Sematia

p.panop.beatty.2.xml

TM: 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882 44882HGV: 44882a 44882b 44882c 44882d 44882e 44882f 44882g 44882h 44882i 44882j 44882k 44882l 44882m 44882n 44882o 44882p 44882q 44882r 44882s 44882t 44882u 44882v 44882w 44882x 44882y 44882z 44882za 44882zb 44882zc 44882zd 44882ze 44882zf 44882zg 44882zh 44882zi 44882zj 44882zk 44882zl 44882zm 44882zn 44882zo 44882zp 44882zq 44882zr 44882zs 44882zt 44882zu 44882zv 44882zw 44882zx 44882zy 44882zz 44882zza 44882zzbDate: 300 – 300Place: Panopolis

1 m1 S-1 [ἄλλης]ἄλλης [.]. S-2 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος [Ἰσίδωρος]Ἰσίδωρος [ἐπίτροπος]ἐπίτροπος [τῆς]τῆς [κατωτέρω]κατωτέρω [Θηβαίδος]Θηβαίδος [στρατηγο]ῖς̣στρατηγοῖς τῆς ἐπιτροπῆς ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν |gap:27| οὖ̣νοὖν τὸ ἀπαραίτητον τῶν ἐπιταγμάτ̣ω[ν]ἐπιταγμάτων |gap:?|
2 |gap:55| [πε]ρὶπερὶ τὰ ἀναγκαῖα κα̣[ὶ]καὶ |gap:5|σ̣ια|gap:5|σια ἐ̣π̣ι̣τ̣ά̣γ̣μ̣α̣τ̣α̣ἐπιτάγματα ο|gap:4||gap:1| ἐπεὶ οὔτε φοβ⸢ε⸣ίειφοβείει μὴ καθʼ ἕκαστον ἀνά̣γκηςἀνάγκης καὶ |gap:3||gap:?|
3 |gap:55| ἐ̣φ̣ρόντισαἐφρόντισα καὶ σπου̣δ̣[αῖον]σπουδαῖον π̣ε̣ρ̣ὶ̣περὶ τ̣ὸ̣ν̣τὸν κ̣α̣τ̣ά̣πλουνκατάπλουν τῶ̣ν̣τῶν δ̣η̣μ̣ο̣σ̣ί̣ω̣ν̣δημοσίων δισχιλιαγωγῶν πλοίων ἔγνωτε μὲν ἐξ ὧν |gap:?|
4 |gap:55| ἐ̣πέστειλαἐπέστειλα πρὸς οὐδὲ̣ν̣οὐδὲν ἄξιον σπουδῆς παρʼ ὑμῶν ἀ̣π̣η̣λ̣λ̣[άχθη]ἀπηλλάχθη . S-3 μανθάνω γὰρ τὰ πλοῖα ἄχρι τούτου μηδέπω τοπ̣|gap:?|τοπ|gap:?|
5 |gap:55| [ἐνε]δ̣ρεῦσαιἐνεδρεῦσαι διὰ τὴν ὑμετέραν ῥ̣αθυμίανῥαθυμίαν , καὶ ἀντὶ δισχιλίων πεντακοσίων|num:2500| ἀρταβῶν ὧν προσέταξα εἰς ἕκαστον τῶ̣ν̣τῶν [πλοίων]πλοίων |gap:?|
6 |gap:55| [ἀρταβῶ]ν̣ἀρταβῶν ∼δισχειλίων∽δισχιλίων πεν̣τ̣α̣κ̣οσίων|num:2500|πεντακοσίων|num:2500| ὡς προεῖπο̣[ν]προεῖπον [,], [ἵ]ναἵνα καὶ ∼κὰν∽ἂν οὕτω τὴν ὑμετέραν ∼ἀμέλιαν∽ἀμέλειαν καὶ τὴν γενομένην παρ|gap:?|
7 |gap:55|υ̣θησηται|gap:55|υθησηται ∼τάχειον∽τάχιον ἐν τῇ Συήνῃ ἀπαντήσ[ον]ταἀπαντήσοντα . S-4 τοσαύτας τοίνυν μόνας εὐθέως εἰς τὰ π̣λ̣ο̣ῖ̣απλοῖα ἐμβαλ⸢λ⸣ομεν|gap:?|ἐμβαλλομεν|gap:?|
8 |gap:55| [κατ]ὰκατὰ καιρὸν ἀπαντήσειεν τὰ πλοῖα ἕως ἀνάγκ[η]ἀνάγκη ἀπαιτηθήσεσθαι , καὶ τῆς ὑπονοστήσεως τοῦ ποταμοῦ καὶ τῶ̣[ν]τῶν |gap:?|
9 |gap:55| [ἐρρῶσ]θαιἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πο̣λ̣λ̣οῖςπολλοῖς χρόνοις . S-5 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ α|num:1|[ε|num:5|]α|num:1|ε|num:5| [❨(ἔτους)❩]ἔτους καὶ η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , <Μεχεὶρ>Μεχεὶρ ζ|num:7| . S-6 ∼ἐστί∽εἰσί δέ · S-7 Ἑρμοπολίτου Ἀντινο⋰ί⋱τουἈντινοίτου , Χο̣υσ̣σίτουΧουσσίτου , Λυκοπ̣[ολίτου]Λυκοπολίτου
9-10 [Ὑψη]∤[λίτου]Ὑψη∤λίτου
10 [,], [Ἀπολλωνοπολίτου]Ἀπολλωνοπολίτου [,], [Ἀνταιοπολίτου]Ἀνταιοπολίτου [,], [Πανοπολίτου]Πανοπολίτου [,], [Θινίτου]Θινίτου . S-8 |vac:?|
11 [ἄλλης]ἄλλης [.]. S-9 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος [Ἰσίδωρος]Ἰσίδωρος [ἐπίτροπος]ἐπίτροπος [τῆς]τῆς [κατωτέρω]κατωτέρω [Θηβαίδος]Θηβαίδος [Ἀπολιναρ]ί̣ῳἈπολιναρίῳ στρατηγῷ Πανο̣π̣ο̣λίτουΠανοπολίτου ❨χα(ίρειν)❩χαίρειν . S-10 τὸ πάλαι ὁρισθ̣[ὲν]ὁρισθὲν [π]ρ̣ό̣σ̣τιμονπρόστιμον ἐφʼ ἑκάστου μηνὸς τῶν μὴ τὰ συνήθ̣η̣συνήθη βιβλία ἐντ̣[αξάντων]ἐνταξάντων |gap:?|
12 |gap:55| [κ]α̣ὶκαὶ ∼πεντακισχει[λία]ις∽|num:5000|πεντακισχιλίαις|num:5000| ἀτ̣τικαῖςἀττικαῖς προσετ̣[άχθ]ηςπροσετάχθης καὶ νῦν ὑπὸ τοῦ κυρίου μου Δόμνου τοῦ διασ̣η̣μ̣ο̣τάτουδιασημοτάτου κα̣θ̣[ολικοῦ]καθολικοῦ |gap:?|
13 |gap:55|ρίο̣υ̣|gap:55|ρίου μην̣ὸςμηνὸς βιβλία κατὰ καιρὸν εἰς τὴ[ν]τὴν [τάξι]ντάξιν μὴ ἀποστείλας , ἅσπερ αὐτῆς ὥρας καταβαλ̣ε̣ῖ̣[ς]καταβαλεῖς καὶ ἄπο⸢χα⸣δέξ[ῃ]ἄποχαδέξῃ |gap:?|
14 |gap:55|α̣|gap:55|α τοῦ ἔγγιστα μηνιαίου ∼ἐλλεγθείης∽ἐλλεγχθείης ἐκ̣ἐκ [τῶ]ντῶν ἀποστελλομένων εἰς τὴν τάξιν λόγων μὴ κ̣α̣τ̣α̣[β]αλὼνκαταβαλὼν ταχ|gap:?|
15 |gap:55| τὰ ἴσα̣ἴσα ε̣ἰ̣σοδιάσαιεἰσοδιάσαι ἀναγκασθήσει τοῖς κ̣[υριακο]ῖςκυριακοῖς λόγοις . S-11 ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις . S-12 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ η|num:8| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [,], [Μεχεὶρ]Μεχεὶρ |gap:2| |gap:?|
16 [ἄλλης]ἄλλης [.]. S-13 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος [Ἰσίδωρος]Ἰσίδωρος [ἐπίτροπος]ἐπίτροπος [τῆς]τῆς [κατωτέρω]κατωτέρω [Θηβαίδος]Θηβαίδος [Ἀπολινα]ρ̣ίῳἈπολιναρίῳ στρατηγῷ καὶ ἐπείκταις πλοιοποιεί[ας]πλοιοποιείας [Πανοπ]ολίτουΠανοπολίτου χαίρειν . S-14 εἰ τῆς σωτηρίας ἑαυτῶν φροντίδα τι[να]τινα [ἔχετε]ἔχετε [,], |gap:?|
17 |gap:55|υ̣ν|gap:55|υν καὶ πά̣σῃπάσῃ ἐξαρτείᾳ παρασκευασθέν̣τ[α]παρασκευασθέντα [τὸν]τὸν [ἀνάπ]λουνἀνάπλουν σὺν τάχει ποιήσασθαι ὡς προσέ̣τ̣α̣ξ̣ε̣νπροσέταξεν ὑποδ̣ε̣ξ̣[όμενα]ὑποδεξόμενα |gap:?|
18 |gap:55| [ὅτι]ὅτι [δὲ]δὲ [το]ῦτοτοῦτο ὑμῖν πέπρακται δηλῶσι διὰ ταχέ[ων]ταχέων [μοι]μοι [φρο]ν̣τίσατεφροντίσατε , τά τε ἕτερα πλοῖα εἰ ἐτροπώθη κ̣α̣ὶ̣καὶ ἄχρι τι|gap:1||gap:?|
19 |gap:55| [ἐ]πιμεληθῆτεἐπιμεληθῆτε . S-15 ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολ̣[λοῖς]πολλοῖς [χρόνο]ιςχρόνοις . S-16 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ ε|num:5| .
20 S-17 [ἄλλης]ἄλλης [.]. S-18 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος [Ἰσίδωρος]Ἰσίδωρος [ἐπίτροπος]ἐπίτροπος [τῆς]τῆς [κατωτέρω]κατωτέρω [Θηβαίδος]Θηβαίδος [Ἀπολιναρ]ίῳἈπολιναρίῳ ❨στ̣ρ̣(ατηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Πανοπολ(ίτου)❩Πανοπολίτου ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-19 στ̣ι̣χ̣ά̣ρ̣ι̣α̣στιχάρια ∼ταρσικάλι̣α̣∽ταρσικάρια |gap:3| [τὸ]ντὸν ἀριθμὸν διακόσια|num:200| μέτρων τῶν ὑποτετ̣α̣γ̣μ̣ένωνὑποτεταγμένων δ̣ο|gap:?|δο|gap:?|
21 |gap:55| ἄνευ τινος ὑπερθέσε̣ω̣ς̣ὑπερθέσεως διὰ ∼φορτίδος∽φροντίδος [σο]ισοι γενέσθ[ω]γενέσθω , τιμὴν ∼προειεμένῳ∽προιεμένῳ ὑπὲρ ἑκάστου̣ἑκάστου σ̣τιχαρ̣[ίου]στιχαρίου |gap:?|
22 |gap:55| ε̣ὐπαγῆεὐπαγῆ τῇ ὑφῇ ω|gap:1||gap:3||gap:1|α̣τ̣ιαω|gap:1||gap:3||gap:1|ατια ὀφθῆ̣[ναι]ὀφθῆναι . S-20 τὸ γὰρ ὅ̣σ̣ιονὅσιον πρόσταγμα τῶν δεσποτῶν ἡ̣μ̣ῶ̣ν̣ἡμῶν τῶν βα̣σ̣ι̣λ[έων]βασιλέων [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν [ἐπιφανεστάτων]ἐπιφανεστάτων [Καισάρων]Καισάρων |gap:?|
23 |gap:55| τ̣οῖςτοῖς ἄλλοις διωρίσα̣τοδιωρίσατο , ἑ̣π̣ό̣μ̣ε̣ν̣οςἑπόμενος [κύριο]ς̣κύριος μου Δόμνος διασημότ̣α̣τ̣[ος]διασημότατος [καθ]ολικὸςκαθολικὸς τοιαῦτ̣α̣τοιαῦτα |gap:1||gap:?|
24 |gap:60| [ἐρρῶσ]θαίἐρρῶσθαί 〚ὑμᾶς〛ὑμᾶς ⸢σ̣ε̣⸣σε εὔχ[ομαι]εὔχομαι [πολλοῖς]πολλοῖς [χρόνοι]ς̣χρόνοις . S-21 ι̣ϛ̣|num:16|ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μ̣ε̣χ̣[εὶρ]Μεχεὶρ |gap:2| |gap:?|
25 |gap:100||gap:1| χωρὶς τῶν̣τῶν |gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:3||gap:?|
26,msup κβ|num:22|
26 |gap:19| [τὸ]τὸ [μὲν]μὲν [στιχ]άριονστιχάριον παλαιστῶν |gap:7|ν̣|gap:7|ν ε|num:5| , τὸ δὲ ἀνά̣βο̣λονἀνάβολον παλαιστ̣ῶνπαλαιστῶν ἓξ|num:6| χωρὶς τοῦ γα̣λ̣|gap:31|γαλ|gap:31|
27 [ἄλλης]ἄλλης [κομισ]θείσηςκομισθείσης ἀπὸ διαπο̣μ̣π̣ῆ̣ς̣διαπομπῆς στρατηγοῦ Θινίτου , Μεχ[εὶρ]Μεχεὶρ θ̣|num:9|θ|num:9| . S-22 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδο[ς]Θηβαίδος [Ἀπολιναρίῳ]Ἀπολιναρίῳ [στρατηγῷ]στρατηγῷ [Πανοπο]λί̣τ̣[ου]Πανοπολίτου χ̣α̣ίρε̣ινχαίρειν .
28 S-23 |gap:5||gap:1|σ̣υ̣ν|gap:5||gap:1|συν καὶ Ἀμμώνιον 〚κατα〛κατα κ̣αταφρακταρίουςκαταφρακταρίους καὶ Π̣ετεῆσ̣ι̣νΠετεῆσιν ❨(δεκάδαρχον)❩δεκάδαρχον καὶ Σαραπίων̣αΣαραπίωνα σοῦμμον κ[αὶ]καὶ Ἰσίδωρον ἀκτουάριον [καὶ]καὶ |gap:12||gap:1|ώνιον μουνίφικας
28-29 σ̣τ̣ρ̣[ατ]ε̣υ̣∤ομένους̣στρατευ∤ομένους
29 ἐν εἴλῃ δευτέρᾳ Ἡρ̣κουλίᾳἩρκουλίᾳ δρομεδαρίων ὑπὸ Εὐδαίμ̣οναΕὐδαίμονα ἔπαρχον φρόντισον ἀπ̣[αι]τῆσαιἀπαιτῆσαι ἕκαστον ὑπὲρ |gap:2||gap:15| α̣ὐτοῦαὐτοῦ κατὰ κ̣έ̣λευσινκέλευσιν [τοῦ]τοῦ
30 κυρίου μ̣ουμου τοῦ διασημοτάτου ἡγουμένου τῆς Θηβαίδος Ἰουλίου Ἀθηνοδώρου δηνάρια τρισχ̣ίλια|num:3000|τρισχίλια|num:3000| , ὁμοῦ τὰς συναγ[ομένας]συναγομένας [δηναρίων]δηναρίων [μυ]ριάδαςμυριάδας δύ̣ο̣|num:20000|δύο|num:20000| χιλίας
31 [ἀττικά]ς̣ἀττικάς , καὶ ταύτας λημματίσ[α]ιλημματίσαι τοῖς κυρ̣ιακοῖςκυριακοῖς λόγοις τῇ δὲ τάξει φανερὸν καταστῆσαι . S-24 ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι πολλοῖς χρ[όνοις]χρόνοις [.]. S-25 [ιϛ|num:16|]ιϛ|num:16| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [καὶ]καὶ [ιε|num:15|]ιε|num:15| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [καὶ]καὶ η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Τῦβι β̣|num:2||gap:1|β|num:2||gap:1| .
32 S-26 ἄλλης ❨κομισθ(είσης)❩κομισθείσης ἀπὸ διαπομπῆς στρατη̣γοῦστρατηγοῦ ❨Ἀνταιοπολ(ίτου)❩Ἀνταιοπολίτου , Μεχεὶρ ιγ|num:13| . S-27 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατ̣ω̣τέρωκατωτέρω Θηβαίδος στρατη̣[γοῖς]στρατηγοῖς [τῶν]τῶν [ὑπογεγραμμέ]νω̣[ν]ὑπογεγραμμένων [νομ]ῶννομῶν χαίρειν .
33 S-28 τὰ̣[ς]τὰς χρεωστουμένας σιτικὰς λοιπάδας ἀπὸ γενήματος ιγ|num:13| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιβ|num:12| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ε|num:5| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἄνευ τινος λ[οι]πὸνλοιπὸν ὑπερθέ̣σ̣εωςὑπερθέσεως ∼ἀπαιτή[σ]η̣τε∽ἀπαιτήσατε τοῖς δὲ̣δὲ [λόγοις]λόγοις [τοῦ]τοῦ [ἱερωτάτο]υ̣ἱερωτάτου ταμείου ἀν̣ενέγκατεἀνενέγκατε
33-34 αὐ∤τάς
34 |gap:2||gap:4| [γ]ὰ̣ργὰρ καὶ ἐνδοθεὶς χρόνος κα̣ὶ̣καὶ [ἡ] [δο]θεῖσαδοθεῖσα περιφορὰ τοῖς ὑπευθύνοις . S-29 εἰ δὲ καὶ νῦν ∼ἀμελήσειτε∽ἀμελήσετε , ὅτι αὐτοὶ ὑπ̣ε̣ύ̣θ̣υνοιὑπεύθυνοι τοῖς |gap:1||gap:11| [ἔσεσ]θ̣εἔσεσθε εἰδέναι ὀφείλε̣τε̣ὀφείλετε καὶ ∼κὰν∽ἂν ἐγὼ
35 [μὴ]μὴ [γράφω]γράφω . S-30 ἐ̣ρρῶσθαιἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις . S-31 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Τῦβι κθ|num:29| . S-32 εἰσὶ δέ · S-33 Ἑρμοπολίτου Ἀντινοίτου Κουσσίτου Λυκοπολίτου Ἀνταιο[πολίτου]Ἀνταιοπολίτου [Πανοπολίτο]υΠανοπολίτου .
36 S-34 ἄλλης κομ̣ι̣σ̣θείσηςκομισθείσης διὰ τοῦ ἐγγεγραμ⸢μ⸣ένουἐγγεγραμμένου , Μεχεὶρ ιδ|num:14| . S-35 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατη[γῷ]στρατηγῷ [καὶ]καὶ [ἀποδέκταις]ἀποδέκταις χ̣ρημάτωνχρημάτων Πανοπολίτου ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν .
37 S-36 τοῖ̣ς̣τοῖς ὑπὸ Βησᾶν δεκάδαρχον ἱππεῦσιν εἴλης πρώτης Ἰβηρῶν διακειμ̣έ̣νοιςδιακειμένοις ἐν Θμόω φροντίσατε ἐξοδιάσαι [ὑπὲρ]ὑπὲρ [στιπενδίου]στιπενδίου [κ]α̣λανδῶνκαλανδῶν Ἰαν̣ου̣α̣ρίωνἸανουαρίων τῆς
38 εὐτ̣υ̣χ̣ε̣σ̣τάτηςεὐτυχεστάτης ὑπατείας τῶ[ν]τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμια̣νοῦΜαξιμιανοῦ τῶν ἐπιφανεστάτων Καισάρω[ν]Καισάρων [τὸ]τὸ [γ|num:3|]γ|num:3| [δηναρ]ίωνδηναρίων μυριάδα̣ς̣μυριάδας ἑ̣πτὰ|num:70000|καὶἑπτὰ|num:70000|καὶ
38-39 ∼τρισ∤χειλίας∽τρισ∤χιλίας
39 πεντακοσίας|num:3500| ἀττι[κά]ςἀττικάς . S-37 καὶ ὑπὲρ τιμῆς ἀννώνης ὀφειλομένης αὐτοῖς μηνῶν τεσσάρων|num:4| ἀπὸ καλαν̣[δῶν]καλανδῶν [Σεπτεμβρί]ω̣νΣεπτεμβρίων εἰς τὴν πρὸ μ̣ι̣ᾶ̣ς|num:1|μιᾶς|num:1| καλανδ̣ῶ̣ν̣καλανδῶν
40 Ἰα̣νου̣[αρί]ω̣ν̣Ἰανουαρίων τῆς εὐτυχεστάτης ἑβδόμης καὶ ϛ|num:6| ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ̣Διοκλητιανοῦ κα̣ὶκαὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστ̣[ῶν]Σεβαστῶν [δηναρίων]δηναρίων μ̣υρ̣ιάδαςμυριάδας δύο|num:20000| κα̣ὶ̣καὶ ∼τ̣ρισχειλίας∽τρισχιλίας
41 ἑξακοσίας|num:3600| ἀττικάς , ὁμοῦ τὰς συν̣α̣γ̣ομέναςσυναγομένας δηναρίων μυριάδας ἐννέ̣α|num:90000|ἐννέα|num:90000| καὶ ∼πεντακισχειλίας∽ἑπτακισχιλίας ἑκ̣ατὸν|num:7100|ἑκατὸν|num:7100| ἀττι[κὰς]ἀττικὰς [καὶ]καὶ [ταύτας]ταύτας [παρα]δοῦναιπαραδοῦναι Πανίσκ̣ῳΠανίσκῳ ❨(δεκαδάρχῳ)❩δεκαδάρχῳ
41-42 ὀπινιά∤τορι
42 καὶ ἄ̣ποχαἄποχα τὰ συνήθη ἐπὶ τῇ ἀπα̣ριθμήσειἀπαριθμήσει δέξασθαι παρʼ ∼αὐτων∽αὐτοῦ γράμματα . S-38 ἐρρῶσθαι ὑμᾶ̣ς̣ὑμᾶς ε̣ὔ̣χομαιεὔχομαι πολλοῖς χρό̣ν̣[οις]χρόνοις [.]. S-39 [ιϛ|num:16|]ιϛ|num:16| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [ιε|num:15|]ιε|num:15| [❨(ἔτους)❩]ἔτους η̣|num:8|η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ δ̣|num:4|δ|num:4| .
43 S-40 [ἄλ]λωνἄλλων δύ̣ο̣|num:2|δύο|num:2| κομισθεισῶν ἀπὸ διαπομπῆς στρατηγοῦ ❨Ἀνταιοπολ(ίτου)❩Ἀνταιοπολίτου , Μεχεὶρ ιε|num:15| . S-41 α|num:1| . S-42 Αὐρήλ[ι]οςΑὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπί̣τ̣ροποςἐπίτροπος τῆς κατωτέρω̣κατωτέρω [Θηβαίδος]Θηβαίδος [❨στρα(τηγοῖς)❩]στρατηγοῖς [τῆ]ς̣τῆς ἐπιτροπῆς̣ἐπιτροπῆς χαίρειν . S-43 τῶν
43-44 ἀποστελλο∤μένων
44 ἐν̣ἐν Σ̣υήνῃΣυήνῃ πλοίων δημοσίων δέκα|num:10| διὰ τὴν τῶν κιόνων̣κιόνων [κατ]α̣κομιδὴνκατακομιδὴν ∼οὐκ∽οὐχ ὑπ̣οδεξαμένωνὑποδεξαμένων πάντ̣αςπάντας καὶ τῆς κατακομιδῆ̣[ς]κατακομιδῆς [ἀναγκαιοτάτης]ἀναγκαιοτάτης ο̣ὔ̣σ̣ηςοὔσης ἐδέησ̣ε̣ν̣ἐδέησεν κ̣α̣ὶκαὶ ἕτερα
44-45 ἀποστα∤[λῆναι]ἀποστα∤λῆναι
45 [ἵν]α̣ἵνα τ̣ο̣ὺ̣ςτοὺς λοιποὺς̣λοιποὺς ὑποδεξάμενα κατακομίσειεν ἐπὶ τὴν Ἀλε[ξάνδρε]ιανἈλεξάνδρειαν · S-44 ἅπερ εἰ μὴ τύχοι βοηθείας ἱκανῆς τῶν ἀνέμων επ|gap:15||gap:4||gap:1|ν τυγχαν̣ό̣ντωντυγχανόντων τὸν καιρὸν
46 παρ̣α̣δ̣ρ̣α̣μεῖταιπαραδραμεῖται καθʼ ὃν δεήσει εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τοὺς κίονας κατα[κομισ]θῆναικατακομισθῆναι , καὶ τῆς ὑπονοστήσεως τῶν ὑδάτων μάλιστα ὁσημέρα̣[ι]ὁσημέραι [αὐξανομένης]αὐξανομένης [.]. S-45 [φρον]τ̣ισάτωφροντισάτω οὖν ἕκαστος ὑμῶν , ἀφορῶν
47 [τὸ]τὸ [ἀπ]αραίτητονἀπαραίτητον τῆς χρείας , τὴν ἑαυτοῦ προθυμίαν ∼ἐνδίξασθαι∽ἐνδείξασθαι , καὶ ἀ̣ν̣ιόνταἀνιόντα τὰ πλοῖα , ὁπότε μὴ ἀνάγοιτο ὑπὸ τῶν ἀνέμων̣ἀνέμων , [διά]διά [τε]τε [τῶν]τῶν [ναυτῶν]ναυτῶν κ̣α̣ὶκαὶ ἐνοικούντων τὰς
47-48 ἐπινεί∤ους
48 κώμας ἀνδρῶν αὐτὸς ἐπιστὰς τὰ πλοῖα ἀνάξαι , καὶ τῷ πλη̣σίονπλησίον στρ̣ατηγῷστρατηγῷ παραδοῦναι , ∼ἀποχα∽ἀποχάς τε ἕκαστος καὶ δοῦναι ὁπότε τὰ π̣λ[οῖα]πλοῖα [παραγένοιτο]παραγένοιτο ἐ̣ν̣ἐν τοῖς τοῦ̣τοῦ νομοῦ ὅροις , λαβεῖν
49 τ̣ετε τ̣ὰτὰ ἴσα ἐπὶ τῇ παραδόσει . S-46 καὶ ταύτην τὴν γνῶσιν ἔτι μὴν καὶ ἀντίγραφα τῶν ἐκδοθησομένων καὶ ἐκδοθεισῶν ἀποχῶν ὑποτ̣άξ̣[ας]ὑποτάξας [γράφω]γράφω [ἵνα]ἵνα [δύνηται]δύνηται ∼ἑ̣καστος∽ἑκάστου τὸ πρ̣ό̣θυμονπρόθυμον περὶ
50 [τ]ὸτὸ θεῖον π̣ρ̣[όσταγμα]πρόσταγμα [σ]α̣φέστερονσαφέστερον γνωσθῆναι . S-47 ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις . S-48 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ β|num:2| .
51 S-49 [τῆς]τῆς λ̣ο̣ιπῆ[ς]λοιπῆς [.]. S-50 [Αὐρήλιο]ςΑὐρήλιος Ἰσ̣ί̣δ̣[ω]ρ̣[ος]Ἰσίδωρος ἐ̣π̣ίτροποςἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θη̣βαίδο[ς]Θηβαίδος στ̣ρατηγοῖςστρατηγοῖς τῆς ἐπι̣τροπῆςἐπιτροπῆς χαίρειν . S-51 τὰ εἰς μηνι̣αῖονμηνιαῖον Μ̣ε̣χ̣ε̣[ὶρ]Μεχεὶρ [καταβεβλημένα]καταβεβλημένα [ταῖς]ταῖς [τ]ρ̣απ̣έζαις̣τραπέζαις χ̣ρ̣ήματαχρήματα ἀνέπα̣φα̣ἀνέπαφα
52 [κείμενα]κείμενα κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐν ἰ̣δ̣ί̣ᾳἰδίᾳ τάξει ὑπὸ σήμα̣ν̣τρασήμαντρα πο̣ι̣ήσ̣α̣σ̣θαιποιήσασθαι αὐ̣[τ]ῆ̣ςαὐτῆς ὥ̣ραςὥρας ἅμα τῷ δέξασθαι τ̣ὰτὰ παρʼ ἐμοῦ γράμματα διʼ ἐπιμελείας ὑμῖ̣[ν]ὑμῖν [ἔστω]ἔστω [κατὰ]κατὰ [τὸ]τὸ [θεῖον]θεῖον π̣ρόστ̣α̣γμαπρόσταγμα π̣ε̣ρ̣ὶ̣περὶ τ̣ῆ̣ς̣τῆς ε̣ξ̣ο̣εξο
53 |gap:16|ρ̣α̣ν̣|gap:16|ραν ποσ̣ό̣τητ̣[α]ποσότητα δια|gap:1||gap:21|ω̣σ̣ητεδια|gap:1||gap:21|ωσητε ου|gap:4||gap:2||gap:3||gap:1||gap:5| τ̣ὸ̣τὸ παράπαν ὑπέρθεσις̣ὑπέρθεσις |gap:13| [ὑπὸ]ὑπὸ [τῶν]τῶν [ἀπαι]τ̣ητ̣ῶ̣ν̣ἀπαιτητῶν τὴν κ̣ατ̣α̣βολὴνκαταβολὴν
54 ταχ[εῖ]ανταχεῖαν γενέ̣[σθαι]γενέσθαι [εἴσ]ω̣εἴσω ὀλ̣ιγί[σ]τ̣ω̣ν̣ὀλιγίστων ἡμερῶν π̣ρ̣ονοήσασ̣θ̣ε̣προνοήσασθε ὡς καὶ ∼κακείνων∽ἐκείνων ὑμῶν [τε]τε [κίνδυνον]κίνδυνον [ὑποστη]σ̣ο̣μ̣έ̣ν̣ωνὑποστησομένων . S-52 πλείστων γὰρ ὀπι̣νιατόρωνὀπινιατόρων ἀ̣φ̣είξ[εσ]θ̣α̣ι̣ἀφείξεσθαι |gap:1||gap:10| [δω]νατίουωνδωνατίουων καὶ
55 στιπενδίων [τὰ]τὰ [ὑ]π̣[ὸ]ὑπὸ [το]ῦτοῦ κυρ̣ί̣ουκυρίου μ̣[ου]μου Δόμνου τοῦ διασημοτάτου καθολικοῦ γραφέντα δηλα̣|gap:13||gap:3|α̣υτωνδηλα|gap:13||gap:3|αυτων τὴν γνῶσιν καὶ τοῖς ∼τραπεζίτας∽τραπεζίταις παραγ̣γ̣[έλ]λε[τε]παραγγέλλετε [ἵνʼ]ἵνʼ [ἑκά]τερονἑκάτερον μέρος
56 τ̣ὸ̣τὸ ἑαυτῷ δι[αφέ]ρονδιαφέρον πράττῃ μετὰ τ̣ῆς̣τῆς προσηκούσης π̣ρο̣νοίαςπρονοίας . S-53 ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι π̣[ολλοῖς]πολλοῖς [χρόνοις]χρόνοις . S-54 ι̣ϛ|num:16|ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ γ|num:3| .
57/60,ms S-55 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται [Μεχείρ]Μεχείρ
57 ἄ[λλ]η̣ς̣ἄλλης ❨κομισθ(είσης)❩κομισθείσης διὰ το[ῦ]τοῦ [ἐγ]γ̣εγραμμένουἐγγεγραμμένου , Μεχεὶρ ιϛ|num:16| . S-56 ΑὐρήλιοσἸσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω̣κατωτέρω Θηβαίδ[ος]Θηβαίδος [Ἀπολιναρίῳ]Ἀπολιναρίῳ σ̣τ̣ρατηγῷστρατηγῷ καὶ ἀποδέκταις χρημάτων ❨Πανοπο̣λ̣(ίτου)❩Πανοπολίτου ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-57 τοῖ̣ς̣τοῖς ἀναφερομέν̣ο̣ιςἀναφερομένοις τῇ τάξει τοῦ κυρίου μου τοῦ
58 διασημοτάτο[υ]διασημοτάτου ἡγ̣ουμένουἡγουμένου τῆς Θηβαίδος Ἰουλίου Ἀθηνοδώρου στρατιώταις ἀπὸ λεγεῶνος τ̣[ρίτης]τρίτης [Διοκλη]τ̣ι̣α̣νῆςΔιοκλητιανῆς φροντίσατε ἐξοδιάσαι ὑπὲρ στιπενδίου καλανδῶ̣ν̣καλανδῶν Ἰανουαρίων̣Ἰανουαρίων τῆς εὐτυχῶς ἐσομένης ὑπατείας
59 τῶν δεσποτῶν̣δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ τῶ̣ν̣τῶν ἐπιφανεστάτων Καισάρων τὸ τρί̣[τον]τρίτον [δηναρίω]ν̣δηναρίων μυρι[ά]δ̣αςμυριάδας τριάκοντα τέσσαρας|num:34000| καὶ ∼τρισχειλίας∽τρισχιλίας τρια[κο]σίας|num:3300|τριακοσίας|num:3300| ἀττικάς , καὶ ταύτας παραδοῦναι Διοσκόρῳ
60 ❨(ἑκατοντάρχῳ)❩ἑκατοντάρχῳ ∼ὠρδινάτῳ∽ὀρδινάτῳ , καὶ ἄποχα τὰ συνήθη ἐπὶ τῇ ἀπαριθμήσ̣ε̣ι̣ἀπαριθμήσει δ̣έ̣ξασθαιδέξασθαι παρʼ αὐτοῦ γράμματα . S-58 ἐρρῶσθα̣ι̣ἐρρῶσθαι [ὑμᾶς]ὑμᾶς [εὔχομαι]εὔχομαι [πο]λλο̣ῖ̣ς̣πολλοῖς χρ[όν]οιςχρόνοις . S-59 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ δ|num:4| .
61/64,ms S-60 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Μεχείρ
61 ἄλλων γ|num:3| ❨ἀναδοθ(εισῶν)❩ἀναδοθεισῶν ὑπὸ τῆς τάξεως , Μεχεὶρ ιη|num:18| . S-61 α|num:1| . S-62 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆ[ς]τῆς κατωτέρω Θ[ηβαίδος]Θηβαίδος [Ἀπολιν]αρίῳἈπολιναρίῳ στρατηγῷ ❨Πανοπολ(ίτου)❩Πανοπολίτου ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-63 ὁποία τάξις ἐπεσημ̣ήνατοἐπεσημήνατο περὶ τοῦ μηδέπω μηδὲ ἄχρι νῦν
62 τοὺς μηνιαίους λόγους τοῦ Τῦβι μηνὸς ἀπεστάλθαι ὑπὸ σοῦ εἰς τὴν τάξιν μαθὼν ἐκ [τῶν]τῶν [ὑποτε]τ̣α̣γ̣μένωνὑποτεταγμένων τὸ μὲν ὁρισθὲν ἐπιτίμιον αὐτός ⸢τε⸣τε καταβαλεῖν ἀπαιτ̣[ῆ]σαιἀπαιτῆσαι δὲ καὶ τὸν τῆς ὑπὸ σὲ τάξεως
63 βοηθόν , καὶ ἀνέ̣ν̣ε̣γκεἀνένεγκε τοῖς λογισμοῖς τοῦ ἱερωτάτου ταμείου φρόντισον , τούς τε λόγους εὐθέω̣[ς]εὐθέως [ἀπόστειλον]ἀπόστειλον [ἵνα]ἵνα [τὰ]τὰ [πά]νταπάντα δημόσια βιβλία μὴ ἐνεδρεύοιτο ἐπὶ πλέον διὰ τὴν σὴν ῥαθυμίαν . S-64 ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι
64 πολλοῖς χρόνοις . S-65 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ ιγ|num:13| . S-66 ❨ἀ(ντίγραφον)❩ἀντίγραφον ἀναφορᾶς ταβουλαρίου . S-67 τῆς προθεσμίας τῶν μη[νιαίων]μηνιαίων [λόγων]λόγων [τ]ῶντῶν ἀ̣π̣οστελλομένων̣ἀποστελλομένων εἰς τὴν τάξιν τῆς ἐπιτροπῆς ἐπὶ πολὺ ἐξη̣κούσηςἐξηκούσης , τῶν μὲν ἄλλων
64-65 στρατη∤γῶν
65 ἐμπροθέσμ̣ωςἐμπροθέσμως ἀποστειλάντων , Ἀπολιναρίου δὲ τοῦ τοῦ̣τοῦ Πανοπολίτου καὶ Δημητρίου̣Δημητρίου [τοῦ]τοῦ [τοῦ]τοῦ |gap:4|[ίτο]υ̣|gap:4|ίτου ἄχ̣ρ̣ιἄχρι δεῦρο τοὺς μηνιαίους λόγους τοῦ Τῦβι μηνὸς μὴ ἀποστειλάντων , ἀνάγκην ἔσχον
65-66 ὑπομνῆ∤σαι
66 τὴν σὴν ἐπιμέλειαν τοῦ ἐμοῦ κυρίου περὶ τούτων ἐπειδήπερ καὶ πολλάκις προσέταξε̣[ν]προσέταξεν [ἡ] [σὴ]σὴ [ἐπιμέλει]αἐπιμέλεια τὰ βιβλία διὰ ταχέων ἀποστέλλεσθαι πρὸς τὸ μὴ ἐνεδρεύεσθαι τὰ ∼κὰ∽κατὰ μῆνα ἀποστελλόμενα ὑφʼ
66-67 ἡ∤μῶν
67 τῇ καθολ̣ικῇκαθολικῇ τάξει βρέουια · S-68 καὶ ἀξιῶ τὸ ὁρισθὲν ἐπὶ τούτῳ πρόστιμον ὑπὸ τῆς σῆς ἐ̣[πιμελείας]ἐπιμελείας [κελεῦ]σαίκελεῦσαί σε τούτους εἰσενεγκεῖν ἅμα τοῖς τούτων βοηθοῖς , ὡς ἐ̣[ά]ν̣ἐάν σοι δόξῃ , κύριέ μου .
68/71,ms S-69 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Μεχείρ
68 ἄλλης . S-70 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπ̣ολιναρίῳἈπολιναρίῳ στρατηγῷ Π̣α̣ν̣ο̣π̣[ολίτου]Πανοπολίτου [❨χαί(ρειν)❩]χαίρειν [.]. S-71 [εὖ]εὖ [καὶ]καὶ σαφῶς ἄχρι καὶ τοῦ παρόντος ἐκ τῶν ἀποσταλέν̣τ̣ωνἀποσταλέντων εἰς τὴν τάξιν μηνιαίων βιβλίων
69 καὶ τῆς γενομένης δευτέρας ἐκμετρήσεως ἀντικρὺς τοῖς δεκ̣απρώτοιςδεκαπρώτοις τοῖς τοῦ ὑπό σοι νομ[οῦ]νομοῦ [ἠλέγχθης]ἠλέγχθης [πράττ]ω̣νπράττων ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ περιγραφῇ τοῦ ἱερωτάτου ταμείου , τοῦτο δὲ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν παρʼ ἐμοὶ πεπραγμένων
70 ὑπομνημάτων̣ὑπομνημάτων ἐπεσημηνάμην . S-72 καὶ ἄλλοτε συγγ̣νώμηνσυγγνώμην ἐπὶ τοῖς φθάσασιν δ[ιδοίην]διδοίην [·]· S-73 [νῦν]νῦν [δέ]δέ [,], [ἵνʼ]ἵνʼ [α]ὐ̣τόςαὐτός τε οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ ∼κακεῖνοι∽ἐκεῖνοι εὐθύνας τὰς ἐπὶ τοῖς τηλικούτοις παρασχῆτε , πάντας τοὺς
71 δεκαπρώτους ἐν̣ἐν τ̣ῇτῇ πόλει καθείρξας ἔχε πρ̣ὸπρὸ τῆς ∼ἀφείξεως∽ἀφίξεως τοῦ κυρίου μου̣μου Δ̣[όμνου]Δόμνου [τοῦ]τοῦ [διασημοτ]άτ̣ουδιασημοτάτου καθολικοῦ . S-74 ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις . S-75 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ ιδ|num:14| .
72/75,ms S-76 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Μεχείρ
72 τῆς ❨λοιπ(ῆς)❩λοιπῆς . S-77 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρα[τηγῷ]στρατηγῷ [❨Πανοπολ(ίτου)❩]Πανοπολίτου [❨χαί(ρειν)❩]χαίρειν [.]. S-78 [τὸ]τὸ [μὲν]μὲν φακ̣ῆ̣ς̣φακῆς μέτρον ὅπερ προσετάχθης εἰς τὴν λαμπροτάτην [Ἀλε]ξάνδρειανἈλεξάνδρειαν καταπέμψαι εἰ
72-73 ἀπέ∤σταλται
73 δήλωσον κατ̣ὰκατὰ ποίαν ἡμέραν καὶ διά τινος̣τινος ἐπιμελητοῦ κατεπέμφθη̣κατεπέμφθη τ̣ὴντὴν |gap:1||gap:15|ουν̣|gap:3|ς|gap:1||gap:15|ουν|gap:3|ς ταχεῖαν γενέσθαι ὡς πολλάκις ἐπέστειλεν κύριό[ς]κύριός μ̣ουμου Δόμνος διασημότατος
74 καθολικὸς προσέταξ[ε]ν{προσέταξεν} . S-79 καὶ χρὴ εἴ τις γέγονεν βραδυτὴς ἀμέλεια πε̣ρὶπερὶ τὸ πρ[οσ]ταχ̣[θέν]προσταχθέν [,], [ἐπεξέλευσιν]ἐπεξέλευσιν τὴν προσήκουσαν προσενεχθῆναι κατὰ τοῦ ἀμελήσαντος . S-80 [ἐ]ρρῶσθαίἐρρῶσθαί σε εὔ̣χομαιεὔχομαι πολλοῖς χρόνοις .
75 S-81 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ ιδ|num:14| .
76/79,ms S-82 |g:check| ❨κ̣ε̣(χρόνισται)❩κεχρόνισται Μεχείρ
76 ἄλλων γ|num:3| καὶ προγράμματος ❨ἀναδοθ(εισῶν)❩ἀναδοθεισῶν ὑπὸ Ἥρωνος κομενταρησίου , Μεχ̣εὶρΜεχεὶρ |gap:2| |gap:1|[Αὐρήλιος]|gap:1|Αὐρήλιος [Ἰσίδ]ω̣ρ̣οςἸσίδωρος ἐπίτρ̣οποςἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς τῆς ἐπι̣τ̣ροπῆςἐπιτροπῆς ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-83 τὰς χωματικὰς
76-77 συνό∤ψεις
77 τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους ἃς γενέσθαι πρώ̣η̣ν̣πρώην προσέταξα καὶ γεγενῆσ̣θ̣α̣ι̣γεγενῆσθαι καὶ ἀπε̣[στάλθαι]ἀπεστάλθαι [κατὰ]κατὰ [γνώμην]γνώμην τ̣οῦτοῦ κυρ[ί]ουκυρίου μου καθολικοῦ καὶ αὐτὸς προσδοκῶ · S-84 ἀφʼ ὧν καὶ εἰς τὴν τάξιν τῆς ἐπιτροπῆς τινες
78 ἤδη τὰς γενομένας ἀπέστειλαν , εἰ δέ τινε̣ςτινες εἶεν ὑπόλοιποι , ταύτας̣ταύτας σπου̣δ̣ά̣[ζειν]σπουδάζειν [δεῖ]δεῖ [,], [ἐπειδὴ]ἐπειδὴ σ̣ὺνσὺν τάχ̣[ει]τάχει π̣ολλῷπολλῷ γενέσθαι διὰ γραμμάτων ἑαυτοῦ κύριός̣κύριός μου Δόμνος διασημότατος
79 καθολικὸς προσέ̣τ̣α̣ξ̣ε̣ν̣προσέταξεν . S-85 ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι π̣ολλοῖςπολλοῖς χρόνοις . S-86 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ι̣ε̣|num:15|ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , [Μεχεὶρ]Μεχεὶρ |gap:2|
80/81,ms |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Μ̣ε̣χεί̣ρΜεχείρ
80 ἄλλης . S-87 Αὐρήλιο̣ςΑὐρήλιος Ἰ̣[σίδ]ωροςἸσίδωρος ἐπίτροπο̣ςἐπίτροπος τ̣ῆ̣ς̣τῆς κ̣α̣τ̣ω̣τ̣έ̣ρ̣ωκατωτέρω Θηβαίδο̣ςΘηβαίδος Ἀπολιναρ[ίῳ]Ἀπολιναρίῳ [στρατηγῷ]στρατηγῷ [❨Πανοπολ(ίτου)❩]Πανοπολίτου [❨χαί(ρειν)❩]χαίρειν [.]. S-88 [τὰ]τὰ [δέοντα]δέοντα [π]ά̣ν̣τα̣πάντα τ̣ὰ̣τὰ ἐ̣πὶἐπὶ τῇ ἐξαρτείᾳ τῶν δημοσίων σιτηγῶν τ̣ῶ̣ν̣τῶν ἔναγχος κατασκευασθέντων
81 ∼τρισ̣χειλι̣α̣γ̣[ωγου]∽τρισχιλιαγωγῶν κ̣αὶκαὶ ∼δισ̣[χειλ]ι̣α̣γ̣ωγ̣ῶν∽δισχιλιαγωγῶν πλοίων̣πλοίων π̣α̣ρ̣α̣σ̣χεθένταπαρασχεθέντα |gap:3||gap:23| [τοῖς]τοῖς ναυκλήροις διὰ τῆς σῆς φροντίδος ὑπὸ τ̣ῶ̣ν̣τῶν ν̣α̣υ̣κλήρωνναυκλήρων παρέχεσθαι
81-82 προσέτα∤ξεν
82,msup κδ|num:24|
82 κύριός μου Δόμνος̣Δόμνος [ὁ] [διασημότατ]ο̣ς̣διασημότατος καθολικὸς ὡς ἐκ τῶν ὑποτε̣[τ]αγμένωνὑποτεταγμένων γνώσει πλὴ̣[ν]πλὴν [μό]ν̣ουμόνου τοῦ ἱστοῦ καὶ κέρως̣κέρως καὶ τῶν δύο|num:2| πηδαλίω̣νπηδαλίων καὶ ἀγκυρῶ̣νἀγκυρῶν . S-89 [τῆς]τῆς [δὲ]δὲ [μεί]ζονοςμείζονος σκάφης τὴν τιμὴν
83 τοίνυν ὁπόση ὑπὲρ τῶν γ[εγραμμ]έ̣νωνγεγραμμένων ἐξοδιάσθη διὰ τὸ κατεπεῖγον τῆς χρείας ὑπὸ τοῦ ταμε̣ί̣[ο]υ̣ταμείου ἀ̣π̣[αι]τῆσαιἀπαιτῆσαι παρὰ τῶν προειρημένων ναυκλήρων καὶ τοῖς λογισ̣μ̣ο̣[ῖς]λογισμοῖς [τοῦ]τοῦ [ἱερωτ]ά̣τ̣ουἱερωτάτου ταμείου ἀνενεγκεῖν
83-84 φρόν<τι>∼φρονσον∽φρόντι∤σον
84 , μηδὲν τὸ παράπαν πλ̣[ὴν]πλὴν [τῶν]τῶν [πρ]οειρημένωνπροειρημένων μόνων τοῖς τοῦ ταμείου λογισμοῖς λογισάμενος . S-90 ι̣ϛ|num:16|ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ ιδ|num:14| . S-91 ❨ἀ(ντίγραφον)❩ἀντίγραφον · S-92 αὐτ̣ὸαὐτὸ τὸ μέρος̣μέρος τῆς παρὰ σοῦ̣σοῦ πρώην δ̣ὲ̣δὲ [γραφείσης]γραφείσης [π]ρόςπρός με ἐπιστολῆς ὑποτετάχθαι
85 προσέταξα ἵνʼ εἰδέναι [ἔχοις]ἔχοις [ὅτι]ὅτι δ̣ιʼδιʼ ὧν ἔναγχος ἀντέγραφον τὰ καλῶς καὶ ἀνθρωπίνως σοι παραστάντα ἔφθην βεβαιώσας .
86/89,ms S-93 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Μεχείρ
86 ἄλλης . S-94 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτ[ροπος]ἐπίτροπος [τῆς]τῆς [κατ]ωτέρωκατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ Πανοπολίτου ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-95 ἐντυχὼν τοῖς ὑποτεταγμένοις καὶ τοῖς προσταχθεῖσιν ὑπὸ τοῦ κυρίου μου̣μου Δ̣[όμνου]Δόμνου [τοῦ]τοῦ [δ]ι̣ασημοτάτουδιασημοτάτου καθολικοῦ πεισθεὶς
87 τὰ μὲν βιβλία πάντα καὶ τὰς̣τὰς [ἀπογραφὰς]ἀπογραφὰς [π]άσαςπάσας ∼ἀκρειβῶς∽ἀκριβῶς κατασημηνάμενος τῶν τε ἰουρατόρων δύο|num:2| τοὺς μάλιστα ἐντρεχεστέρους καὶ τοὺς γενομένους γραμματέας ἤτοι βοηθο̣[ὺς]βοηθοὺς [Χρυσίππ]ουΧρυσίππου τοῦ κηνσίτορος καὶ μέντοι
88 καὶ τὸν βιβλιοφύλακα εὐθ[έως]εὐθέως [ἀποστεῖλ]ονἀποστεῖλον τῇ τάξει ἐκδεξομένους ἐνταῦθα τὴν ∼ἄφειξιν∽ἄφιξιν τοῦ αὐτοῦ κυρίου μου καθολικοῦ . S-96 ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις . S-97 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μ[εχεὶρ]Μεχεὶρ |gap:2| ❨ἀ(ντίγραφον)❩ἀντίγραφον · S-98 τίνα τάξις ὑποβέβληκεν
88-89 πε∤ρὶ
89 τῶν διαφερόντων̣διαφερόντων [ταῖς]ταῖς [ἀπογραφ]αῖςἀπογραφαῖς τευχῶν τῶν ὑπὸ Χρυσίππου τοῦ κηνσίτορος ἀποσταλέντων δείκνυται ἐκ τῶν ὑποτεταγμένων . S-99 ἵνα τοίνυν τὸ ἀληθὲς ἐξετασθείη τ̣[οὺς]τοὺς [βιβλιο]φύλακαςβιβλιοφύλακας Πτολεμαέων ὁμοῦ καὶ
90 Πα̣ν̣ο̣π̣ο̣λι̣[τ]ῶνΠανοπολιτῶν καὶ τῶ̣[ν]τῶν [ἰουρατόρω]νἰουρατόρων δύο|num:2| τινας τοὺς μάλιστα ἐντρεχεστέρους ἐξ ἑκατέρας τῆς πόλεως καὶ τοὺς γενομένους μετὰ τοῦ κηνσίτορος βοηθοὺς εἴτε γραμματέας μετὰ̣μετὰ [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν κ̣ήνσωνκήνσων ὑπό σου
90-91 κατασημανθέν∤των
91 ἀπόστειλον ἅμα̣ἅμα [τῷ]τῷ [δέξασθαί]δέξασθαί [σ]ε̣σε τὰ γράμματα .
92/96,ms S-100 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Μεχείρ
92 τοῦ προγράμματος . S-101 ἐξ ∼αὐθεντεία[ς]∽αὐθεντίας [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ἰ]σιδώρουἸσιδώρου ἐπιτρόπου τῆς κατωτέρω Θηβαίδος · S-102 ὁποῖα καὶ νῦν ὁ̣ κύριός μου Δόμνος διασημότατος καθολικὸς τὴν ἑαυτοῦ συνήθη̣συνήθη πε̣[ρὶ]περὶ [παντὸς]παντὸς γ̣ένουςγένους κηδεμονίαν
92-93 ∼ἐπιδικνύ∤μενος∽ἐπιδεικνύ∤μενος
93 ἀκολούθως τῷ θεί[ῳ]θείῳ [ὅρῳ]ὅρῳ [τῶ]ντῶν δεσποτῶν ἡμῶν τῶν βασιλέων καὶ τῶν ἐπιφανεστάτ̣ω̣νἐπιφανεστάτων Καισάρων ἐπέστειλεν περὶ τοῦ εἴ τινα ἔστιν προφάσει βαλλαντίων τοῖς ∼τρ̣[απεζείταις]∽τραπεζίταις δ̣ιδόμεναδιδόμενα κω̣λῦσαικωλῦσαι , εἰ δὲ καὶ
93-94 δεδο∤μένα
94 , ταῦτα φανερὰ κ̣α̣τ̣α̣σ̣[τῆσαι]καταστῆσαι [,], [συνέ]ζευξασυνέζευξα τῷδε τῷ προγράμματι · S-103 γενέσθω τοίνυν πᾶσιν τοῖς ὑπε̣[υ]θ̣ύνοιςὑπευθύνοις ἐπιμελὲς ἐντεῦθεν μὲν μηκέτι προφάσει βαλλαντίων διδόν̣α̣ι̣διδόναι , [εἰ]εἰ [δὲ]δὲ [καί]καί τ̣ιτι εἴη ἀπὸ τῶν προαγόντων
95 χρόνων ἀφʼ οὗ τὸ πρόσταγ̣[μα]πρόσταγμα ∼[προυτέθ]η∽προετέθη δεδομένον , τοῦτο προσιέναι τῇ τάξει τῆς στρατηγίας καὶ φανερὸν ἐγγράφως ∼καθισταν∽καθιστάναι ἵνα διʼ αὐτῆς τέως μὲν ἁπλοῦν τὸ δεδομένο[ν]δεδομένον [ὡς]ὡς [κεκέλ]ευσταικεκέλευσται παρὰ τῶν ὑποδεξαμένων
96 ∼τραπεζειτῶν∽τραπεζιτῶν ἀπαιτηθῇ [καὶ]καὶ [τῇ]τῇ [ἐμῇ]ἐμῇ [με]τ̣ριότητιμετριότητι τὰ δοθέντα φανερὰ καταστῇ , ἐγώ τε ὡς ἐκέλευσεν αὐτὸς κύριός μου καθολικὸς ἀνενέγκας περὶ τούτου ἐπʼ αὐτὸν ὅρο̣[ν]ὅρον [ὡς]ὡς [ἂν]ἂν [αὐ]τῷαὐτῷ παρασ̣τ̣ῇπαραστῇ περὶ τούτου ἐκδέξομαι .
97 S-104 προθές . S-105 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχε[ὶρ]Μεχεὶρ |gap:2| [καὶ]καὶ [το]ὺςτοὺς ∼τραπεζείτας∽τραπεζίτας μηδὲ ἐπὶ βαλλαντίων προφάσει πλεονεκτεῖν τοὺς τὰς εἰσφορὰς κατατιθεμένους πάλαι τυγχάνω προστεταχώς . S-106 εἴ τι τ̣[οίνυν]τοίνυν |gap:4||gap:1|νιευς Λατοπολιτῶν
97-98 στρατη∤γὸς
98 κατὰ ταύτην̣ταύτην ἐπ̣[ιδέδωκε]νἐπιδέδωκεν πρόφασιν ἀπολαβέτω διὰ τῶν ἑαυτῷ προσηκόντων , τὰ δὲ̣δὲ ὑπʼ ἐμοῦ προστεταγμένα καὶ νῦν δῆλα γενέσθω τοῖς συντελοῦσιν̣συντελοῦσιν . S-107 κ[α]ὶ̣καὶ α̣[ὐτὸς]αὐτὸς [δὲ]δὲ [ἐξε]τάσαςἐξετάσας τὴν τῶν ∼τραπεζειτῶν∽τραπεζιτῶν
99 πρᾶξιν ὅσον ἂν κα[λὴν]καλὴν ⸢τ[ὰ]⸣τὰ ⸢[κα]⸣κα [ἀνευρί]σκῃςἀνευρίσκῃς τὴν ἐπίνοιαν σφετερισθὲν παρʼ αὐτῶν τοσοῦτον τέως ἀπαιτήσας ἀναδίδαξόν με περὶ τῆς ποσότητος ὅρον ἐκδεξόμενο[ς]ἐκδεξόμενος .
100/103,ms S-108 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Μεχείρ
100 ἄλλης ❨κομισθ(είσης)❩κομισθείσης ἀπὸ ❨διαπομπ(ῆς)❩διαπομπῆς |gap:2||gap:5| [Μεχεὶρ]Μεχεὶρ [α|num:1|]ϛ|num:6|α|num:1|ϛ|num:6| . S-109 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς καὶ στολά[ρ]χαιςστολάρχαις τῆς ἐπιτροπῆς χαίρειν . S-110 ο̣ἱ̣οἱ [τῇ]τῇ [εὐθενί]ᾳεὐθενίᾳ τῇ στρατιωτικῇ
100-101 ὑπηρετού∤μενοι
101 κυβερνῆται καὶ̣καὶ [ναῦται]ναῦται [,], [συ]νκακουργούντωνσυνκακουργούντων αὐτοῖς καὶ τῶν ἐπιμελητῶν καὶ τῶν ἐφεστώτων αὐτοῖς στρατιωτῶν , πολλαῖς καὶ π̣[οικίλαις]ποικίλαις ἐπιχειρεῖν ἐνέδραις οὐ
101-102 πα∤ρετούμενοι
102 ἐ̣ν̣ἐν τοῖς ὅ̣[ρμοις]ὅρμοις [τ]ῶ̣ντῶν πόλεων καὶ τῶν ∼ἐπινίων∽ἐπινείων κωμῶν τὸν πάντα καιρ̣ὸ̣νκαιρὸν ὁρμοῦντες καταναλ̣ί̣σκουσινκαταναλίσκουσιν πραγματευόμενοι καὶ |gap:2||gap:9|ες περὶ τὴν στρατιωτικὴν
103 εὐθενίαν ὡς ἐκ̣ἐκ τούτ̣ο̣[υ]τούτου [καὶ]καὶ [προσ]τ̣ίμοιςπροστίμοις ὑποβαλεῖν καὶ παραπέμψαι ἐπὶ τὴν ἡγεμονία[ν]ἡγεμονίαν ἀναγκασθῆναί με . S-111 ὡς δὲ ἔοικεν , ἐπέτριψ[ε]νἐπέτριψεν μᾶλλον αὐτοὺς [ἢ] [καὶ]καὶ [ἀπέτ]ρεψενἀπέτρεψεν συμμέτρως
103-104 προσενε∤χθεῖσα
104 αὐτοῖς ∼τειμωρ̣[ία]∽τιμωρία [ὑπό]ὑπό [τε]τε [τῆ]ς̣τῆς ἡγεμονίας καὶ τῆς ἐμῆς μετριότητος , ὡς καὶ νῦν τ̣α̣ῦταταῦτα ἐπιστεῖλαι ὑμῖν ἀναγκασθῆναί με ὅπως ∼τ̣ο̣∽τὰ παραπορ̣ε̣[υόμενα]παραπορευόμενα [πλοῖα]πλοῖα [τῆς]τῆς εὐθενίας μήτε φόρτο̣[υ]ςφόρτους
104-105 ∼ὑπο∤δεξάμενα∽ὑπο∤δεξόμενα
105 μήτε μὴ[ν]μὴν |gap:8|ε̣ν̣α|gap:8|ενα ὅλως ἐν τοῖς ὅρμοις τῆς ὑφʼ ὑμᾶς διοικήσεως ὁρμεῖν ἐπιτρέψετε , ⸢ἀλλʼ⸣ἀλλʼ εὐθέως μὲν ἐξελαύνειν πλεῖ̣ν̣πλεῖν [σπουδάσητε]σπουδάσητε · S-112 τ̣οὺςτοὺς δὲ ἀνθισταμένους καὶ
105-106 θρα∤συτέρους
106 ἐν αὐτο̣ῖ̣ςαὐτοῖς φ[ροντίσατε]φροντίσατε [πά]ν̣τ̣αςπάντας ἀγαγεῖν πρός με παραπεμφθησομένους καὶ δίκην δώσοντας ἐπὶ τῇ τηλικαύτῃ ἐνέδρᾳ |gap:1|α̣λ̣|gap:1|ο̣ν|gap:8||gap:1|αλ|gap:1|ον|gap:8| ε̣ὖεὖ δὲ ἴστε ὡς ∼ἠ∽εἰ αὐτὸς ἐπιστὰς
107 ἄλ̣λωςἄλλως μαθὼν μά̣λ̣[ιστα]μάλιστα [δέον]δέον διὰ πάσης σπουδῆς ∼τουτο∽τούτῳ ∼ἐπιχειρῖν∽ἐπιχειρεῖν εὑρίσκοιμι ἧττον ὑμᾶς πεφροντικέναι περὶ τὴν οὕτως ἀναγκαῖον κα[ὶ]καὶ σ̣π̣[ουδαῖαν]σπουδαῖαν [φρο]ν̣τίδαφροντίδα , ἐπεξελθεῖν καθʼ ὑμῶν
108 ∼⦑ἐπ|g:apostrophe|⦒∽ἐπαξίως ∼αξιω∽$ ∼⦑〚π〛⦒∽$ ∼ως∽$ ὕπαρ ὅσι̣ο̣[ν]ὅσιον [ἔσται]ἔσται [.]. S-113 [ἐρρῶ]σ̣θαιἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις . S-114 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ δεκάτῃ ι|num:10| .
109,ms S-115 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Μεχείρ
109 ἄλλων <ϛ|num:6|>ϛ|num:6| ἀναδοθεισῶν̣ἀναδοθεισῶν [ὑπὸ]ὑπὸ [Ἥρωνος]Ἥρωνος κομενταρησίου καὶ προγράμματος , Μεχεὶρ κ|num:20| . S-116 α|num:1| . S-117 Αὐρήλιο̣ς̣Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρα̣τ̣[ηγῷ]στρατηγῷ ❨[Πανοπ]ολ(ίτου)❩Πανοπολίτου ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-118 πάντα τὸν οἶνον τὸν
110,msup β|num:2|[ε|num:5|]β|num:2|ε|num:5|
110 ὑ̣πὲρὑπὲρ τοῦ ιε̣|num:15|ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιδ|num:14| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ζ|num:7| ❨(ἔτους)❩ἔτους λοιπαζόμενον καὶ τὸν ὑπὲρ τῶν δὲ ἀνέκαθε[ν]ἀνέκαθεν [χρόνων]χρόνων [ἄ]χ̣ρ̣ιἄχρι ξέστου ἑνὸς|num:1| ἐν ἀποθέτῳ ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣εἶναι ἐν τοῖς̣τοῖς ἐπινείο̣ι[ς]ἐπινείοις καὶ ἐπι̣[κα]ίροιςἐπικαίροις τόποις τοῦ νομοῦ
111 διὰ φ̣ροντίδο̣ς̣φροντίδος σοι γενέσθω , ἵνα μὴ τῶν πλοίων ἀφιχθέντων πρός σε ἐνέ̣[δρα]ἐνέδρα [τις]τις [ἐπ]ὶἐπὶ τὴν ἐμβολὴν γέ̣ν̣η̣ταιγένηται . S-119 δεήσει γὰρ ἐπʼ αὐτῆς ὥρας γομωθέντα̣γομωθέντα τὰ πλοῖα τὸν ἀνάπλουν
112 ποιεῖσθαι . S-120 οἱ γὰρ γενναιότατοι στρατιῶται πραιτέριτοι τοῦ εἴδους πλείστων νο̣[σημάτων]νοσημάτων [ἐ]ν̣τυγχάνουσινἐντυγχάνουσιν . S-121 ἐν ο̣ἷςοἷς δὲ τόποις ἀπόθεσις γεγένηται καὶ ἐν ποίοις ὅρμοις διὰ ταχέων
112-113 δη∤λῶσ̣α̣ίδη∤λῶσαί
113 μοι φρόντισον . S-122 ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις . S-123 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η̣|num:8|η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μ̣[εχεὶρ]Μεχεὶρ |gap:2| .
114/116,ms S-124 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Μεχείρ
114 ἄλλης . S-125 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ [Πανοπολ]ί̣τουΠανοπολίτου χαίρειν · S-126 ∼τρισχ̣είλια∽|num:3000|τρισχίλια|num:3000| ∼κανίδια∽κνίδια οἴνου ἐ̣μβαλέ̣σ̣θ̣αιἐμβαλέσθαι εἰς τὸ κατασκευασθὲν
114-115 ∼δισχειλι∤αγωγ̣ὸν∽δισχιλι∤αγωγὸν
115 πλοῖον τάχος καὶ ἐξαποστεῖλαι εἰς τὴν ἀνωτέρω Θηβαίδα διʼ [ἐπιμελητο]ῦ̣ἐπιμελητοῦ ἀξιοχρέου φροντίς σοι γενέσ[θ]ωγενέσθω . S-127 καὶ ὅτι σοι τοῦτο πέπρακται καὶ κ̣ατὰκατὰ ποίαν ἡμέραν
116 καὶ διὰ τίνος ἐπιμελητοῦ τῇ τάξει φανερὸν κατάστησον . S-128 ἐρρῶσθαί σε εὔχομ̣[αι]εὔχομαι [πολλοῖς]πολλοῖς χ̣ρόνοιςχρόνοις . S-129 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ κ|num:20| .
117/121,ms S-130 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Μεχείρ
117 ἄλλης . S-131 Α̣ὐ̣ρή̣λιοςΑὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς τ̣ῶντῶν ὑ̣π̣[ογεγραμμέ]νωνὑπογεγραμμένων νομῶν ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-132 ἐ̣γὼἐγὼ μὲν καὶ τοῦτο ἀπʼ ἐμαυτοῦ ∼συνειδὼν∽συνιδὼν αἴτιον
117-118 γιγνόμε∤νον
118 ἐνδείας περὶ τὰς τροφὰς τῶν γενναιοτάτων στρατιωτῶν ἐπαυξα[νόμενον]ἐπαυξανόμενον [δ]ὲδὲ διὰ τὴν ὑμετέραν ῥαθυμίαν ἔφθην ἔτι πάλαι κελεύσα[ς]κελεύσας μὴ ἐμπιστεύεσθαι
119 τὰς παρʼ ὑμῶν ἐπιστολὰς περὶ τῆς ἀναπομπῆς τῶν εὐθενιακῶν εἰδῶν [τοῖς]τοῖς [μετα]κ̣ομίζουσιμετακομίζουσι ταῦτα ἐπιμεληταῖς , ἀλλὰ διʼ ὑπηρέτου ἀποστέλλεσθαι πρὸς τοὺς διαδότας
120 Φί̣λ̣ωναΦίλωνα τὸν ἐπίτροπον τῆς ἀνωτέρω Θηβαίδος , ὡσὰν ἐκ πλήρους τὰ ἀ̣[ποστελλό]μεναἀποστελλόμενα ἀπαιτηθείη . S-133 ἐξ ὧν δέ μοι γράφει αὐτὸς Φίλων φαίνεσθε μηδὲν τούτων
121 ἐπισ̣τ̣ροφ̣ήνἐπιστροφήν τινα ποιησάμενοι . S-134 καὶ μὲν ἐποφειλομένη καθʼ ὑμῶν ἐπ̣[εξέλευσι]ς̣ἐπεξέλευσις εἰς καιρὸν ὑμῖν μετὰ τῶν ἄλλων ταμιεύεται . S-135 φροντίσατε δὲ τοὺς ἐπιμελητὰς
122 ἅπαντας τῶν ἰνδικτιώνων κατʼ εἴδος συναγαγόντε̣ςσυναγαγόντες ἀπαιτῆσαι ἕκαστο[ν]ἕκαστον [λόγου]ς̣λόγους τῆς ἐν τῇ ἄνω Θηβαίδι διαδόσεως ὧν ἐπὶ τόπων παρείληφεν εἰδῶν , μὴ μόνον
123 ἄχ̣ρ̣ιἄχρι ∼λογογραφείας∽λογογραφίας ἀλλʼ ἐπὶ φορᾶς τῶν ἀποχῶν ἃς προσήκει αὐτὸν κομί̣[ζεσθαι]κομίζεσθαι [πα]ρὰπαρὰ τῶν ὑπειληφότων , καὶ εἰ μέν τινας εὕροιτε πλήρη τὰ ἐγχειρισθέντα αὐτοῖς
123-124 διαδε∤δωκότας̣διαδε∤δωκότας
124 , τὸ ἄπραγμον αὐτοῖς παρασχεῖν , τοὺς δέ γε ∼ἐνδεεστέρον∽ἐνδεεστέραν τὴν δ̣[ιάδοσιν]διάδοσιν π̣οιησαμένουςποιησαμένους διʼ ὑπηρετῶν πρός με παραπέμψαι , προσκειμ̣ένηςπροσκειμένης τῆς περὶ ἑκάστου
125 τῶν πεπραγμένων ὑμῖν δηλώσεως τοῖς πρός με γράμμασιν . S-136 καὶ το̣ῦτ̣[ο]τοῦτο [δεῖ]δεῖ [ὑμᾶς]ὑμᾶς π̣ληρῶσαιπληρῶσαι εἴσω ἡμερῶν πεντεκαίδεκα|num:15| ὡσὰν παρ̣ʼπαρʼ ἐμοὶ διακριθείη ἕκαστα , καὶ
125-126 ἐπι∤σ̣τ̣ρεφ̣[εί]αςἐπι∤στρεφείας
126 τῆς προσηκούσης τυχόντα τοῦ λοιποῦ τὰ τοιαῦτα γίγνεσθαι [μὴ]μὴ [συμβαίη]συμβαίη [.]. S-137 [ἐ]ρρῶσθαιἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις . S-138 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ κ|num:20| . S-139 εἰσὶ δέ . S-140 Κουσσίτου
127 Λ̣[υκ]οπολίτουΛυκοπολίτου Ὑψηλίτου ❨Ἀπολλωνοπολ(ίτου)❩Ἀπολλωνοπολίτου ❨Ἀνταιοπολ(ίτου)❩Ἀνταιοπολίτου ❨Πανοπολ(ίτου)❩Πανοπολίτου Θινίτο[υ]Θινίτου .
128/132,ms S-141 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Μεχείρ
128 ἄλ̣λ̣η̣ς̣ἄλλης . S-142 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς καὶ ἰουρ[άτορσι]ἰουράτορσι [τῆς]τῆς [ἐ]π̣ιτροπῆςἐπιτροπῆς ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-143 ∼κεινήσεως∽κινήσεως γενομένης κατὰ τὸν Λυκοπολίτην νομὸν περὶ τῆς
129 ἐ̣σ̣π̣αρμένηςἐσπαρμένης ἀ̣πὸἀπὸ ὑπολόγου ἀφόρου , προσέταξεν κύριός μου Δόμνος διασ[ημότατος]διασημότατος [κ]α̣θολικὸςκαθολικὸς καὶ τὰς τοῦ φθάνοντος χρόνου προσόδους χρῆναι παρὰ τῶν
129-130 κατε̣σχη∤κότωνκατεσχη∤κότων
130 ταύτην τῷ ταμείῳ περισωθῆναι , τὸ αὐτὸ δὲ δεῖν καὶ ἐπὶ τῶν [ἄλλων]ἄλλων [τῆς]τῆς ἐπιτροπῆς νομῶν προχ̣ω̣ρ̣ῆσαιπροχωρῆσαι . S-144 φανερᾶς τοίνυν γενομένης καὶ τῆς τοιαύτης̣τοιαύτης
131 ἁπάσης γῆς ἐκ τῆς τῶν κηνσιτόρων καταμετρήσεως φροντίσατε ἕκασ[τος]ἕκαστος [τὰ]τὰ [ὀνόματ]αὀνόματα τῶν κτητόρων τῶν διακατεχόντων τὴν ἐσπαρμένην ἀπὸ ὑπολόγου
132 ἀφόρου ἀπὸ τῶν κήνσων μετὰ πάσης ἀκριβείας ἐκλαβόντες διὰ γραμμά̣[των]γραμμάτων [ἐπʼ]ἐπʼ [ἐμὲ]ἐμὲ ἀνενεγκεῖν , προσκειμένης τῆς ποσότ̣η̣τοςποσότητος τοῦ ἀρουρηδοῦ̣ἀρουρηδοῦ κατὰ κοίτην καὶ
132-133 τοπαρ∤χίαν
133 καὶ κώμην ἵνα εἰς ἔργον προαχθῇ τὰ δόξαντα τῷ κυρίῳ μ[ου]μου [καθολικ]ῷκαθολικῷ · S-145 ὡς δʼ ἂν εἰδείητε τὰ ὑπὸ τῆς μεγαλειότητος αὐτοῦ πρὸς τὴν̣τὴν ἐμὴν μετριότητα
134 ἐπεσταλμένα , τούτων τὸ ἀντίγραφον συνέζευκται . S-146 ἐρρῶσθαι ὑμᾶ[ς]ὑμᾶς εὔχ[ομαι]εὔχομαι [πολλοῖ]ςπολλοῖς χρόνοις . S-147 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ κ|num:20| . S-148 ❨ἀ(ντίγραφον)❩ἀντίγραφον ἐπιστολ̣ῆςἐπιστολῆς καθολικοῦ · S-149 αὐτὰ τὰ
135 παρὰ σοὶ πεπραγμένα συνελέγχει τὴν Ἡρακλείου τοῦ καὶ Ξανθίππου [στρατηγοῦ]στρατηγοῦ κατὰ τοῦ ταμείου πλεονεξίαν , εἴπερ ἀντὶ τῶν ∼δισχειλ[ί]ων∽δισχιλίων καὶ πεντακοσίων|num:2500|
136 ἀττικῶν ἃς ἐτύγχανον ὑπὲρ τῆς ἐξ ὑπολόγου πρότερον γῆς π̣[ραθείσης]πραθείσης περὶ κώμην Ἰμούθου τῆς Λυκοπολιτῶν ἐνορίας πέντε καὶ
136-137 τεσσερά∤κοντα|num:45|
137 φαίνονται ἕτεροι τάλαντα ἐπαγγειλάμενοι , καὶ ταῦτα [ἐπεπρ]ά̣κειἐπεπράκει μηδέπω τῶν ἐννόμων κηρύξεων πεπληρωμένων . S-150 διόπερ καλῶς
138,msup κϛ|num:26|
138 ἂν ἔχοι ὑπὸ δημο̣[σίοις]δημοσίοις [κελεύ]σ̣μασικελεύσμασι προτρέψεσθαί σε τοὺς β̣ουλ̣ομένουςβουλομένους πλέον προσκομ̣[ί]ζεινπροσκομίζειν ὄφελος τῷ ταμείῳ · S-151 ὁπότε δὲ τεταγμένος τῶν ἁστ̣[ῶν]ἁστῶν [ἀρι]θ̣μὸςἀριθμὸς πληρωθείη , φημὶ δὲ
139 μετὰ ἕκτον παρά[γγελ]μ̣απαράγγελμα , αὐτὸ τοῦτο σημῆναι φρόντιστον τῇ τάξει , ἵνα τῆς ἑβδόμης ἅστης παρʼ ἐμοὶ πληρω̣θ̣είσηςπληρωθείσης ∼κυροθείη∽κυρωθείη τὰ προσήκοντα , τέ̣ω̣[ς]τέως [δὲ]δὲ [οἱ]|gap:1||gap:1|οἱ|gap:1||gap:1| εἰς τ̣|gap:2|τ|gap:2| τοσοῦτον
139-140 ὑπερβαλλό∤μενοι
140 ἐχέσθωσαν τ̣[ῆς]τῆς [ἐπαγγε]λ̣ίαςἐπαγγελίας δίχα προκρίσεως τοῦ ταμείου , πλὴν εἰ μή τινες ἕτεροι ἐπα̣υξῆσαιἐπαυξῆσαι βουληθεῖεν τὰ ὑπʼ ἐκείν[ω]νἐκείνων ἐπηγ̣γ̣ελμέναἐπηγγελμένα . S-152 ἐπεὶ δὲ κ̣α̣ὶ̣καὶ [τοῦ]τοῦ [διελ]η̣λυθότοςδιεληλυθότος ἄχρι νῦν χρόνου
141 λογισμὸν δεῖ γενέ̣[σθαι]γενέσθαι [,], [γν]ῶ̣θιγνῶθι τίνες ἦσαν οἱ τότε ταύτην καρπούμενοι τὴν χώραν , ἵνʼ τε ὀφειλομένη πρόσοδος ὑπὲρ αὐτῆς ἀποσωθείῃ τῷ ταμε̣ί̣[ῳ]ταμείῳ [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ [ἐ]π̣ὶἐπὶ τῇ φορολογίαι τεταγμένα
142 παρʼ αὐτῶν τῶν κατ̣[εσχηκότ]ωνκατεσχηκότων . S-153 ἐπεὶ δὲ συνέστηκεν ἐκ τῆς̣τῆς ὁμοίας ∼εἰδέας∽ἰδέας τῆς ἐν ὑπολόγ̣ῳὑπολόγῳ πρότερον φερομένης ἐσπαρμένην νῦν κατειλῆμφθαι ων|gap:4| [τὰ]τὰ βιβλία τοῦ κηνσίτορος σημα̣ί̣νε̣ισημαίνει ,
143 καὶ ἐπʼ ἐκείνῃ παρὰ̣παρὰ [τῶν]τῶν [τε]τε [δ]ιακατεσχηκότωνδιακατεσχηκότων καὶ τῶν νῦν κατεχόντων τὸ ἀζήμιον γενέσθω τ̣ῷτῷ ταμείῳ κατὰ τὰ προειρημένα ∼ἐπεί∽ἐπί τε τοῦ προειρημένου̣προειρημένου [νομοῦ]νομοῦ κ̣αὶκαὶ τῆς ἄλλης τῆς ὑπό σε
143-144 διοικήσε∤ως
144 ὡς ἐξεῖνα̣ι̣ἐξεῖναι τ̣οῖςτοῖς β[ουλομένοι]ςβουλομένοις ∼ἐπεὶ∽ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ γῇ ὑποστάσεις προσφέρειν κατὰ τὸ παρά̣δ̣ε̣ι̣γμαπαράδειγμα τῶν ἤδη προσεληλυθότων .
145/147,ms S-154 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Μεχείρ
145 ἄλλης . S-155 Αὐρήλιος Ἰσίδωρο̣ςἸσίδωρος ἐπ[ίτροπος]ἐπίτροπος [τ]ῆ̣ςτῆς κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς τῆς ἐπιτροπῆς ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-156 εἰ καὶ κ̣ίνδυνοςκίνδυνος μείζων κατὰ τὸ εὔλογον ἐξεδέχετο τοὺς ∼παραλε̣ι̣πόντ̣[ας]∽παραλιπόντας [τὴν]τὴν [ἑ]αυτῶνἑαυτῶν ἄμπελον ἐν ταῖς μικρῷ
146 πρότερον γενομέναις κα̣[τὰ]κατὰ [τὸ]τὸ [θεῖο]ν̣θεῖον πρόσταγμα ἀπογραφαῖς πρὶν τῆς τῶν κηνσιτόρων ἀφίξεως , ὅμως πρὸς τὴν τῶν καιρῶν εὐμ̣ο̣ιρίανεὐμοιρίαν κα̣ὶ̣καὶ τὸ κατʼ α⸢ὐ⸣τοὺςαὐτοὺς τέως̣τέως |gap:7|ησάμενος κελεύω ὑμῖν τὴν
147 σύγκρισιν τῶν ἀπογραφῶ[ν]ἀπογραφῶν [ἁπασῶ]ν̣ἁπασῶν καθʼ ἕκαστον ὄνομα καὶ τοποθεσίαν πρὸς τοὺς συσταθέντας κήνσους ποιήσασθαι , ὡσὰν φανεροὶ γένοιντο οἱ τὰς ἀπογραφὰς πα̣[ραλιπόν]τεςπαραλιπόντες εἴτε ἐκ πλήρους εἴτε ἀπὸ
147-148 μέ∤ρους
148 . S-157 καὶ τούτους δίχα τιν̣[ὸς]τινὸς [ὑπερθ]έσεωςὑπερθέσεως ἀπαιτῆσαι καὶ τὸν ὑπὲρ τῆς πρώτης καὶ δευτέρας ἰνδι̣κτίωνοςἰνδικτίωνος ὀφειλόμενον οἶνον , ἀγαπητῶς̣ἀγαπητῶς ἔχοντας τὸ τὴν μείζ̣[ονα]μείζονα [ἐν]ἐν [τῷ]τῷ παρόντι ἐκπεφευγέναι
148-149 κατα∤δίκην
149 , ἵνα καὶ ∼κακεῖνο∽ἐκεῖνο τὸ μ̣έ̣[τρον]μέτρον [τοῦ]τοῦ ο̣ἴνουοἴνου εἰς τὴν στρατιωτικὴν̣στρατιωτικὴν ε̣ὐθε̣νείανεὐθενείαν καὶ μὴ εἰς κέρδος τοῖς κακουργήσασι ∼προχωρησαι∽προχωρήσῃ . S-158 ὅτ̣ιὅτι μέντοι ἀ̣να̣μ̣έ̣τρησιςἀναμέτρησις σαφῶς δι[ακρίνει]διακρίνει [τὴ]ντὴν μηδέπω κατὰ̣κατὰ τ̣ὸντὸν καιρὸν
150 τῶν προειρημένων ἰν̣[δικτιών]ω̣νἰνδικτιώνων δύο|num:2| καταπεφυτευμένην ἄμπελον , καὶ τοῦτο ἔστι δῆλον ὡς μὴ παράλογόν τινα ὑπομεῖναι ἐ̣νόχλησ̣ι̣ν̣ἐνόχλησιν . S-159 φροντίσατε δὲ [καὶ]καὶ [τὸ]τὸ [ἐκ]ἐκ τοῦ λόγου τούτου
150-151 περισωθησόμε∤νον
151 ξεστιμὸν καὶ πάντ̣[α]πάντα [τὰ]τὰ [κ]α̣τ̣απεπραγμένακαταπεπραγμένα ὑμῖν διὰ γραμμάτων ἐπʼ ἐμὲ ἀνενεγκεῖν , χ̣άριτοςχάριτος πάσης κέρδους τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν καὶ ∼κὰν∽ἂν ἐν τούτῳ π̣[ροτιθ]έ̣ντεςπροτιθέντες · S-160 ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι
152 πολλοῖς χρόνοις . S-161 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους [η|num:8|]η|num:8| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [,], [Με]χ̣εὶρΜεχεὶρ ιη|num:18| .
153/155,ms S-162 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Μεχείρ
153 ἄλλης̣ἄλλης . S-163 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπί[τροπος]ἐπίτροπος [τῆ]ςτῆς κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς τῆς ἐπιτροπῆς ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-164 τοὺς τὰς ἅμαξας καὶ τὰς βοῦς τὰς ἀποσταλείσας εἰς Καινὴν διὰ τὰς τῶ̣[ν]τῶν [μετάλ]λ̣ωνμετάλλων ὑπηρεσίας παρεσχηκότας
154 εὐθέως ἐξαποστείλατε πρ[ὸς]πρὸς [τοὺς]τοὺς [ἐκ]εῖσεἐκεῖσε ἀποδέκτας παραλημψομένους τάς τε ἅμαξας καὶ αὐτὰς τὰς βοῦς · S-165 ὅτι δὲ ὑμῖν τοῦτο πέπρακται διὰ γραμμάτων δηλῶσαι̣δηλῶσαι [φροντίσ]ατεφροντίσατε . S-166 ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι
154-155 πολ∤λοῖς
155 χρόνοις ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , [Μεχεὶρ]Μεχεὶρ ιθ|num:19| .
156/160,ms S-167 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Μεχείρ
156 τοῦ προγράμματος · S-168 ἐξ αὐθεν[τίας]αὐθεντίας [Αὐρη]λίουΑὐρηλίου Ἰσιδώρου ἐπιτρόπου τῆς κατωτέ̣ρωκατωτέρω Θηβαίδος . S-169 ἐκ τῶν κατὰ τὸν Λυκοπολίτην πεπραγμένων καὶ ε̣ἰ̣ς̣εἰς γνῶσιν τοῦ κ̣[υρίου]κυρίου [μο]υ̣μου Δόμνου τοῦ διασημοτάτου
157 καθολικοῦ ἐληλυθότω[ν]ἐληλυθότων [περὶ]περὶ [τῆ]ςτῆς γῆς ἀπὸ ⸢ὑπο⸣λόγουὑπολόγου ἀφόρου , ἧς αἵρεσις τῷ ταμείῳ προση̣ν̣έχθηπροσηνέχθη , προσέταξεν τὸ μεγαλεῖον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν νομ̣[ῶν]νομῶν [τῆς]τῆς [ἐ]πιτροπῆςἐπιτροπῆς ἐξεῖναι τοῖς
157-158 βουλο∤μένοις
158 ἐπὶ τοιαύτῃ γῇ ὑ[ποστάσει]ς̣ὑποστάσεις προσφέρειν . S-170 ὅποσοι τοίνυν τοιαύτας αἱρέσεις προσαγαγεῖν βούλονται προσίτωσ̣α̣νπροσίτωσαν τῇ τάξε̣ι̣τάξει τῆς ἐπιτροπῆς κατὰ τὰ δ[όξαντα]δόξαντα [τῷ]τῷ κ̣υρίῳκυρίῳ μου τῷ καθολικῷ
158-159 ὡσ∤ὰν
159 τῶν νεμομισμένω[ν]νεμομισμένων [προκηρ]ύξεωνπροκηρύξεων ἓξ|num:6| παρʼ ἐμοὶ πεπληρωμένων τὰ λείποντα πρὸς ἀναπλήρωσιν τῆς κυρώσεως διὰ τῆς καθολι̣κ̣ῆς̣καθολικῆς τ̣άξεωςτάξεως κα̣[τὰ]κατὰ [τὸν]τὸν [τοῦ]τοῦ τ̣αμείουταμείου νόμον
159-160 προχωρήσε̣ι∤ενπροχωρήσει∤εν
160 . S-171 πρόθες . S-172 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μ̣[εχεὶρ]Μεχεὶρ |gap:2| .
161 S-173 ἄλλων β|num:2| κομισθεισῶν ❨δι(ὰ)❩διὰ τ̣[ῶν]τῶν [ἐγγεγ]ραμμένωνἐγγεγραμμένων , Μεχεὶρ κδ|num:24| . S-174 μιᾶς|num:1| · S-175 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ κ̣αὶκαὶ ἀποδέκταις̣ἀποδέκταις χ̣[ρημάτω]ν̣χρημάτων Πανοπολίτου ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-176 τοῖς ὑπὸ
162 Οὐαλέριον πραιπόσιτον [ἱππεῦσι]ἱππεῦσι σαγιτταρίοις διακειμένοις ἐν κάστροις τῆς Ποτεκόπτου φροντίσατε ἐξοδιάσαι ὑπὲρ δωνατίου τῆς πρὸ δ̣ε̣κ̣α̣δύ̣ο̣|num:12|δεκαδύο|num:12| κα̣λανδ̣ῶ̣[ν]καλανδῶν [Δεκε]μ̣βρίωνΔεκεμβρίων κρατήσεως τοῦ
163 δεσπότου ἡμῶν Διοκ[λητιανοῦ]Διοκλητιανοῦ τοῦ πρεσβυτέρου Σεβαστοῦ τῆς εὐτυχεστάτης ζ|num:7| καὶ ϛ|num:6| ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητ̣ιαν̣οῦ̣Διοκλητιανοῦ κ̣α̣ὶ̣καὶ Μα̣ξιμιανοῦ̣Μαξιμιανοῦ [Σεβαστ]ῶ̣νΣεβαστῶν δηναρίων μυριάδας
163-164 τριά∤κοντα|num:300000|
164 καὶ ∼δισχειλίας∽δισχιλίας π̣[εντακοσ]ίας̣|num:2500|πεντακοσίας|num:2500| ἀττικάς · S-177 καὶ ὑπὲρ δ̣ωνα̣τ̣ί̣ο̣υδωνατίου τῆ̣ς̣τῆς πρὸ δέκα μιᾶς̣|num:11|μιᾶς|num:11| κ̣α̣λανδῶνκαλανδῶν Ἰανουαρίων γε̣ν̣ε̣θ̣λίουγενεθλίου τοῦ α̣ὐτ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ [δεσ]π̣ό̣τ̣ουδεσπότου ἡμ̣[ῶν]ἡμῶν [Διοκ]λ̣ητιανοῦΔιοκλητιανοῦ τοῦ πρεσβυτέρου <Σεβαστοῦ>Σεβαστοῦ
165,msup κζ̣|num:27|κζ|num:27|
165 τῆς αὐτῆ̣ς̣αὐτῆς ∼ὑπατίας∽ὑπατείας δηναρίων μυριάδας τριάκοντα̣τριάκοντα λ|num:300000| καὶ ∼δισχειλίας∽δισχιλίας πε̣[ντακοσία]ς̣|num:2500|πεντακοσίας|num:2500| ἀ̣τ̣τ̣ι̣κ̣ά̣ς̣ἀττικάς , ὁ̣μοῦὁμοῦ τὰς συναγομένας δηναρίων μυριάδα̣[ς]μυριάδας [ἑ]ξ̣ήκοντα|num:600000|ἑξήκοντα|num:600000|
166 κα̣ὶ̣καὶ ∼πεντακ̣ισχειλίας∽|num:5000|πεντακισχιλίας|num:5000| ἀ̣ττικὰςἀττικὰς καὶ ταύτ̣αςταύτας παραδοῦναι Οὐαρθαν|gap:1||gap:7| καὶ Μαξίμῳ ἱππεῖ ὀπινιάτορσι καὶ ἄποχα δέξασθ̣αιδέξασθαι παρʼ
166-167 αὐ∤τῶν
167 ἐπὶ τῇ ἀπαρι̣θμήσ̣ειἀπαριθμήσει γράμματα . S-178 ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολ̣[λοῖς]πολλοῖς [χρό]νοιςχρόνοις . S-179 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ ιγ|num:13| .
168 S-180 ἄλλης . S-181 Αὐρήλι[ο]ς̣Αὐρήλιος Ἰσίδωρος̣Ἰσίδωρος ἐ̣πίτροποςἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιν[αρίῳ]Ἀπολιναρίῳ [στ]ρατηγῷστρατηγῷ καὶ ἀποδέκταις χρημάτων Πανοπολίτου ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-182 τοῖς ὑπὸ
168-169 Εὐ∤δαίμονα
169 ἔ̣π̣αρχονἔπαρχον ἱππεῦσιν εἴλης β|num:2| Ἡρκουλίας δρομεδαρίων δι[ακειμέ]νοιςδιακειμένοις ἐν Τοετὼ καὶ Ψινάβλα φροντίσατε ἐξοδιά̣σ̣αιἐξοδιάσαι ὑπὲρ δωνατίου
170 τῆς πρὸ ιβ̣|num:12|ιβ|num:12| καλανδῶν Δεκεμβρίων κρατήσεως τοῦ δεσπότου ἡμ̣[ῶν]ἡμῶν [Δι]οκλητιανοῦΔιοκλητιανοῦ τοῦ πρεσβυτέρου Σεβαστοῦ τῆς εὐτυχεστάτης ζ|num:7| καὶ
171 ϛ|num:6| ὑπατείας τ̣ῶντῶν δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανο[ῦ]Μαξιμιανοῦ [Σεβασ]τ̣ῶν̣Σεβαστῶν δηναρίων μυριάδας πέντε|num:50000| καὶ ∼τρισχειλίας∽τρισχιλίας ἑπτακοσίας
172 πεντήκον̣τ̣α|num:3750|πεντήκοντα|num:3750| ἀττικάς , καὶ ὑπὲρ δωνατίου τῆς πρὸ δέκα μιᾶς καλα[νδῶν]καλανδῶν [Ἰ]α̣νο̣υ̣αρίωνἸανουαρίων γενεθλίου τοῦ αὐτοῦ δεσπότου ἡμῶν Διοκλητια̣ν̣ο̣ῦΔιοκλητιανοῦ
173 τοῦ πρεσβυτ̣έρουπρεσβυτέρου Σεβαστοῦ τῆς αὐτῆς ὑπατείας δηναρίων μυριάδας [πέντ]ε̣|num:50000|πέντε|num:50000| καὶ ∼τρισχειλίας∽τρισχιλίας ἑπτακοσίας πεντήκοντα|num:3750| ἀττικάς , ὁμοῦ
174 τὰς συναγομ̣έναςσυναγομένας δην̣α̣ρίωνδηναρίων μυριάδας δέκα|num:10000| καὶ ∼ἑπτακισχειλίας̣∽ἑπτακισχιλίας [πεντ]α̣κοσίας|num:7500|πεντακοσίας|num:7500| ἀττικάς , καὶ ταύτας παραδοῦναι Πε̣τεησίῳ̣Πετεησίῳ ❨(δεκαδάρχῳ)❩δεκαδάρχῳ
174-175 ὀπι̣ν̣ι̣∤άτοριὀπινι∤άτορι
175 καὶ ἄπο̣χαἄποχα δέξασθ[αι]δέξασθαι παρʼ αὐτοῦ ἐπὶ τῇ ἀπαριθμήσει γράμματα . S-183 [ιϛ|num:16|]ιϛ|num:16| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [κ]α̣ὶ̣καὶ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ ιγ|num:13| .
176 S-184 ἄλλων δ|num:4| κομ̣ισθεισῶνκομισθεισῶν ❨δι(ὰ)❩διὰ τῶν ❨ἐγγεγρ(αμμένων)❩ἐγγεγραμμένων , Φαμενὼθ α|num:1| . S-185 α|num:1| Αὐρήλιος Ἰσίδ̣[ωρος]Ἰσίδωρος [ἐ]π̣ίτροποςἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ κα̣ὶ̣καὶ [ἐ]π̣είκταιςἐπείκταις
177,ms |g:large-parens| ἀνεδόθη
178,ms |g:large-parens| ὑπὸ τοῦ
178,ms-179,ms στρα∤τηγοῦ
179,ms |g:large-parens|
177 ∼πλοιοποιειας̣∽πλοιοποιΐας ❨Π̣ανοπολ(ίτου)❩Πανοπολίτου ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-186 τὸ κέρας ὅπερ λείπει ὑμῖν εἰς τὴν τοῦ κατασκευ[αζομένου]κατασκευαζομένου ∼δισχειλιαγωγοῦ∽δισχιλιαγωγοῦ πλοίου ∼ἐξαρτίαν∽ἐξαρτείαν κομίσασθε διὰ Τυράννου [τ]οῦτοῦ ν̣αυκλήρουναυκλήρου .
178 S-187 τὰ γὰρ κυπαρίσ̣σινακυπαρίσσινα ξύλα εἰς τὴν τῶν πηδαλίων κατασκευὴν εἰκὸς ὑμᾶς ἔκ̣[παλαι]ἔκπαλαι ἀ̣πὸἀπὸ τοῦ Ἀνταιοπολίτου εἰληφέναι . S-188 ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολλοῖς̣πολλοῖς χρόνοις .
179/180,ms S-189 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Φαμενώθ
179 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Με̣χε̣ὶρΜεχεὶρ ε|num:5| .
180 S-190 ἄλλης . S-191 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρα̣τ̣η̣γ̣[ῷ]στρατηγῷ [καὶ]καὶ [ἀπο]δ̣έκτα̣ι̣ς̣ἀποδέκταις χρημάτων Πανοπολίτου ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-192 τοῖς ὑπὸ Λεόντιον πραιπόσιτον σ̣τ̣ρατ̣ι̣ώταιςστρατιώταις
181 οὐιξιλλατίων̣ος̣οὐιξιλλατίωνος λεγεῶνος δευτέρας Τραιανῆς διακειμένοις ἐν Ἀπόλλωνος ἄν̣[ω]ἄνω [φρον]τ̣ίσατεφροντίσατε ἐξοδιάσαι ὑπὲρ δωνατίου τῆς πρὸ δέκα μιᾶς|num:11| καλανδῶν Ἰανουαρίων
181-182 γενε∤θλίου
182 τοῦ δεσπό̣τουδεσπότου ἡμῶν Διοκλητιανοῦ τοῦ πρεσβυτέρου Σεβαστοῦ τῆς εὐτυχεστά̣[τηςζ|num:7|κα]ὶεὐτυχεστάτηςζ|num:7|καὶ ϛ|num:6| ὑ̣π̣ατε̣ί̣αςὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμι̣ανοῦΜαξιμιανοῦ Σεβαστῶν
183 δηναρίων μυριάδας ἑκατὸν τριάκοντα ὀκτὼ|num:1380000| καὶ ∼ἑξακισχειλίας∽ἑξακισχιλίας δι̣α̣κοσία̣[ς]διακοσίας [πεντή]κοντα|num:6250|πεντήκοντα|num:6250| ἀττ̣ι̣κάςἀττικάς , καὶ ταύτας π̣αραδοῦναιπαραδοῦναι Κολλούθῳ ❨(ἑκατοντάρχῳ)❩ἑκατοντάρχῳ σουπερνου̣με̣ρ̣α̣ρίῳσουπερνουμεραρίῳ
184 καὶ Γεροντίῳ ∼σημιαφόρῳ∽σημειαφόρῳ ὀπινιάτορσι καὶ ἄποχα δέξασθαι παρʼ αὐτῶν ἐπὶ [τῇ]τῇ [ἀπαριθμήσει]ἀπαριθμήσει [γράμματα]γράμματα [ἐπʼ]ἐπʼ [ἐμὲ]ἐμὲ δ̣ὲδὲ ἀνενεγκεῖν . S-193 ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχ̣ο̣μαιεὔχομαι πολλοῖς
185 χρόνοις . S-194 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ κγ|num:23| .
186 S-195 ἄλλης . S-196 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρ̣[ατηγῷ]στρατηγῷ κ̣αὶκαὶ ἀποδέκταις χρημάτων ❨Πανοπολ(ίτου)❩Πανοπολίτου ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-197 τοῖς ὑπὸ Μουκιανὸν πρ̣αιπόσιτονπραιπόσιτον
186-187 στρα∤τιώταις
187 οὐιξιλλ̣α̣τίωνοςοὐιξιλλατίωνος λεγεώνων διαφόρων ὀριενταλίων διακειμένοις̣διακειμένοις [ἐν]ἐν [κάστρ]οιςκάστροις τῆς Ποτεκ̣όπτουΠοτεκόπτου φροντίσατε ἐξοδιάσαι ὑπὲρ στιπενδίου τῆς̣τῆς πρὸ ιβ|num:12|
187-188 καλαν∤δῶν
188 Δεκεμβρίων κρατήσεως τοῦ δεσπότου ἡμῶν Διοκλητιαν̣οῦΔιοκλητιανοῦ τοῦ π̣ρε[σβυτέρου]πρεσβυτέρου Σεβα̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣Σεβαστοῦ τῆς εὐτυχεστάτης ζ|num:7| καὶ ϛ|num:6| ὑπατείας τῶν δεσπότων ἡμῶν
189 Διοκλητιανοῦ κ̣α̣ὶκαὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν δηναρίων μυριάδας διακοσίας τε̣σ̣σαρά̣κ[οντα]τεσσαράκοντα [ἐν]ν̣έα|num:2490000|ἐννέα|num:2490000| καὶ ∼ἑξακισχειλίας∽ἑξακισχιλίας διακοσίας πεντ̣ή̣κοντα|num:6250|πεντήκοντα|num:6250| ἀττικὰς καὶ ταύτας παραδοῦ̣ν̣α̣ιπαραδοῦναι
190,msup κη|num:28|
190 Δρακοντίῳ ❨(ἑκατοντάρχῳ)❩ἑκατοντάρχῳ ὀρδινάτῳ καὶ Χωρικί̣[ῳ]Χωρικίῳ [σιγνι]φέρισιγνιφέρι ὀπινιάτορσι καὶ ἄποχα δέξασθαι παρʼ αὐτῶν ἐπὶ τῇ ἀπαρι[θμ]ήσειἀπαριθμήσει γράμματα ἐπʼ ἐμὲ δὲ ἀνενεγκεῖν . S-198 ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχ[ομαι]εὔχομαι [πο]λλοῖςπολλοῖς χρόνοις .
191 S-199 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ κγ|num:23| .
192 S-200 ἄλλης . S-201 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κα[τωτέρ]ω̣κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ καὶ ἀποδέκταις χρημάτων Πανοπολίτου ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-202 τοῖς ὑπὸ Μουκιανὸν̣Μουκιανὸν π̣ρα̣ι̣πόσιτονπραιπόσιτον στρατι[ώταις]στρατιώταις [ο]ὐ̣ιξιλλατίωνοςοὐιξιλλατίωνος
192-193 λε∤γεώνων
193 διαφόρων ∼ὀριενταλιοις∽ὀριενταλίων διακ̣ε̣[ιμένοι]ςδιακειμένοις ἐν κάστροις τῆς Ποτεκόπτου φροντίσατε ἐξοδιάσαι ὑπὲρ δωνατίου τῆς πρὸ ια|num:11| καλανδῶν Ἰανουαρίων γενεθλίου τοῦ δεσπότου [ἡμῶν]ἡμῶν Δ̣ιοκλητιανοῦΔιοκλητιανοῦ τοῦ
194 πρεσβυτέρου Σεβαστοῦ τῆς εὐτυχεστάτης [ζ|num:7|]ζ|num:7| [καὶ]καὶ [ϛ|num:6|]ϛ|num:6| ὑ̣πατείαςὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν δηναρίων μυριάδας διακοσίας τεσσαράκοντα ἐννέα|num:2490000| καὶ ∼ἑξακι[σχειλί]ας∽ἑξακισχιλίας διακοσίας
194-195 π̣εν∤τήκοντα|num:6250|πεν∤τήκοντα|num:6250|
195 ἀττικὰς καὶ ταύτας παραδοῦναι Κ̣|gap:5|ῳΚ|gap:5|ῳ ❨(ἑκατοντάρχῳ)❩ἑκατοντάρχῳ καὶ Φιλίππῳ σιγνιφέρι ὀπινιάτορσιν καὶ ἄποχα δέξασθαι παρʼ αὐτῶν ἐπὶ τῇ ἀπαριθμήσει γράμματα ἐπʼ ἐμὲ δὲ ἀνε̣νε̣γ̣κεῖνἀνενεγκεῖν . S-203 ἐρρ[ῶσθαι]ἐρρῶσθαι ὑ̣μᾶςὑμᾶς εὔχομαι
196 πολλοῖς χρόνοις . S-204 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ β̣|num:2||gap:?|β|num:2||gap:?| .
197 S-205 ἄλλων β|num:2| ❨κομισθ(εισῶν)❩κομισθεισῶν διὰ τῶν ἐγγεγραμμένων , Φ[αμενὼ]θΦαμενὼθ β|num:2| . S-206 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ καὶ ἀποδέκταις χρημάτων Πανοπολίτου ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-207 φρ[οντίσατε]φροντίσατε ἐξοδιάσαι ἐπʼ
197-198 αὐ∤τῆς
198 ὥρας ἧς ἂν ∼δεξη∽δέξησθε τὰ παρʼ ἐμοῦ γράμματ[α]γράμματα [κατὰ]κατὰ [κ]έλευσινκέλευσιν τοῦ κυρίου μου Δόμνου τοῦ διασημοτάτου καθολικοῦ Λεοντίῳ πραιποσίτῳ ἱππέων προμώτων λεγεῶνος β|num:2| Τρα⋰ι⋱ανῆςΤραιανῆς δια[κειμέν]ω̣νδιακειμένων ἐν Τεντύρᾳ
199 ὑπὲρ πραιτερίτου δωνατίου τῆς μὲν πρ̣[ὸ]πρὸ [δεκαδ]ύο|num:12|δεκαδύο|num:12| καλενδῶ̣[ν]καλενδῶν Δεκεμβρίων κρατήσεως τοῦ δεσπότου ἡμῶν Διοκλητιανοῦ τοῦ πρεσβυτέρου Σεβαστοῦ τῆς εὐτυχεστάτη̣ς̣εὐτυχεστάτης ζ|num:7| καὶ ϛ|num:6| ὑπα[τείας]ὑπατείας [τ]ῶντῶν δεσποτῶν
200 ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σ[εβαστῶν]Σεβαστῶν δηνάρια ∼δισ̣χ̣είλια∽δισχίλια πεντακόσια|num:2500| , καὶ ὑπὲρ δωνατίου τῆς πρὸ δέκα μιᾶς καλενδῶν Ἰανουαρίων γενεθλίου τοῦ αὐτοῦ δεσπότου ἡμῶν [Διοκλη]τιανοῦΔιοκλητιανοῦ Σεβαστοῦ
201 τῆς αὐτῆς ὑπατείας δηνάρια ∼δισχείλια∽δισχίλια [πεντακό]σια|num:2500|πεντακόσια|num:2500| , καὶ ὑπὲρ στιπενδίου καλενδῶν Ἰανουαρίων τῆς εὐτυχεστάτης ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμια̣[νοῦ]Μαξιμιανοῦ [τ]ῶ̣ντῶν ἐπιφανεστάτων
202 Καισάρων δηνάρια μύρια ὀκτακισχίλια|num:18000| , [ὁμοῦ]ὁμοῦ [τὰ]ςτὰς συναγομένας δηναρίων μυριάδας δύο|num:20000| καὶ τρισχιλίας ἀττικὰς διὰ Μάρωνος ❨(ἑκατοντάρχου)❩ἑκατοντάρχου καὶ Ἀμμωνίου ἱππέως ὀπινιατόρων · S-208 καὶ ἄπο[χα]ἄποχα [δέξασ]θαιδέξασθαι παρʼ αὐτῶν
203 ἐπὶ τῇ ἀπαριθμήσει γράμματα . S-209 ἐρρῶσ[θαι]ἐρρῶσθαι [ὑμᾶς]ὑμᾶς ε̣ὔχομαιεὔχομαι πολλοῖς χρόνοις . S-210 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Φαμενὼθ α|num:1| .
204 S-211 ἄλλης . S-212 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς̣τῆς [κατωτέρ]ω̣κατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ καὶ ἀποδέκταις χρημάτων Πανοπολίτου ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-213 τοῖς ὑπὸ Λεόντιον πραιπόσιτον ἱππεῦσι προμώτοις λ̣[εγε]ῶ̣νοςλεγεῶνος β|num:2| Τρα⋰ι⋱ανῆςΤραιανῆς
205 διακειμένοις ἐν Τεντύρᾳ φροντίσατ[ε]φροντίσατε [ἐξοδιάσ]αιἐξοδιάσαι ὑπὲρ δωνατίου τῆς εὐτυχεστάτης τρίτης ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν ἐπιφα̣ν̣εστάτωνἐπιφανεστάτων [Καισάρων]Καισάρων δηναρίων
205-206 μυριά∤δας
206 ἐννέα|num:90000| καὶ τρισχιλίας ἑκατὸν̣ἑκατὸν ε̣ἴκ[οσι]εἴκοσι [πέντε]|num:3125|πέντε|num:3125| ἀ̣ττικάςἀττικάς , καὶ ταύτας παραδοῦναι Μάρωνι ❨(ἑκατοντάρχῳ)❩ἑκατοντάρχῳ καὶ Ἀμμωνίῳ ἱππεῖ ὀπινιάτορσι καὶ ἄποχα δέξασθαι παρʼ αὐτῶν ἐπὶ τῇ ἀπαρ̣ι̣θμ̣ή̣σειἀπαριθμήσει γράμμα[τα]γράμματα [.]. S-214 [ιϛ|num:16|]ιϛ|num:16| [❨(ἔτους)❩]ἔτους καὶ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους ,
207 Φαμενὼθ α|num:1| .
208/210,ms S-215 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Φαμενώθ
208 ἄλλων γ|num:3| καὶ προγραμμάτων β|num:2| ❨κομισθ(έντων)❩κομισθέντων [ἀπὸ]ἀπὸ [διαπομ]πῆςδιαπομπῆς στρατηγοῦ ❨Ἀνταιοπολ(ίτου)❩Ἀνταιοπολίτου , Φαμενὼθ γ|num:3| . S-216 μιᾶς|num:1| · S-217 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς τῆς ἐπ̣ιτ̣ροπ̣ῆςἐπιτροπῆς ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-218 καὶ ∼κ̣[ὰν]∽ἂν [γε]γε [β]ο̣υλόμενονβουλόμενον τοῖς
209 ναυκλήροις ἐν̣ἐν ταῖς πρῷραις τῶ[ν]τῶν [πλοίων]πλοίων ὡς ἔθος ἐστιν τῶν ἐν ἑκά̣σ̣τῃἑκάστῃ πόλει θεῶν τὰ παράσημα ἐνχαραχθή̣τ̣ωἐνχαραχθήτω τοῖς πλοίοις πρὶν κατασπασθῆναι αὐτά , τῶν μι̣σ̣θῶ̣νμισθῶν ὑπὸ τῶ̣[ν]τῶν [ναυκλ]ήρωνναυκλήρων
209-210 παρεχο∤μένων
210 . S-219 ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι π[ολλοῖς]πολλοῖς [χρόνοις]χρόνοις . S-220 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ κγ|num:23| .
211/214,ms S-221 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Φαμενώθ
211 ἄλλης . S-222 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τ[ῆς]τῆς [κατωτέ]ρ̣[ω]κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς τῆς ἐπιτροπῆς ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-223 τῶν ἀποσταλέντων ξύλων ∼περσο⋰ι⋱νων∽περσεΐνων καὶ ἀκανθίνων εἴς τε τὴν λαμπροτ̣ά̣τ̣η̣νλαμπροτάτην Ἀλεξάν̣[δρειαν]Ἀλεξάνδρειαν [καὶ]καὶ τ̣ὴντὴν Νικιωτῶ̣νΝικιωτῶν
212 πόλιν ἕκαστος ὑμῶ̣ν̣ὑμῶν βρέβιον ἀκρ[ιβολο]γ̣ησάμενοςἀκριβολογησάμενος ἐπὶ τὴν τάξιν τῆς ἐπιτροπῆς αὐτῆς ὥρας ἀποστειλάτω περιέχον καὶ πόσα ἑκάστης ∼εἰδέας∽ἰδέας τῶν ξύλων κα̣ὶ̣καὶ ὁ̣ποίωνὁποίων μ̣[έτρων]μέτρων [κα]ὶκαὶ διὰ τίνος
212-213 ἐπιμε∤λητοῦ
213 ἤτοι καταπομποῦ καὶ π̣οίω̣[ν]ποίων [ναυκλήρ]ω̣νναυκλήρων καὶ κατὰ ποῖαν ἡμέραν κατεπέμφθη · S-224 τοῦτο γὰρ ἐβουλήθη γνῶσαι κύριός μου Δόμνος διασημοτάτος καθολικὸς πρὸς σύ̣γ̣κ̣ρισινσύγκρισιν τῶν [παρὰ]παρὰ [τῇ]τῇ [ἐ]κεῖἐκεῖ ναυπηγίᾳ
213-214 πρατ∤τομένων
214 . S-225 ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι [πολλοῖς]πολλοῖς [χ]ρόνοιςχρόνοις . S-226 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ κα|num:21| .
215/218,ms S-227 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Φαμενώθ
215 ἄλλης̣ἄλλης . S-228 Αὐρήλιος Ἰσίδ̣ωροςἸσίδωρος ἐπίτροπος [τῆς]τῆς [κατωτ]έρωκατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς τῆς ἐπιτροπῆς ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-229 τὸν τεταγμένον κατὰ μῆνα ἐκπέμπεσθαι χρυσὸν εἰς τὴν τάξιν τοῦ κυρίου μου Δόμν̣ουΔόμνου τ̣οῦτοῦ διαση̣[μοτάτ]ο̣υδιασημοτάτου καθολικοῦ χρῆναι
216 πάντως ἐξ ἅπαντος συνω̣νηθέ̣[ντα]συνωνηθέντα [ἀποσ]τέλλεσθαιἀποστέλλεσθαι προσ̣έ̣ταξενπροσέταξεν καὶ νῦν̣νῦν αὐτὸς διασημότατος καθολικός , ὃς καὶ μόνα τάλαντα τεσσεράκοντα|num:40| ἑκάστης λίτρας κατὰ τὸν̣τὸν δ̣ο̣θένταδοθέντα θε[ῖον]θεῖον [ὅρο]νὅρον ὑπὸ τῶν δεσποτῶν
217 καὶ βασιλέων ἡμῶν καὶ τῶν ἐπιφ[ανεστάτω]ν̣ἐπιφανεστάτων Καισάρων παρέχεσθαι προσέταξεν . S-230 ὁπόσος μὲν οὖν ἐστὶν σταθμὸς ὑπέρ τε τοῦ Τῦβι καὶ τοῦ Μεχεὶρ ∼μηνός∽μηνῶν ὀφειλόμενος , τοῦτον ἤ̣[δη]ἤδη [συν]αγορα̣σ̣θέντασυναγορασθέντα
218 καταπέμψαι πρός με διʼ αὐτῶν τῶ̣[ν]τῶν [ἐγγεγραμ]μ̣ένωνἐγγεγραμμένων σπουδάσατε , καὶ ἐπὶ τοῦ ἑξῆς καθʼ ἕκαστον μῆνα τὸ αὐτὸ παραφυλάττειν . S-231 ἐν δὲ τῷ νῦν ∼γεινομένῳ∽γενομένῳ ἐξοδιασ̣μ̣ῷ̣ἐξοδιασμῷ φροντίς [σοι]σοι [γε]νέσθωγενέσθω τὰ ἐκ περισσοῦ
219,msup κ̣θ̣|num:29|κθ|num:29|
219 ἑκάστης λίτρας τοῦ προκ̣[η]ρ̣[υχ]θέντοςπροκηρυχθέντος σταθμοῦ καὶ ἀπαριθμηθέντα τάλαντα δ̣ύο|num:2|δύο|num:2| λογίσα[σ]θαιλογίσασθαι τ̣[ραπεζί]τ̣α̣ι̣ς̣τραπεζίταις . S-232 εὖ γὰρ ἴστε ὡς εἰ μὴ τὸ ἀζήμιον τῷ ταμείῳ φυλάξαιτε ἢ̣ κ̣α̣ὶ̣καὶ κατὰ μῆνα
220 τὸν χρυσὸν ἐνπροθέσμως [ἀ]ποστέλλεινἀποστέλλειν ἐπιμεληθείητε , παραπεμφθήσεσθε πρὸς τὸν κύ̣[ριόν]κύριόν [μου]μου Δόμν̣ονΔόμνον τὸν διασημοτάτον καθολικόν , κίνδυνον οὐ τὸν τυχ̣όντατυχόντα ἐπὶ τοῖς
221 τηλικο̣ύτοιςτηλικούτοις ∼ὑποστησομενον∽ὑποστησόμενοι . S-233 ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πολλοῖς χρόνοις . S-234 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιε|num:15| ❨(ἔτους?)❩ἔτους κ̣αὶκαὶ η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , [Μεχε]ὶρΜεχεὶρ κα|num:21| .
222/225,ms S-235 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Φαμενώθ
222 ἄλλου . S-236 ἐξ αὐθεντίας Αὐρηλίου Ἰσιδώρου ἐπιτρόπου τῆς κατωτέρω Θηβαίδος . S-237 τὰ̣τὰ μὲν εἰκότα γέγραπ̣[ται]γέγραπται [το]ῖςτοῖς κατὰ νομὸν χωματεπείκτας περὶ τοῦ χρήσασ̣θ̣α̣ιχρήσασθαι τοσαύτῃ σπουδῇ εἰς τὴν ∼τω∽τῶν
223 χωμάτων καὶ διωρύχων ἐπι̣μέλειανἐπιμέλειαν ὥστε μὴ μόνον τὰ εἰωθότα ἀπεργάζεσθαι , ἀλ⸢λ⸣ʼἀλλʼ εἴ τινα ἄλλα [ἔργα]ἔργα [δό]κοιτοδόκοιτο χρήσιμα μὲν πρὸς τὴν τῶν πεδίων ἀρδείαν τῷ δὲ χρόνῳ ὁπόσα συμβαίνει
224 διὰ ποικίλας αἰτίας παραμεληθέντα , καὶ ∼κακείνων∽ἐκείνων τὴν δέουσαν ποιεῖσθαι ἀνανέωσιν , τῆς ἰσ̣[χύος]ἰσχύος σ̣ύνπ̣ασισύνπασι τοῖς ὑπευθύνοις φυλαττομένης . S-238 ἀκόλουθον δε ἐνόμισα καὶ
224-225 προγράμ∤ματι
225 προκαλέσασθαι τοὺς ἑκ̣αστ̣[α]χοῦἑκασταχοῦ κτήτοράς τε καὶ γεωργοὺς ὁμοῦ δὲ καὶ δεκαπρώτους , οἷς μάλ̣[ιστα]μάλιστα [ὁ] τ̣ῆςτῆς φορολογίας κίνδυνος διενήνοχεν , ὥστε εἴ τι τοιοῦτο συμφέρειν αὐτοῖς
225-226 νομί∤ζο⸢ι⸣εννομί∤ζοιεν
226 , ∼προσειέναι∽προσιέναι τοῖς τε στρατ̣ηγοῖςστρατηγοῖς καὶ χωματεπείκταις ἔτι μὴν καὶ συνοψισταῖ̣[ς]συνοψισταῖς ∼ὑποδικνύ[ντες]∽ὑποδεικνύντες καὶ ∼κ̣ακεινα∽ἐκείνους χρησίμως δεῖν ἀπεργασθῆναι ἅτινα ἀμεληθῆναι εἰς δεῦρο
226-227 συμβέβη∤κεν
227 . S-239 οἶμαι γὰρ καὶ ∼κακείνους∽ἐκείνους μεμνημένους τ̣ῶ̣ντῶν παρʼ ἐμοῦ ἐντολῶν μὴ ἐν δευτέρῳ θήσεθαι τ̣[ὴν]τὴν [τοι]αύτηντοιαύτην ἐπιμέλειαν . S-240 κελεύω δὲ τοῖς στρατηγοῖς ∼το͂δέ∽τοῦδέ μου ∼το∽τοῦ ∼προγραμμα∽προγράμματος 〚τα〛τα
228 μὴ μόνον ἐν τῇ πόλει ἀλλὰ κ̣αὶκαὶ ἐν ταῖς τοῦ νομοῦ μητροκωμίαις ❨ἀντίγρα(φα)❩ἀντίγραφα καθʼ ἑκάστην π̣ρο̣[τιθ]έ̣ναιπροτιθέναι , ὡσὰν ἅπαντες ∼εἰδῖεν∽εἰδεῖεν τὰ προστεταγμένα . S-241 ⸢προθές⸣προθές . S-242 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ κα|num:21| .
229 S-243 τοῦ λοιποῦ . S-244 ἐξ αὐθεντίας Αὐρηλίου Ἰσιδώρου ἐπιτρόπου τῆς κατωτέρω Θηβαίδος . S-245 πάσης μὲν ἀργυρ̣[ολογία]ςἀργυρολογίας ὑπόθεσιν παντάπασιν ἀνῃρῆσθαι ᾤμην ἅτε ἑκάστης συντελείας εἰς ῥητὴν
230/232,ms |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Φαμενώθ
230 ποσότητα ἐκ θείου νόμου πε̣ριωρισμένηςπεριωρισμένης . S-246 μέμψεως δὲ παρʼ ἐμοὶ γενομένης ἐπὶ τοῦ Ἑρμοπο[λίτο]υ̣Ἑρμοπολίτου ἔμαθόν τινας τῶν πρακτήρων τῆς στρατιωτικῆς εὐθενίας
230-231 ῥιψοκινδύ∤νως
231 ταῖς ἀπαιτήσε̣σινἀπαιτήσεσιν πρ̣ο̣σενηνέχθαιπροσενηνέχθαι ὥς τινας μὲν τολμῆσαι παρὰ πρόσταξιν μειζ[όνων]μειζόνων ἀντὶ τοῦ κρέως τοῦ συντελεῖσθαι ὀφείλοντος παρὰ τῶν ὑπευθύνων ἀργύριον
232 ὑποδέξασθαι , καὶ ταῦτα οὐ τ̣ο̣σ̣οῦτοντοσοῦτον ὁπόσον θεῖα ὥρισεν διατύπωσις , ἀλλὰ πολυπλάσ̣ιο[ν]πολυπλάσιον [καὶ]καὶ [π]ά̣νυπάνυ ἀφόρ⸢ητ⸣ονἀφόρητον τοῖς συντελοῦσιν , ἑτέρους δὲ ἐπί τ̣ετε τῆς κριθῆς καὶ τῶν ἀχύρων
233 μὴ τοῖς τεταγμένοις μέτρο̣[ις]μέτροις κ̣εχρημένουςκεχρημένους ἀλλὰ μείζοσιν , καὶ βλάβην οὐκ̣οὐκ ὀλίγην τοῖς κ[τήτορσι]κτήτορσι παρε̣χομένουςπαρεχομένους . S-247 ἀλλʼ εἰ καὶ ἐπʼ ἐκείνων δέουσα ἐπιστρέφεια καὶ κατὰ τοὺς
234 νόμους προεχώρησεν , ὅ[μ]ωςὅμως ἐκεῖθεν στοχασάμενος μὴ ἄρα καὶ ἐν ἄλλοις τῆς ἐπιτροπ̣[ῆς]ἐπιτροπῆς [νο]μοῖςνομοῖς τὸ αὐτὸ ∼συμβαίνι∽συμβαίνῃ γίγνεσθαι , προαπαγγεῖλαι πᾶσι διὰ τοῦδε τοῦ
234-235 προγράμ∤ματος
235 ἀκόλουθον ἐνόμισα , τ̣[οῖ]ς̣τοῖς μὲν πρακτῆρσιν ὥστε τῶν τοιούτων παντελῶς ἀπέχ̣[εσθαι]ἀπέχεσθαι [,], [ὡ]ς̣ὡς ο̣ὐκοὐκ ἄχ̣ριἄχρι ζημίας ἐπιστραφησομένοις ἀλλὰ καὶ τὸν περὶ ψυχῆς ὑποστησομένοις
236 κίνδυνον εἰ ἐπʼ αἰτίᾳ τηλι̣[κ]α̣ύτῃτηλικαύτῃ φωραθεῖεν , τοῖς δέ γε συντελοῦσιν μὴ ἀνέχεσθαι τῶ̣[ν]τῶν [τοιούτω]ν̣τοιούτων ἀπαιτήσεων , ∼ἀλʼ∽ἀλλʼ αὐτὰ τὰ εἴδη προίεσθαι τὰ εἰς τὴν στρατιωτικὴν εὐθενίαν
237 προχωροῦντα οὕτως ὥσ[π]ε̣ρὥσπερ καὶ διατετύπωται . S-248 διὰ φροντίδος δὲ γενέσθω τοῖς στρατ[ηγοῖς]στρατηγοῖς [π]ᾶ̣σανπᾶσαν πρόφασιν ἀπληστείας τῶν ἀπαιτούντων περιελεῖν , καὶ τὸ μὲν
237-238 κρέ∤ας
238 μὴ ἐπιτρέπειν ἀλλαχόσ[ε]ἀλλαχόσε π̣αραδίδοσθαιπαραδίδοσθαι τοῖς ὑπολαμβάνουσι ∼ἀλʼ∽ἀλλʼ ἐπʼ αὐτῆς τῆς πόλεω[ς]πόλεως [,], [καὶ]καὶ [ταῦ]τ̣αταῦτα σταθμῷ τῷ δικαιοτάτῳ . S-249 ὑπὲρ δὲ τοῦ καὶ τὴν κατὰ τὸ ἄχυρον καὶ τὰς κριθὰς
239 παράδοσιν οὕτω προχωρεῖ[ν]προχωρεῖν ὡς προσῆκεν , καὶ κοφίνους ⸢ἕκαστον⸣ἕκαστον λιτρῶν πέντε καὶ εἴκοσι|num:25| ἀλλὰ [μὴν]μὴν [τὰ]τὰ μέτρα δημοσίᾳ γνωμονίσαι , καὶ κατασημανθέντα τῇ δημοσίᾳ σφαγίδι
239-240 ἀποκλεῖ∤σθαι
240 καθʼ ἑκάστην ∼τοπαρχεί[αν]∽τοπαρχίαν , εἰ δὲ οἷόν τε καὶ κώμην , πρὸς τὸ ∼γνώμωσι∽γνώμοσι χρῆσ̣θαιχρῆσθαι τού̣[τοις]τούτοις [το]ὺ̣ςτοὺς συντε̣λ̣ο̣ῦ̣νταςσυντελοῦντας καὶ μηδεμίαν κατʼ αὐτῶν πλεονεξίαν προχωρῆσαι .
240-241 S-250 ∼προεσθέσθωσαν∽προέ∤σθωσαν
241 μέντοι καὶ τοῦτο οἱ ἄγ̣ρ̣[οι]κ̣οιἄγροικοι ὅπερ ἐπὶ τοῦ Πανοπολίτου ἔτι τολμᾶσθαι εἰς ἐμὲ ἧκεν · S-251 [οὐ]οὐ [γὰρ]γὰρ [ῥ]αβδοῦ̣χονῥαβδοῦχον οὔτε τροφὰς ζῴων ἄλλην τινα τοιαύτην ∼καπηλίαν∽καπηλείαν ὑπομένειν
242 οὐδένα χρή , ἀλλʼ ἵστασθαι τ̣ὰ̣τὰ τῆς συντελείας μέχρι μόνων τῶν ἐκ τῆς θείας ⸢δια⸣τυπώσεω[ς]διατυπώσεως [τεταγμ]ένωντεταγμένων . S-252 εἰ δὲ μετὰ τήνδε μου τὴν παραίνεσιν τινες τῶν πρακτήρων τοῖς
243 αὐτοῖς ἐπιμένειν βουληθεῖε̣ν̣βουληθεῖεν οἱ στρατηγοὶ συνδυάζοντες αὐτοῖς ἐπιτρέποιέν τι παρά[νομον]παράνομον [γ]ίγνεσθαιγίγνεσθαι , αἴτιος φωραθησόμενος ἐκπεμφθήσεται πρὸς τὸν κύριόν μου
244 Δόμνον τ̣ὸντὸν διασημότατον κ̣αθολικὸνκαθολικὸν εἰς τὴν ἀξίαν ἐ̣πεξέλευσινἐπεξέλευσιν . S-253 προθές . S-254 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους κα[ὶ]καὶ [η|num:8|]η|num:8| [❨(ἔτους)❩]ἔτους · S-255 Μεχεὶρ α|num:1| .
245/247,ms S-256 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Φαμενώθ
245 ἄλλης ❨κομισθ(είσης)❩κομισθείσης δι̣ὰδιὰ τ̣οῦτοῦ ❨ἐγγεγρ(αμμένου)❩ἐγγεγραμμένου , Φαμενὼθ α|num:1| . S-257 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος Ἀ[πολιν]α̣ρίῳἈπολιναρίῳ στρατη̣γῷστρατηγῷ ❨Πανοπολ(ίτου)❩Πανοπολίτου ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-258 τοῖς ὑπὸ Προκληϊανὸν πραιπόσιτον στρατιώταις
245-246 οὐιξιλλα∤τίωνος
246 λ̣[ε]γ̣εῶνοςλεγεῶνος τρίτης Διοκλητιανῆς διακειμένοις ἐν Σοήνῃ φρόντισον παραμετρῆσαι [εἰς]εἰς [σαλ]γαμοῦσαλγαμοῦ λόγον μηνῶν τεσσάρων|num:4| ἀπὸ καλενδῶν Σεπτεμβρίων εἰς τὴν πρὸ μιᾶς|num:1|
246-247 καλε̣ν̣∤δῶνκαλεν∤δῶν
247 Ἰανο̣[υ]αρίωνἸανουαρίων τῆς εὐτυχεστ̣άτηςεὐτυχεστάτης ζ|num:7| καὶ ϛ|num:6| ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ [καὶ]καὶ [Μαξ]ιμιανοῦΜαξιμιανοῦ Σεβαστῶν ἐλαίου μὲν λίτρας ∼ὀκτακισχειλίας∽ὀκτακισχιλίας διακοσίας̣διακοσίας ὀγδοήκοντα|num:8280|
248,msup λ|num:30|
248 ἁλῶν δὲ ξέστας ἰταλικοὺς ∼ὀ[κτακισχ]ε̣ι̣λ̣ί̣ους∽ὀκτακισχιλίους διακο̣σ̣ίο̣υς̣διακοσίους ὀγδοή̣κ̣ο̣ν̣τ̣α|num:8280|ὀγδοήκοντα|num:8280| διὰ Ὡ̣ρίωνοςὩρίωνος σιγνιφέρου τ̣οῦτοῦ εἰς τοῦτο ἀποσταλέντος , καὶ ἄποχα δέξασθαι παρʼ αὐτο̣ῦ̣αὐτοῦ ἐπὶ τῇ π̣[αραμετρήσε]ιπαραμετρήσει γράμματα
249 ἐπʼ ἐμὲ δὲ ἀνενεγκεῖν . S-259 ἐρρ̣[ῶσθαι]ἐρρῶσθαι [ὑμᾶς]ὑμᾶς ε̣ὔ̣χομαιεὔχομαι πολλοῖς χρόνοις̣χρόνοις . S-260 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ β|num:2| .
250 S-261 ἄλλων β|num:2| ❨κο̣μ̣ισθ(εισῶν)❩κομισθεισῶν ἀπὸ διαπομπῆ̣[ς]διαπομπῆς [στρατ]ηγοῦστρατηγοῦ ❨Ἀνταιοπολ(ίτου)❩Ἀνταιοπολίτου , Φαμενὼθ γ|num:3| . S-262 α|num:1| . S-263 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐπίτ̣ρ̣οποςἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς τῶν ὑπ̣ογεγραμμέν̣[ων]ὑπογεγραμμένων [νομῶ]ννομῶν χαίρειν .
251/253,ms S-264 |g:check| ❨κε(χρόνισται)❩κεχρόνισται Φαμενώθ
251 τοὺς καλου̣μένουςκαλουμένους γυργαθοὺς [τοὺς]τοὺς [ἁρ]μ̣όσαιἁρμόσαι δυναμένους τοῖς ἔναγχος κατασκευασθεῖσι ∼δισχειλια[γ]ωγοῖς∽δισχιλιαγωγοῖς πλοίοις ὑψηλοὺς πρὸς τὸ ὑποδέξασθαι τὰ πλ̣οῖ̣απλοῖα ἀχύρου [τὸ]τὸ [χωρο]ῦ̣νχωροῦν καὶ πυκνοὺς
252 ὡσὰν μὴ ἀραιῶν ὄντων τ[ῶν]τῶν [γυρ]γ̣αθῶνγυργαθῶν μέρος τοῦ ἀχύρου ∼διαρευσαι∽διαρρεύσῃ , καὶ δηλο̣νότιδηλονότι περιπήγματα ἐκ ξύλων ἐπιτηδείων ἐφʼ ὧν δυνήσ̣ο̣ντ̣αιδυνήσονται οἱ γυργαθο[ί]γυργαθοί |gap:8|θέντες τὴν
252-253 χρεί∤αν
253 ἐντελῶς πληρῶσαι , αὐτῆ̣[ς]αὐτῆς [ὥρας]ὥρας κ̣ατασκε̣υά̣σαν̣τεςκατασκευάσαντες καὶ τὸ ἱκανὸν̣ἱκανὸν τῆς χρείας πληρώσαντες παράδοτε τοῖς ναυκλήροις καὶ κυβερνήταις τῶν πλοίω̣νπλοίων . S-265 γὰρ [κύριός]κύριός μου Δόμνος
253-254 δια∤σημότατ̣ος̣δια∤σημότατος
254 καθολικὸς τοῦ [ἀχύρου]ἀχύρου [ἔ]ν̣δειανἔνδειαν εὑρὼν̣εὑρὼν ἐν τοῖς τῆς ἀνωτέρω Θηβαίδος μέρεσιν προσέτ̣αξενπροσέταξεν τὸ εἶδος διὰ τῶν προειρημένων πλοίων σὺν πολλῷ τάχε[ι]τάχει [ἐκεῖσε]ἐκεῖσε ἀ̣ποκομισθῆναιἀποκομισθῆναι .
255 S-266 ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι πο[λλοῖς]πολλοῖς [χρό]ν̣οιςχρόνοις . S-267 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ κη|num:28| . S-268 εἰσὶ δέ · S-269 ❨Ἑρμοπολ(ίτου)❩Ἑρμοπολίτου , Ἀντινοΐτου , Κουσσίτ̣ο̣υΚουσσίτου , ❨Λυκοπολ(ίτου)❩Λυκοπολίτου , ❨Ἀπολλωνοπολ(ίτου)❩Ἀπολλωνοπολίτου , ❨Ἀνταιοπολ(ίτου)❩Ἀνταιοπολίτου , ❨Πανοπολ(ίτου)❩Πανοπολίτου , Θινίτου .
256 S-270 τῆς λοιπῆς . S-271 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος̣Ἰσίδωρος [ἐπίτροπο]ςἐπίτροπος τῆς κατωτέρω Θηβαίδος στρατηγοῖς τῶν ὑπογε̣γραμμένωνὑπογεγραμμένων ν̣ο̣μῶννομῶν ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-272 τὰ κτήνη πρὸς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ ὀφφικίο[υ]ὀφφικίου [τοῦ]τοῦ [κυ]ρίουκυρίου μου
256-257 διασημο∤τάτου
257 καθολικοῦ μικρῷ ἔ̣μ̣π̣[ροσθεν]ἔμπροσθεν προσετάχθητε παρασκευάσαι , ἔχειν̣ἔχειν ἐ̣νἐν ἑτοίμῳ πρὸ τῆς ἐπαν̣ό̣δ̣ο̣υ̣ἐπανόδου αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν̣πόλεσιν κ̣τ̣η̣ν̣ῶνκτηνῶν διὰ̣διὰ φροντίδο[ς]φροντίδος [ὑμῖν]ὑμῖν γενέσθω .
257-258 S-273 ἐρρῶ∤σθαι
258 ὑμᾶς εὔχομαι πολλοῖ[ς]πολλοῖς [χρόνοι]ςχρόνοις . S-274 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους , Μεχεὶρ κδ|num:24| . S-275 εἰσὶ δέ · S-276 Ἑρμοπολίτου , Κουσσίτου , Λυκοπολίτου , ∼Ἀπολλωνοπολείτου∽Ἀπολλωνοπολίτου , Πανοπολίτου , Θινίτου .
259 S-277 ἄλλων θ|num:9| ❨κομισθ(εισῶν)❩κομισθεισῶν Φαμενὼ[θ]Φαμενὼθ |gap:2| [α|num:1|]α|num:1| [.]. S-278 [Αὐρ]ή̣λιοςΑὐρήλιος Ἰσίδ̣ωροςἸσίδωρος ἐπίτροπος τῆς κατ̣ωτέρωκατωτέρω Θηβαίδος Ἀπολιναρίῳ στρατηγῷ καὶ ἀποδέκταις χρημάτων Πανοπολί̣τ̣ουΠανοπολίτου ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-279 τοῖς ὑπ[ὸ]ὑπὸ [Τίντω]ν̣αΤίντωνα πραιπόσιτον
260 στρατιώταις λάγχιαριοις ο[ὐιξιλλατίωνο]ςοὐιξιλλατίωνος λεγεῶνος β|num:2| Τραιανῆς διακειμένοις ἐν Πτολεμαίδι φροντίσατε ἐξοδιάσαι ὑπὲρ δωνατίου τῆς̣τῆς π̣ρ̣ὸ̣πρὸ ιβ̣|num:12|ιβ|num