Sematia

p.trier.1.1.xml

TM: 703238HGV: 703238Date: – Place:

1 m2 S-1 ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ν|num:50| εὐ̣μ̣εγέθ̣ηςεὐμεγέθης λ[ευ]κ̣ό̣χρως̣λευκόχρως τετα̣[νὸ]ςτετανὸς φακ[ὸ]ς̣φακὸς μετώπωι̣μετώπωι μ̣έ̣σωιμέσωι .
2 m1 S-2 Ἀμ̣ύνταςἈμύντας Μ̣αχά̣τουΜαχάτου Ἀλεξανδ̣ρεὺςἈλεξανδρεὺς τῆ̣ςτῆς ἐπιγ̣[ο]νῆςἐπιγονῆς τῶν οὔπω ἐ̣π̣η̣γ̣μένωνἐπηγμένων
3 εἰς δῆμον Ἡράκ̣λει[ο]ν̣Ἡράκλειον κληρονόμος τῶν Π̣ρωτίωνoςΠρωτίωνoς τετ̣ελευτ̣ηκότ̣ο̣ςτετελευτηκότος
4 [ὑ]π̣α̣[ρ]χόντωνὑπαρχόντων Ἀ[ρχε]πόλειἈρχεπόλει Θεσσάλωι τῶν Πτολεμαίου ἰδιώτηι ,
5 [καθ]ὰ̣καθὰ συνήλλαξ̣[εν]συνήλλαξεν τ̣ῶ̣ν̣τῶν Χάρητος . S-3 ὅτι τοῦ̣τοῦ ἑ̣[π]τ̣α̣καιδεκάτου|num:17|ἑπτακαιδεκάτου|num:17| ἔτους
6 [μηνὸ]ςμηνὸς Αὐδν̣α̣ί̣[ου]Αὐδναίου |gap:3|τ̣ῃ̣|gap:3|τῃ κ̣α̣ὶ̣καὶ εἰκάδι|num:20| δανεισάμενος παρὰ Πρωτίωνος̣Πρωτίωνος
7 [τοῦ]τοῦ [π]ρ̣ογεγ̣ρ̣α̣[μμένο]υ̣προγεγραμμένου χ̣αλκοῦχαλκοῦ νομίσματος ὀφθαλμοφανοῦς δραχμὰ̣ς̣δραχμὰς
8 [τρισχιλ]ί̣ας|num:3000|τρισχιλίας|num:3000| τό[κου]τόκου [ὡς]ὡς [ἐκ]ἐκ δ̣ύ̣ο̣|num:2|δύο|num:2| δραχμῶ̣νδραχμῶν τὴν μνᾶν ∼τὸμ∽τὸν μῆνα ἕκασ̣τ̣[ο̣]ν̣ἕκαστον
9 [κατὰ]κατὰ [συ]γγραφ[ὴν]συγγραφὴν [,], [ἧς]ἧς [συγ]γ̣ραφοφύ̣λαξσυγγραφοφύλαξ Πτολεμαῖος , ἐφ’ ἧ̣ς̣ἧς ἔγγυο̣[ς]ἔγγυος
10 [ἐπε]γ̣ρ̣άφηἐπεγράφη τ[οῦ]τοῦ [δαν]ε̣ί̣[ο]υ̣δανείου ε̣ἰςεἰς ∼ἔκτ̣εισιν∽ἔκτισιν Διοκλῆς Πέρσ̣η̣ς̣Πέρσης τῶν οὔπω̣οὔπω
11 [ὑπ]ὸ̣ὑπὸ ἡγεμό̣ναἡγεμόνα τρ̣ι̣[ακοντ]άρουροςτριακοντάρουρος , καὶ τῆς̣τῆς συ̣[γγρ]α̣φ̣ῆ̣ς̣συγγραφῆς
11-12 δ̣ι̣α̣γ̣ο[ρ]ευού̣∤[σ]ηςδιαγορευού∤σης
12 ἀποδοῦναί σε Π̣[ρω]τ̣ί̣ωνιΠρωτίωνι τὸ δ̣ά̣ν̣ειον̣δάνειον [τοῦτ]ο̣τοῦτο [καὶ]καὶ [τὸν]τὸν [τόκον]τόκον
13 ἐν ἡμέραις δέκ̣α|num:10|δέκα|num:10| [ἀφ’]ἀφ’ [ἧς]ἧς [ἂν]ἂν ἀ̣παιτηθῆιςἀπαιτηθῆις · S-4 ἐ[ὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ [ἀποδῶις]ἀποδῶις [καθὰ]καθὰ
14 γέγραπται , ἀπ̣οτ̣[εῖσαί]ἀποτεῖσαί [σε]σε ἡ̣μιόλιονἡμιόλιον [τὸ]τὸ δ̣ά[νειον]δάνειον [,], [τὸν]τὸν [δὲ]δὲ [τόκον]τόκον
15 ἁ̣πλοῦνἁπλοῦν · S-5 τοῦ δὲ Πρ[ωτίων]οςΠρωτίωνος ἀπογε[νο]μ̣έ̣[νου]ἀπογενομένου |gap:12_precision=low|
16 παρὰ σ̣ο̣ῦσοῦ σὺ̣σὺ ἀπ̣α[ιτούμε]νοςἀπαιτούμενος ὑπὸ μ[oῦ]μoῦ τ[ὰς]τὰς [Γ|num:3000|]Γ|num:3000| [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς [καὶ]καὶ [τὸν]τὸν [τόκον]τόκον
17 οὐ̣κ̣οὐκ [ἀ]π̣έδωκά̣ς̣ἀπέδωκάς μοι . S-6 διό [σοι]σοι δ̣ι̣κάζομ[αι]δικάζομαι κ[ληρονόμος]κληρονόμος [τῶν]τῶν [τοῦ]τοῦ
18 Π̣ρ̣ω̣τί̣ω̣νοςΠρωτίωνος ὑπαρχό̣ν̣τ̣ωνὑπαρχόντων ἐν τ̣[ῶι]τῶι ἐν̣ἐν [Ἡρακλέους]Ἡρακλέους [πόλει]πόλει [τῆι]τῆι
19 ὑ[π]ὲρὑπὲρ Μέμ̣[φ]ι̣ν̣Μέμφιν κλη[ρ]ω̣τ̣ῶικληρωτῶι δικαστηρίωι κ[ατὰ]κατὰ [τὴν]τὴν [συγγραφὴν]συγγραφὴν [τῶν]τῶν
20 [Γ|num:3000|]Γ|num:3000| ❨(δραχμῶν?)❩δραχμῶν [τοῦ]τοῦ [δ]α̣[ν]είου̣δανείου [σὺν]σὺν ἡ̣μιολίαιἡμιολίαι χαλκοῦ ν̣[ομίσματος]νομίσματος
21 [δραχ]μ̣ῶ̣[ν]δραχμῶν χ̣ιλίωνχιλίων π̣[εντ]α̣κ̣οσίων|num:1500|πεντακοσίων|num:1500| καὶ το[ῦ]τοῦ [τόκου]τόκου [χαλκοῦ]χαλκοῦ
21-22 [νομισμα]∤[τ]ο̣ςνομισμα∤τος
22 δραχμῶν τ̣[ρισχιλ]ί̣ων|num:3000|τρισχιλίων|num:3000| , τοῦ παντ̣[ὸς]παντὸς [χαλκοῦ]χαλκοῦ [νομίσματος]νομίσματος
22-23 [δρα]∤[χ]μ̣ῶνδρα∤χμῶν
23 ἑπτακι̣[σχιλίων]ἑπτακισχιλίων πεντακοσί[ων]|num:7500|πεντακοσίων|num:7500| . S-7 [τίμημα]τίμημα [τῆς]τῆς [δίκης]δίκης
23-24 [χαλ]∤κο̣ῦχαλ∤κοῦ
24 [ν]ομ̣ίσμ̣α̣τ̣[ος]νομίσματος [δραχμ]α̣ὶδραχμαὶ ἑπτακ[ισχίλιαι]ἑπτακισχίλιαι [πεντακόσιαι]|num:7500|πεντακόσιαι|num:7500| . S-8 [τὸ]τὸ
24-25 [ἀδί]∤[κ]ημαἀδί∤κημα
25 ἐγέ̣[νετο]ἐγένετο ὅ̣[τε]ὅτε [σὺ]σὺ [ἀπαι]ἀπαι τ̣ούτού με[νος]μενος [τὰς]τὰς [Γ|num:3000|]Γ|num:3000| [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς [οὐκ]οὐκ [ἀπέδωκας]ἀπέδωκας [μοι]μοι [.].
26 S-9 [❨(ἔτους)❩]ἔτους δευτέ[ρ]ο̣υ̣δευτέρου καὶ ε̣[ἰκοστοῦ]|num:22|εἰκοστοῦ|num:22| [ἐ]φἐφ ̓ἱερέως̣̓ἱερέως [Μαρσύου]Μαρσύου [τοῦ]τοῦ [Δημητρίου]Δημητρίου
26-27 [Ἀλε]∤[ξ]ά̣[ν]δ̣ρ̣[ο]υ̣Ἀλε∤ξάνδρου
27 καὶ θ̣ε̣ῶ̣ν̣θεῶν [Ἀδελφῶ]νἈδελφῶν καὶ θεῶ[ν]θεῶν [Εὐεργετῶν]Εὐεργετῶν [καὶ]καὶ [θεῶν]θεῶν
27-28 [Φιλο]∤[πατ]ό̣ρ̣ω̣[ν]Φιλο∤πατόρων
28 [κα]ὶ̣καὶ θεῶ̣[ν]θεῶν [Ἐπιφαν]ῶ̣νἘπιφανῶν ἀθλοφ̣[ό]ρ̣[ου]ἀθλοφόρου [Βερενίκης]Βερενίκης [Εὐεργέτιδος]Εὐεργέτιδος
28-29 [Δημο]∤[νίκης]Δημο∤νίκης
29 [τ]ῆ̣ς̣τῆς Λ̣ε̣ο̣ν̣[νάτου]Λεοννάτου [κα]νηφόρουκανηφόρου Ἀρσινόη[ς]Ἀρσινόης [Φιλαδέλφου]Φιλαδέλφου
29-30 [Ἀναξιβου]∤[λης]Ἀναξιβου∤λης
30 [τῆς]τῆς [Τελέ]σ̣τ̣[ο]υ̣Τελέστου , ἱε[ρείας]ἱερείας [Ἀρσινό]η̣ςἈρσινόης Φιλοπάτορος̣Φιλοπάτορος [Εἰρήνης]Εἰρήνης [τῆς]τῆς
30-31 [Πτο]∤[λεμαίου]Πτο∤λεμαίου
31 [μηνὸς]μηνὸς |gap:8| [.]. S-10 [κέκλησαι]κέκλησαι [καὶ]καὶ τ̣ὸτὸ ἔγκλημα δέδωκά̣δέδωκά [σοι]σοι
31-32 [ἐνω]∤[πίωι]ἐνω∤πίωι
32 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [κβ]|num:22|κβ|num:22| [μηνὸς]μηνὸς |gap:8| [.]. S-11 [κλήτορες]κλήτορες [·]· S-12 |gap:3|α̣π̣ε|gap:2||gap:?||gap:3|απε|gap:2||gap:?| |gap:?_lines|
33 m3 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [κβ]|num:22|κβ|num:22| |gap:?| [❨ἔγκλ(ημα)❩]ἔγκλημα
34 [Ἀμύντου]Ἀμύντου [❨πρ(ὸς)❩]πρὸς [Ἀρχέπολιν]Ἀρχέπολιν [❨(δραχμῶν)❩]δραχμῶν [Ζφ|num:7500|]Ζφ|num:7500| [.].