Sematia

p.paris.20.xml

TM: 23608HGV: 23608Date: 600 – 600Place: Panopolis

1 m1 S-1 |g:stauros| ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου καὶ δεσπότου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν , βασιλείας
2 τοῦ γαληνοτάτου ἡμῶν δεσπότου ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου Μαυρικίου Τιβερίου τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου καὶ Αὐτοκράτορος , ἔτους ὀκτωκαιδεκάτου , Ἐπεὶφ κ|num:20| , τρίτης ἰνδικτίωνος ·
3 S-2 ταύτην ∼τιθεντο∽τίθενται καὶ ποιοῦνται πρὸς ἑαυτοὺς τὴν αἰώνιον διάλυσιν ἑκόντες καὶ πεπεισμένοι ,
4 ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς μέρους Αὐρήλιος Παχύμης Ψάτου μητρὸς Μαρίας πορφυροπώλης , ἐκ δὲ τοῦ
5 ἑτέρου μέρους Αὐρήλιος Ἰωάννης καὶ αὐτὸς πορφυροπώλης ὁμογνήσιος αὐτοῦ ἀδελφός , καὶ ἐξ ἄλλου μέρους Αὐρηλία
6 Ταρσενὴ ἄλλη ὁμογνησία αὐτῶν ἀδελφὴ χήρα , οἱ πάντες ἀπὸ ταύτης τῆς Πανοπόλεως .
7 S-3 τῶν εἰρημένων μακαρίων αὐτῶν γονέων Ψάτου καὶ Μαρίας τέλει τοῦ βίου ❨χρησαμέ(νων)❩χρησαμένων καὶ μετὰ τὴν τούτων
8 τελευτὴν λόγους εὐλόγως κεκινήκασιν πρὸς ἀλλήλους περὶ τῆς καταλειφθείσης
9 παρʼ αὐτῶν ἐλαχίστης ὑποστάσεως κινητῆς τε καὶ ἀκινήτου καὶ αὐτοκινήτου ἀπὸ τιμίου εἴδους
10 μέχρι ἐλαχίστου τινὸς καὶ αὐτοῦ , καὶ διʼ ἀκριβεστάτου μερισμοῦ γεγενημένου μεταξὺ αὐτῶν πάντων
11 τῶν πατρῴων καὶ μητρῴων αὐτῶν πραγμάτων ἕκαστος οὖν ἀπείληφεν τὸ ἐπιβάλλον
12 αὐτῷ μέρος τρίτον πάσης τῆς καταλελειμμένης αὐτῆς παρʼ αὐτῶν ἐλαχίστης ὑποστάσεως
13 κινητῆς τε καὶ ἀκινήτου καὶ αὐτοκινήτου ἀπὸ πολυτελοῦς μέχρι εὐτελοῦς εἴδους καὶ αὐτοῦ . S-4 ❨πληρωθ(έντες)❩πληρωθέντες
14 οὖν τῶν πάντων καὶ ❨ἀπαλλαγέ(ντες)❩ἀπαλλαγέντες πρὸς ἀλλήλους ∼ἐδέησεν∽ἐδέησαν γενέσθαι μεταξὺ αὐτῶν τὴν
15 παροῦσαν διάλυσιν . S-5 ὅθεν ἐπʼ αὐτὴν ἐληλύθασιν οἱ ἀφʼ ἑκατέρου μέρους ἑκόντες καὶ
16 πεπεισμένοι διʼ ἧς ὁμολογοῦσιν μηδένα λόγον ἔχειν πρὸς ἀλλήλους , μὴ πρὸς κληρονόμους
17 ἀλλήλων , μὴ διαδόχους , μὴ διακατόχους , μὴ αὐτοί , μὴ κληρονόμοι αὐτῶν , μὴ διάδοχοι , μὴ
18 διακάτοχοι μεθέξειν πώποτε , μήτε ἐγκαλεῖν αὐτοῖς , μήτε ∼ἐγκαλέσιν∽ἐγκαλέσειν ἐγκαλεῖν , μήτε ἐν ❨δικα[στη(ρίῳ)]❩δικαστηρίῳ [,],
19 μήτε ἐκτὸς δικαστηρίου , μὴ διʼ ἑαυτῶν , μὴ διὰ παρενθέτου προσώπου , μὴ περὶ οἵων δήποτε
20 κληρονομ[ικῶν]κληρονομικῶν αὐτῶν πραγμάτων , μὴ περὶ οἵου δήποτε πράγματος ἐγγράφου καὶ ἀγράφου ,
21 ἀνήκοντος τῷ ὀνόματι καὶ τῷ κλήρῳ τῶν αὐτῶν μακαρίων αὐτῶν γονέων Ψάτου καὶ Μαρίας ,
22 διὰ τὸ αὐτοὺς τελείως ἀπηλλάχθαι πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων , καθὰ προδεδήλωται .
23 S-6 προσομολογοῦσιν δὲ Ἰωάννης [καὶ]καὶ Ταρσενία ∼ὁμογιησιος∽ὁμογνησία αὐτοῦ ∼ἀδελφος∽ἀδελφὴ μηδένα λόγον
24 ἔχειν πρὸς τὸν ποθεινότατον ἄλλον αὐτῶν ἀδελφὸν Παχοῦμιν , μὴ πρὸς κληρονόμους αὐτοῦ , μὴ
25 διαδόχους παντοίους , περὶ τῆς πραθείσης αὐτῷ παρὰ τῶν εἰρημένων αὐτῶν γονέων
26 Ψάτου καὶ Μαρίας ἔτι περιόντων οἰκίας ὁλοκλήρου , μετὰ παντὸς αὐτῆς τοῦ δικαίου , διακειμένης
27 ἐν τῷ κτήματι Θινὸς τοῦ Θινίτου νομοῦ ἀκολούθως τῇ δυνάμει τῆς ❨ἐκτεθ(είσης?)❩ἐκτεθείσης αὐτῷ ❨παρακ̣ει(μένης)❩παρακειμένης
28 ταύτης πράσεως τῆς καὶ κυρίας οὔσης καὶ βεβαίας πανταχοῦ προφερομένης . S-7 εἰ δὲ δόξῃ αὐτοῖς ἐπελ[θεῖν?]ἐπελθεῖν
29 αὐτῷ περὶ τούτου , παρέξουσιν λόγῳ προστιμίου χρυσοῦ νομίσματα δώδεκα|num:12| . S-8 κοινῶν δὲ ὄντων
30 καὶ ἀδιαιρέτων πρὸς αὐτοὺς τοὺς τρεῖς|num:3| κληρονόμους κατὰ τὸ τρίτον μέρος τῶνδε δύο|num:2| γονικῶν α[ὐτῶν]αὐτῶν
31 οἰκοπέδων τῶν διακειμένων ἐν ταύτῃ τῇ Πανοπόλει ῥύμης τοῦ ἁγίου τόπου ἄπα Κολλούθου , τῆς ἄλλης γον[ικῆς]γονικῆς
32 αὐτῶν οἰκίας τῆς διακειμένης ἐν τῷ αὐτῷ κτήματι Θινὸς καὶ Χαριστίωνος ὀριχαλκ[έως]ὀριχαλκέως ἑνὸς|num:1| καὶ ἄλλου
33 Χαριστίωνος ❨σιδηρουρ(γοῦ)❩σιδηρουργοῦ ἑνὸς|num:1| ἄχρι τῆς τούτων διαιρέσεως · S-9 καὶ μὴ ἐξεῖναι αὐτοῖς μήτε κληρονόμοις
34 αὐτῶν παραβῆναι πώποτε ταύτην τὴν διάλ[υσιν]διάλυσιν . S-10 εἰ δέ τις ἐξ αὐτῶν τολμή[σῃ]τολμήσῃ [τι]τι παραβῆναι
35 ἕτερός τις ἐκ προσώπου αὐτοῦ παρέ[νθετος]παρένθετος τὸ παραβαῖνον μέρος διδόναι τῷ ἐμμένοντι μέρει λόγῳ προστίμου
36 χρυσοῦ νομίσματα δώδεκα|num:12| καὶ τὰ εἰς δίκην ἀναλώματα εἰς ❨βεβ(αίωσιν)❩βεβαίωσιν ❨κινηθ(εῖσαν)❩κινηθεῖσαν μετὰ τοῦ ταύτην τὴν διάλυσιν ἀρραγῆ
37 εἶναι διὰ παντός . S-11 καὶ ἐπὶ τούτοις ἅπασιν ἐπερωτηθέντες ὡμολογήσαμεν
38 m2 |g:stauros| ❨Αὐρήλ(ιοι)❩Αὐρήλιοι Παχουμὴς καὶ Ἰωάννης
39 καὶ Ταρσενὴ οἱ προγεγραμμένοι ἐθέμεθα τὴν παροῦσαν διάλυσιν ❨πεπεισμέ(νοι)❩πεπεισμένοι καὶ ❨στοιχ(εῖ)❩στοιχεῖ ἡμῖν
40 πάντα ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-12 ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτῶν ❨Φλ(άουιος)❩Φλάουιος Ζαχαρίας Βίκτορος ἀπὸ Πανὸς ❨π(όλεως)❩πόλεως . m3 S-13 |g:stauros| ❨Φλ(άουιος)❩Φλάουιος Ἰοῦστος
41 μετα̣λ̣|gap:4||gap:2|μεταλ|gap:4||gap:2| μαρτυρῶ τῇ παρούσῃ διαλύσει αἰτηθεὶς παρὰ τῶν
42 θεμένων . m4 S-14 |g:stauros| ❨Φλ(άουιος)❩Φλάουιος Διος|gap:4||gap:4||gap:2| μαρτυρῶ τῇ παρούσῃ διαλύσει αἰτηθεὶς παρὰ τῶν θεμένων .
43 m5 S-15 |g:stauros| ❨ἐγρ(άφη)❩ἐγράφη διὰ ❨γρ(αφείου)❩γραφείου Διοσκόρου σὸν ❨θ(εῷ)❩θεῷ ❨συμβολαιογρ(άφου)❩συμβολαιογράφου