Sematia

p.trier.1.12.xml

TM: 703249HGV: 703249Date: – Place:

1 m1 S-1 [βασιλε]υό[ντων]βασιλευόντων [Κλεο]πάτρα[ς]Κλεοπάτρας τῆς μητρὸς θεᾶς Ἐπιφ̣α̣νοῦςἘπιφανοῦς
2 [καὶ]καὶ [Π]τολεμ̣[αίου]Πτολεμαίου [τοῦ]τοῦ [Π]τολεμα[ίο]υΠτολεμαίου θεοῦ Ἐπιφανοῦς ❨(ἔτους)❩ἔτους β|num:2| ἐ̣[φ’]ἐφ’ ἱερέως̣ἱερέως
3 [Μεν]ε̣λ[ά]ουΜενελάου τοῦ̣τοῦ |gap:2||gap:5| Ἀλεξά̣[ν]δρουἈλεξάνδρου καὶ θεῶν Ἀδελφῶν [κ]α̣ὶκαὶ θεῶν
4 [Εὐερ]γετ̣ῶ̣νΕὐεργετῶν καὶ θε[ῶ]νθεῶν Φ[ιλ]οπατόρ[ων]Φιλοπατόρων καὶ θεῶν Ἐπιφανῶ̣νἘπιφανῶν κ̣αὶκαὶ βα̣[σι]λέωςβασιλέως
5 [Πτ]ο̣λεμαίουΠτολεμαίου Φιλομήτ̣[ο]ρ̣οςΦιλομήτορος ἀθλο[φό]ρουἀθλοφόρου Βερεν̣ί̣κ̣ηςΒερενίκης Εὐεργ̣έ̣τ̣ι̣[δο]ςΕὐεργέτιδος Τιμαρί[στης]Τιμαρίστης
6 [τῆ]ςτῆς Σ̣ωτίωνοςΣωτίωνος κανη[φό]ρουκανηφόρου Ἀρσ[ιν]όηςἈρσινόης Φιλαδέλ̣φουΦιλαδέλφου Κλειτον̣[ίκ]ηςΚλειτονίκης τῆς
7 [Τιμ]οθέουΤιμοθέου ἱερείας Ἀρσιν[όη]ςἈρσινόης Φιλοπ̣[ά]τοροςΦιλοπάτορος Εἰρήνης τῆς Πτολ̣[ε]μαίουΠτολεμαίου
8 [μη]ν̣ὸ̣[ς]μηνὸς Ἐπεὶφ ⊢κδ⊣|num:24|κδ|num:24| ἐν Ἡ[ρα]κ̣λέου[ς]Ἡρακλέους π̣όλειπόλει . S-2 ἐμίσθω̣σενἐμίσθωσεν Βάκχιο[ς]Βάκχιος [Ἐ]φ̣έσιοςἘφέσιος
9 [τῶν]τῶν Ṇọυ̣μηνίουNoυμηνίου τοῦ Ἀ|gap:2||gap:2||gap:1| [ἰδι]ώτηςἰδιώτης Πύρρ̣ωιΠύρρωι Διονυσίο[υ]Διονυσίου Π̣έρσηιΠέρσηι
10 [τῶν]τῶν οὔπω ὑπὸ ἡγεμόν[α]ἡγεμόνα |gap:1||gap:1| [τὸ]ντὸν ἑαυτοῦ κλῆρον πλὴν τ̣ῆςτῆς
11 [μη]τ̣ρικῆςμητρικῆς ❨(δεκ)αρου(ρίας)❩δεκαρουρίας ἐστιν ἐπὶ τῆς κάτω κεφαλῆς τοῦ κλή[ρο]υκλήρου
11-12 ἀντ[ι]∤[κρὺ]ἀντι∤κρὺ
12 π̣ρὸςπρὸς τῶι Πτολεμαίου κλήρωι ἱππικῶι , ἧς σχοινισμὸς
13 [πλά]τοςπλάτος μὲν λιβὸς ἐπὶ̣ἐπὶ ἀπηλιώτην σχοινία δύο|num:2| , μῆκος δὲ
14 [βορρ]ᾶ̣βορρᾶ ἐπὶ νότον σχοινία π̣έντε|num:5|πέντε|num:5| , τὴν λοιπὴν γῆν τοῦ κλήρου
15 |gap:21_precision=low| ἐ̣κ̣φορίουἐκφορίου ἀποτάκτου πυρῶν ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν τπ|num:380|
16 |gap:21_precision=low| ἄ̣ν̣ευἄνευ σπ̣έ̣ρ̣ματοςσπέρματος καὶ ἀκίνδυνον παντὸς
17 [κινδύνου]κινδύνου κ̣α̣ὶκαὶ [ἀν]υ̣π̣[όλο]γ̣[ο]ν̣ἀνυπόλογον , τ̣ῆςτῆς δὲ ἀβρόχου ἥτις ἂν γένηται
18 [ἐν]ἐν [τῆι]τῆι [γῆι]γῆι [ταύτηι]ταύτηι [ὑπόλογος]ὑπόλογος [ἔ]στωἔστω εἰς τὰ ἐκφόρια κ[α]τ̣ὰκατὰ λόγο̣νλόγον .
19 S-3 [καὶ]καὶ [κατασπειράτω]κατασπειράτω [τὴν]τὴν [βρεχ]εῖσανβρεχεῖσαν γῆν τοῦ κλήρ̣[ο]υ̣κλήρου τούτ[ου]τούτου ·
20 S-4 [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ [μ]ὴμὴ κατα[σπείρηι]κατασπείρηι [,], [ἀ]ποτεισάτωἀποτεισάτω αὐτῶ̣[ι]αὐτῶι [τὰ]τὰ ἐκφόρι̣[α]ἐκφόρια ·
21 S-5 |gap:3| τὰ ἐκφόρι[α]ἐκφόρια |gap:2||gap:4|ρ̣ιος|gap:2||gap:4|ριος ἔστω Πύρρος ἐὰν β̣[ο]ύ̣λητα̣[ι]βούληται
22 |gap:3||gap:1|ο̣σων|gap:3||gap:1|οσων Βακ̣χ̣ίω[ι]Βακχίωι |gap:?|τωι δανείσῃ προδ[ῶ]ιπροδῶι εἰς τὰ
23 |gap:3||gap:1| εἰς πρό̣δ̣ομ̣α̣πρόδομα |gap:?|υτου ὑπὲρ τοῦ κλήρ[ο]υ̣κλήρου αὐτοῦ̣αὐτοῦ
24 |gap:4||gap:9||gap:6|ον ὑπερμετρήση[ι]ὑπερμετρήσηι τι εἰς τ[ὰ]τὰ
25 |gap:4||gap:2|ο̣υ̣|gap:6||gap:3||gap:4||gap:2|ου|gap:6||gap:3| [κατ]ὰ̣κατὰ τὴν συγγραφὴν τα̣ύτηνταύτην |gap:3_precision=low|
26 |gap:3||gap:3|τὸν μὲν̣μὲν σ̣[ῖτον]σῖτον [σὺν]σὺν διαφόροις , τοῦ δὲ χαλ[κ]οῦχαλκοῦ καὶ |gap:2|
27 |gap:4|ο̣υ̣|gap:4|ου δραχμῶν̣δραχμῶν |gap:6||gap:1| τιμῆς̣τιμῆς ὡς ἂν πωλῆ̣ταιπωλῆται ἐ[πὶ]ἐπὶ
28 [τῆς]τῆς [ἅ]λωι̣ἅλωι ἐν τῶι Πα[ῦνι]Παῦνι [μη]ν̣ὶμηνὶ τὸν ὑπόλογον πά̣ντωνπάντων
29 |gap:4|μενος καθὰ [ca|gap:?|]ca|gap:?| ∼[ἐγ]ποιῆι∽ἐκποιῆι · S-6 τὰ δὲ λοιπὰ τῶ̣ντῶν ἐκφ̣[ορίων]ἐκφορίων
30 |gap:4| ἐ̣ὰνἐὰν ∼ἐγπ̣ο[ιῆι]∽ἐκποιῆι |gap:?| μ̣ὴμὴ Πύρρος Βα ἀπο|gap:?|
31 |gap:5| |gap:5||gap:1||gap:?||gap:1|νη ταῦτ̣[α]ταῦτα |gap:?|
32 |gap:?| [ἐν]ἐν [μηνὶ]μηνὶ Παῦνι τ[οῦ]τοῦ |gap:?|
33 |gap:?|η̣νι|gap:?|ηνι π|gap:?| |gap:?_lines|
34 |gap:8|τ̣αι|gap:8|ται ἄρακος ἐν τοῖς συν̣|gap:1||gap:?|συν|gap:1||gap:?|
35 |gap:6| [το]ῦ̣τοῦ κλήρου τούτου . S-7 κυριε[υέτω]κυριευέτω [τῶν]τῶν [καρπῶν]καρπῶν [ἕως]ἕως [ἂν]ἂν
36 [πάντα]πάντα [τὰ]τὰ π̣ροσοφειλόμεναπροσοφειλόμενα αὐτῶι εἰ̣[ς]εἰς [τὰ]τὰ [ἐκφόρια]ἐκφόρια [κομίσηται]κομίσηται [.].
37 S-8 [ἐὰν]ἐὰν [δέ]δέ [τι]τι π̣ροσοφείλῃπροσοφείλῃ Βάκχιος Πύρρω[ι]Πύρρωι [,], [ἀποτεισάτω]ἀποτεισάτω [αὐτῶι]αὐτῶι
38 [πάντα]πάντα [τὰ]τὰ π̣ροσο̣φειλόμεναπροσοφειλόμενα ἕως μην̣[ὸς]μηνὸς |gap:?| [τοῦ]τοῦ |gap:?|
39 |gap:3| [ἔτου]ς̣ἔτους καθὰ γέγραπται . S-9 κύριος ἔσ[τω]ἔστω [Πύρρος]Πύρρος |gap:?|
40 |gap:5| |gap:2| τ̣ὸντὸν Βακχίου κλῆρον |gap:1||gap:?|
41 ε̣|gap:5|ε|gap:5| [τῶ]ντῶν ἐκφορίων τῶν κατὰ ταύ[την]ταύτην [τὴν]τὴν [συγγραφὴν]συγγραφὴν
42 σ̣|gap:5|σ|gap:5| [Βα]κ̣χίωιΒακχίωι εἰς τὰ ἐκφόρια τὰ π|gap:?|
43 α̣|gap:5|α|gap:5| |gap:3|τ̣α|gap:3|τα κομ̣ίσηταικομίσηται · S-10 καὶ βεβαιούτ[ω]βεβαιούτω [Βάκχιος]Βάκχιος [τὸν]τὸν [κλῆρον]κλῆρον [καὶ]καὶ
44 π[άντα]πάντα [τὰ]τὰ [κα]τ̣ασπαρησόμενακατασπαρησόμενα ἐν αὐτῶι ε̣|gap:?|ε|gap:?|
45 ε̣|gap:5|ε|gap:5| |gap:2|ς̣|gap:2|ς αὐτῶι πλὴν τῆς μητρικῆς̣μητρικῆς ❨(δεκ)αρου(ρίας)❩δεκαρουρίας |gap:?|
46 |gap:1||gap:3| [πλήν]πλήν [τι]ν̣οςτινος βασιλικοῦ κωλύματος · S-11 ἐ̣[ὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ [μή]μή [βεβαιῷ]βεβαιῷ [,],
46-47 [ἀποτει]∤σ̣[άτω]ἀποτει∤σάτω
47 [Βάκχιος]Βάκχιος ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨νο(μίσματος)❩νομίσματος ❨(τάλαντα)❩τάλαντα κ|num:20| καὶ τὸ βλάβος|gap:1||gap:?|
48 |gap:1||gap:12_precision=low| [κ]αὶκαὶ ἀντεξάγοντες ἐκ τοῦ κ̣[λήρου]κλήρου |gap:1||gap:?|
49 [πάντα]πάντα τὸν ε̣ἰσβιαζόμενονεἰσβιαζόμενον κύριοι ἔστωσαν Πύρρος κα[ὶ]καὶ [οἱ]οἱ [παρ']παρ'
49-50 [αὐ]∤[τοῦ]αὐ∤τοῦ
50 [πάν]τεςπάντες . S-12 ἀναπαυσάτω δὲ Πύρρος τῆς βρεχείσης γ[ῆς]γῆς |gap:?|
51 |gap:5| [τὸ]τὸ ἥ̣μι̣σ̣υ̣ἥμισυ ἐπὶ τὸ μῆκος τοῦ κλήρου χόρτῳι κ̣α̣ὶ̣καὶ ἀράκ̣[ωι]ἀράκωι [·]· S-13 [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ
52 [ποιῆι]ποιῆι [καθὰ]καθὰ [γέ]γραπ̣ταιγέγραπται , ἀποτεισάτω τῆς ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης ἑ̣κάσ[της]ἑκάστης [❨(πυροῦ)❩]πυροῦ [❨(ἀρτάβας)❩]ἀρτάβας |gap:1|
53 |gap:?| Β̣[ακχ]ίουΒακχίου ἡμικλήριον ὅλος κ̣[λῆρος]κλῆρος |gap:?|
54 |gap:15_precision=low|τικὰ πρὸς ἀνιππίαν ἣν̣ἣν |gap:?|
55 |gap:15_precision=low|έσθω καὶ παραχ̣ωρείτωπαραχωρείτω β̣|gap:?|β|gap:?|
56 |gap:4| [κατὰ]κατὰ [ταύτην]ταύτην [τ]ὴ̣ντὴν συγγραφὴν̣συγγραφὴν · S-14 ἐὰν δὲ μὴ μισ̣|gap:?|μισ|gap:?|
57 |gap:15_precision=low| [ἐπιγ]ε̣ω̣ργεῖνἐπιγεωργεῖν καθ̣ά̣περκαθάπερ ἂν πα̣ρα|gap:2||gap:?|παρα|gap:2||gap:?| [καὶ]καὶ
58 [ἔνοχος]ἔνοχος [ἔστω]ἔστω [τῶι]τῶι [ἴσ]ωιἴσωι ἐπιτίμωι καὶ μηθὲν ἧσ̣[σον]ἧσσον [ἡ] [μίσθωσις]μίσθωσις [ἥδε]ἥδε [κυρία]κυρία
59 [ἔστω]ἔστω |gap:?|ι̣|gap:?|ι κα̣ὶκαὶ ὅσου ἂν π̣λείονοςπλείονος μισθ[ώσηι]μισθώσηι |gap:?|
60 |gap:?| τ̣ὰτὰ δὲ ἄχυρα καὶ αἱ νομαὶ ἔστ̣[ωσαν]ἔστωσαν [Πύρρωι]Πύρρωι [·]· S-15 |gap:?|
61 |gap:?| [πρὸ]ς̣πρὸς τοῦτον ἔστω καὶ ἐπὶ τὰ ἐχό[μενα]ἐχόμενα |gap:?|
62 |gap:?| [κ]ατὰκατὰ λόγον τὸ ἐπίβαλλον . S-16 μά̣ρτ[υρες]μάρτυρες [·]· S-17 [Φ̣]|gap:?|Φ|gap:?|
63 |gap:?| [Π]ρ̣ώταρχοςΠρώταρχος Φερεσβίου Κνίδ[ιος]Κνίδιος [,], |gap:?|
64 |gap:?| [τῆς]τῆς [ἐπιγον]ῆςἐπιγονῆς , Δίων Ἀρμένου Ἀλεξανδρε̣[ύς]Ἀλεξανδρεύς [,], |gap:?|
65 |gap:?| [τῆς]τῆς [ἐπιγ]ο̣νῆςἐπιγονῆς . S-18 συγγραφοφύλαξ Φ̣|gap:?|Φ|gap:?|
66 |gap:?|ε̣|gap:?|φ̣ͅ|gap:?||gap:?|ε|gap:?|φͅ|gap:?|