Sematia

p.panop.30.xml

TM: 16200HGV: 16200Date: 332 – 332Place: Panopolis

1 m1 S-1 ἐ̣ξἐξ ὑπ̣ο̣[μ]ν̣[ημ]ατισμῶ̣ν̣ὑπομνηματισμῶν [Φ]λαυ̣[ί]ο̣υ̣Φλαυίου Κ̣υ̣⋰ι̣⋱ν̣[τιλιανοῦ]Κυιντιλιανοῦ [διὰ]διὰ [Σερή]νουΣερήνου ἐξάκτορ̣ο̣ς̣ἐξάκτορος Παν[ο]π̣ο̣λ̣ε̣ί̣[του]Πανοπολείτου
2 ∼ὑπ̣α̣τί[ας]∽ὑπατείας Π̣απίο[υ]Παπίου Π̣α̣κατ̣ι̣ανοῦΠακατιανοῦ [τοῦ]τοῦ λ̣αμ[πρ]ο̣τ̣ά̣τ̣[ο]υ̣λαμπροτάτου ἐ̣π̣[άρχου]ἐπάρχου [τοῦ]τοῦ [ἱεροῦ]ἱεροῦ π̣ρ̣αιτ̣ω̣ρ̣ί̣ο̣υ̣πραιτωρίου κ̣α̣ὶ̣καὶ Μ̣ε̣κ̣ι̣λίουΜεκιλίου Ἱλαρ[ιανο]ῦἹλαριανοῦ τ[ο]ῦτοῦ λα̣μ̣π̣[ροτάτ]ουλαμπροτάτου
3 Μεσορὴ ιβ|num:12| ἐν τῷ δημοσίῳ λογ̣[ιστη]ρίῳλογιστηρίῳ , π̣[αρό]ντω̣ν̣παρόντων [ἐν]ἐν [συμβουλίῳ]συμβουλίῳ [Π]α̣νίσκ̣[ο]υΠανίσκου Θε̣μ̣ι̣σ̣τ[ο]κ̣λ̣έ̣ο̣υ̣ς̣Θεμιστοκλέους κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:1||gap:1|ε̣κτασ̣|gap:4||gap:4|ν̣ο̣|gap:4|συν|gap:1||gap:1|εκτασ|gap:4||gap:4|νο|gap:4|συν
4 θ̣α̣|gap:1|ν̣ίουθα|gap:1|νίου ἐ̣[ξ]κέπ̣τ̣οροςἐξκέπτορος καὶ Μα|gap:1||gap:3| ❨[ὀφ]φ(ικιαλίου)❩ὀφφικιαλίου ἡγεμονίας Θηβαίδ̣[ος]Θηβαίδος |gap:10| καὶ Τιμο[θ]έουΤιμοθέου ἀρχιυπηρέτου [καὶ]καὶ [τῶ]ν̣τῶν λ̣οιπ̣[ῶ]ν̣λοιπῶν ὑπηρετῶν
5 |gap:2||gap:1||gap:2||gap:4|ε̣υ̣|gap:3|ι̣|gap:2|ρ̣|gap:4||gap:2||gap:2||gap:1||gap:2||gap:4|ευ|gap:3|ι|gap:2|ρ|gap:4||gap:2| ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν ὑπὲρ Πασνῶτ[ος]Πασνῶτος [Ἀλώπηκος]Ἀλώπηκος [·]· S-2 [ὀ]νομασθεὶςὀνομασθεὶς εἰ[ς]εἰς κτηναρχίαν |gap:5|θοτι |gap:3|πα|gap:1||gap:1||gap:1|ουρε̣|gap:2||gap:1||gap:3|πα|gap:1||gap:1||gap:1|ουρε|gap:2||gap:1|
6 |gap:3|α̣ς̣|gap:3||gap:3|ας|gap:3| κ̣αὶκαὶ |gap:4|νεσ̣κ̣|gap:4||gap:4|νεσκ|gap:4| [ἡ]γεμονία[ς]ἡγεμονίας παρατ̣ι̣θ̣|gap:9|παρατιθ|gap:9| [δι]κ̣[α]ι̣οδ̣οσίανδικαιοδοσίαν |gap:3||gap:15||gap:1|θείσης απ|gap:3|ν|gap:2|
7 |gap:3||gap:3| ἡγεμὼν̣ἡγεμὼν προνοί̣[ᾳ]προνοίᾳ [τοῦ]τοῦ [ἐκδί]κου̣ἐκδίκου |gap:4||gap:4||gap:13||gap:1|ρον̣|gap:4||gap:4||gap:13||gap:1|ρον παρέ̣θ̣ε̣[τ]ο̣παρέθετο Πανίσκῳ [τ]ῷτῷ ἐκδίκ[ῳ]ἐκδίκῳ κ̣ει|gap:4||gap:3|ακει|gap:4||gap:3|α
8 |gap:3||gap:2| [ἀ]πεφήνατοἀπεφήνατο ὁ̣ κ̣ύριό[ς]κύριός [μου]μου [ἡ]γεμὼνἡγεμὼν κα̣τ̣α̣π̣|gap:8||gap:1|ι̣|gap:4||gap:1|καταπ|gap:8||gap:1|ι|gap:4||gap:1| ὀφείλειν τὸν β[ο]ηθούμεν[ον]βοηθούμενον [ἀφ]ε̣θ̣ῆνα[ι]ἀφεθῆναι [κ]αὶκαὶ μ|gap:4||gap:2|
9 |gap:3|ι αὐ̣τ̣ὸ̣ν̣αὐτὸν εἰς τὸ [φρό]ν̣τ̣[ι]σ̣μαφρόντισμα τ[ῆς]τῆς [κτη]ναρχία[ς]κτηναρχίας τ̣ε̣σ̣η̣α̣λ̣|gap:9||gap:2|τεσηαλ|gap:9||gap:2| τὴν προ̣β̣αλομένη[ν]προβαλομένην α̣ὐ̣[τ]ὸ̣ν̣αὐτὸν Βησ[οῦ]ν̣Βησοῦν ἕ̣τερον̣ἕτερον [κτ]ην̣[άρ]χη̣[ν]κτηνάρχην
9-10 ἀπο∤[δ]εῖξαιἀπο∤δεῖξαι
10 αὐτὴ̣ναὐτὴν ἐπι[τήδειον]ἐπιτήδειον [πρὸς]πρὸς [τὸ]τὸ [λειτούργ]ημαλειτούργημα . S-3 καὶ εἰ δο̣κεῖδοκεῖ [ἀναγνώσο]μ̣αι̣ἀναγνώσομαι τά τε ὑπομνήματ[α]ὑπομνήματα [τοῦ]τοῦ κυρίο[υ]κυρίου [μου]μου ἡγεμό[νο]ςἡγεμόνος κ̣[αὶ]καὶ [τὸ]τὸ παρὰ
11 ∼[τ]ω∽τοῦ ∼ἐκδίκω∽ἐκδίκου π̣ραχ̣[θέν]πραχθέν [,], [ἵνα]ἵνα [οὕτω]οὕτω [μετα]λ̣ά̣βῃμεταλάβῃ σου ἡ̣ ∼ἐπιείκι[α]∽ἐπιείκεια [τὴν]τὴν [με]τ̣ριό[τ]η̣τ̣α̣μετριότητα τ̣ούτουτούτου τοῦ μέρ[ο]υ̣ςμέρους . S-4 [τούτο]υτούτου μὲν [ἀν]αγνωσ̣θ̣[έντ]ο[ς]ἀναγνωσθέντος |gap:4|μ̣ε̣|gap:4|με
12 |gap:4||gap:1||gap:9| [τὸ]τὸ [ἐπίσταλμα]ἐπίσταλμα [τὸ]τὸ [φο]ι̣τῆσανφοιτῆσαν πρὸς Βησοῦ̣[ν]Βησοῦν |gap:5||gap:1|ε̣|gap:1||gap:1||gap:1||gap:1|αυ|gap:5||gap:1|ε|gap:1||gap:1||gap:1||gap:1|αυ |gap:4||gap:4||gap:6||gap:3||gap:2| τῆς κτη[ναρχί]α[ς]κτηναρχίας
12-13 φρόν∤τι[σ]μ̣α̣φρόν∤τισμα
13 τ̣οῦ̣τοῦ |gap:1||gap:24| κ̣α̣τ̣ὰκατὰ πρόστ̣α̣γμαπρόσταγμα ἡγε[μονικὸν]ἡγεμονικὸν |gap:3|ν̣|gap:3|α|gap:3|ν|gap:3|α |gap:25| τοῦ̣τοῦ κ̣[υρίου]κυρίου μου
14 διασημοτά̣[του]διασημοτάτου [ἡγεμ]ό̣νο[ς]ἡγεμόνος Φλαυ⋰ί⋱ουΦλαυίου Κυ⋰ι⋱ντιλ[ια]νοῦΚυιντιλιανοῦ . S-5 α|gap:57| [κυ]ρ̣ίουκυρίου μου
15 τοῦ διασημοτάτου [ἡγεμόνος]ἡγεμόνος [Φλαυ]⋰ί⋱ουΦλαυίου Κυ⋰ι⋱ντιλιανοῦΚυιντιλιανοῦ . S-6 μετʼ ἄλ̣[λα]ἄλλα [ἐπὶ]ἐπὶ [ἀποφά]σεωςἀποφάσεως οὕτω Φλα[ύιος]Φλαύιος [Κυι]ντιλιανὸςΚυιντιλιανὸς [ὁ] [διασημότ]ατοςδιασημότατος
16 ἡγεμὼν ❨Θηβ(αίδος)❩Θηβαίδος ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν . S-7 [ἐ]πειδὴἐπειδὴ γαμβρὸς αὐτοῦ , ὅστ̣ι̣ς̣ὅστις παρε|gap:8| θεαις τ̣[ῶν]τῶν ∼ἐπαρχειωτῶν∽ἐπαρχιωτῶν , καὶ τ̣ο|gap:7|το|gap:7|
16-17 ἐξυπη∤ρετεῖσθαι
17 γινώσκετ̣α̣ι̣γινώσκεται , εἰ ἄ̣λλονἄλλον υ⋰ἱ⋱ὸνυἱὸν οὐκ ἔχει τὸν ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ὑπὲρ |gap:7||gap:2| τ̣ὸ̣τὸ λειτούργημα δυνάμενον πληρῶσαι , |gap:2||gap:6|ματι
18 τοῦ γήρως , ἐπειδὴ λίαν ὑπερβεβηκέναι τῇ ἡλικί[ᾳ]ἡλικίᾳ [φαίνεται]φαίνεται [,], [ἀπολ]υ̣θήσεταιἀπολυθήσεται ἀπὸ τῆς κτη[να]ρχίαςκτηναρχίας , καὶ ἄλλον̣ἄλλον εἰς |gap:7|τ̣ους|gap:7|τους
19 ὀνομασθῆναι , ὅστις ἐν τῇ αὐτῇ συμμορίᾳ ἐπιτήδει[ο]|gap:1|ἐπιτήδειο|gap:1| |gap:2||gap:4| [κ]α̣ὶκαὶ τὰ ἑξῆς . S-8 μετὰ τὴ[ν]τὴν [ἀ]νάγνωσινἀνάγνωσιν προσ[έ]θηκ[εν]προσέθηκεν [·]· S-9 [ὁ] [κύρ]ιόςκύριός μ̣ουμου
20 ἡγεμὼν ἐντυχόντος αὐτῷ Πασνῶτος ἐδοκίμασ[εν]ἐδοκίμασεν [τ]ὴντὴν ἡλικίαν αὐτοῦ καὶ ἐκ̣έ[λευ]σενἐκέλευσεν ἕτερον ἀντʼ αὐτοῦ ὀνο[μασθ]ῆναιὀνομασθῆναι
21 προ̣ν̣οίᾳπρονοίᾳ τοῦ ἐκδίκο̣υ̣ἐκδίκου . S-10 ἔκδικος ἀκόλουθα πράττων τ[ῷ]τῷ [ἡγ]εμονικῷἡγεμονικῷ προστάγματι ἀπε̣[φήν]ατοἀπεφήνατο ἐπιστέλλων Βησοῦ[ν]Βησοῦν [ἕτερον]ἕτερον
22 εἰς τόπον αὐτοῦ ἀν̣α̣δοῦναιἀναδοῦναι αὐτὴν ὑποστῆναι τ[ὸ]τὸ [λειτού]ργημαλειτούργημα . S-11 καὶ ⋰ἵ⋱ναἵνα γνῷ σου ∼ἐπι[εί]κ̣ι̣α̣∽ἐπιείκεια , ἀναγνώσομαι καὶ τὰ ἔ[πειτα]ἔπειτα
23 γενόμενα . S-12 καὶ ἀνέ̣γ̣νωἀνέγνω ὑπόμνημα γεγενημέν[ον]γεγενημένον [ὑπὸ]ὑπὸ [Πα]νίσκουΠανίσκου τοῦ γενομένου ἐκ[δί]κουἐκδίκου κεχρονισμένον εἰς ὑ[πατείαν]ὑπατείαν
24 ⋰Ἰ⋱ουνίουἸουνίου Βάσσου [καὶ]καὶ Φ̣λαυ⋰ί⋱ουΦλαυίου Ἀβλαβίου τῶν λαμπ[ροτάτω]ν̣λαμπροτάτων ἐπάρχων Φαῶφι κε|num:25| . S-13 μετʼ ἄλλα ἐπὶ ἀποφάσεως οὕτω
25 Πανίσκος ἔκδικο̣[ς❨εἶπ(εν)❩]ἔκδικοςεἶπεν [·]· S-14 φιλανθρωπία τοῦ κυρίου [μου]μου ἡ̣[γε]μόνοςἡγεμόνος , ὥς γε φαίνεται ἐκ τ[οῦ]τοῦ [ἀ]ναγνωσθέντοςἀναγνωσθέντος ὅρου , ⋰ἱ⋱κανὴνἱκανὴν
26 ἐπικουρίαν πα|gap:1||gap:2||gap:1|ς τῷ ὑπὸ σο̣ῦ̣σοῦ συναγορευομένῳ πα̣[ρεί]χετοπαρείχετο προ̣σ̣θεῖσαπροσθεῖσα καὶ προφάσ[εις]προφάσεις [ε]ὐ̣π̣ρεπεῖςεὐπρεπεῖς , ὅτι τε ὑπέργηρω[ς]ὑπέργηρως
27 τυγχάνοι καὶ ὅτ̣ι̣ὅτι |gap:3|τ̣αγ̣ας|gap:3|ταγας ηθε|gap:2|κει τοῦ πάσας τὰς |gap:3|ας κοσμοῦν̣τοςκοσμοῦντος . S-15 τούτου χ[άριν]χάριν ἐπισταλήσεται Βησοῦς
28 προβαλομέ[νη]προβαλομένη [αὐτ]ὸ̣ναὐτὸν εἰς τῆ̣ς̣τῆς κτηναρχίας φρόν[τισ]μαφρόντισμα ἕτερον ἀποδεῖξαι τὸν δ̣υνά̣μενονδυνάμενον τὴν κτηναρχίαν
29 ἐ̣κ̣τελέσ̣α̣ι̣ἐκτελέσαι [ἢ] [αὐτ]ὴ̣ν̣αὐτὴν ὑποστῆναι ἅπαν̣ταἅπαντα [τὰ]τὰ σ̣υ̣ν̣τ̣ε̣[ί]νον̣τ̣ασυντείνοντα τῷ ∼λιτουργήματι∽λειτουργήματι
30 τ[ελ]έσμα[τα]τελέσματα [.]. S-16 [μετὰ]μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν προσέθηκεν · S-17 καὶ τὸ ἐπίσταλμα
31 ἀναγνώσ[ομαι]ἀναγνώσομαι [;]; S-18 Σερῆνος ἐξάκτωρ αὐτῷ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-19 παράθου̣παράθου [κα]ὶκαὶ τὸ ἐπίσταλμα
32 τ[ὸ]τὸ φ̣οιτῆσ̣α̣[ν]φοιτῆσαν [π]ρὸςπρὸς τοὺς ∼ὀνομακότας∽ὠνομακότας τὸ̣ν̣τὸν ὑπὸ σοῦ̣σοῦ
32-33 συν̣α̣γ̣ορευό∤[μ]ενονσυναγορευό∤μενον
33 . S-20 [καὶ❨εἶπ(εν)❩]καὶεἶπεν [·]· S-21 ἀ̣ν̣αγινώσκωἀναγινώσκω . S-22 καὶ ἀν[έγ]νωἀνέγνω ἐπίσταλμα
33-34 κεχρο∤ν̣ισμ̣ένονκεχρο∤νισμένον
34 ε̣[ἰς]εἰς [ὑπ]ατείανὑπατείαν ⋰Ἰ⋱ο̣υν[ί]ο̣υἸουνίου Βάσσου κα[ὶ]καὶ Φλαυ⋰ί⋱ουΦλαυίου Ἀβλαβίου
35 τῶν λαμπ[ροτά]τωνλαμπροτάτων ἐπάρ[χω]νἐπάρχων , οὗ ἀρχή · S-23 Φλαύ⋰ι⋱οςΦλαύιος Πανίσκος
36 [ἔ]κδικοςἔκδικος [Πανοπ]ολίτουΠανοπολίτου Βησο̣ῦ̣τιΒησοῦτι ∼⋰ἱ⋱ερει∽ἱερείᾳ χαίρειν . S-24 ἅτινα προσέταξεν
37 ἀνδ̣ρεί[α]ἀνδρεία [τοῦ]τοῦ [κυρί]ουκυρίου μ̣ο̣υ̣μου δια̣[σ]ημοτάτουδιασημοτάτου ἡ̣γ̣ε̣μ̣όνοςἡγεμόνος Φλαυ⋰ί⋱ουΦλαυίου
38 Κυ⋰ι⋱ντιλιαν[οῦ]Κυιντιλιανοῦ περὶ Πασνῶτος Ἀλώπηκ[ο]ςἈλώπηκος συνέζευκται τῷδέ
39 μ̣ουμου τῷ ἐπιστ̣ά̣λ̣μ̣α̣τ̣ι̣ἐπιστάλματι . S-25 φρόντισον τοίνυν δεξαμένη τοῦτό μου
40 τὸ ἐπίσταλμα [καὶ]καὶ [ἀνα]γ̣ν̣[οῦ]σ̣αἀναγνοῦσα τὰ αὐτοτελῶς ἀποφανθέντα ὑπὸ
41 τοῦ κυρίου [μου]μου [ἡγεμόν]οςἡγεμόνος περὶ αὐτοῦ ἕτερον ἐπιτήδειο̣ν̣ἐπιτήδειον ε̣ἰ̣ςεἰς τὸ τ̣ῆ̣ςτῆς
42 κτηνα̣ρ̣[χίας]κτηναρχίας [φρόντισ]μαφρόντισμα προβαλέσθαι γινώσκουσα ὡς εἰ τὸ τυχὸ[ν]τυχὸν
43 [ὀ]λιγωρ̣η̣[θήσεται]ὀλιγωρηθήσεται [αὐτ]ὴαὐτὴ [ὑ]ποστήσειὑποστήσει ἅπαντα τὰ ἀνήκοντα τούτῳ
44 [τ]ῷτῷ μέρ[ει]μέρει [.]. S-26 [μετενήνεκ]ταιμετενήνεκται διὰ̣διὰ Παμί[ν]ι̣ος̣Παμίνιος ὑπ[η]ρέτουὑπηρέτου . S-27 ἐρρ[ῶσθ]αίἐρρῶσθαί σε
45 [εὔ]χομα̣[ι]εὔχομαι [.]. S-28 [μετὰ]μετὰ [τὴν]τὴν [ἀνάγνωσ]ι̣[ν]ἀνάγνωσιν Σερῆ[νο]ςΣερῆνος ἐξάκ[τ]ωρἐξάκτωρ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-29 ἀκόλ̣ο̣υ̣θ̣ο̣ν̣ἀκόλουθον
46 |gap:?|τ̣|gap:2||gap:?|τ|gap:2| ἕτερον [ἐ]πιτηδειότερονἐπιτηδειότερον ἀν[τʼ]ἀντʼ αὐτ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ
47 |gap:?| τ̣ῆ̣ς̣τῆς κτηναρχίας ὑ̣ποστῆ̣ν̣α̣ιὑποστῆναι του̣|gap:4|α̣του|gap:4|α
48 |gap:?| ἐ̣[κ]έλευσ̣[εν]ἐκέλευσεν α|gap:4||gap:4|ου
49 |gap:?||gap:4||gap:2||gap:?|
50 |gap:2-3lines|