Sematia

p.paris.21bis.xml

TM: 23610HGV: 23610Date: 592 – 592Place: This

1 m5 S-1 χωρ|gap:2| m1 |g:stauros| βασιλείας καὶ [ὑπ]α̣τείαςὑπατείας τοῦ θειοτάτου ἡμῶν δεσπότου τῆς οἰκουμένης ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου Μαυρικίου τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου
2 καὶ Αὐτοκράτορος ἔτους δεκάτου Παῧνι κ|num:20| , ❨ἀρχ(ῇ)❩ἀρχῇ ια|num:11| ❨⋰ἰ⋱νδ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος ἐν κώμῃ Θινὸς ἐν Θηβαίου ἐπαρχίας .
3 S-2 |g:stauros| Αὐρήλιοι Ψάτης Ἀβρααμίου μητρὸς Τμούθης πορφυροπώλης καὶ ∼ταυτης∽τούτου ∼γαμετης∽γαμετὴ αὐτοῦ Μαρίας ἐκ πατρὸς
4 Φιλάμων μητρὸς Τανισκένης ∼ἕπαντες∽ἅπαντες ἀπὸ Πανὸς πόλεως , νῦν δὲ πρὸ πολλοῦ τοῦ χρόνου ἐν τῇ κώμῃ Θινὸς τοῦ
5 Θινίτου νομοῦ , παρέχοντες ὑπὲρ αὐτῶν ὑπογραφέα καὶ μάρτυρας τῆσδε τῆς αἰωνίας πράσεως τοὺς ἑξῆς ὑπογράφοντας ,
6 τιθέμεθα τήνδε τὴν καταγραφὴν καθʼ ἁπλῆς ἔγγραφων ἀσφάλειαν ἐμμεῖναι ταύτῃ τῇ ἐννόμῳ ∼πράσι∽πράσει καὶ μὴ
7 παραβῆναι αὐτὴν διὰ παντός · S-3 Αὐρηλίῳ Παχυμίῳ τῷ ∼γλεκετάτῳ∽γλυκυτάτῳ ἡμῶν υἱῷ καὶ αὐτῷ ∼ποφυρωπώλῃ∽πορφυροπώλῃ ἀπὸ τῆς αὐτῆς
8 κώμης χαίρειν . S-4 καθʼ ἣν ὁμολογοῦμεν γνώμῃ ἑκουσίᾳ καὶ αὐθαιρέτῳ βουλήσει καὶ ἀδόλῳ ∼σενεδυσει∽συνειδήσει καὶ ἀμετατρέπτῳ
9 λογισμῷ καὶ ἀμετανοήτῳ προαιρέσει , βεβαίᾳ ∼δὺ∽δὴ ὀρθῇ διανοίᾳ , παντὶ πληρεστάτῳ δεσποτείας δικαίῳ καὶ ἐξουσίᾳ πάσῃ ∼καιωνείᾳ∽αἰωνίᾳ ∼κατοχοῖ∽κατοχῇ πεπρακέναι καὶ ❨καταγεγραφηκέ(ναι)❩καταγεγραφηκέναι καλῇ ∼πείστη∽πίστει σοι σήμερον πεπεισμένοι τὸ διαφέρον ἡμῖν οἰκίαν
10 σεσαθρωμένην καὶ κελλίον σὺν ∼το∽τῷ ∼ψιλο∽ψιλῷ τόπῳ μετὰ παντὸς ∼αὐτο͂ν∽αὐτῶν ∼το∽τοῦ ∼δικαίω∽δικαίου διακειμένην ἐπὶ τῆς αὐτῆς κώμης
11 ἐπὶ ῥύμης καλουμένης τῶν κληρονόμων Παχὼτ καὶ τοῦ ἐλαιουργίου ∼τον∽τῶν ❨κλ(ηρονόμων)❩κληρονόμων Παχαρεαβέ , ἐλθοῦσαν ἡμᾶς ἀπὸ ἀγορατικοῦ
12 παρὰ Βίκτορος Ψαίου καὶ Σενούθου Φαλίουτος ἀκολούθως τῇ ∼δυνάμι∽δυνάμει τῶν δύο|num:2| ∼παλαιο͂ν∽παλαιῶν πράσεων ∼ταις∽τῶν καὶ ∼παρατεθειση∽παρατιθεισῶν σοι
13 παρʼ ἡμῶν ἐκ τετραγώνου τῆς προκειμένης ❨οἰκ(ίας)❩οἰκίας καὶ τοῦ ψιλοῦ τόπου καὶ κελλίου οὕτως · S-5 νότου τοῦ ἐλαιουργίου ∼τον∽τῶν κληρονόμων
14 [Πα]χαρεαβέΠαχαρεαβέ · S-6 βορρᾶ συνημμένην τῇ οἰκίᾳ Πέβωτος Ὥ[ρο]υὭρου · S-7 λιβὸς τῇ οἰκίᾳ κληρονόμων Βίκτορος πρεσβυτέρου καὶ Πέβωτος Ὥρου ,
15 εἰς ἣν ∼ἀνοικτα∽ἀνέῳκται θύρα · S-8 ἀπηλιώτου ῥύμη δημοσία οἳ ∼ἠὰν∽ἐὰν ὦσι γείτονες πάντῃ ∼πάνδοθεν∽πάντοθεν ἀπὸ ∼ἠτάφους∽ἐδάφους μέχρι ∼ἀέρους∽ἀέρος , καὶ πρὸς ∼το∽τὸ
16 σὲ τὸν πριάμενον Παχύμιν κυριεύειν τούτων καὶ ἐπικρατεῖν καὶ τὴν πᾶσαν ἔχειν δεσποτείαν καὶ βελτιοῦν καὶ οἰκοδομεῖν
17 καὶ ∼πωλλεῖν∽πωλεῖν καὶ ∼μεταπωλλεῖν∽μεταπωλεῖν εἰ βουληθείης καὶ κληρονόμοις καὶ ∼διατόχοις∽διαδόχοις καὶ ❨διακατόχ(οις)❩διακατόχοις καταλεῖψαι καὶ χαρίσασθαι καὶ
18 χρήσασθαι περὶ αὐτὸν , τρόπῳ ὡ̣ςὡς [ἂ]νἂν ∼βοληθῇς∽βουληθῇς ἐπὶ τὸν ἅπαντα καὶ ∼διενεγκε∽διηνεκὲς χρόνον · S-9 τιμῆς τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης
19 καὶ ∼σενα[ρεσα]σες∽συναρεσάσης πρὸς τὴν ❨δ̣ο̣κ(ιμασίαν)❩δοκιμασίαν Σενούθ̣ουΣενούθου οἰκοδόμου ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης χρυσοῦ νομισμάτια δεσποτικὰ ἁπλᾶ δόκιμα ∼τρεία∽|num:3|τρία|num:3| ἑκατὸν|num:100|
20 παρὰ κερά[τιον]κεράτιον ∼μια∽|num:1|ἒν|num:1| σταθμῷ ∼το∽τῷ Φυλλωφ(…)Φυλλωφ… , [❨χρ(υσοῦ)❩]χρυσοῦ ❨νο(μισμάτια)❩νομισμάτια γ|num:3| ❨π(αρὰ)❩παρὰ α|num:1| ἥνπερ τιμὴν τελείαν ἐσχήκαμεν ἡμεῖς οἱ ἀποδόμενοι Ψάτης καὶ Μαρίας ∼γαμετης∽γαμετὴ αὐτοῦ
21 παρὰ σοῦ [τοῦ]τοῦ ∼[α]ἰωνεμένου∽ἐωνημένου Παχυμίου διὰ χειρὸς εἰς χεῖρας ἐξ οἴκου ἀριθμῷ πλήρει ἐφʼ ∼ἐφίσθημεν∽ἐπείσθημεν , τῆς βεβαιώσεως τούτων
22 γιγνομένης π[αρʼ]παρʼ [ἡμ]ῶνἡμῶν καὶ παρὰ κληρονόμων ἡμῶν καὶ ∼διατόχων∽διαδόχων καὶ διακατόχων κατὰ πᾶσαν βεβαίωσιν ἀπὸ παντὸς τοῦ ∼ἐπερευσομένου∽ἐπελευσομένου
23 ὑπέρ ∼δε∽τε [τοῦ]τοῦ [ἡ]μῶνἡμῶν ὀνόματος δημοσίου ∼ὀφρέματος∽ὀφλήματος <ἢ> ∼ἠδιοτηκοῦ∽ἰδιωτικοῦ χρέους ἄλλου τινὸς ἁπαξαπλῶς ἐν παντὶ καιρῷ ∼ἐπένεγκες∽ἐπάνεγκες · S-10 εἰ δὲ συμβαίῃ
24 [ὃ] [μὴ]μὴ [εἴη]εἴη [,], ∼|gap:3|κησιν∽ἐκνίκησιν ∼ἀνφισβήτησί[ν]∽ἀμφισβήτησίν [τι]νατινα γενέσθαι περὶ τούτων ἐπὶ τῷ ἡμᾶς τοὺς ∼ἀποδωμένους∽ἀποδομένους καὶ τοὺς ἡμῶν κληρονόμους καὶ ∼διατόχους∽διαδόχους
25 καὶ δια[κατό]χουςδιακατόχους ἰδίοις ἡμῶν ἀναλώμασιν ∼ἀποστήσιν∽ἀποστήσειν καὶ ∼ἀποσοβῖν∽ἀποσοβεῖν πάντα τῶν ∼ἐπερευσομένων∽ἐπελευσομένων ἀντιποιησομένων ἐπιγνῶναι τὸ
26 προκεί[μενο]νπροκείμενον τίμημα ἐν διπλῷ καὶ πάντα τὰ ἀναλώματα καὶ τὰ δαπανήματα τὰ ἀναλωθέντα εἴς τε ∼βελτίοσιν∽βελτίωσιν τῆς τούτων οἰκοδομῆς ·
27 S-11 καὶ εἰς ∼τί[κην]∽δίκην εἰ συμβαίῃ γενηθὲν ἀφʼ ὁμοίων ἐν διπλῷ ∼ἀποκαταστήσιν∽ἀποκαταστήσειν σοι , ἔτι καὶ ∼❨δόσ(ειν)❩∽δώσειν λόγῳ προστίμου χρυσᾶ ❨ἁ̣π̣(λᾶ?)❩ἁπλᾶ β|num:2| μετὰ καὶ τοῦ
28 ταύτην τὴ[ν]τὴν [πρᾶσ]ινπρᾶσιν ἀρραγῆ καὶ ∼ἀσάλευτων∽ἀσάλευτον εἶναι ἐπὶ ∼τω∽τὸ παντελὲς ἥνπερ ἐθέμεθα πρὸς ἀσφάλειαν κυρίαν οὖσαν καὶ βεβαίαν
29 πανταχ[οῦ]πανταχοῦ πρ[οφερο]μένηνπροφερομένην . S-12 καὶ ❨ἐπερ(ωτη)θ(έντες)❩ἐπερωτηθέντες ❨ὡμολογ(ήσαμεν)❩ὡμολογήσαμεν . m2 S-13 |g:stauros| Αὐρήλιοι Ψάτης καὶ Μαρίας ∼γαμετης∽γαμετὴ αὐτοῦ οἱ ❨προκ(είμενοι)❩προκείμενοι ἐθέμεα ταύτην ∼τὴμ∽τὴν πρᾶσιν
30 ∼ἑκώντες∽ἑκόντες καὶ πεπεισμένοι καὶ στοιχεῖ ἡμῖν πάντα τὰ ἐγγεγραμμένα ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-14 ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν ἀξιωθεὶς
31 Ψάτης Παπνουθίου διάκονος ἀπὸ Θινός . m3 S-15 |g:stauros| Βησατᾶς Ἠλία διάκονος ἀπὸ Θινὸς μαρτυρῶ τὴν πρᾶσιν
32 ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων |g:stauros| m4 |g:stauros| Ἀθανάσιος Πααμίου ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος ἀπὸ Θινὸς μαρτυρῶ τὴν πρᾶσιν
33 ἀκούσας ∼πὰ∽παρὰ τῶν θεμένων . S-16 |g:stauros|
34 m5 |g:stauros| ❨ἐγρ(άφη)❩ἐγράφη διʼ ἐμοῦ Ἰουλίου ❨συμβολ(αιογράφου)❩συμβολαιογράφου