Sematia

p.panop.22.xml

TM: 16193HGV: 16193Date: 336 – 336Place: Panopolis

1 m1 S-1 μετὰ τὴν ὑπατεί[α]νὑπατείαν Ἰουλ[ίο]υἸουλίου Κωνσταντίου πατρικίου ἀδελφοῦ τοῦ δεσπότου ἡμῶν Κωνσταντίνου ∼Ἀγούστου∽Αὐγούστου
2 καὶ Ῥουφίου Ἀλ[β]ίν[ο]υἈλβίνου τῶν λαμπροτάτων Φαμενὼθ κθ|num:29| . S-2 ❨Αὐρήλ(ιος)❩Αὐρήλιος Ἥρων ⋰Ἱ⋱ερακα[π]όλλωνοςἹερακαπόλλωνος ❨ἄρξ(ας)❩ἄρξας ❨β̣ο̣υ̣λ̣(ευτὴς)❩βουλευτὴς Πανὸς ❨πόλ(εως)❩πόλεως ἰδίοις
3 γράμμασι ὑπ[ογ]ρά[φων]ὑπογράφων τέθε̣ι̣μαιτέθειμαι τήνδε τὴν περίλυσιν αὐρηλίοις Πανοδώρῳ Π̣α̣σνῶτοςΠασνῶτος κα[ὶ]καὶ Ὀ̣ρ̣φ̣[α]ν̣ῷὈρφανῷ [ἀδε]λφῷἀδελφῷ καὶ
3-4 Σεν∤[πετε]μείν[ει]Σεν∤πετεμείνει
4 [ἀδελφῇ]ἀδελφῇ ἀ̣π̣[ὸ]ἀπὸ τ̣[ῆς]τῆς ❨α̣(ὐτῆς)❩αὐτῆς ❨[πό]λ̣(εως)❩πόλεως , καθʼ ἣν ὁμολογῶ σήμ[ερο]νσήμερον πεπεισμένο̣ς̣πεπεισμένος [περιλ]ύ̣ε̣[ι]ν̣περιλύειν ἃς [ἐ]ώνη̣[μαι]ἐώνημαι π̣α̣ρ̣ʼπαρʼ ὑ̣μῶνὑμῶν ἀρούρας ὀκτὼ
5 τέταρτον|num:8|⧼|num:1/4| ἐ̣[σ]π̣[αρμένης]ἐσπαρμένης [κ]α̣ὶ̣καὶ υ|gap:2||gap:2||gap:2| [ἰδιο]κ̣τ̣ήτουἰδιοκτήτου καὶ χέρσο[υ]χέρσου [περὶ]περὶ [π]εδίονπεδίον ❨Πμούχ(εως)❩Πμούχεως ❨κλ[ηρου(χικῆς)]❩κληρουχικῆς [τάξεως]τάξεως [ἐπὶ]ἐπὶ ❨κ̣ο̣ί̣(της)❩κοίτης ρ̣ξ̣δ̣|num:164|ρξδ|num:164| ἐπὶ ὑπατείας Παπίου
6 Πακατιανοῦ τοῦ λα[μπροτ]άτουλαμπροτάτου ἐπάρχου τ[οῦ]τοῦ [ἱεροῦ]ἱεροῦ πραιτωρίου καὶ Μεκι[λίο]υΜεκιλίου ⋰Ἱ⋱λαριανοῦἹλαριανοῦ τοῦ λαμπ[ροτάτου]λαμπροτάτου Φ[αμεν]ὼ̣θ̣Φαμενὼθ κ̣α̣|num:21|κα|num:21| δ̣ι̣ὰδιὰ ❨τραπέζ(ης)❩τραπέζης ❨Αὐρη[λ(ίου)]❩Αὐρηλίου
7 Ἀπολλωνί[ο]υἈπολλωνίου |gap:1||gap:5||gap:2| ἀκο[λ]ο̣ύ̣[θως]ἀκολούθως ο̣ἷ̣ς̣οἷς ἐδηλώσατε ἔχειν δικ[αίο]ιςδικαίοις καὶ ἀσφαλείοις , ὧν αἱ ἀσφ[άλε]ιαιἀσφάλειαι δεδ[ήλ]ω[νται]δεδήλωνται [διὰ]διὰ τῆς καταγραφῆς ,
7-8 πλη∤ρωθεὶς
8 παρὰ σοῦ σ̣ή̣μ̣ερονσήμερον τὰ δ̣[ι]ὰ̣διὰ τῆς̣τῆς [καταγρα]φῆςκαταγραφῆς δηλούμενα ἀργύρια ὑπὲρ τῆς τούτω[ν]τούτων [τι]μῆςτιμῆς καὶ̣καὶ μ̣[η]δὲ[ν]μηδὲν [ἐγκαλέσει]νἐγκαλέσειν με πρὸς̣πρὸς ὐμᾶς
9 περὶ τῆς αὐτῆς κ̣α̣τ̣α̣[γ]ραφῆςκαταγραφῆς διὰ τὸ π[ε]πληρῶσθαίπεπληρῶσθαί με τῶν τῆς τιμῆς ἀργυρίων πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ ν[ῦν]νῦν [ὑμᾶ]ς̣ὑμᾶς κ̣υ̣ρ̣[ιεύε]ι̣ν̣κυριεύειν καὶ ἐπικ̣[ρα]τ̣εῖν̣ἐπικρατεῖν
10 καὶ πᾶσαν τὴν δ̣ε̣[σπ]οτείανδεσποτείαν ἔχ[ει]νἔχειν τρόπ̣[ῳ]τρόπῳ |gap:6||gap:2| ἐὰν βουληθῆτε συνκομί[ζο]μένωνσυνκομίζομένων [ὑμῶν]ὑμῶν [τὸν]τὸν [περιγ]ενόμ̣ε̣ν̣ο̣ν̣περιγενόμενον
11 καρπὸν καὶ τε̣λ̣ο̣[ύντ]ω[ν]τελούντων [τὰ]τὰ παν[τ]οῖαπαντοῖα δ̣η̣μ[όσ]ι̣α̣δημόσια καὶ τὰ προσπαραγραφησόμενα
12 ἅπαντα [ἀπ]ὸ̣ἀπὸ τ̣ῆς̣τῆς [ἐνε]σ̣τώσης̣ἐνεστώσης ε̣ὐ̣τ̣[υχο]ῦ̣ςεὐτυχοῦς δεκάτης ❨ἰ̣ν̣[δ(ικτίωνος)]❩ἰνδικτίωνος
13 καὶ αὐτῆς ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον ἀκύρας ο[ὔ]σ̣ηςοὔσης καὶ ἀνεπιφόρου π[α]ντὶπαντὶ καιρῷ τῆς προ[κα]τ̣αγραφ[ῆ]ςπροκαταγραφῆς κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐπερωτ[ηθεὶς]ἐπερωτηθεὶς περὶ τοῦ τα̣ύ̣τη̣ν̣ταύτην
14 τὴν περίλυσιν οὕτ̣ωςοὕτως [ὀρ]θ̣ῶςὀρθῶς καὶ καλῶς πεπρᾶχθαι ❨ὡμολόγ(ησα)❩ὡμολόγησα . S-3 ἔ[γ]ραψαἔγραψα τὸ σῶμα Θεωνᾶς Θ̣[εοδώρο]υ̣Θεοδώρου ❨ἀπ̣ο̣σ̣υ̣σ̣τ̣[αθ(είς)]❩ἀποσυσταθείς . S-4 ❨Αὐρήλ(ιος)❩Αὐρήλιος [Ἥ]ρωνἭρων
14-15 ⋰Ἱ⋱ερ[ακ]απόλλω∤νοςἹερακαπόλλω∤νος
15 ❨ἄρξ(ας)❩ἄρξας ❨βουλ(ευτὴς)❩βουλευτὴς περιέλυσα πεπεισμένος τὰς ❨προκ(ειμένας)❩προκειμένας ἀρούρας ὀκτὼ τέταρτον|num:8|⧼|num:1/4| ἐσπαρμένης̣ἐσπαρμένης κ̣[α]ὶ̣καὶ ⋰ἰ⋱διοκ̣τ̣ή̣τ̣ο̣υ̣ἰδιοκτήτου κ̣α̣ὶ̣καὶ χ[έρσο]υχέρσου καὶ ἀπέσχον
16 τὰ διὰ τῆς καταγραφῆς δηλούμενα ἀργύρια ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται .
17 S-5 |vac:?| ❨ἐτελέσθ(η)❩ἐτελέσθη διʼ ❨(ἐμοῦ)❩ἐμοῦ Χαρισίου Κτίσ̣τ̣ο̣υ̣Κτίστου ❨χρ̣η̣(ματιστοῦ)❩χρηματιστοῦ Πανὸς ❨πόλ(εως)❩πόλεως |gap:4|
18 |vac:?| Θεωνᾶ Θεοδώρου ❨ἀποσυσταθ(έντος)❩ἀποσυσταθέντος |gap:2|