεκωλυμένων ∼ἐωνῖσθα[ι]∽ὠνεῖσθαι οὐδὲ ∼ὑποβλητος∽ὑπόβλητον τῶν τοιούτων , οὐδὲν
8 δὲ ἕτερον ἐναντ[ί]ονἐναντίον ∼[ἶ]ναι∽εἶναι , τὰς δὲ ∼γιτν[ί]ας∽γειτνίας συνφών[ου]ςσυνφώνους εἶναι ταῖς διὰ τοῦ ❨χρημ(ατισμοῦ)❩χρηματισμοῦ δηλουμέναις ,
9 ὧν μέτρα β|num:2| ⸌α|num:1|⸍α|num:1| |g:stacking-lines| ⸜❨(ὁμοίως)❩⸝ὁμοίως [❨(ὁμοίως)❩]ὁμοίως , ❨(γίνονται)❩γίνονται χέ̣ρ̣σ̣ο̣υ̣χέρσου ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι β|num:2| , ἐν αἷς τὰ ❨προκ(είμενα)❩προκείμενα φ[υ]τάφυτά .
10 S-4 Ἑρμ[ό]φ[ιλο]ςἙρμόφιλος ❨β[α]σιλ(ικὸς)❩βασιλικὸς ❨γρα(μματεὺς)❩γραμματεὺς ❨Ἀ[ρ]σι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου Ἡρακλείδου [μ]ερίδοςμερίδος ❨κωμογρα(μματεῖ)❩κωμογραμματεῖ Ψιναρύωι χαίρειν .
11 S-5 τοῦ ἐπι[στ]αλέντοςἐπισταλέντος μοι ἐ[π]ιστάλματοςἐπιστάλματος ὑπὸ τοῦ τῆς μερίδος ❨στρα(τηγοῦ)❩στρατηγοῦ Ἀπολλωνίου
12 ἐξ ὀ[νόμα]τοςὀνόματος Θεανῶι Ἁρατρείους τοῦ [Ἁ]ρατρείουςἉρατρείους ∼❨ὠνησαμ(ένης)❩∽ὠνησομένης ἀπὸ χέρσου ἀμπέλου
13 ὑπολόγο[υ]ὑπολόγου [εἰς]εἰς κατάθεσιν ∼λαχανίας∽λαχανείας καρτ[ῆς]καρτῆς περὶ κώμην Ψιναρύωι ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας β|num:2| ἐν αἷς ❨ἄμπελ(οι)❩ἄμπελοι
14 σποράδ[ιοι]σποράδιοι [καὶ]καὶ [ἐλ]άιναἐλάινα καὶ ἕτερ[α]ἕτερα φυτά , τὸ ❨ἀν[τί]γρα(φόν)❩ἀντίγραφόν σοι ❨ἐπιστέλ(λεται)❩ἐπιστέλλεται ⋰ἵ⋱ναἵνα ❨γεν[ό]μ(ενος)❩γενόμενος ἐπὶ τὸν τόπον
15 καὶ [❨ἀκολ(ούθως)❩]ἀκολούθως [π]ράξαςπράξας δηλώσῃς μοι ὡς [τοῦ]τοῦ λόγου καὶ κινδύνου πρὸς σ[ὲ]σὲ ὄντος ἐάν τι
16 μὴ δε[όν]τωςδεόντως γένηται . S-6 ἐρρῶσθαί σε ❨εὔχο(μαι)❩εὔχομαι . S-7 διὰ Ἀου⋰ι⋱λᾶἈουιλᾶ τοῦ κ[α]ὶκαὶ [Δ]ιονυσίουΔιονυσίου ❨βοηθ(οῦ)❩βοηθοῦ .
17 S-8 ❨(ἔτους)❩ἔτους κε|num:25| Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Θὼθ β|num:2| .
18 S-9 Ἀπο[λλ]ώνιοςἈπολλώνιος στρατηγὸς ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου ❨Ἡρακ(λείδου)❩Ἡρακλείδου μερίδος Ἑρμοφίλωι ❨βασιλ(ικῷ)❩βασιλικῷ ❨γρα(μματεῖ)❩γραμματεῖ τῆς αὐτῆς μερίδος
19 τῷ φιλ[τ]άτωιφιλτάτωι χαίρειν . S-10 τῆς δοθείση[ς]δοθείσης μοι ὑποσχέσεως ὑπὸ Θεανῶι
19-20 Ἁρα∤τρείους
20 βουλομ[έ]νηςβουλομένης ὠνήσασθαι τὸ διʼ αὐτῆς ❨δηλούμ(ενον)❩δηλούμενον ἔδαφος ⋰ἴ⋱σηἴση σοι
20-21 ∼επιστε∤λετα[ι]∽ἐπιστέλ∤λεται
21 , [φί]λτατ[ε]φίλτατε [,], [ἵνʼ]ἵνʼ [ε]ἰδῇςεἰδῇς <καὶ>καὶ τὰ ἴδια μέρη ἀνα[πλ]ηρώσῃςἀναπληρώσῃς . S-11 ❨ἐρρῶσθ(αί)❩ἐρρῶσθαί ❨(σε)❩σε ❨εὔχο(μαι)❩εὔχομαι , φίλτατε .
22 S-12 ❨(ἔτους)❩ἔτους κ[ε]|num:25|κε|num:25| [Αὐτο]κράτοροςΑὐτοκράτορος Κ[αίσαρ]οςΚαίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Κομμ[ό]δ[ου]Κομμόδου Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς
23 Ἀρμ[ενιακοῦ]Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ [Παρ]θικοῦΠαρθικοῦ Γερμανικοῦ Μεγίστ[ου]Μεγίστου Θὼθ β|num:2| .
24 S-13 Ἀπολ[λ]ω[νίῳ]Ἀπολλωνίῳ ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Ἀρσ[ι(νοίτου)]❩Ἀρσινοίτου ❨[Ἡρ]ακ(λείδου)❩Ἡρακλείδου μερίδος παρὰ Θεαν[ῶ]Θεανῶ [Ἁ]ρατρείουςἉρατρείους τοῦ Ἁρατρείους μετὰ ❨κ(υρίου)❩κυρίου
25 τοῦ ἀδε[λφοῦ]ἀδελφοῦ Νααραῦτος τῶν ἀπὸ κώμης Πτολεμαίδος Ὅρμου . S-14 βούλομαι ὠνήσασθαι ἀπὸ
26 χέρσου ❨[ἀμπ]έλ(ου)❩ἀμπέλου ὑπολόγου εἰς κατάθεσιν ❨λαχ(ανείας)❩λαχανείας καρτῆς περὶ κώμην Ψιναρύωι ἀρούρας β|num:2| ἐν αἷς ❨ἄμπελ(οι)❩ἄμπελοι
27 ∼σποδ∽❨(ιοι)❩σποράδιοι [καὶ]καὶ [ἐλάι]ναἐλάινα καὶ ἕτερα φυτά , ∼❨γί(τονες)❩∽γείτονες νότου ❨βασιλ(ικὴ)❩βασιλικὴ γῆ , βορρᾶ ❨κατοικ(ικὰ)❩κατοικικὰ ἐδάφη Ἀμάιτος ❨Παποντῶτ(ος)❩Παποντῶτος ,
28 ❨ἀπηλ(ιώτου)❩ἀπηλιώτου ❨β[ασι]λ(ικὴ)❩βασιλικὴ γῆ , λιβὸς ❨διῶ(ρυξ)❩διῶρυξ Ἑρμοίθου ❨λεγο(μένη)❩λεγομένη , ∼τ[ε]ιμῆς∽τιμῆς ἑκάστης ἀρούρης ἐκ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν νϛ|num:56| καὶ τῶν ❨ἑπομένω(ν)❩ἑπομένων ,
29 ἐφʼ [πα]ραδειχθεῖσαπαραδειχθεῖσα ∼διαγράψωι∽διαγράψω τὴν ∼τειμὴν∽τιμὴν καὶ τὰ ❨ἑπόμ(ενα)❩ἑπόμενα ἐπὶ τὴν δημοσίαν τράπεζαν . S-15 ἕξω
30 δὲ [εἰς]εἰς [κ]ατεργασίανκατεργασίαν καὶ ἀνάκτησιν ∼ἀτελεια∽ἀτέλειαν ἔτη ∼τρεία∽|num:3|τρία|num:3| , μεθʼ ∼τελέσωι∽τελέσω ἀργυρικὰ ∼❨παραδισιακ(ὰ)❩∽παραδεισιακὰ
31 τελέ[σμα]τατελέσματα . S-16 μενεῖ δέ μοι καὶ ἐγγόνοις καὶ τοῖς παρʼ ἐμοῦ μεταλημψομένοις τούτων
31-32 κρά∤τησ[ις]κρά∤τησις
32 [καὶ]καὶ ∼κυρεία∽κυρία ἀναφαίρετος ἐπὶ τὸν ἀεὶ χρόνον καὶ ∼βεβαιωθήσατέ∽βεβαιωθήσεταί μοι καθαρὸν ἀπὸ
33 δημ[οσίω]νδημοσίων πάντων καὶ παντὸς εἴδους μέχρι τοῦ τῆς ∼παραδίξεως∽παραδείξεως χρόνου ἐὰν φαίνηται
34 ἐπισ[ταλ]ῆναιἐπισταλῆναι . S-17 Γέμελλος ὑπηρέτης μεταδέδωκα Θὼθ β|num:2| .