Sematia

p.paris.21.xml

TM: 23609HGV: 23609Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:stauros| ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ζωοποιοῦ τριάδος πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου
2 πνεύματος , βασιλείας τοῦ γαληνοτάτου ἡμῶν δεσπότου ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου Ἡρακλείου
3 τοῦ ∼αἰωνείου∽αἰωνίου Αὐγούστου καὶ Αὐτοκράτορος ἔτους ἕκτου Πα⋰ῦ⋱νιΠαῦνι θ|num:9| ❨ἰνδ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος ε|num:5| .
4 S-2 |g:stauros| ∼Αὐρηλίαις∽Αὐρηλίαι Πύρας ἐκ πατρὸς Βησᾶτος μητρὸς Μαρίας , ὑπὲρ δὲ
5 ἐμοῦ καὶ τῆς ἐμῆς ἀδελφῆς μου Ῥωσὲ τὴν χώραν αὐτῆς
6 ποιῆσαι , καὶ Ἀνθερία ἐκ πατρὸς Σενούθου μητρὸς Κύρας
7 ἀπὸ κώμης Θινὸς τοῦ Θινίτου νομοῦ παρέχουσαι ὑπὲρ ∼αὑταῖς∽αὑτῶν
8 ὑπογραφέα καὶ μάρτυρας τῆσδε τῆς ∼αἰωνείας∽αἰωνίας πράσεως τοὺς
9 ἑξῆς ὑπογράφοντας ταύτην , τιθέμεθα τήνδε τὴν
10 καταγραφὴν καθʼ ἁπλῆν ἔγγραφον ἀσφάλειαν ἐμμεῖναι
11 ταύτῃ τῇ ἐννόμῳ ∼πράσι∽πράσει καὶ μὴ παραβῆναι αὐτὴν
12 διὰ παντός · S-3 Αὐρηλίῳ Παχυμίῳ Ψάτου πορφυροπώλῃ
13 ἀπὸ Πανὸς πόλεως νῦν σὺν τῇ τοῦ θεοῦ προνοίᾳ παραμένον[τι]παραμένοντι
14 ἐν τῇ αὐτῇ κώμῃ Θινὸς χαίρειν . S-4 ὁμολογοῦμεν γνώμῃ
15 ἑκουσίᾳ καὶ αὐθαιρέτῳ βουλήσει καὶ ἀδόλῳ συνειδήσει καὶ
16 ἀμετατρέπτῳ λογισμῷ καὶ ἀμετανοήτῳ ∼προαιρέσι∽προαιρέσει , βεβαίᾳ
17 δὴ ὀρθῇ διανοίᾳ , παντὶ πληρεστάτῳ δεσποτείας
18 δικαίῳ καὶ ἐξουσίᾳ πάσῃ καὶ ∼αἰωνείᾳ∽αἰωνίᾳ κατοχῇ
19 πεπρακέναι καὶ καταγεγραφηκέναι καλῇ ∼πίστῃ∽πίστει σοι
20 σήμερον ∼πεπεισμένοι∽πεπεισμέναι τὴν διαφέρουσαν ἡμῖν οἰκίαν
21 ὁλόκληρον ⸢μετὰ⸣μετὰ ⸢παντὸς⸣παντὸς ⸢αὐτῆς⸣αὐτῆς ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢δικαίου⸣δικαίου διακειμένην ἐπὶ τῆς αὐτῆς κώμης Θινὸς ἐπὶ ῥύμης
22 καλουμένης τῆς φυλακῆς ἐλθοῦσαν εἰς ἡμᾶς
23 ἀπὸ κληρονομίας ∼❨διατοχ(ῆς)❩∽διαδοχῆς ∼ἀκωλούθως∽ἀκολούθως οἷς ἔχομεν δικαίοις
24 καὶ ἀσφαλείαις πάσης περὶ αὐτῆς ἐκ τετραγώνου τῆς προκειμένης
25 οἰκίας οὕτως · S-5 νότου οἰκία Μουσαίου Ψάρου ❨πρεσ(βυτέρου)❩πρεσβυτέρου εἰς ∼ἓν∽ἣν ∼ἀνοιοκτη∽ἀνέῳκται
26 θύρα · S-6 βορρᾶ ῥύμη δημοσία · S-7 λιβὸς οἰκία ∼Μοναθίω∽Μοναθίου Παμίδου ·
27 S-8 ἀπηλιώτου οἰκία Πεβῶτος Ὥρου καὶ οἰκία τοῦ ❨πριαμέ(νου)❩πριαμένου Παχυμίου
28 οἳ ἂν ὦσι ∼γίτονες∽γείτονες παντὶ πάντοθεν ἀπὸ ∼ἠδάφους∽ἐδάφους μέχρι
29 ∼ἀέρους∽ἀέρος , καὶ πρὸς τὸ σὲ τὸν πριάμενον Παχύμιν κυριεύειν ∼τούτον∽τούτων
30 καὶ ἐπικρατεῖν καὶ τὴν πᾶσαν ἔχειν δεσποτείαν καὶ ∼βελτειοῦν∽βελτιοῦν
31 καὶ οἰκοδομεῖν καὶ πωλεῖν καὶ ∼μηταπωλεῖν∽μεταπωλεῖν εἰ βουληθείης
32 ἐπὶ κληρονόμοις ∼❨διατόχ(οις)❩∽διαδόχοις καὶ ❨διακατόχ(οις)❩διακατόχοις καταλεῖψαι
33 καὶ ∼χαρησεσθαν∽χαρίσασθαι , καὶ |gap:4||gap:4||gap:1|περι|gap:4||gap:4||gap:4| [ἐὰν]ἐὰν
34 βουληθῇς ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον , τιμῆς τῆς πρὸς ἀλλήλους
35 συμπεφωνημένης καὶ συναρεσάσης πρὸς τὴν δοκιμασίαν
36 ἡμῶν χρυσοῦ κεράτια ∼δεκατρεία∽|num:13|δεκατρία|num:13| ❨γ(ίνεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨κε(ράτια)❩κεράτια ιγ|num:13| φ(…)φ… ἥνπερ τιμὴν
37 τελείαν ἐσχήκαμεν ἡμεῖς ∼ἡ∽αἱ ∼ἀποδώμεναι∽ἀποδόμεναι Πύρας καὶ
38 Ἀνθερία παρὰ σοῦ τοῦ ∼αἰω̣νε[μ]ε∽ἐωνημένου Παχυμίου ἀπὸ χειρὸς εἰς
39 εἰς{εἰς} χεῖρας ἐξ οἴκου ἀριθμῷ πλήρει ἐφʼ ∼ἐπίσθην∽ἐπείσθημεν , τῆς
40 βεβαιώσεως ∼τούτον∽τούτων ❨γιγνομ(ένης)❩γιγνομένης παρʼ ἡμῶν καὶ παρὰ τῶν
41 κληρονόμων ἡμῶν ∼διατόχων∽διαδόχων καὶ διακατόχων κατὰ πᾶσαν βεβαίωσιν
42 ἀπὸ παντὸς τοῦ ∼ὐπερευσομένου∽ἐπελευσομένου ἀντιποιησομένου ὑπέρ ∼δε∽τε τοῦ ἡμῶν
43 ὀνόματος ἰδιωτικοῦ χρέους δημοσίου ∼ὀφλέματος∽ὀφλήματος ἄλλου
44 τινὸς ἁπαξαπλῶς ἐν παντὶ καιρῷ ἐ̣π̣[άνα]γ̣κε̣[ς]ἐπάναγκες [εἰ]εἰ δὲ συμβαίῃ ,
45 μὴ εἴη , [ἐκ]νίκησινἐκνίκησιν ἀμφισβήτησίν τινα γενέσθαι περὶ τοῦτον
46 περὶ μέρος αὐτοῦ ἐπὶ τῷ ἡμᾶς ∼τους∽τὰς ∼ἀποδωμενους∽ἀποδομένας καὶ τοὺς ἡμῶν κληρονόμους
47 <καὶ>καὶ ∼διατό⸢χ⸣ους∽διαδόχους καὶ ❨διακατ̣[όχ(ους)]❩διακατόχους [ἰδίοις]ἰδίοις ἡμῶ[ν]ἡμῶν ❨ἀν[αλώ(μασιν)]❩ἀναλώμασιν [∼ἀποστησι∽]ἀποστήσειν [καὶ]καὶ [∼ἀποσωβῖν∽]ἀποσοβεῖν
48 [πάντα]πάντα [∼τῶν∽]τὸν [∼ὐπερευσόμενων∽]ἐπελευσόμενον [ἢ] [∼ἀντιποιησόμενων∽]ἀντιποιησόμενον [ἢ] [ἐπιγνῶναι]ἐπιγνῶναι [τὸ]τὸ [προκείμενον]προκείμενον
49 [τίμημα]τίμημα [ἐν]ἐν [διπλῷ]διπλῷ [καὶ]καὶ [πάντα]πάντα [τὰ]τὰ [ἀναλώματα]ἀναλώματα [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ [δαπανήματα]δαπανήματα
50 [τὰ]τὰ [ἀναλωθέντα]ἀναλωθέντα [εἴς]εἴς [τε]τε [βελτίωσιν]βελτίωσιν [τῆς]τῆς [∼τούτον∽]τούτου [οἰκοδομῆς]οἰκοδομῆς [καὶ]καὶ
51 εἰς ∼τίκην∽δίκην ∼εἰς∽εἰ τι κηνθις |gap:3| συμβαίη̣συμβαίη ∼γ̣ε̣ν̣εθενθι∽γενηθῆναι ὁμοίως ἐν διπλῷ |gap:6| καὶ
52 ∼δοσι∽δώσειν λόγῳ προστίμου χρυσοῦ νομίσατα ἕξ|num:6| . S-9 καὶ εἰς τὰ προγεγραμμένα
53 πάντα ἐπερωτηθέντες ❨ὡμολογήσαμ(εν)❩ὡμολογήσαμεν . m2 S-10 |g:stauros| ∼Αὐρηλίαις∽Αὐρηλίαι Πύρας καὶ Ἀνθερία
54 ∼οἱ∽αἱ ∼προκείμενοι∽προκείμεναι ἐθέμεθα ταύτην τὴν πρᾶσιν ἑκοῦσαι καὶ πεπεισμέν[αι]πεπεισμέναι καὶ στοιχεῖ
55 ἡμῖν πάντα ὡς πρόκειται . S-11 ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς Ἠλίας Βησᾶτος ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος ἀπὸ Θινός .
56 m3 S-12 |g:stauros| Μουσαῖος Παπνουθίου ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος ἀπὸ Θινὸς μαρτυρῶ τῇ πράσει αἰτη[θεὶς]αἰτηθεὶς παρὰ ∼τα[ῖς]∽τῶν
57 ∼θεμέναις∽θεμένων |g:stauros|
58 m1 ❨ἐγρ(άφη)❩ἐγράφη διʼ ἐμοῦ Παύλ[ο]υΠαύλου