Sematia

p.petra.5.59.xml

TM: 844329HGV: 844329Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:stauros| βασιλείας καὶ ὑπατεί̣α̣ς̣ὑπατείας τοῦ θε̣[ι]ο̣τ̣ά̣τ̣ο̣υ̣θειοτάτου κ̣α̣ὶ̣καὶ ε̣ὐ̣[σεβεστά]τουεὐσεβεστάτου ἡ̣μῶνἡμῶν δεσπ̣[ότου]δεσπότου
2 ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου Ἰουστίνο̣[υ]Ἰουστίνου [τοῦ]τοῦ [α]ἰω̣ν̣ίουαἰωνίου Αὐγούστ[ου]Αὐγούστου κ̣α̣ὶ̣καὶ αὐτο̣[κ]ρ̣άτ̣ορ̣ο̣ς̣αὐτοκράτορος ἔτους τετά̣ρ̣τ̣[ου]|num:4|τετάρτου|num:4| ,
3 π̣ρ̣ὸ̣πρὸ ἓ̣ξ̣|num:6|ἓξ|num:6| ε̣ἰ̣δ̣ῶ̣ν̣εἰδῶν ∼[Ἰ]α̣νουρίων∽Ἰανουαρίων , μηνὸς [Αὐδυναί]ο̣υ̣Αὐδυναίου ε̣ἰ̣[κοστῇ]εἰκοστῇ [τ]ρ̣ί̣τ̣ῃ|num:23|τρίτῃ|num:23| , ἔτους τῆς ∼ἐπα̣[ρχείας]∽ἐπαρχίας
4 ∼τετρακοσσιοστοῦ∽τετρακοσιοστοῦ [ἑ]ξ̣ηκοστοῦἑξηκοστοῦ τρί[το]υ|num:463|τρίτου|num:463| ἐ̣[ν]ἐν [Πέτρᾳ]Πέτρᾳ [μητροπό]λ̣ε̣ι̣μητροπόλει τ̣ῆςτῆς τρίτης|num:3| Πα̣[λαιστίνης]Παλαιστίνης
5 ∼Σαλλουταρία[ς]∽Σαλουταρίας ∼[.]∽$ ❨Φ̣[λ(άουιος)]❩Φλάουιος Μ̣[ονά]ξ̣ι̣ο̣ς̣Μονάξιος Λεοντίου |gap:1||gap:7| π̣ρ̣ί̣ω̣ρπρίωρ ἐξ ❨εἴ̣λ(ης)❩εἴλης |gap:1||gap:5-9|
6 Ζα̣δακαθων̣Ζαδακαθων ❨κ[(άστρου)]❩κάστρου [ὅ] ἐστι̣νἐστιν ἐν̣ορίαςἐνορίας τῆ[ς]τῆς [εἰρημ]ένη̣[ς]εἰρημένης [μ]η̣τ̣ρ̣ο̣πόλεωςμητροπόλεως , ὁρμώ[μενος]ὁρμώμενος
7 ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ κάστρου , τὰ νῦν ἔνταυθ[α]ἔνταυθα παρο̣[ικῶν]παροικῶν , [Ὑπερε]χ̣ί̣[ᾳ]Ὑπερεχίᾳ τ̣ῇ̣τῇ ❨εὐλαβ(εστάτῃ)❩εὐλαβεστάτῃ γ[υναικὶ]γυναικὶ
8 Οὐάλεντος διακ̣[όνο]υ̣διακόνου , [ὁρμω]μένῃὁρμωμένῃ ἐκ τῆς εἰρη[μένης]εἰρημένης [μ]ητροπόλεωςμητροπόλεως , ὁμ̣[ολογῶ]ὁμολογῶ
9 τὰ ὑ̣ποτεταγμέν̣[α]ὑποτεταγμένα · S-2 [ἐπεί]περἐπείπερ κατὰ ∼ἔνγραφον̣∽ἔγγραφον ∼[ἔ]κλημψ̣ιν∽ἔκληψιν γεναμένην μεταξὺ̣μεταξὺ [ἐμοῦ]ἐμοῦ
10 [καὶ]καὶ [τοῦ]τοῦ |gap:9_precision=low|τ̣ά̣τ̣ο̣υ̣|gap:9_precision=low|τάτου Οὐά̣λ̣εντοςΟὐάλεντος |gap:2||gap:2|ω |gap:4||gap:2||gap:3| ∼ἐ̣κ̣λ̣η̣μπτορικῷ̣∽ἐκληπτορικῷ δ̣[ικαίῳ]δικαίῳ
11 εἰς ∼βαθουργείαν∽βαθουργίαν ἐξέλαβον π̣ρ̣ὸπρὸ φανερ̣οῦφανεροῦ χ̣[ρ]ό̣ν̣ο̣υ̣χρόνου [τὸ]τὸ [χωρίον]χωρίον [λ]ε̣γ̣ό̣μ̣εν̣ονλεγόμενον ❨τό(πον)❩τόπον Εἰλ̣|gap:8_precision=low|Εἰλ|gap:8_precision=low|
12 διακε̣ί̣μενονδιακείμενον ἐ̣ν̣ἐν τ̣[ῷ]τῷ ∼Ζ̣[α]δ̣[α]κ̣[α]θο̣ν∽Ζαδακαθων δικ[α]ί̣ῳ̣δικαίῳ [ἐκ]ἐκ [νό]τ̣ο̣υ̣νότου τ̣ῆ̣ς̣τῆς α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς̣αὐτῆς κώμη̣ςκώμης , ἐ̣φ’ἐφ’ πο̣[ιεῖν]ποιεῖν
13 ἀμπελοφόρο[ν]ἀμπελοφόρον [δι’]δι’ [ἐμ]ο̣ῦ̣ἐμοῦ γε̣ωργούμενονγεωργούμενον |gap:2||gap:1|γ̣ε̣|gap:1||gap:1||gap:1|ε̣ιον|gap:2||gap:1|γε|gap:1||gap:1||gap:1|ειον περιεχόμενο̣ν̣περιεχόμενον [τῇ]τῇ [αὐτῇ]αὐτῇ
14 ∼ἐ̣κλήμψε̣[ι]∽ἐκλήψει |gap:3|ληθεῖσα σὴ ε̣[ὐ]λ̣[ά]β̣ε̣ι̣α̣εὐλάβεια |gap:2||gap:3||gap:1|σα̣ι̣|gap:2||gap:3||gap:1|σαι |gap:5|α̣ια|gap:5|αια ἐπὶ τοῦ παρ[όντος]παρόντος
15 ὅσον ἐπὶ τῷ ∼ἀνέκοντει∽ἀνήκοντι σο̣[ῖ]σοῖ ἐκ τούτου̣τούτου ἐ̣σ[τ]ὶ̣ἐστὶ κ̣αὶ̣καὶ ἐντ̣ελ̣ε̣|gap:1||gap:1||gap:2||gap:1||gap:1|ι̣ρω̣τ̣η̣|gap:2||gap:6_precision=low|ἐντελε|gap:1||gap:1||gap:2||gap:1||gap:1|ιρωτη|gap:2||gap:6_precision=low|
16 ἐ̣ξἐξ |gap:4||gap:3||gap:1||gap:6_precision=low|ε̣|gap:2|ε̣|gap:1||gap:1||gap:4||gap:3||gap:1||gap:6_precision=low|ε|gap:2|ε|gap:1||gap:1| [το]ύ̣τουτούτου χ[ά]ρινχάριν [τ]ὸτὸ παρὸ[ν]παρὸν φθ̣[ά]νωφθάνω τω|gap:1||gap:8_precision=low|
17 τ̣ω̣|gap:3||gap:1||gap:1||gap:6_precision=low|τω|gap:3||gap:1||gap:1||gap:6_precision=low| β̣ουλόμε̣ν̣ονβουλόμενον ε̣ἰ̣σ̣ακ̣ολ̣[ο]υ̣θ̣εῖν̣εἰσακολουθεῖν εἰς γ̣ῆνγῆν τοὺς̣τοὺς α̣ὐτ̣οῦαὐτοῦ χυ̣|gap:1||gap:6_precision=low|χυ|gap:1||gap:6_precision=low|
18 |gap:1|ξ̣|gap:2||gap:1||gap:10|σι|gap:1|ξ|gap:2||gap:1||gap:10|σι αὐτοὺς̣αὐτοὺς ἔχ̣ε̣ι̣ν̣ἔχειν |gap:3||gap:1|σ̣τ̣|gap:1|ε̣|gap:9_precision=low||gap:1||gap:3||gap:1|στ|gap:1|ε|gap:9_precision=low||gap:1| εὐπορεῖν̣εὐπορεῖν με δοῦ[ναι]δοῦναι [τὴν]τὴν
19 τιμὴν ἀπεταξάμην τῇ το̣ιαύτῃτοιαύτῃ ∼ἐκλήμψει̣∽ἐκλήψει κ|gap:1||gap:5||gap:5|ησεν |gap:5-10|
20 κ[ατ]ά̣δη̣λονκατάδηλον ποιῆ̣[σαι]ποιῆσαι ⸢σ̣ο̣ι⸣σοι ∼ἐ̣[νγ]ρ̣άφως∽ἐγγράφως τ|gap:2||gap:1||gap:8_precision=low| καὶ [τ]ὸτὸ δηλωτ̣[ι]κὸνδηλωτικὸν ∼ἔνγ̣[ραφον]∽ἔγγραφον ∼[,]∽$
21 δ̣[ι’]δι’ [ο]ὗοὗ ὁμολογῶ ἑ̣[κου]σίᾳἑκουσίᾳ μου γνώμῃ καὶ αὐθαιρέτῳ ∼προαιρήσει∽προαιρέσει ἀποτάξα[σθαι]ἀποτάξασθαι
22 τ̣ῇ̣τῇ εἰρημένῃ ∼ἐ̣κ̣λ̣[ήμψει]∽ἐκλήψει |gap:3| εἰρημέ[ν]εἰρημέν |gap:6||gap:1||gap:10_precision=low||gap:1| α̣ὐ̣τοῦαὐτοῦ τ̣ο̣|gap:4||gap:6_precision=low|το|gap:4||gap:6_precision=low|
23 Ὀβοδιανοῦ Νο|gap:1||gap:3||gap:1|τ̣ίουΝο|gap:1||gap:3||gap:1|τίου ∼καθοσιωμένου∽καθωσιωμένου · S-3 ἴσω̣ς̣ἴσως |gap:4||gap:1|ο̣|gap:1||gap:1||gap:2||gap:2||gap:4||gap:1|ο|gap:1||gap:1||gap:2||gap:2| [δι]καίω̣ςδικαίως [.]η̣|gap:8_precision=low|.η|gap:8_precision=low|
24 S-4 τ̣ῆς̣τῆς εἰρημένης ∼ἐν̣γ̣ρ̣ά̣φ[ου]∽ἐγγράφου ∼ἐκλήμψ̣εως∽ἐκλήψεως [πα]λαίαςπαλαίας δε|gap:1||gap:1|λ̣ούσηςδε|gap:1||gap:1|λούσης κ̣ρατεῖνκρατεῖν κ[ατὰ]κατὰ [τὴν]τὴν
24-25 [ἐγ]∤[κειμέν]η̣νἐγ∤κειμένην
25 αὐτῇ δύν̣[αμιν]δύναμιν κ[α]τὰκατὰ ἐ̣[π]ε̣ρώτησινἐπερώτησιν ἐπὶ τῇ γεωργ̣ίᾳγεωργίᾳ καὶ ∼φιλοκαλε̣ί[ᾳ]∽φιλοκαλίᾳ [καὶ]καὶ
26 [π]ρ̣οσόδουπροσόδου δόσει καὶ [πᾶσ]ιπᾶσι τοῖς ἄλλο̣ι̣ς̣ἄλλοις [αὐ]τῇαὐτῇ δ̣ηλ̣ο̣υ̣μ̣έ̣ν̣οιςδηλουμένοις μ̣εταξὺμεταξὺ ἐμοῦ καὶ̣καὶ |gap:4-9|
27 λονται παρὰ σοῦ |gap:2||gap:1|ρ̣|gap:1|λ̣|gap:1||gap:3||gap:1|χ̣ω̣ρ̣|gap:18_precision=low||gap:2||gap:2||gap:1|ρ|gap:1|λ|gap:1||gap:3||gap:1|χωρ|gap:18_precision=low||gap:2| διάδοχοι̣διάδοχοι [σοῦ]σοῦ
28 καὶ αὐτοῦ · S-5 πρός γαρ ἀσφάλε̣[ιαν]ἀσφάλειαν [τῆς]τῆς σῆς ε[ὐ]λαβ[είας]εὐλαβείας [περὶ]περὶ τοῦ δ[ῆ]λα̣δῆλα εἶναι τ̣[αῦτα]ταῦτα [πεποίημαι]πεποίημαι
29 τὸ παρὸν ∼ἔνγραφον∽ἔγγραφον ὁ̣[μολόγημα]ὁμολόγημα [,], ὅ̣περὅπερ ὑπογραφ̣[όμενον]ὑπογραφόμενον καὶ ἀπολυόμεν̣[ον]ἀπολυόμενον [κύριον]κύριον [ἔσται]ἔσται
30 κ̣αὶκαὶ βέβαιον [π]ανταχοῦπανταχοῦ προφερό̣μενονπροφερόμενον , τῆς ἀγ̣αθῆςἀγαθῆς πίστεως παρὰ σοῦ ἐπηρ̣[ωτημένης]ἐπηρωτημένης
31 [κα]ὶκαὶ σοι ὑπὸ ἐμοῦ ὡμολογη̣[μ]ένηςὡμολογημένης . m2 S-6 |g:stauros| ❨Φ̣[λ(άουιος)]❩Φλάουιος [Μ]ονά̣[ξιος]Μονάξιος Λ̣ε̣ο̣ν̣τ̣ίουΛεοντίου ∼πρ̣ί̣ρο∽|gap:1||gap:2-4|πρίωρ|gap:1||gap:2-4|
32 ∼Ζ̣α̣δακαθον∽Ζαδακαθων ὁ̣ προγ̣ε̣γ̣[ρα]μμέ̣ν̣ο̣ς̣προγεγραμμένος πεπο[ίημαι]πεποίημαι |gap:2||gap:3||gap:8-10|
33 [εὐ]λ̣α̣βεστάτη̣ν̣εὐλαβεστάτην [Ὑ]π̣ερεχία̣ν̣Ὑπερεχίαν τ̣|gap:1|δ̣ετ|gap:1|δε τ̣|gap:4|ειν|gap:1|νον|gap:1||gap:6-8|τ|gap:4|ειν|gap:1|νον|gap:1||gap:6-8|
34 |gap:5||gap:1|σ̣τ̣ου|gap:3||gap:8_precision=low||gap:1|ρ̣ο̣|gap:2|υ̣|gap:5||gap:1|στου|gap:3||gap:8_precision=low||gap:1|ρο|gap:2|υ [γ]εουχικοῦγεουχικοῦ μέρος ἥ̣μ̣[ισυ]|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2|
35 |gap:3||gap:1|μ̣εν̣ον|gap:3||gap:1|μενον σ̣|gap:2|ου|gap:1||gap:3||gap:1|ε̣|gap:1|ρ̣|gap:1|φον|gap:1|π|gap:1||gap:1||gap:1||gap:6_precision=low||gap:2|υ̣πο|gap:1|ν̣|gap:1|ε|gap:2||gap:4|σ|gap:2|ου|gap:1||gap:3||gap:1|ε|gap:1|ρ|gap:1|φον|gap:1|π|gap:1||gap:1||gap:1||gap:6_precision=low||gap:2|υπο|gap:1|ν|gap:1|ε|gap:2||gap:4|
36 |gap:?| |gap:?| |gap:?|ε̣|gap:1|ε̣|gap:2||gap:8_precision=low||gap:?|ε|gap:1|ε|gap:2||gap:8_precision=low|
37 |gap:?|ε̣ι̣|gap:?|ει Ὀβ̣ο̣δ̣ι̣ανο̣|gap:1|Ὀβοδιανο|gap:1| |gap:5||gap:2|υ̣|gap:1||gap:3||gap:1|σδ|gap:5||gap:2|υ|gap:1||gap:3||gap:1|σδ [|vac:?|]|vac:?| |gap:1|το|gap:1||gap:?||gap:1|ριον|gap:1||gap:6-8|
38 |gap:?||gap:3|λ̣ι̣|gap:2|κ|gap:1||gap:4|ρ̣ε̣|gap:?||gap:3|λι|gap:2|κ|gap:1||gap:4|ρε κρ̣ατ̣ε̣ῖ̣νκρατεῖν |gap:1||gap:10_precision=low||gap:3|ε̣|gap:1||gap:2||gap:1||gap:10_precision=low||gap:3|ε|gap:1||gap:2|
38-39 ∼[ἐκλή]∤ψ̣ε̣ος̣∽ἐκλή∤ψεως
39 ∼τ̣ὲ[ν]∽τὴν ∼[ἐμ]φ̣ε̣ρομέ̣ννεν̣∽ἐμφερομένην ∼α̣ὐτε͂∽αὐτῇ δ̣ύναμίνδύναμίν τε καὶ̣καὶ
39-40 ἐ[περώ]∤[τ]η̣σ̣ι̣ν̣ἐπερώ∤τησιν
40 ∼γεοργ̣ί̣α̣ς̣∽γεωργίας καὶ [φ]ι̣λ̣οκ[αλίας]φιλοκαλίας [κα]κα [.|gap:6_precision=low|]κῆς.|gap:6_precision=low|κῆς S-7 προσό̣δ̣[ου]προσόδου
41 |gap:10_precision=low|ο̣υ̣μ̣ο̣υ̣|gap:2|ν̣|gap:3||gap:13_precision=low||gap:5||gap:6-8||gap:10_precision=low|ουμου|gap:2|ν|gap:3||gap:13_precision=low||gap:5||gap:6-8|
42 |gap:15_precision=low|υ̣|gap:15_precision=low|υ μέλλοντ̣οςμέλλοντος ἀγορα|gap:2|ακ|gap:1|τὸ αὐτ|gap:8_precision=low|
43 κα̣ι̣ρ̣ον̣|gap:1|ν|gap:3||gap:1||gap:?||gap:1|κ̣|gap:1|ρ̣|gap:2|καιρον|gap:1|ν|gap:3||gap:1||gap:?||gap:1|κ|gap:1|ρ|gap:2| καὶ ἐ̣π̣ε̣ρ̣ω̣[τηθεὶς]ἐπερωτηθεὶς
44 [π]α̣ρὰ̣παρὰ σ̣ο̣ῦ̣σοῦ ∼ὁ̣μ̣ο̣λόγεσ̣[α]∽ὡμολόγησα [ἕκαστα]ἕκαστα [καθὼς]καθὼς [π]ρ̣ογ̣έγ̣[ραπται]προγέγραπται ∼ἀ̣κολούθο̣ς∽ἀκολούθως |gap:5|
45 |gap:?| |gap:?||gap:?|ε̣|gap:3||gap:1|κ̣ι|gap:?||gap:?||gap:?|ε|gap:3||gap:1|κι|gap:?|
46 m3? |gap:?||gap:2|ε̣χ̣οιτ̣|gap:?|κ̣|gap:2||gap:3|ειν|gap:4||gap:3||gap:2||gap:6_precision=low||gap:5||gap:?||gap:?||gap:2|εχοιτ|gap:?|κ|gap:2||gap:3|ειν|gap:4||gap:3||gap:2||gap:6_precision=low||gap:5||gap:?|
47 |gap:?| m4? |g:stauros| ❨Φλ(άουιος)❩Φλάουιος |gap:1|λ̣|gap:6_precision=low||gap:1|ρ̣ην̣|gap:?||gap:1|λ|gap:6_precision=low||gap:1|ρην|gap:?|
48 |gap:?||gap:1|τ̣|gap:4|ρ|gap:1||gap:?||gap:1|φ|gap:1||gap:5||gap:5||gap:?||gap:?||gap:1|τ|gap:4|ρ|gap:1||gap:?||gap:1|φ|gap:1||gap:5||gap:5||gap:?|
49 |gap:?| ∼χ̣ι̣ρ̣ὶ∽χειρὶ ἐμ̣[ῇ]ἐμῇ |gap:?|
50 ∼[παρ]ή̣μεν∽παρήμην καὶ μ̣|gap:?||gap:3||gap:?||gap:5||gap:?|μ|gap:?||gap:3||gap:?||gap:5||gap:?|
51 μεταξὺ τ̣η|gap:?|τη|gap:?|