Sematia

p.oxy.hels.44.xml

TM: 15823HGV: 15823Date: 324 – 324Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 τ[οῖ]ςτοῖς ἐσομ̣έ̣[νοι]⦗ς̣⦘ἐσομένοις ⦗ὑ̣π̣ά̣τ̣[ο]ι̣[ς]⦘ὑπάτοις ⦗τ̣ὸ̣⦘τὸ ⦗|gap:1|⦘|gap:1| ⦗Φαμεν[ὼ]θ⦘Φαμενὼθ ⦗|gap:1|⦘|gap:1|
2 Αὐ̣ρήλ̣ι̣[ος]Αὐρήλιος [Σα]ρ̣[απ]⦗ᾶ̣ς̣⦘Σαραπᾶς ⦗Σαραπᾶτος⦘Σαραπᾶτος ⦗κα̣ὶ̣⦘καὶ ⦗Ἄριλλα̣⦘Ἄριλλα ⦗ἀ̣δελφή⦘ἀδελφή ⦗,⦘, ⦗ἀμ⦘φότεροιἀμφότεροι ἐκ μητ[ρ]ὸςμητρὸς Διονυσίας ἀ[πὸ]ἀπὸ τῆς λαμπρᾶς καὶ
3 λαμπροτάτης Ὀ̣ξ̣υ̣ρυγ̣⦗χ̣ι̣τῶν⦘Ὀξυρυγχιτῶν ⦗πόλεως⦘πόλεως ⦗,⦘, ⦗ἡ⦘ ⦗δ̣ὲ⦘δὲ ⦗Ἄριλλα⦘Ἄριλλα ⦗χρημ⦘[ατί]ζ̣ο̣υσαχρηματίζουσα τέκνω[ν]τέκνων [δι]καίῳδικαίῳ μετὰ συν̣εστῶτοςσυνεστῶτος τοῦ ἀνδρὸς
4 Αὐρηλί̣ο̣υΑὐρηλίου Ἀμμω̣ν̣ίουἈμμωνίου Θέ⦗ωνος⦘Θέωνος ⦗ἀπὸ⦘ἀπὸ ⦗τ̣ῆ̣ς̣⦘τῆς ⦗αὐ̣τ̣ῆς⦘αὐτῆς ⦗πόλ̣ε̣ω̣⦘[ς]πόλεως , ἀλλήλοις χαί[ρει]ν̣χαίρειν . S-2 ἐπειδὴ ἀπὸ κ̣λ̣ηρονομίαςκληρονομίας
4-5 Διοσκό∤ρου
5 τοῦ ἀναπαυ̣σ̣α̣μ̣ένουἀναπαυσαμένου ἡ⦗μῶ̣ν̣⦘ἡμῶν ⦗ἀ̣δ̣ε̣[λ]φ̣ο̣ῦ̣⦘ἀδελφοῦ ⦗τετελ̣ε[υτ]η̣κ̣[ότ]ος⦘τετελευτηκότος ⸢[ἀτ]έκνου⸣ἀτέκνου [ἀδ]ιαθέτουἀδιαθέτου ἐφʼ ἡμῖν̣ἡμῖν [κλ]ηρονόμοιςκληρονόμοις ἦλθεν εἰς ἡμᾶς τὰ
5-6 κατα∤λειφθέν̣τ̣α̣κατα∤λειφθέντα
6 ὑ̣π̣ὸ̣ὑπὸ τούτου , ⦗τοῦτʼ|g:apostrophe|⦘τοῦτʼ|g:apostrophe| ⦗ἔσ̣τ̣ι̣ν⦘ἔστιν ⦗ἐ̣ν̣⦘ἐν ⦗[μ]ὲ̣ν⦘μὲν ⦗τῇ⦘τῇ ⦗Ὀξυρυγχιτῶν⦘Ὀξυρυγχιτῶν πόλει ἐπʼ ἀμφόδ[ου]ἀμφόδου [Τ]ε̣υμενούθεωςΤευμενούθεως τὸ ἐπίβαλλον αὐτῷ̣αὐτῷ
7 τρίτον μέ̣ροςμέρος ὅσον ἐ̣ὰ̣⦗ν⦘ἐὰν ⦗ᾖ⦘ ⦗οἰκί⦘α̣ςοἰκίας ὁλοκλήρου καὶ α[ἰθ]ρίουαἰθρίου καὶ καταγίο[υ]καταγίου καὶ αὐλῆς ἤτ̣οιἤτοι στάβλου καὶ φρέατος
8 καὶ χρηστηρίων καὶ ἀ̣ν̣ηκό̣⦗ντων⦘ἀνηκόντων ⦗κ⦘αὶκαὶ συνκυρούντων π̣άντωνπάντων κοινω̣νικῆςκοινωνικῆς πρὸς μὲν ἡμᾶς κατὰ τὰ ἄλλα
9 μέρη , πρὸς δὲ Πα̣θερμοῦτινΠαθερμοῦτιν Ἀ⦗ντινόο⦘υἈντινόου καθʼ ἕτερον μέρος , καὶ ἐπʼ ἀμφ̣όδουἀμφόδου Δεκάτης ἐγγὺς ἱεροῦ Ἴσιδος
10 ὁμοίως τὸ ἐπίβαλλον τῷ αὐτ⦗ῷ⦘αὐτῷ ⦗Διο⦘σκόρῳΔιοσκόρῳ ἑκτὸν μ̣έροςμέρος οἰκίας καὶ αἰ̣θρίουαἰθρίου καὶ χρηστηρίων πάντων
11 ἧς ἔνοικός ἐστ⦗ι̣ν⦘ἐστιν ⦗Κούκκουλος⦘Κούκκουλος ⦗γνα⦘φ̣ε̣ύ̣ς̣γναφεύς , κοιν[ω]νικ̣ῆςκοινωνικῆς πρὸς μὲν ἡμᾶς̣ἡμᾶς κατʼ ἄλλα μέρη , πρὸς δὲ Παθερμοῦτιν
12 καθʼ ἕτερον μ⦗έρος⦘μέρος ⦗,⦘, ⦗ἔτι⦘ἔτι τε καὶ τὰ καταλειφθέντα ὑπὸ το̣ῦ̣τοῦ α̣ὐ̣τοῦαὐτοῦ ἀδελφοῦ ἡμ[ῶν]ἡμῶν Διοσκόρου ἐνδομενικὰ παντοῖα
13 μέχρι ἀσσαρίου ἑνός , ὁμοίως δὲ καὶ ⦗τὸ⦘τὸ [ἐ]λ̣θὸνἐλθὸν εἰς [ἡ]μᾶ̣ς̣ἡμᾶς ἀπὸ κληρον̣ομ[ί]αςκληρονομίας τῆς ἀναπ̣αυσαμένηςἀναπαυσαμένης ἀδελφῆς
14 Ἰουλιανῆς τετελ̣[ευ]τ̣η̣κ̣υίηςτετελευτηκυίης ἀτέκ[ν]ουἀτέκνου καὶ ἀδιαθέτου ὅσον ἐὰν μέρο̣ς̣μέρος τῆς τε ἐπʼ ἀμφόδου Τευμενούθεως
15 προκε̣ι̣μ̣έ̣ν̣η[ς]προκειμένης [ο]ἰ̣κ̣ί̣αςοἰκίας καὶ τῆς ἐπʼ ἀμφόδου Δεκά[τ]ηςΔεκάτης ἑτέρας οἰκίας καὶ χρηστηρίων αὐτῶν , ἀφʼ οὗ
15-16 ὀνό∤ματος
16 τῆς αὐτῆ[ς]αὐτῆς [Ἰο]υ̣λ̣[ι]α̣ν̣ῆςἸουλιανῆς μέ̣ρ̣[ο]ς̣μέρος μ̣έτεστινμέτεστιν Παθερμουτίῳ πρότε̣ρο̣νπρότερον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τὸ ἐπίβαλλον
17 τῷ πατρὶ αὐτο̣ῦ̣αὐτοῦ [Ἀν]τ̣ι̣ν̣όῳἈντινόῳ μέ̣[ρος]μέρος [ὅσ]ο̣νὅσον ἐὰν , κοινοῦ ὄντος πρὸς ἡμᾶ̣[ς]ἡμᾶς κατὰ τὰ λοιπὰ μέρη , κατὰ ταῦτα
17-18 ὁμολο∤⦗γοῦμεν⦘ὁμολο∤γοῦμεν
18 ⦗διῃρῆσθαι⦘διῃρῆσθαι ⦗πρὸς⦘πρὸς [ἀλλήλους]ἀλλήλους [καὶ]καὶ τ̣ῶντῶν μὲν ἐνδομενικῶν τῶν̣τῶν ὑπὸ Διοσκόρου
18-19 καταλειφθέν∤⦗των⦘καταλειφθέν∤των
19 ⦗ἀπειληφέναι⦘ἀπειληφέναι ⦗ἕκαστον⦘ἕκαστον [ἡμῶν]ἡμῶν τὸ ἐπίβαλλον αὐτῷ ἥμισυ μέρος , τῶν δὲ προκειμένων οἰκιῶν
20 ⦗δύο⦘⦗|num:2|⦘δύο|num:2| ⦗καὶ⦘καὶ ⦗χρηστηρίων⦘χρηστηρίων ⦗αὐτῶν⦘αὐτῶν ⦗π̣ά̣ν̣τ̣ω̣ν̣⦘πάντων κρατεῖν καὶ κυριεύειν σὺν ἐκγόνοις καὶ τοῖς παρʼ αὐ̣τοῦαὐτοῦ
20-21 μεταληψο∤⦗μένοις⦘μεταληψο∤μένοις
21 ⦗τοῦ⦘τοῦ ⦗ἐπιβάλλοντος⦘ἐπιβάλλοντος ⦗αὐτῷ⦘αὐτῷ ⦗μέρ⦘ουςμέρους καὶ ἐξουσίαν ἔχειν χρ[ᾶσθ]α̣ιχρᾶσθαι καὶ οἰκονομεῖν ὡς ἐὰν αἱρῆται
21-22 ἀ̣ν̣ε̣μ̣∤⦗ποδίστως⦘ἀνεμ∤ποδίστως
22 ⦗καὶ⦘καὶ ⦗ἐντεῦθεν⦘ἐντεῦθεν ⦗μηδένα⦘μηδένα ⦗λόγ⦘ονλόγον ἔχειν πρ̣[ὸς]πρὸς [ἀλλ]ή̣λουςἀλλήλους περὶ τῶν αὐτῶν καὶ προκειμένω̣ν̣προκειμένων
23 ⦗πραγμάτων⦘πραγμάτων ⦗τοῦ⦘τοῦ ⦗ὀνόματος⦘ὀνόματος ⦗Διοσκόρου⦘Διοσκόρου ⦗καὶ⦘καὶ ⦗Ἰου⦘[λι]α̣ν̣ῆ̣[ς]Ἰουλιανῆς [καὶ]καὶ ∼μηθὲν∽μηδὲν ἀλ̣[λήλ]οιςἀλλήλοις ἐγκαλεῖν μ̣η̣δʼμηδʼ ∼ἐ̣νκα̣λ̣έσιν∽ἐγκαλέσειν [κ]α̣[τ]ὰκατὰ
24 ⦗μηδ̣έ̣να⦘μηδένα ⦗τρ̣[ό]π̣ον⦘τρόπον ⦗διὰ⦘διὰ ⦗τὸ⦘τὸ ⦗ἐπὶ⦘ἐπὶ ⦗τούτοις⦘τούτοις ⦗συντε⦘[θεῖσθαι]συντεθεῖσθαι [.]. S-3 [κύρια]κύρια [τὰ]τὰ [τῆ]ς̣τῆς διαιρέ[σε]ω̣ςδιαιρέσεως καὶ̣καὶ ἀ̣ν̣εγ̣κλ̣[ησ]ί̣αςἀνεγκλησίας γρά̣[μ]μ̣α̣τ̣α̣γράμματα
25 ⦗τετρα̣σ̣σ̣ὰ⦘⦗|num:4|⦘τετρασσὰ|num:4| ⦗γρα̣φ̣έν̣τα⦘γραφέντα ⦗καὶ̣⦘καὶ ⦗περὶ⦘περὶ ⦗τοῦ⦘τοῦ ⦗ταῦτα⦘ταῦτα ⦗ὀ̣ρ̣θῶς⦘ὀρθῶς [καλῶς]καλῶς [γεγενῆσθαι]γεγενῆσθαι ❨ἐπερωτηθ(έντες)❩ἐπερωτηθέντες ὡμολογ[ήσαμεν]ὡμολογήσαμεν [.].
26 m2 S-4 |gap:5_lines|
1 ⦗Ἄριλλα⦘Ἄριλλα