Sematia

p.palaurib.45.xml

TM: 29466HGV: 29466Date: 101 – 300Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?|ς Αὐρήλιε Θ|gap:?|
2 |gap:?| [Θ]έωνοςΘέωνος |gap:?|
3 |gap:?|λλιανὸς φ|gap:?|
4 |gap:?|ον |gap:3||gap:1|ζ̣ε|gap:?||gap:3||gap:1|ζε|gap:?|